toolbar powered by Conduit

OUG 109 2005 transporturi rutiere

Emergency Ordnance 109/2005 - Noterlass 109/2005

keylinks: nu se aplică transporturilor rutiere efectuate cu


Decret nr. 860 din 25/05/2009
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 01/06/2009, Intrare in vigoare: 01.06.2009

 

    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

    Președintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 referitoare la transporturile rutiere și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 


Ordonanță de urgență nr. 109 din 14/07/2005 privind transporturile rutiere, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 655 din 22/07/2005, Intrare in vigoare: 22.07.2005

 

    Această reglementare are un caracter urgent, având în vedere respectarea termenului de aderare a României la structurile Uniunii Europene, asigurarea condițiilor egale de desfășurare a activității operatorilor de transport rutier români și străini pe teritoriul României, precum și sancționarea nediscriminatorie în mod eficient a celor care nu respectă condițiile referitoare la accesul la activitatea de transport rutier, așa cum sunt acestea prevăzute de reglementările europene.

    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.


 

   CAPITOLUL I
  Dispoziții generale


Art. 1. - (1) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență constituie cadrul general pentru organizarea, efectuarea și asigurarea desfășurării fluente a transporturilor rutiere de mărfuri și de persoane pe teritoriul României, în condiții de siguranță și calitate, cu respectarea principiilor liberei concurențe și a măsurilor de protecție a mediului înconjurător, a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice și pentru satisfacerea necesităților economiei naționale și nevoilor de apărare a țării.

   (2) Activitățile de transport rutier, precum și activitățile conexe acestora se desfășoară astfel încât să fie respectate reglementările în vigoare privind condițiile de lucru, de exploatare a vehiculelor rutiere și de utilizare a infrastructurii rutiere, precum și condițiile privind siguranța circulației.

   (3) În toate raporturile generate de activitatea de transport rutier și de activitățile conexe acesteia, protecția vieții umane și a mediului este prioritară.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

 

Art. 2. - Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică transporturilor rutiere efectuate cu:

   a) vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri, a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depășește 3,5 tone;

   b) autovehicule rutiere destinate transportului de persoane, care, prin construcție și echipare, sunt destinate să transporte maximum 9 persoane, inclusiv conducătorul auto;

   c) vehicule rutiere aparținând sau aflate sub controlul instituțiilor din sistemul național de apărare;

   d) vehicule rutiere speciale utilizate pentru servicii de apă, canalizare, pentru servicii de gaze naturale și electricitate, pentru servicii telefonice și telegrafice, pentru transmisiuni de radio și televiziune;

   e) vehicule rutiere utilizate în acțiuni de salvare sau în situații de urgență;

   f) vehicule rutiere speciale destinate serviciilor medicale;

   g) vehicule rutiere care transportă echipamente pentru circuri sau parcuri de distracție;

   h) vehicule rutiere speciale pentru depanarea auto;

   i) vehicule rutiere supuse testelor rutiere în vederea perfecționării tehnice;

   j) vehicule rutiere speciale utilizate pentru servicii funerare;

   k) tractoare utilizate exclusiv pentru lucrări agricole și forestiere;

   l) vehicule istorice.

Completat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006


Art. 3. - (1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

   1. activitate conexă transportului rutier - activitate care se desfășoară în legătură cu transportul rutier;

   2. autoturism - autovehicul cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de persoane, care are cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto;

   3. autobuz - autovehicul cu cel puțin 4 roți și o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput și construit pentru transportul de persoane pe scaune și în picioare și care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;

   4. autocar - autobuz destinat și echipat numai pentru transportul de persoane așezate pe scaune, pe distanțe mari, amenajat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, neavând posibilitatea transportului de persoane în picioare;

   5. autorizație de transport internațional - document care dă dreptul unui operator de transport rutier să efectueze în anumite condiții unul sau mai multe transporturi pe teritoriul unui stat (tranzit sau destinație), pe perioada sa de valabilitate;

   6. autogară - spațiu special amenajat și dotat pentru a permite staționarea autovehiculelor la peroane, urcarea sau coborârea persoanelor transportate prin servicii regulate de transport rutier public, precum și pentru a oferi condiții/servicii pentru persoanele aflate în incintă;

   7. cap de traseu - punct de plecare sau punct de destinație, aferent unui traseu, utilizat pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate prin servicii regulate de transport rutier public;

   8. cabotaj - operațiune de transport rutier efectuată de către un operator de transport rutier străin între cel puțin două puncte de încărcare/descărcare aflate pe teritoriul României; deplasarea fără încărcătură a unui vehicul rutier între două operațiuni consecutive de transport internațional nu este considerată cabotaj;

   9. certificat de transport în cont propriu - document prin care se atestă că întreprinderea îndeplinește condiția de competență profesională, aceasta având dreptul să efectueze numai transport rutier în cont propriu;

   10. copia conformă a certificatului de transport în cont propriu - documentul eliberat de autoritatea competentă pentru fiecare dintre vehiculele rutiere deținute de întreprindere și utilizate la operațiuni de transport rutier în cont propriu;

   11. copia conformă a licenței de transport - documentul eliberat de autoritatea competentă pentru fiecare dintre vehiculele rutiere deținute de operatorul de transport rutier și utilizate la operațiuni de transport rutier;

   12. document de transport - document care se află la bordul vehiculului rutier pe toată durata derulării transportului, acesta având înscrise date privind expeditorul, întreprinderea care efectuează transportul, beneficiarul transportului, mărfurile sau persoanele transportate, după caz, și care trebuie să facă posibilă stabilirea categoriei și a tipului de transport rutier efectuat;

   13. inspecție tehnică periodică - operațiune de control periodic al vehiculelor aflate în exploatare, care privește în principal sistemele și componentele acestora, ce contribuie la siguranța circulației, protecția mediului și încadrarea în categoria de folosință;

   14. intermediere în transporturile rutiere - activitatea unei întreprinderi care constă în preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier în trafic național și/sau internațional, acestea urmând a fi executate de intermediar, în numele său, prin intermediul unui operator de transport rutier;

   15. întreprindere - operator economic, persoană fizică sau persoană juridică, cu ori fără scop patrimonial, orice asociație sau grup de persoane fără personalitate juridică, cu ori fără scop patrimonial, sau orice organism oficial care are personalitate juridică ori care depinde de o autoritate care are această personalitate;

   16. licență pentru activități conexe transportului rutier - document care dă dreptul unei întreprinderi să desfășoare activități conexe transportului rutier;

   17. licență de transport - document prin care se atestă că operatorul de transport rutier îndeplinește condițiile de onorabilitate, capacitate financiară și competență profesională, acesta având dreptul să efectueze transport rutier public numai cu respectarea reglementărilor naționale și internaționale din domeniul transporturilor rutiere;

