OUG 127 2008

Emergency Ordnance 127/2008 - Noterlass 127/2008

keylinks:

Ordonanță de urgență nr. 127 din 08/10/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 705 din 16/10/2008, Intrare in vigoare: 16.10.2008

 

    Având în vedere dificultățile înregistrate pe piața financiară internațională cu efecte negative asupra pieței interne de capital, se impune adoptarea de măsuri fiscale urgente care să sprijine piața bursieră din România. În acest context, măsurile fiscale propuse urmăresc reducerea influențelor negative generate de dificultățile înregistrate pe piața de capital asupra mediului investițional românesc.

    în vederea susținerii programului de colectare a veniturilor la bugetul de stat, instrument de bază pentru asigurarea echilibrului bugetar, și în scopul diminuării fenomenului de evaziune fiscală în domeniul comercializării produselor energetice accizabile și al TVA aferente achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport noi,

    în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,


 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.


 

   Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

   1. La articolul 7 alineatul (1), punctul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "17. nerezident - orice persoană juridică străină, orice persoană fizică nerezidentă și orice alte entități străine, inclusiv organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, care nu sunt înregistrate în România, potrivit legii;".

   2. La articolul 12, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "i) venituri din transferul titlurilor de participare, așa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, la o persoană juridică, dacă aceasta este persoană juridică română sau dacă cea mai mare parte a valorii mijloacelor fixe ale persoanei juridice, direct sau prin una ori mai multe persoane juridice, reprezintă proprietăți imobiliare situate în România, precum și veniturile din transferul titlurilor de valoare, așa cum sunt definite la art. 65 alin. (1) lit. c), emise de rezidenți români;".

   3. La articolul 20, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

    "e) în perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009 inclusiv, veniturile din tranzacționarea titlurilor de participare pe piața autorizată și supravegheată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. În aceeași perioadă, cheltuielile reprezentând valoarea de înregistrare a acestor titluri de participare, precum și cheltuielile înregistrate cu ocazia desfășurării operațiunilor de tranzacționare reprezintă cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil."

   4. La articolul 21 alineatul (3), literele j) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:

    "j) cheltuielile efectuate în numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 400 euro într-un an fiscal, pentru fiecare participant;

    k) cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sănătate, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 250 euro într-un an fiscal, pentru fiecare participant;".

   5. La articolul 21 alineatul (4), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "h) cheltuielile determinate de diferențele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se dețin participații, precum și de diferențele nefavorabile de valoare aferente obligațiunilor emise pe termen lung, cu excepția celor determinate de vânzarea-cesionarea acestora. Excepția nu se aplică pentru cheltuielile reprezentând valoarea de înregistrare a titlurilor de participare tranzacționate pe piața autorizată și supravegheată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009 inclusiv;".

   6. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

    "(11) În perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009 inclusiv, nu se impozitează profitul obținut de persoanele juridice străine din tranzacționarea pe piața autorizată și supravegheată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare a titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română."

   7. La articolul 48 alineatul (5), literele g) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

    "g) contribuțiile efectuate în numele angajaților la fonduri de pensii facultative, în conformitate cu legislația în vigoare, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru o persoană;

    h) prima de asigurare voluntară de sănătate, conform legii, în limita echivalentului în lei a 250 euro anual pentru o persoană;".

   8. La articolul 57 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "a) la locul unde se află funcția de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferență între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuțiilor obligatorii aferente unei luni, și următoarele:

    - deducerea personală acordată pentru luna respectivă;

    - cotizația sindicală plătită în luna respectivă;

    - contribuțiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei a 400 euro;"

   9. La articolul 67, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(5) Pierderile rezultate din tranzacționarea titlurilor de valoare, altele decât cele prevăzute la alin. (4), înregistrate în cursul anului fiscal, se compensează la sfârșitul anului fiscal cu câștigurile de aceeași natură realizate din tranzacționarea titlurilor de valoare, altele decât cele prevăzute la alin. (4), în cursul anului respectiv. Dacă în urma acestei compensări rezultă o pierdere anuală, începând cu pierderea anuală a anului fiscal 2010, aceasta se reportează numai în anul următor. Pierderea anuală înregistrată în anul fiscal 2009 nu se reportează."

   10. La articolul 67, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) și (10), cu următorul cuprins:

    "(9) Prin excepție de la dispozițiile alin. (3) lit. a), în perioada 1 ianuarie 2009-31 decembrie 2009 inclusiv, câștigurile realizate de persoanele fizice din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, sunt venituri neimpozabile.

    (10) Câștigurile persoanelor fizice din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, realizate începând cu 1 ianuarie 2010, sunt supuse regulilor prevăzute la alin. (3) lit. a)."

