OUG 173 2008

Emergency Ordnance 173/2008 - Noterlass 173/2008

keylinks: Creditorul care deține cel puțin 50% din valoarea totală a creanțelor poate să decidă, fără consultarea adunării creditorilor, În cazul în care în raportul întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 59 alin. (1) sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de insolvență a debitorului, la cererea administratorului

Ordonanță de urgență nr. 173 din 19/11/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 792 din 26/11/2008, Intrare in vigoare: 26.11.2008

 

    Având în vedere necesitatea remedierii aspectelor deficitare ale cadrului normativ în domeniul insolvenței, semnalate de jurisprudența Curții Constituționale și a instanțelor judecătorești, precum și de practica administratorilor judiciari și a lichidatorilor,

    luând în considerare că aplicarea legislației în materia insolvenței și a actelor normative ce instituie sancțiunea dizolvării și, pe cale de consecință, a lichidării societății pentru neîndeplinirea unor obligații legale a generat dezechilibre în derularea activității practicienilor în insolvență,

    ținând seama de faptul că însănătoșirea mediului de afaceri prin radierea societăților fără organe statutare, a celor care și-au încetat activitatea ori nu au sediul social cunoscut, a societăților ai căror asociați au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut sau reședința cunoscută reprezintă un obiectiv și o obligație pentru autorități, îndeplinirea sa implicând folosirea resurselor oferite de fondul de lichidare,

    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,


    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

 

   Art. I. - Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

   1. La articolul 4 alineatul (6), după litera b) se introduce o nouă literă, literă c), cu următorul cuprins:

    "c) preluarea a 1,5% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvență, inclusiv din fondurile obținute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, sumă care va fi inclusă în categoria cheltuielilor aferente procedurii în sensul alin. (1)."

   2. La articolul 4, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(7) Sumele prevăzute la alin. (6) lit. a) vor fi virate de oficiile registrului comerțului, prin Oficiul Național al Registrului Comerțului, în contul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, denumită în continuare U.N.P.I.R., sumele prevăzute la alin. (6) lit. b) vor fi achitate la orice unitate bancară în contul menționat, iar sumele prevăzute la alin. (6) lit. c) vor fi virate în contul U.N.P.I.R. de către administratorul judiciar sau, după caz, de lichidator."

   3. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

    "(31) Prin excepție de la prevederile alin. (1), prima comunicare a actelor de procedură către persoanele împotriva cărora se introduce o acțiune, în temeiul dispozițiilor prezentei legi, ulterior deschiderii procedurii insolvenței se va realiza conform Codului de procedură civilă."

   4. La articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(3) Recursul va fi judecat de completuri specializate, în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului la curtea de apel. Citarea părților în recurs se face potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă. În vederea soluționării recursului, se trimit la curtea de apel, în copie certificată de grefierul-șef al tribunalului, numai actele care interesează soluționarea căii de atac, selectate de judecătorul-sindic. În cazul în care instanța de recurs consideră necesare și alte acte din dosarul de fond, va pune în vedere părților interesate să le depună în copie certificată."

   5. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 10. - La propunerea administratorului judiciar sau lichidatorului, judecătorul sindic va putea desemna, prin încheiere, persoane de specialitate, stabilindu-le și remunerația. Plata remunerației se va face din averea debitorului sau, în lipsa disponibilităților bănești în contul acestuia, din fondul prevăzut la art. 4 alin. (4)."

   6. La articolul 11 alineatul (1), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

    "c) desemnarea motivată, prin sentința de deschidere a procedurii, dintre practicienii în insolvență care au depus ofertă de servicii în acest sens la dosarul cauzei, a administratorului judiciar provizoriu sau, după caz, a lichidatorului care va administra procedura până la confirmarea ori, după caz, înlocuirea sa de către adunarea creditorilor sau creditorul care deține cel puțin 50% din valoarea creanțelor, fixarea remunerației în conformitate cu criteriile stabilite de legea de organizare a activității practicienilor în insolvență, precum și a atribuțiilor acestuia pentru această perioadă. În vederea desemnării administratorului judiciar provizoriu sau a lichidatorului provizoriu, judecătorul va avea în vedere cererea depusă în acest sens de creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de debitor, dacă cererea introductivă îi aparține. În situația în care cel care a introdus cererea de deschidere a procedurii nu solicită numirea unui administrator judiciar sau lichidator, numirea se va face de către judecătorul sindic din rândul practicienilor care au depus oferte în dosarul cauzei;

    d) confirmarea, prin încheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului desemnat de adunarea creditorilor sau de creditorul care deține cel puțin 50% din valoarea creanțelor, confirmarea onorariului negociat. Dacă nu există contestații împotriva hotărârii adunării creditorilor sau a deciziei creditorului care deține cel puțin 50% din valoarea creanțelor, confirmarea se va face în camera de consiliu, fără citarea părților, după depunerea procesului-verbal al adunării creditorilor;".

   7. La articolul 14, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

    "(4) Dacă legea nu interzice în mod expres, creditorii vor putea vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care își exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată și atestată de către un avocat, sau înscris în format electronic, căruia i s-a incorporat, atașat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace, până în ziua fixată pentru exprimarea votului, administratorului judiciar sau lichidatorului.

    (5) La ședințele adunărilor creditorilor, salariații debitorului vor putea fi reprezentați de un delegat din rândul acestora, care va vota pentru întreaga valoare a creanțelor reprezentând salariile și alte drepturi bănești."