   18. licență de traseu - document care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport rutier public de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale în trafic național pe un anumit traseu, conform graficului de circulație conținut în caietul de sarcini al acesteia;

   19. masă totală maximă autorizată - masa totală maximă a unui vehicul rutier, în funcție de construcția și de performanțele sale, care este declarată de constructorul acestuia;

   20. microbuz - autobuz care are o capacitate de transport de cel mult 22 de persoane, în afara locului conducătorului auto;

   21. omologare - procedura administrativă prin care autoritatea competentă certifică, conform legislației în vigoare, că un tip de vehicul, un sistem sau o componentă ori o entitate tehnică independentă satisface cerințele tehnice prevăzute de reglementările în vigoare;

   22. operator de transport rutier - orice întreprindere care efectuează transport rutier, contra plată, cu autovehicule rutiere deținute în proprietate sau cu orice alt titlu și care în prealabil a obținut licența de transport;

   23. operator de transport rutier de mărfuri - operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier de mărfuri;

   24. operator de transport rutier de persoane - operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier de persoane pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori, plătit de către persoana/persoanele transportată/transportate sau de către organizatorul transportului, cu ajutorul autovehiculelor destinate acestui scop, adecvate să transporte mai mult de 9 persoane, inclusiv conducătorul auto, în virtutea dotărilor și a tipului lor constructiv;

   25. operator de transport rutier român - operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul în România;

   26. operator de transport rutier străin - operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul în străinătate, autorizat să efectueze transporturi rutiere internaționale;

   27. operator pentru activități conexe transportului rutier - orice întreprindere care desfășoară activități conexe transportului rutier și care a obținut în prealabil licența pentru activități conexe transportului rutier;

   28. program de transport - program întocmit de către autoritatea competentă, prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, graficele de circulație, capetele de traseu și stațiile de oprire în tranzit, capacitatea și numărul de autovehicule necesare;

   29. serviciu regulat de transport de persoane - serviciu de transport rutier public de persoane care asigură transportul persoanelor, pe bază de legitimații de călătorie individuale, potrivit graficelor de circulație, pe trasee specificate, în care urcarea/coborârea persoanelor transportate în/din autovehicul se face în puncte de oprire dinainte stabilite; serviciul regulat de transport de persoane presupune obligația respectării graficelor de circulație, acesta fiind accesibil oricărei persoane, putând fi condiționat cel mult de o rezervare prealabilă;

   30. serviciu regulat special de transport de persoane - serviciu de transport public de persoane efectuat la solicitarea unui beneficiar, prin care se asigură doar transportul anumitor categorii determinate de persoane între localități, în măsura în care acest serviciu se desfășoară în condițiile prevăzute la pct. 29. Serviciul regulat special de transport de persoane include:

   a) transportul muncitorilor între domiciliu și locul de muncă;

   b) transportul elevilor și al studenților spre și dinspre instituțiile de învățământ;

   c) transportul militarilor și al familiilor acestora între domiciliu și unitatea militară;

   31. stație - punct de pe traseul unui serviciu regulat de persoane, amenajat și semnalizat corespunzător, în care opresc autovehiculele pentru urcarea și coborârea persoanelor transportate;

   32. serviciu ocazional de transport de persoane - serviciu distinct față de serviciul regulat sau serviciul regulat special de transport de persoane, caracterizat în principal prin faptul că asigură transportul grupurilor de persoane formate la inițiativa clientului sau a operatorului de transport rutier;

   33. traseu - parcurs care asigură legătura între mai multe localități, cuprinse între două capete, pe care se efectuează transport rutier public de persoane prin servicii regulate;

   34. transport rutier - orice operațiune de transport care se realizează cu vehicule rutiere pentru deplasarea mărfurilor sau a persoanelor, chiar dacă vehiculul rutier este, pe o anumită porțiune a drumului, transportat la rândul său pe/de un alt mijloc de transport;

   35. transport rutier agabaritic - transport rutier cu mase și/sau dimensiuni depășite;

   36. transport rutier în trafic național - operațiune de transport rutier care se efectuează între două localități situate pe teritoriul României, fără a depăși teritoriul statului;

   37. transport rutier în trafic internațional - operațiune de transport rutier care se efectuează între localitatea de plecare și localitatea de destinație, situate pe teritoriul a două state diferite, cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor state;

   38. transport rutier în zona de mic trafic de frontieră - operațiune de transport rutier care implică deplasarea unui vehicul rutier de pe teritoriul unui stat pe teritoriul statului învecinat, pe o distanță de cel mult 30 km față de frontieră, dacă acordurile bilaterale încheiate între statele respective nu prevăd altfel;

   39. transport rutier județean - operațiune de transport rutier care se efectuează între două localități situate pe teritoriul aceluiași județ;

   40. transport rutier interjudețean - operațiune de transport rutier care se efectuează între localitatea de plecare și localitatea de destinație, situate pe teritoriul a două județe diferite, cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor județe; în sensul prezentei ordonanțe de urgență, transportul rutier între municipiul București și alte județe este considerat transport rutier interjudețean;

   41. transport rutier specializat - operațiune de transport rutier efectuată cu vehicule rutiere prevăzute cu amenajări speciale;

   42. vehicul rutier - sistem mecanic destinat circulației pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsare și care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane și/sau de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări. În sensul prezentei ordonanțe de urgență, sunt considerate vehicule rutiere autovehiculele, remorcile, semiremorcile și tractoarele, definite astfel:

   a) autovehicul - orice vehicul rutier care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepția vehiculelor care circulă pe șine și a autovehiculelor cu 2 sau 3 roți;

   b) remorcă - vehicul rutier fără motor, conceput și construit pentru a fi tractat de un autovehicul;

   c) semiremorcă - vehicul rutier tractat, conceput pentru a fi cuplat la un tractor sau la o axă de tractare, astfel încât asupra tractorului sau axei de tractare se exercită o forță verticală semnificativă;

   d) tractor - vehicul rutier care, prin concepție și construcție, este destinat exclusiv sau în principal tractării de remorci/semiremorci.