   11. La articolul 115, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(2) Următoarele venituri impozabile obținute din România nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol și se impozitează conform titlurilor II, III sau IV, după caz:

    a) veniturile unui nerezident, care sunt atribuibile unui sediu permanent în România;

    b) veniturile unei persoane juridice străine obținute din proprietăți imobiliare situate în România sau din transferul titlurilor de participare, așa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, deținute într-o persoană juridică română;

    c) venituri ale unei persoane fizice nerezidente, obținute dintr-o activitate dependentă desfășurată în România;

    d) veniturile unei persoane fizice nerezidente obținute din închirierea sau din altă formă de cedare a dreptului de folosință a unei proprietăți imobiliare situate în România, din transferul proprietăților imobiliare situate în România, din transferul titlurilor de participare, așa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, deținute la o persoana juridică română, și din transferul titlurilor de valoare, așa cum sunt definite la art. 65 alin. (1) lit. c);

    e) veniturile obținute de nerezidenți dintr-o asociere constituită în România, inclusiv dintr-o asociere a unei persoane fizice nerezidente cu o microîntreprindere."

   12. La articolul 115, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) și (5), cu următorul cuprins:

    "(3) Veniturile obținute de organismele nerezidente de plasament colectiv fără personalitate juridică din transferul titlurilor de valoare, așa cum sunt definite la art. 65 alin. (1) lit. c), respectiv al titlurilor de participare, așa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, deținute direct sau indirect într-o persoană juridică română, nu reprezintă venituri impozabile in România.

    (4) Veniturile obținute din România de nerezidenți din transferul instrumentelor financiare derivate, definite potrivit legii, nu reprezintă venituri impozabile în România.

    (5) Veniturile obținute de nerezidenți pe piețe de capital străine din transferul titlurilor de participare, așa cum sunt definite la art. 7 alin. (1) pct. 31, deținute la o persoană juridică română, precum și din transferul titlurilor de valoare, așa cum sunt definite la art. 65 alin. (1) lit. c), emise de rezidenți români, nu reprezintă venituri impozabile în România."

   13. La articolul 142 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "d) importul definitiv de bunuri care îndeplinesc condițiile pentru scutire prevăzute de: Directiva 83/181/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 ce determină domeniul art. 14 (1) (d) al Directivei 77/388/CEE privind scutirea de plată a taxei pe valoarea adăugată la importul final al anumitor mărfuri, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 105 din 23 aprilie 1983, cu modificările și completările ulterioare, Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxă pe valoarea adăugată și de accize pentru bunurile importate de către persoanele care călătoresc din țări terțe, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 346 din 29 decembrie 2007, și Directiva 79/2006/CE a Consiliului din 5 octombrie 2006 privind exceptarea de la taxele de import a micului trafic de bunuri cu caracter necomercial din țările terțe, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 286 din 17 octombrie 2006;".

   14. La articolul 1563, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(5) Decontul special de taxă trebuie depus numai pentru perioadele în care ia naștere exigibilitatea taxei. Acesta trebuie întocmit potrivit modelului stabilit de Ministerul Economiei și Finanțelor și se depune:

    a) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naștere exigibilitatea achizițiilor intracomunitare;

    b) înainte de înmatricularea în România a unui mijloc de transport nou, de către persoanele prevăzute la alin. (3), dar nu mai târziu de data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naștere exigibilitatea achiziției intracomunitare."

   15. La articolul 2441, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4), (5),(6) și (7), cu următorul cuprins:

    "(4) Operatorii economici care intenționează să comercializeze în sistem en detail produse energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e), sunt obligați să se înregistreze la autoritatea fiscală teritorială, conform procedurii și cu îndeplinirea condițiilor ce vor fi stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

    (5) Operatorii economici care desfășoară activitatea de comercializare în sistem en detail de produse energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a)-e) sunt obligați să îndeplinească procedura și condițiile stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prevăzut la alin. (4), în termen de 90 de zile de la data publicării ordinului în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (6) Desfășurarea activității de comercializare de către operatorii economici prevăzuți la alin. (4), care nu îndeplinesc procedura și condițiile stabilite potrivit alin. (4), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei și confiscarea sumelor rezultate din această vânzare.

    (7) Desfășurarea activității de către operatorii economici prevăzuți la alin. (5), care nu îndeplinesc procedura și condițiile stabilite potrivit alin. (4), după termenul stabilit la alin. (5), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare și oprirea activității de comercializare a produselor accizabile pe o perioadă de 1-3 luni."

   16. La articolul 285, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(2) Impozitul pe clădiri și impozitul pe teren se reduc cu 50% pentru acele clădiri și terenurile aferente deținute de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea de servicii turistice pe o perioadă de maximum 6 luni pe durata unui an calendaristic."

   17. La articolul 295 alineatul (11), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "d) taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale."

 

   Art. II. - Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 1 ianuarie 2009, cu următoarele excepții:

   a) prevederile pct. 13 al art. I, care intră în vigoare la 1 decembrie 2008;

   b) prevederile pct. 14 și 15 ale art. I, care intră în vigoare la 1 noiembrie 2008;

   c) prevederile pct. 17 al art. I, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

   Art. III. - Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

 

   

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordonante de urgenta Û