OUG 100 2008 pensii

Emergency Ordnance 100/2008 - Noterlass 100/2008

keylinks: 0,50 puncte pentru fiecare an de spor, 0,25 puncte pentru fiecare an de spor, se aplică și persoanelor, plata sumelor rezultate

Ordonanță de urgență nr. 100 din 27/08/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 637 din 04/09/2008, Intrare in vigoare: 01.10.2008

 

    Având în vedere că printre obiectivele prioritare stabilite în cadrul Programului de guvernare pentru perioada 2005-2008 se evidențiază și reducerea sărăciei și îmbunătățirea standardului de viață al populației,

    ținând cont că între persoanele care au desfășurat activitate în fostele grupe I sau/și II de muncă au apărut o serie de inechități în ceea ce privește cuantumul pensiilor, situație care, în mod evident, creează nemulțumiri, deoarece la determinarea punctajului mediu anual acestea sunt dezavantajate, întrucât bonusul acordat la stagiul de cotizare, recunoscut de legislația în vigoare până la data de 1 aprilie 2001, nu reprezintă o perioadă contributivă,

    deși operațiunea de recalculare a pensiilor a avut drept scop aplicarea acelorași principii sub aspectul modalității de calcul al punctajului mediu anual, respectiv cele din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, pentru înlăturarea acestor inechități în favoarea categoriilor de persoane prejudiciate se impune completarea corespunzătoare a prevederilor actuale ale Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.

    Având în vedere categoria deosebită de persoane care face obiectul nemulțumirilor, constituită în principal din foști lucrători în domeniul siderurgiei, în zone de radiații și în minerit, precum și presiunea socială care se exercită în prezent pe acest subiect,

    luând în considerare că situațiile expuse mai sus constituie situații extraordinare care vizează elemente de interes public, se impune promovarea prezentei ordonanțe de urgență,

    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,


    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

 

   Art. I. - După articolul 781 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 782, cu următorul cuprins:

    "Art. 782. - (1) Asigurații care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I și/sau grupa II de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, beneficiază de un număr suplimentar de puncte, după cum urmează:

    a) 0,50 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,04166 puncte pentru fiecare lună de spor, acordat pentru vechimea realizată în activitatea desfășurată în grupa I de muncă;

    b) 0,25 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,02083 puncte pentru fiecare lună de spor, acordat pentru vechimea realizată în activitatea desfășurată în grupa II de muncă.

    (2) Prevederile alin. (1) se aplică numai în situațiile în care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează stagiile complete de cotizare, prevăzute în anexa nr. 3, în funcție de data nașterii, respectiv stagiile complete de cotizare în funcție de data deschiderii dreptului la pensie, conform prevederilor art. 1671."

 

   Art. II. - Prevederile art. 782 din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și persoanelor:

   a) ale căror drepturi de pensie au fost recalculate conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu completările ulterioare, cu excepția acelora în cazul cărora pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special;

   b) ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001-30 septembrie 2008.

 

   Art. III. - (1) În situația persoanelor prevăzute la art. II, plata sumelor rezultate în urma aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se face eșalonat, în etape, astfel:

   a) octombrie 2008, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis până în anul 1990 inclusiv;

   b) februarie 2009, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1991-1996 inclusiv;

   c) iunie 2009, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1997-31 martie 2001;

   d) octombrie 2009, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001-30 septembrie 2008.

   (2) Punctajul mediu anual corespunzător sporului la vechimea în muncă acordat, în baza legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, pentru activități desfășurate în grupele I și/sau II de muncă se adaugă la punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna anterioară etapei de plată prevăzute la alin. (1).

   (3) În situația în care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual majorat conform prevederilor alin. (2) este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menține cuantumul cuvenit sau aflat în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de lege, se va obține un cuantum al pensiei mai mare decât acesta.

 

   Art. IV. - (1) Operațiunea prevăzută la art. 782 din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează inclusiv cu personal de la Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale - I.N.C.S.M.P.S. București.

   (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), se completează obiectul contractului, încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, între Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale - I.N.C.S.M.P.S. București, în mod corespunzător termenul urmând a fi prelungit până la data de 31 decembrie 2009.

 

   Art. V. - Prevederile prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare la data de 1 octombrie 2008.

 precizari CNPAS ref. scopul si modul aplicare OUG 100/2008

 sus ñ

 

 inapoi la ordonante de urgenta Û