   (2) De asemenea, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, ansamblul format din autovehicul și remorcă/semiremorcă și ansamblul format din tractor și remorcă/semiremorcă sunt considerate vehicule rutiere.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Modificat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1

Completat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1

Modificat de Ordonanță de urgență nr. 110 din 18/09/2008 Articolul 1

 

Art. 4. - În sensul prezentei ordonanțe de urgență, transporturile rutiere se clasifică pe categorii și tipuri după cum urmează:

   A. categorii de transport rutier:

   a) clasificarea din punct de vedere al ariei de desfășurare:

   1. transport rutier în trafic național;

   2. transport rutier în trafic internațional;

   b) clasificarea din punct de vedere al caracterului activității:

   1. transport rutier public;

   2. transport rutier în cont propriu;

   B. tipuri de transport rutier:

   a) transport rutier de mărfuri:

   1. transport rutier de mărfuri generale;

   2. transport rutier de mărfuri perisabile;

   3. transport rutier de mărfuri și deșeuri periculoase;

   4. transport rutier de deșeuri;

   5. transport rutier de animale vii;

   6. transport rutier agabaritic;

   b) transport rutier de persoane:

   1. transport rutier prin servicii regulate;

   2. transport rutier prin servicii regulate speciale;

   3. transport rutier prin servicii ocazionale.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

 

Art. 5. - (1) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale, este autoritatea de stat în domeniul transporturilor rutiere și reprezintă, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, autoritatea competentă.

   (2) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale, are următoarele atribuții:

   a) elaborează strategiile naționale de dezvoltare a activităților de transport rutier;

   b) elaborează reglementări specifice în domeniul transporturilor rutiere și al activităților conexe acestora;

   c) elaborează programe de dezvoltare durabilă și de modernizare a sistemului național de transport rutier, de siguranță și securitate a transporturilor rutiere și de protecție a mediului;

   d) asigură condițiile unui mediu concurențial normal în activitatea de transport rutier, în corelație cu celelalte moduri de transport și între operatorii de transport rutier;

   e) stabilește norme obligatorii pentru operatorii de transport rutier, precum și pentru operatorii de activități conexe transportului rutier;

   f) asigură controlul respectării reglementărilor specifice domeniului transporturilor rutiere de către operatorii de transport rutier, precum și de către ceilalți utilizatori ai infrastructurii rutiere;

   g) asigură dezvoltarea cercetării și elaborarea de studii de specialitate în domeniul transporturilor rutiere;

   h) monitorizează piața transporturilor rutiere în scopul constatării apariției situațiilor de criză și adoptă măsurile necesare acestor situații;

   i) stabilește condițiile tehnice și metodologia de omologare a vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora;

   j) stabilește condițiile tehnice și metodologia pentru efectuarea inspecțiilor tehnice periodice, precum și a controlului tehnic în trafic al vehiculelor rutiere;

   k) stabilește condițiile tehnice și metodologia de omologare și certificare a produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, în vederea introducerii acestora pe piață.

   (3) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere, are următoarele atribuții:

   a) exercită autoritatea de registru și inspecție de stat în transporturile rutiere;

   b) organizează și ține evidența tuturor tipurilor de vehicule rutiere omologate, cu excepția celor care aparțin instituțiilor din sistemul național de apărare și siguranță publică;

   c) elaborează programe privind echiparea rețelei de transport rutier cu infrastructuri și sisteme telematice de culegere a datelor, precum și cu centre de control și/sau informare a traficului rutier și de monitorizare a operațiunilor de transport rutier pentru constatarea respectării prevederilor în vigoare și a siguranței traficului rutier;

   d) elaborează norme privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora și controlează respectarea lor;

   e) exercită controlul de stat privind respectarea reglementărilor naționale și internaționale în activitățile specifice domeniului transporturilor rutiere;

   f) autorizează activitățile de transport rutier public și în cont propriu, în trafic național și/sau internațional și eliberează în acest sens licențe, certificate de transport în cont propriu și autorizații de transport internațional pentru operatorii de transport, întreprinderi și operatorii de activități conexe transportului rutier, precum și atestate/certificate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, conform prevederilor în vigoare, acordurilor și convențiilor la care România este parte;

   g) autorizează centrele de pregătire și perfecționare a personalului din domeniul transporturilor rutiere și școlile de conducători auto;

   h) elaborează norme obligatorii pentru pregătirea și atestarea profesională a conducătorilor auto, a persoanelor desemnate să conducă permanent și efectiv activități de transport rutier, a consilierilor de siguranță, precum și a instructorilor de conducere auto și a profesorilor de legislație rutieră;

   i) asigură cadrul privind condițiile în care se execută transportul combinat de mărfuri și promovarea acestuia în conformitate cu acordurile și convențiile internaționale la care România este parte;

   j) asigură realizarea unui sistem de supraveghere și monitorizare a transporturilor rutiere de mărfuri și de persoane;

   k) elaborează, cu avizul Ministerului Sănătății, norme privind examinarea medicală a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere auto, precum și pentru verificările periodice ale posesorilor de permis de conducere auto;

   l) certifică încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință, conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, în conformitate cu reglementările în vigoare;

   m) certifică sau omologhează, potrivit reglementărilor în vigoare, produsele și materialele de exploatare utilizate la vehiculele rutiere fabricate în țară sau importate și dispune, în caz de neconcordanță, suspendarea sau anularea certificatului de conformitate sau de omologare;

   n) evaluează laboratoarele de încercare aferente domeniului rutier;

   o) certifică încadrarea în normele de poluare și siguranță rutieră a vehiculelor rutiere destinate transportului internațional de mărfuri sau cu alte caracteristici speciale;

   p) omologhează vehiculele rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora, controlează, la producător și la vânzător, conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere cu tipul omologat și dispune, în caz de neconcordanță, suspendarea sau anularea certificatului de omologare;

   q) autorizează operatorii economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz;

   r) autorizează înființarea și funcționarea stațiilor de inspecție tehnică, supraveghează și controlează activitatea acestora și atestă personalul care efectuează inspecția tehnică periodică;

   s) asigură efectuarea inspecției tehnice a vehiculelor rutiere, în vederea primei înmatriculări în România și certificării autenticității acestora, în vederea înmatriculării/reînmatriculării sau la cerere;

   t) clasifică vehiculele rutiere destinate transportului rutier de persoane pe categorii de confort și vehiculele destinate transportului rutier de mărfuri;

   u) acordă operatorilor de transport rutier străini autorizații de transport internațional valabile pe teritoriul României.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

 

Art. 6. - Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului poate să desemneze unități care funcționează în subordinea sau sub autoritatea sa să elaboreze și să pună în aplicare norme tehnice și reglementări specifice vehiculelor rutiere și transportului rutier și care să asigure inspecția și controlul tehnic de specialitate.

 

Art. 7. - Instituțiile publice, regiile autonome, precum și societățile comerciale prevăzute la art. 6, care funcționează în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, se autofinanțează din tarife și comisioane, obținute din prestații specifice, precum și din alte surse, constituite potrivit legii.

 

Art. 8. - Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului este autoritatea competentă pentru aplicarea acordurilor și convențiilor internaționale, bilaterale sau multilaterale, din domeniul transporturilor rutiere și construcției vehiculelor rutiere, la care România este parte.

