OUG 108 2008

Emergency Ordnance 108/2008 - Noterlass 108/2008

keylinks:

Ordonanță de urgență nr. 108 din 18/09/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 661 din 22/09/2008, Intrare in vigoare: 22.09.2008

 

    Având în vedere că indemnizația pentru însoțitor este un drept conferit ca urmare a calității de asigurat și reprezintă o formă de protecție socială, dreptul la asigurări sociale este garantat de stat și se cuvine pe temeiul contribuțiilor de asigurări sociale plătite.

    Luând în considerare faptul că indemnizația pentru însoțitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate trebuie să se stabilească în mod similar cu pensia de invaliditate de care beneficiază această categorie de pensionari, prin raportare la valoarea punctului de pensie, situație care se dorește a fi reglementată prin prezenta ordonanță de urgență,

    întrucât asigurarea respectării prevederilor Programului de guvernare cu privire la majorarea pensiilor, creșterea puterii de cumpărare a pensionarilor, reducerea sărăciei și a marginalizării sociale și categoria de persoane căreia i se adresează aceste măsuri necesită adoptarea unor reglementări de natură legislativă care să conducă la îndeplinirea acestor obiective, elemente ce constituie situații extraordinare și vizează interesul public, a căror reglementare nu poate fi amânată,

    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

 

   Art. I. - Articolul 61 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

   1. Alineatul (2) va avea următorul cuprins:

    "(2) Indemnizația pentru însoțitor este în cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit art. 80."

   2. Alineatul (3) se abrogă.

 

   Art. II. - (1) Valoarea punctului de pensie stabilită prin Ordonanța Guvernului nr. 26/2008 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr. 387/2007, se aplică începând cu data de 1 octombrie 2008.

   (2) Pentru menținerea echilibrului bugetar, bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 se majorează la venituri și la cheltuieli cu suma de 520 de milioane lei.

 

   Art. III. - (1) Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2008, aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007, cu modificările ulterioare, se diminuează cu suma de 250 de milioane lei, din care 140 de milioane lei la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

   (2) Excedentul bugetului asigurărilor pentru șomaj în urma diminuării prevăzute la alin. (1) se majorează cu 250 de milioane lei, din care 140 de milioane de lei la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale și 110 de milioane lei la sistemul asigurărilor pentru șomaj.

 

   Art. IV. - (1) Începând cu data de 1 noiembrie 2008, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse funcționează Agenția Națională pentru Prestații Sociale, cu un număr de 1.041 de posturi, care se asigură prin reorganizarea direcțiilor de muncă și protecție socială județene și a municipiului București și prin preluarea a 400 de posturi de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

   (2) Posturile prevăzute la alin. (1) și, după caz, personalul care ocupă posturile supuse reorganizării se preiau, pe bază de protocol, în care se va stabili structura posturilor redistribuite potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și cheltuielile de personal aferente, pe capitole de cheltuieli, incluzând toate drepturile salariale prevăzute de lege.

   (3) Prezenta ordonanță de urgență modifică numărul maxim de posturi reglementat prin actele normative în care acesta era prevăzut.

 

   Art. V. - (1) Se autorizează Ministerul Economiei și Finanțelor să introducă, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, modificările ce decurg din prezenta ordonanță de urgență în structura și volumul bugetelor implicate.

   (2) Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse să detalieze influențele aprobate și să introducă modificările prevăzute în prezenta ordonanță de urgență în bugetele implicate, precum și în anexele la acestea.

 

 

   

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordonante de urgenta Û