OUG 118 2008

Emergency Ordnance 118/2008 - Noterlass 118/2008

keylinks:

Ordonanță de urgență nr. 118 din 01/10/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistență socială și nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 680 din 03/10/2008, Intrare in vigoare: 03.10.2008

 

    În cadrul reglementărilor legale în vigoare privind stabilirea unor drepturi de asistență socială ori complementare acestora, valoarea drepturilor se calculează în raport cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

    Din evoluția prognozată a nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată rezultă o majorare a acestuia peste nivelul inflației prognozate în aceeași perioadă. În acest context, drepturile de asistență socială al căror nivel se stabilește în funcție de nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată vor înregistra o creștere fără precedent, ceea ce ar conduce la un efort bugetar imposibil de susținut pe termen scurt și mediu. Aceasta ar conduce totodată la neacordarea unor drepturi, ceea ce ar putea determina nemulțumiri în rândul beneficiarilor drepturilor de asistență socială.

    Prin urmare, prezenta ordonanță de urgență are în vedere eliminarea legăturii dintre nivelul unor drepturi de asistență socială și nivelul salariului de bază minim brut pe țară, păstrând totodată un nivel rezonabil și decent al acestor drepturi.

    Situația creată este necesar să fie soluționată pe calea ordonanței de urgență.

    Aceste elemente constituie situații extraordinare și vizează interesul public.

    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,


 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.


 

   Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, se modifică după cum urmează:

   1. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

    "Art. 16. - (1) Pe perioada în care se beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului, contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra valorii acesteia și se suportă de la bugetul de stat."

   2. La articolul 18, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

    "(6) În situația prevăzută la alin. (5), la stabilirea cuantumului indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul valoarea indemnizației pentru creșterea copilului."

 

   Art. II. - La articolul 13 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, alineatele (1) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

    "Art. 13. - (1) Pe perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b), contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei stabilite de lege asupra sumei reprezentând valoarea indemnizației pentru creșterea copilului cu handicap și se suportă de la bugetul de stat.

    .....................................................................................................................

    (7) În situația prevăzută la alin. (6), la stabilirea cuantumului indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul indemnizația prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. b)."

 

   Art. III. - La articolul 20 alineatul (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările ulterioare, litera m) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "m) să primească, la cerere, în limitele disponibilităților financiare ale statului, un ajutor lunar rambursabil pentru o perioadă de maximum 6 luni, dacă, din motive obiective, este lipsit de mijloacele de existență necesare. Pentru motive întemeiate acest ajutor poate fi prelungit pentru încă o perioadă de cel mult 3 luni. Pentru anul 2009, cuantumul ajutorului se stabilește la nivelul acordat în luna decembrie 2008, iar pentru următorii ani, cuantumul ajutorului se indexează prin hotărâre a Guvernului, în funcție de indicele de creștere a prețurilor de consum prognozat an/an anterior."

 

   Art. IV. - La articolul 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 6 martie 2007, alineatul (5) se modifică și se completează după cum urmează:

   1. Litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "b) diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de 600 lei;".

   2. După litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

    "b1) cuantumul prevăzut la lit. b) se indexează prin hotărâre a Guvernului, în funcție de indicele de creștere a prețurilor de consum prognozat an/an anterior;".

 

 

 

  

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordonante de urgenta Û