Completat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

  

   CAPITOLUL II
  Efectuarea transporturilor rutiere


Art. 9. - (1) Operațiunile de transport rutier se pot efectua numai în condițiile respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, a reglementărilor în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum și a acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.

   (2) Transportul rutier de mărfuri periculoase se poate efectua numai în condițiile respectării prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, și a reglementărilor specifice în vigoare.

   (3) Transportul rutier al deșeurilor periculoase se poate efectua numai în condițiile respectării reglementărilor specifice în vigoare.

   (4) Operațiunile de transport rutier de mărfuri sau de persoane în trafic național se pot efectua numai în condițiile respectării prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere și a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările ulterioare.

   (5) Operațiunile de transport rutier de mărfuri sau de persoane în trafic internațional se pot efectua numai în condițiile respectării prevederilor Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaționale (A.E.T.R.), încheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care România a aderat prin Legea nr. 101/1994.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

 

Art. 10. - (1) Orice conducător auto care efectuează operațiuni de transport rutier, ce fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență, are obligația de a urma cursurile de pregătire profesională ale căror tematică și mod de organizare sunt stabilite de autoritatea competentă.

   (2) Cursurile de pregătire profesională prevăzute la alin. (1) se finalizează cu un examen. În urma promovării examenului se eliberează un certificat de competență profesională.

 

Art. 11. - Transportul rutier public este transportul rutier efectuat pe bază de contract, contra plată, de către operatorii de transport rutier care dețin în proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Completat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1

 

Art. 12. - Transportul rutier în cont propriu se efectuează fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii al acestuia și se realizează în următoarele condiții:

   a) este o activitate secundară sau suplimentară celorlalte activități ale întreprinderii;

   b) mărfurile transportate sunt proprietatea întreprinderii ori au fost vândute, cumpărate sau închiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de aceasta;

   c) scopul deplasării este transportul mărfurilor sau al persoanelor spre sau de la întreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia;

   d) persoanele transportate sunt angajații întreprinderii, scopul transportului fiind în interesul activităților proprii;

   e) întreprinderea folosește vehicule rutiere deținute în proprietate sau obținute de aceasta printr-un contract de vânzare-cumpărare cu plata ulterioară ori în baza unui contract de leasing pe termen lung sau, în cazul transportului de mărfuri, vehiculele putând fi închiriate fără șofer;

   f) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de către conducători auto angajați ai întreprinderii sau de persoana fizică însăși.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Completat de Ordonanță nr. 45 din 28/08/2007 Articolul 1

Modificat de Lege nr. 42 din 19/03/2008

Modificat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1

 

Art. 13. - Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public în trafic național și/sau internațional numai cu autovehicule rutiere înmatriculate în România, conduse de persoane cu cetățenie română sau de către cetățeni străini cu drept de muncă în România.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Modificat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1

 

Art. 14. - (1) Pentru a putea efectua operațiuni de transport rutier, conducătorii auto cetățeni străini trebuie să dețină un atestat de calificare profesională recunoscut pe teritoriul României.

   (2) Atestatul de calificare profesională se eliberează de către autoritatea competentă, la cererea operatorului de transport rutier.

   (3) Condițiile de eliberare a atestatului de calificare profesională a conducătorului auto se stabilesc de autoritatea competentă.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006


Art. 15. - Operatorii de transport rutier străini pot efectua transport rutier în trafic internațional având ca țară de destinație România, transport rutier cu tranzitarea teritoriului României sau transport rutier în zona de mic trafic de frontieră pe teritoriul României numai în condițiile respectării legislației române, a acordurilor și convențiilor bilaterale sau internaționale din domeniul transporturilor rutiere, la care România este parte.

Modificat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1

 

Art. 16. - Transporturile rutiere în regim de cabotaj pe teritoriul României sunt interzise dacă acordurile și convențiile bilaterale sau internaționale din domeniul transporturilor rutiere, la care România este parte, nu prevăd altfel.

Modificat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1

 

 

   CAPITOLUL III
  Accesul la activitatea de transport rutier 

   SECȚIUNEA 1
  Transportul rutier public


Art. 17. - (1) Pot desfășura operațiuni de transport rutier public numai operatorii de transport rutier înregistrați în Registrul operatorilor de transport rutier, ținut de autoritatea competentă.

   (2) Modul de întocmire, completare și gestionare privind Registrul operatorilor de transport rutier se stabilește de către autoritatea competentă.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

 

Art. 18. - (1) Pentru dobândirea calității de operator de transport rutier, o întreprindere trebuie să obțină licența de transport care se acordă în urma îndeplinirii condițiilor de onorabilitate, capacitate financiară și competență profesională.

   (2) Condiția de onorabilitate se consideră ca fiind îndeplinită numai dacă persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier:

   a) nu a fost condamnată pentru infracțiuni de natură comercială;

   b) nu a fost declarată inaptă pentru a conduce permanent și efectiv activitatea de transport rutier, conform prevederilor legale în vigoare;

   c) nu a fost sancționată pentru încălcări repetate ale prevederilor în vigoare privind:

   - condițiile de plată și de angajare;

   - transportul rutier de mărfuri sau de persoane și, în special, prevederile privind perioadele de conducere și de odihnă ale conducătorilor auto, greutățile și dimensiunile vehiculelor rutiere, siguranța rutieră și siguranța vehiculului rutier, protecția mediului și alte reguli privind răspunderea profesională.

   (3) Condiția de capacitate financiară constă în dispunerea unor resurse suficiente pentru a se asigura demararea în bune condiții a activității întreprinderii și buna administrare a acesteia. Condiția de capacitate financiară se consideră ca fiind îndeplinită numai dacă operatorul de transport rutier dispune de un nivel financiar de 9.000 euro pentru primul autovehicul rutier și 5.000 euro pentru fiecare dintre celelalte autovehicule rutiere. Modul de evaluare a capacității financiare a unei întreprinderi se stabilește de autoritatea competentă.

   (4) Condiția de competență profesională se consideră ca fiind îndeplinită dacă persoana desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier este titulară a unui certificat de pregătire profesională eliberat de către autoritatea competentă.

   (5) Certificatul de pregătire profesională atestă deținerea nivelului necesar de cunoștințe stabilit de autoritatea competentă și se acordă în urma unei examinări scrise obligatorii, care poate fi completată cu o examinare orală în forma stabilită de autoritatea competentă.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Modificat de Lege nr. 42 din 19/03/2008

Modificat de Ordonanță nr. 45 din 28/08/2007 Articolul 1

Completat de Ordonanță nr. 45 din 28/08/2007 Articolul 1


Art. 19. - (1) Exemplarul original al licenței de transport se eliberează operatorului de transport rutier de către autoritatea competentă, cu valabilitate de 5 ani, și se păstrează la sediul acestuia.

   (2) Pentru fiecare dintre vehiculele rutiere deținute de operatorul de transport rutier și utilizate la operațiuni de transport rutier, autoritatea competentă eliberează câte o copie conformă cu exemplarul original al licenței de transport.

   (3) Copiile conforme cu exemplarul original al licenței de transport se eliberează de către autoritatea competentă, pentru perioade succesive de un an, până la expirarea licenței de transport.

   (4) În cazul în care operatorul de transport deține vehicule rutiere pe bază de contract cu orice alt titlu decât cel de proprietate, licența de transport se acordă pe perioada de valabilitate a acestui contract, dar nu mai mult de 5 ani.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Modificat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1

Completat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1

 

Art. 20. - (1) Efectuarea transportului rutier public este permisă numai pe baza copiei conforme a licenței de transport valabile, emisă de autoritatea competentă.

   (2) Copia conformă a licenței de transport se suspendă în cazul săvârșirii unor abateri grave sau repetate de la reglementările în vigoare privind transportul rutier și/sau protecția mediului.

Atacat prin Decizie nr. 912 din 05/12/2006 la 24/01/2007

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Atacat prin Decizie nr. 931 din 23/09/2008


Art. 21. - Licența de transport se retrage în cazul în care operatorul de transport rutier nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza acordării acesteia sau în cazul în care operatorul de transport a furnizat documente conținând informații eronate cu ocazia solicitării acordării acesteia.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

 

Art. 22. - Întreprinderea care a dobândit calitatea de operator de transport rutier poate efectua operațiuni de transport rutier în cont propriu pe baza licenței de transport și a copiilor conforme ale acesteia eliberate de autoritatea competentă, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006  

   SECȚIUNEA a 2-a
  Transportul rutier pe cont propriu


Art. 23. - (1) Pot desfășura operațiuni de transport rutier în cont propriu numai întreprinderile înregistrate în Registrul întreprinderilor.

   (2) Registrul întreprinderilor se întocmește de către autoritatea competentă, modul de completare și gestionare fiind stabilit de aceasta.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

 

Art. 24. - (1) Pentru a efectua transport rutier în cont propriu, o întreprindere trebuie să obțină un certificat de transport în cont propriu care se acordă în urma îndeplinirii condiției de competență profesională și a cerințelor de siguranță rutieră cu privire la standardele pentru conducătorii auto și vehiculele rutiere.

   (2) Criteriile de îndeplinire a condiției de competență profesională, prevăzută la alin. (1), se stabilesc de către autoritatea competentă, prin reglementări specifice.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

 

Art. 25. - (1) Exemplarul original al certificatului de transport în cont propriu se eliberează întreprinderii de către autoritatea competentă, cu valabilitate de 5 ani, și se păstrează la sediul acesteia.

   (2) Pentru fiecare dintre vehiculele rutiere deținute de întreprindere și utilizate la operațiuni de transport rutier, autoritatea competentă eliberează câte o copie conformă cu exemplarul original al certificatului de transport în cont propriu, cu valabilitate de un an.

   (3) În cazul în care întreprinderea deține numai vehicule rutiere pe bază de contract de închiriere, certificatul de transport în cont propriu se acordă pe perioada de valabilitate a acestui contract, dar nu mai mult de 5 ani.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Modificat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1

Completat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1


Art. 26. - Efectuarea transportului rutier în cont propriu este permisă numai pe baza copiei conforme valabile a certificatului de transport în cont propriu, emisă de autoritatea competentă, pentru fiecare vehicul rutier.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Completat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1

 

Art. 27. - (1) Certificatul de transport în cont propriu se retrage în cazul în care întreprinderea nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza acordării acestuia sau în cazul în care întreprinderea a furnizat documente conținând informații eronate cu ocazia solicitării acordării acestuia.

   (2) Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu se suspendă în cazul săvârșirii unor abateri grave sau repetate de la reglementările în vigoare privind transportul rutier și/sau protecția mediului.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006 

   CAPITOLUL IV
  Transportul rutier de mărfuri

 

Art. 28. - (1) Transportul rutier public de mărfuri poate fi efectuat de către operatorii de transport numai cu vehicule rutiere la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenței de transport, acordată de autoritatea competentă.

   (2) Transportul rutier de mărfuri în cont propriu poate fi efectuat de către întreprinderi numai cu vehicule rutiere la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, precum și documente care să dovedească faptul că transportul efectuat este în cont propriu.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Modificat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1

Completat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1


Art. 29. - În vederea efectuării transportului rutier public de mărfuri în trafic internațional, suplimentar față de copia conformă a licenței de transport corespunzătoare acestei categorii de transport rutier, la bordul vehiculului rutier trebuie să se afle documentul de transport, precum și certificatul privind încadrarea vehiculului rutier în normele de poluare și siguranță rutieră.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

 

Art. 30. - Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public de mărfuri în trafic internațional numai pe baza autorizațiilor de transport internațional eliberate de către autoritatea competentă, dacă acordurile sau convențiile internaționale la care România este parte nu prevăd altfel.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Modificat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1

 

Art. 31. - Operatorii de transport străini pot efectua operațiuni de transport rutier public de mărfuri în trafic internațional pe teritoriul României numai pe baza autorizației de transport internațional eliberate de autoritatea competentă.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Modificat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1 

   CAPITOLUL V
  Transportul rutier de persoane


Art. 32. - (1) Transportul rutier public de persoane poate fi efectuat numai de către operatorii de transport rutier cu autovehicule la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenței de transport, acordată de autoritatea competentă.

   (2) Transportul rutier în cont propriu de persoane poate fi efectuat de către întreprinderi numai cu autovehicule la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, precum și documente care să dovedească faptul că transportul efectuat este în cont propriu.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Modificat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1

Atacat prin Decizie nr. 114 din 03/02/2009

 

Art. 33. - Transportul rutier public de persoane se poate realiza prin:

   a) servicii regulate;

   b) servicii regulate speciale;

   c) servicii ocazionale.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

 

Art. 34. - (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu național se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza licenței de traseu eliberate de către autoritatea competentă, perioada de valabilitate a acesteia fiind de 3 ani.

   (2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean și interjudețean se efectuează pe baza programelor de transport, perioada de valabilitate a acestora fiind de 3 ani.

   (3) În vederea întocmirii programului de transport județean, consiliul județean are obligația să transmită autorității competente, până la data comunicată de aceasta, propuneri care să conțină traseele județene care urmează a fi incluse în program.

Atacat prin Decizie nr. 447 din 06/05/2008 la 16/05/2008

Completat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Atacat prin Decizie nr. 110 din 14/02/2008

Atacat prin Decizie nr. 114 din 03/02/2009

Modificat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1

Atacat prin Decizie nr. 358 din 20/03/2008

Atacat prin Decizie nr. 389 din 25/03/2008

Atacat prin Decizie nr. 642 din 10/06/2008

 

Art. 35. - La efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii regulate, operatorii de transport rutier au obligația respectării prevederilor caietului de sarcini al licenței de traseu și a graficului de circulație conținut în acesta.

Completat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006


Art. 36. - (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu internațional se poate efectua de către operatorii de transport rutier români numai pe baza autorizației de transport internațional eliberate de autoritatea competentă a statului unde este situat celălalt capăt de traseu și a autorizațiilor de transport internațional eliberate de către autoritățile competente ale statelor tranzitate.

   (2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu internațional se poate efectua și de către mai mulți operatori de transport rutier, în comun.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Modificat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1

 

Art. 37. - Operatorii de transport străini pot efectua transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic internațional pe teritoriul României (tranzit sau destinație) numai pe baza autorizației de transport internațional eliberate de autoritatea competentă.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006


Art. 38. - (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic național se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza licenței de traseu eliberate de autoritatea competentă, cu valabilitate egală cu perioada contractului încheiat cu beneficiarul transportului, dar nu mai mare de un an, serviciul respectiv utilizând ca stații pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate alte stații decât stațiile publice, asigurându-se existența la bordul autovehiculului a legitimațiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului.

   (2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic internațional se poate efectua de către operatorii de transport rutier români numai pe baza autorizației de transport internațional eliberate de autoritatea competentă a statului unde este situat celălalt capăt de traseu și a autorizațiilor de transport internațional eliberate de autoritățile competente ale statelor tranzitate, serviciul respectiv utilizând ca stații pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate alte stații decât stațiile publice, asigurându-se existența la bordul autovehiculului a legitimațiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului.

Completat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Modificat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1

 

Art. 39. - (1) Transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic național se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport eliberat de autoritatea competentă.

   (2) Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internațional se poate efectua numai în condițiile respectării prevederilor Acordului privind transportul internațional ocazional de persoane cu autocarul și autobuzul (Acordul INTERBUS), ratificat prin Legea nr. 439/2002, pe baza documentelor prevăzute în respectivul acord, eliberate de autoritatea competentă.

   (3) Pentru statele nesemnatare ale Acordului INTERBUS, transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internațional se poate efectua numai pe baza documentului de transport convenit între autoritatea competentă și autoritățile competente din statele pe teritoriul cărora se derulează transportul.

   (4) Transportul rutier ocazional de persoane în cont propriu în trafic internațional se poate efectua numai pe baza documentului de transport eliberat și convenit de autoritatea competentă cu autoritățile competente din statele pe teritoriul cărora se derulează transportul.

Completat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Modificat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1

Completat de Lege nr. 42 din 19/03/2008

  

   CAPITOLUL VI
  Activități conexe transportului rutier

 

Art. 40. - (1) Activitățile conexe transportului rutier se pot efectua de către întreprinderi numai pe baza licenței pentru activități conexe transportului rutier, eliberată de autoritatea competentă.

   (2) Licența pentru activități conexe transportului rutier se eliberează pentru fiecare activitate conexă efectuată, perioada de valabilitate a acesteia fiind de 5 ani.

   (3) În situația în care o activitate conexă transportului rutier se efectuează de către întreprindere în mai multe puncte, autoritatea competentă eliberează câte o copie conformă cu exemplarul original al licenței de activități conexe transportului rutier pentru fiecare dintre acestea.

   (4) Copia conformă a licenței pentru activități conexe transportului rutier se suspendă în cazul săvârșirii unor abateri grave sau repetate de la reglementările în vigoare.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Completat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1

 

Art. 41. - Activitățile conexe transporturilor rutiere sunt următoarele:

   a) activități desfășurate de autogări;

   b) activități de intermediere a operațiunilor de transport rutier public.

 

Art. 42. - Autogările și stațiile publice pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate în cadrul serviciilor regulate de transport rutier sunt bunuri de utilitate publică și pot fi în proprietate privată sau publică.

 

Art. 43. - (1) Înființarea unei autogări destinate transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic național și/sau internațional se poate face numai cu avizul autorității competente.

   (2) Înființarea autogărilor, schimbarea distanței sau desființarea acestora se poate realiza numai cu acordul consiliilor locale și cu avizul autorității competente, în cazul în care spațiile în care își desfășoară activitatea sunt proprietatea statului sau a unității administrativ-teritoriale.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

 

Art. 44. - Amenajarea, semnalizarea rutieră și întreținerea stațiilor publice pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate se asigură de către administrația publică locală, administratorul drumului sau deținător, după caz.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006


Art. 45. - (1) În cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate plecările, opririle în tranzit și sosirile se realizează din/în autogări sau din/în punctele stabilite de administrația publică locală, cu avizul autorității competente.

   (2) În localitățile în care nu există autogări, administrația publică locală stabilește puncte pentru plecare, oprire în tranzit sau sosire, cu avizul autorității competente.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Modificat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1

Modificat de Ordonanță de urgență nr. 110 din 18/09/2008 Articolul 1

 

Art. 46. - Oprirea în autogară în vederea urcării/coborârii persoanelor transportate este permisă numai în situația în care graficul de circulație al licenței de traseu are prevăzută stația respectivă.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006


Art. 47. - Activitățile de intermediere a operațiunilor de transport rutier public se realizează prin preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier, acestea urmând a fi executate de intermediar, în numele său, prin intermediul unui operator de transport rutier.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006


Art. 48. - Licența pentru activități conexe se retrage în cazul în care întreprinderea care efectuează activități conexe transportului rutier nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza acordării acesteia sau în cazul în care aceasta a furnizat documente conținând informații eronate cu ocazia solicitării acordării acesteia.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Modificat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1

Completat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1

 

 

CAPITOLUL VII
  Regimul vehiculelor rutiere


Art. 49. - (1) Transportul rutier poate fi efectuat numai cu vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecția tehnică periodică valabilă, acestea fiind clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.

   (2) Pentru accesul pe infrastructura rutieră vehiculele rutiere fabricate în țară sau în străinătate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse omologării în vederea înmatriculării sau înregistrării și/sau inspecției tehnice periodice, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

   (3) Transportul rutier de mărfuri și/sau de persoane se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcție tipului respectiv de transport.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

 

Art. 50. - (1) Omologarea în vederea înmatriculării sau înregistrării vehiculelor rutiere se acordă de către autoritatea competentă, care eliberează și cartea de identitate a vehiculului rutier.

   (2) Condițiile de certificare a autenticității și de omologare a vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora se stabilesc de către autoritatea competentă.

   (3) Producătorii de vehicule rutiere, reprezentanții autorizați ai acestora sau persoanele fizice ori juridice care importă vehicule rutiere, după caz, au obligația să solicite omologarea vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Modificat de Lege nr. 42 din 19/03/2008

Completat de Ordonanță nr. 45 din 28/08/2007 Articolul 1

 

Art. 51. - (1) Operatorii economici care efectuează servicii de reparații, reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz, precum și de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere pot desfășura aceste activități numai pe baza autorizației tehnice eliberate de autoritatea competentă.

   (2) Condițiile de desfășurare a activităților de reparații, reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz sau de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere, precum și condițiile de acordare a autorizațiilor tehnice a operatorilor economici care efectuează asemenea servicii se stabilesc de către autoritatea competentă.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

 

Art. 52. - Produsele și materialele de exploatare utilizate la vehiculele rutiere fabricate în țară sau importate trebuie să fie certificate și/sau omologate din punct de vedere tehnic, potrivit reglementărilor în vigoare, de către autoritatea competentă.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

 

Art. 53. - Lista produselor și materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere pentru care se impune certificarea sau omologarea se stabilește de către autoritatea competentă.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Modificat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1

Completat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Completat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1

  

   CAPITOLUL VIII
  Tarife


Art. 54. - Eliberarea licențelor de transport și a copiilor conforme ale acestora, a certificatelor de transport în cont propriu și a copiilor conforme ale acestora, a licențelor de traseu, a licențelor pentru activități conexe și a autorizațiilor de transport internațional, precum și altele asemenea se face de către autoritatea competentă, contra cost, pe baza tarifelor stabilite de către aceasta.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

 

Art. 55. - La derularea operațiunilor de transport rutier, tarifele se stabilesc liber, pe baza cererii și ofertei.

Completat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Completat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1 

   CAPITOLUL IX
  Controlul activității de transport rutier
și a activităților conexe acestora


Art. 56. - (1) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, precum și a prevederilor în vigoare care reglementează domeniul transporturilor rutiere se efectuează în trafic și la sediul întreprinderilor.

   (2) Controlul la sediul întreprinderilor se efectuează de către personalul autorității competente împuternicit în acest scop.

   (3) Controlul în trafic se efectuează de către personalul autorității competente împuternicit în acest scop, împreună cu ofițeri/subofițeri ai poliției rutiere sau ai poliției de frontieră, după caz.

Completat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Modificat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1

 

Art. 57. - La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor, acestea au obligația prezentării tuturor documentelor solicitate de către personalul autorității competente, împuternicit în acest scop.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Atacat prin Decizie nr. 491 din 29/05/2007

Modificat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1

Completat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1

Atacat prin Decizie nr. 45 din 13/01/2009

 

 

CAPITOLUL X
  Răspunderi și sancțiuni


Art. 58. - Constituie contravenție următoarele fapte:

   a) efectuarea de către un operator de transport străin a transportului rutier public, având ca țară de tranzit sau destinație România, fără autorizație de transport internațional valabilă pe teritoriul României;

   b) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii regulate fără legitimații de călătorie;

   c) efectuarea transportului rutier în regim de cabotaj;

   d) efectuarea transportului rutier de mărfuri fără existența la bordul vehiculului rutier a documentului de transport și a copiei conforme, a licenței de transport sau certificatului de transport în cont propriu, după caz;

   e) efectuarea transportului rutier de persoane fără existența la bordul autovehiculului a documentului de transport corespunzător tipului de serviciu efectuat și a copiei conforme, a licenței de transport sau certificatului de transport în cont propriu, după caz;

   f) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internațional cu autovehicule care nu se încadrează în prevederile Acordului privind transportul internațional ocazional de persoane cu autocarul și autobuzul (Acordul INTERBUS), ratificat prin Legea nr. 439/2002;

   g) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internațional fără respectarea tipului de serviciu ocazional înscris în documentul de transport prevăzut în Acordul privind transportul internațional ocazional de persoane cu autocarul și autobuzul (Acordul INTERBUS), ratificat prin Legea nr. 439/2002;

   h) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale ale unor persoane care nu sunt menționate în documentul de transport;

   i) refuzul nejustificat al accesului la serviciile autogării, aplicarea tarifelor discriminatorii pentru accesul la serviciile autogării, precum și condiționarea accesului la serviciile autogării de obligativitatea serviciului de vânzare a legitimațiilor de călătorie;

   j) nerespectarea graficului de circulație conținut în caietul de sarcini al licenței de traseu;

   k) comercializarea de vehicule rutiere ale căror caracteristici de omologare și/sau de identificare nu mai corespund datelor menționate în cartea de identitate a vehiculului;

   l) utilizarea de vehicule rutiere care nu au fost supuse omologării pentru circulație conform reglementărilor în vigoare;

   m) înstrăinarea documentului de transport, precum și utilizarea acestuia de către o persoană fizică sau juridică, alta decât titularul, sau utilizarea documentului de transport completat necorespunzător;

   n) călătoria fără legitimație de călătorie valabilă în cadrul serviciilor de transport rutier public de persoane prin servicii regulate;

   o) efectuarea de operațiuni de transport rutier de către conducători auto care nu dețin certificat de competență profesională.

Atacat prin Decizie nr. 113 din 15/02/2007 la 02/03/2007

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Atacat prin Decizie nr. 491 din 29/05/2007

Atacat prin Decizie nr. 851 din 09/10/2007

Modificat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1

Completat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1

 

Art. 59. - (1) Se sancționează cu amendă aplicată întreprinderilor sau operatorilor de transport rutier români sau străini, după caz:

   a) de la 1.000 lei (RON) la 1.500 lei (RON), faptele prevăzute la art. 58 lit. d), e) și j);

   b) de la 1.500 lei (RON) la 2.000 lei (RON), faptele prevăzute la art. 58 lit. i);

   c) de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON), faptele prevăzute la art. 58 lit. f), g), h), k), l) și m);

   d) de la 5.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON), faptele prevăzute la art. 58 lit. a).

   (2) Se sancționează cu amendă aplicată conducătorului auto:

   a) de la 300 lei (RON) la 500 lei (RON), fapta prevăzută la art. 58 lit. b) și o);

   b) de a 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON), fapta prevăzută la art. 58 lit. c).

   (3) Se sancționează cu amendă de la 100 lei (RON) la 300 lei (RON), aplicată persoanei care călătorește fără legitimație de călătorie, fapta prevăzută la art. 58 lit. n).

Atacat prin Decizie nr. 113 din 15/02/2007 la 02/03/2007

Completat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Atacat prin Decizie nr. 491 din 29/05/2007

Atacat prin Decizie nr. 851 din 09/10/2007

Atacat prin Decizie nr. 191 din 13/03/2007

Modificat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1

Completat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1

 

Art. 60. - Contravențiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență se constată și se sancționează de către:

   a) personalul autorității competente împuternicit în acest scop;

   b) ofițeri/subofițeri ai poliției rutiere sau poliției de frontieră;

   c) personalul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, conform competențelor acordate;

   d) personalul cu atribuții de control din cadrul Autorității Naționale a Vămilor;

   e) personalul cu atribuții de control al operatorului de transport rutier, numai pentru vehiculele deținute de acesta.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

 

Art. 61. - (1) Controlul operatorilor de transport rutier străini sau al vehiculelor rutiere înmatriculate în alte state, cu care se efectuează operațiuni de transport rutier pe teritoriul României, se realizează de către personalul autorității competente împuternicit în acest scop.

   (2) În situația în care la efectuarea controlului prevăzut la alin. (1) s-au constatat încălcări ale prevederilor legale în vigoare care reglementează domeniul transporturilor rutiere, se imobilizează vehiculul rutier în condiții de siguranță și securitate a transportului, procedându-se totodată la ridicarea plăcuțelor de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare, până la îndeplinirea condițiilor legale pentru continuarea efectuării transportului, și se aplică sancțiunea corespunzătoare celor constatate.

   (3) Permisiunea privind reluarea efectuării transportului se acordă cu condiția achitării amenzii aplicate în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare sau cu condiția plății unei sume egale cu aceasta direct către organismul al cărui agent constatator a aplicat sancțiunea contravențională, urmând ca în conformitate cu prevederile legale această sumă să fie restituită sau vărsată la contul de amenzi al Trezoreriei Statului, conform cu hotărârea definitivă a instanței judecătorești în cazul formulării unei contestații.

Completat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

 

Art. 62. - Pentru abateri de la prevederile prezentei ordonanțe de urgență, sunt exceptate de la imobilizarea prevăzută la art. 61 vehiculele care transportă animale vii, mărfuri perisabile sau sub temperatură controlată.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Modificat de Ordonanță de urgență nr. 74 din 11/06/2008 Articolul 1


Art. 63. - Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art. 64. - Împotriva măsurii de retragere sau suspendare a unuia dintre documentele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență sau de respingere a cererii de eliberare a unuia dintre documentele respective operatorul de transport rutier sau întreprinderea, după caz, se poate adresa cu plângere instanțelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Completat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

 

 

CAPITOLUL XI
  Dispoziții tranzitorii și finale

 

Art. 65. - (1) Începând cu data de 10 septembrie 2008 conducătorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzătoare pentru categoriile D1, D1E, D sau DE, care efectuează operațiuni de transport rutier ce fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență, au obligația de a deține și un certificat de calificare profesională inițială (CPI) și un certificat de calificare profesională continuă (CPC).

   (2) Începând cu data de 10 septembrie 2009 conducătorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzătoare pentru categoriile C1, C1E, C sau CE, care efectuează operațiuni de transport rutier ce fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență, au obligația de a deține și un certificat de calificare profesională inițială (CPI) și un certificat de calificare profesională continuă (CPC).

   (3) Autoritatea competentă va stabili condițiile privind pregătirea inițială și continuă a conducătorilor auto prevăzuți la alin. (1).

Modificat de Lege nr. 42 din 19/03/2008

Completat de Ordonanță nr. 45 din 28/08/2007 Articolul 1

 

Art. 66. - (1) Transportului rutier de mărfuri în regim de cabotaj i se aplică o perioadă de tranziție în conformitate cu prevederile pct. 5 "Politica în domeniul transporturilor" alin. (1) din anexa VI la Protocolul la Tratatul de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană, semnat la 25 aprilie 2005, ratificat de România prin Legea nr. 157/2005.

   (2) Transportul rutier de persoane în regim de cabotaj se liberalizează de la data aderării României la Uniunea Europeană.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006


Art. 67. - De la data aderării, transportul rutier de persoane în cont propriu, efectuat între România și statele membre ale Uniunii Europene, se efectuează numai pe baza certificatului de transport în cont propriu.

 

Art. 68. - Monitorizarea pieței transporturilor rutiere se efectuează în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 56/2002 privind monitorizarea pieței transporturilor rutiere și măsurile ce trebuie luate în situații de criză în domeniul transportului rutier de mărfuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2003.

 

Art. 69. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului va elabora norme privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora.

Completat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

 

Art. 70. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 29 august 1997, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte prevederi contrare.

Modificat de Lege nr. 102 din 25/04/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

A se vedea Ordonanță de urgență nr. 73 din 20/09/2006 Articolul 1 la 01/10/2006

 

Art. 71. - (1) Prezenta ordonanță de urgență transpune prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) și (3), art. 3 alin. (1) și alin. (2) lit. a), b) și c) și ale art. 4 lit. a) și d) din Directiva 96/26/CE din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupația de transportator rutier de marfă și transportator rutier de călători și recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor forme de calificare, pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire pentru operațiuni de transport național și internațional, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 124 din 23 mai 1996, așa cum a fost modificată de Directiva 98/76/CE din 1 octombrie 1998, precum și prevederile art. 14 alin. (2) din Directiva 2003/59/CE privind pregătirea inițială și periodică a conducătorilor auto care efectuează transport de marfă și călători, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 226 din 10 septembrie 2003, ce amendează Regulamentul nr. 3.820/85/CEE și Directiva 91/439/CEE și abrogă Directiva 76/914/CEE.

   (2) Prezenta ordonanță de urgență creează cadrul general pentru aplicarea de la data aderării a Regulamentului nr. 684/92/CEE din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul internațional de călători cu autocarul și autobuzul, publicat în Jurnalul Oficial nr. L 074 din 20 martie 1992, ale Regulamentului nr. 11/98/CE din 11 decembrie 1997 de modificare a Regulamentului nr. 684/92/CEE privind regulile comune pentru transportul internațional de călători cu autocarul și autobuzul și a Regulamentului nr. 881/92/CEE din 26 martie 1992 privind accesul la piață în transportul rutier de mărfuri în cadrul Comunității către sau dinspre teritoriul unui stat membru sau care traversează teritoriul unuia sau mai multor state membre, publicat în Jurnalul Oficial nr. L 095 din 9 aprilie 1992, precum și ale Regulamentului nr. 484/2002/CE din 1 martie 2002 de modificare a Regulamentului nr. 881/92/CEE și Regulamentului nr. 3.118/93/CEE în vederea instituirii unui atestat de conducător auto.

Modificat de Ordonanță nr. 45 din 28/08/2007 Articolul 1

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordonante de urgenta Û