   8. La articolul 14, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

    "(8) Cererea prevăzută la alin. (7) va fi depusă la dosarul cauzei în termen de 5 zile de la data adunării creditorilor și va fi soluționată în camera de consiliu, cu citarea celui care a introdus cererea, a administratorului judiciar sau, după caz, a lichidatorului și a creditorilor. În cazul în care a fost constituit comitetul creditorilor, va fi citat și președintele acestuia."

   9. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 15. - (1) Cu excepția cazurilor în care legea cere o majoritate specială, ședințele adunării creditorilor vor avea loc în prezența titularilor de creanțe însumând cel puțin 30% din valoarea totală a creanțelor asupra averii debitorului, iar deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul favorabil al titularilor majorității, prin valoare, a creanțelor prezente."

   10. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 16. - (1) Judecătorul-sindic poate desemna, în raport cu numărul creditorilor, un comitet format din 3-5 creditori dintre cei cu creanțe garantate, bugetare și chirografare cele mai mari, prin valoare. Dacă din cauza numărului mic de creditori judecătorul-sindic nu consideră necesară constituirea unui comitet al creditorilor, atribuțiile comitetului prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. b) și f) vor fi exercitate de adunarea creditorilor."

   11. La articolul 17, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(6) Împotriva acțiunilor, măsurilor și deciziilor luate de comitetul creditorilor orice creditor poate formula contestație la adunarea creditorilor, în termen de 5 zile de la luarea acestora."

   12. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

    "(21) Creditorul care deține cel puțin 50% din valoarea totală a creanțelor poate să decidă, fără consultarea adunării creditorilor, desemnarea unui administrator judiciar sau lichidator în locul administratorului judiciar sau lichidatorului provizoriu ori să confirme administratorul judiciar provizoriu sau, după caz, lichidatorul provizoriu și să îi stabilească remunerația."

   13. La articolul 19, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

    "(3) Creditorii pot contesta la judecătorul-sindic, pentru motive de nelegalitate, decizia prevăzută la alin. (2) și (21), în termen de 3 zile de la data publicării acesteia în Buletinul procedurilor de insolvență. Judecătorul va soluționa, de urgență și deodată, toate contestațiile printr-o încheiere prin care va numi administratorul judiciar/lichidatorul desemnat sau, după caz, va solicita adunării creditorilor/creditorului desemnarea unui alt administrator judiciar/lichidator.

    (4) Dacă în termenul stabilit la alin. (3) decizia adunării creditorilor sau a creditorului ce deține cel puțin 50% din valoarea creanțelor nu este contestată, judecătorul-sindic, prin încheiere, va numi administratorul judiciar propus de creditori sau de creditorul ce deține cel puțin 50% din valoarea creanțelor, dispunând totodată încetarea atribuțiilor administratorului judiciar provizoriu pe care l-a desemnat prin sentința de deschidere a procedurii."

   14. La articolul 21, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

    "(11) În raportul prevăzut la alin. (1) se va menționa și remunerația administratorului judiciar sau a lichidatorului, cu menționarea modalității de calcul a acesteia."

   15. La articolul 64, alineatul (2) se abrogă.

   16. La articolul 116, alineatele (3) si (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

    "(3) În vederea evaluării bunurilor din averea debitorului, lichidatorul poate fie să angajeze în numele debitorului un evaluator, fie, cu acordul comitetului creditorilor, să utilizeze un evaluator propriu. Evaluatorii trebuie sa fie membri ai Asociației Naționale a Evaluatorilor din România, iar evaluarea trebuie efectuată în conformitate cu standardele internaționale de evaluare.

    (4) Bunurile din averea debitorului vor fi evaluate atât în bloc, cât și individual. Evaluarea în bloc are în vedere fie evaluarea totalității bunurilor din averea debitorului, fie evaluarea subansamblurilor funcționale. Prin subansamblu funcțional se înțelege acele bunuri ale debitorului care, împreună, asigură realizarea unui produs finit, de sine stătător, sau permit desfășurarea unei afaceri independente. Un subansamblu este considerat funcțional numai dacă are asigurat accesul la drumul public și la folosirea utilităților."

   17. Articolul 117 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 117. - (1) Lichidatorul va prezenta comitetului creditorilor un raport care va cuprinde evaluarea bunurilor și metoda de valorificare a acestora și în care se va preciza dacă vânzarea se va face în bloc sau individual ori o combinație a acestora, prin licitație publică sau negociere directă sau prin ambele metode.

    (2) În cazul în care se propune vânzarea în bloc prin negociere directă, lichidatorul va putea propune, în baza ofertelor primite, începerea negocierii cu unul sau mai mulți cumpărători identificați, cu precizarea condițiilor de plată și a prețului minim de pornire a negocierii, care nu poate fi inferior prețului de evaluare.

    (3) Lichidatorul va convoca adunarea generală a creditorilor în termen de maximum 20 de zile de la data ședinței comitetului creditorilor, înștiințându-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului și a procesului-verbal al ședinței comitetului creditorilor privind raportul."

   18. La articolul 122, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:

    "(11) Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și din încasarea de creanțe va cuprinde, cel puțin, următoarele:

    a) soldul aflat în contul de lichidare după ultima distribuire;

    b) încasările efectuate de către lichidator din valorificarea fiecărui bun și din recupererea creanțelor;

    c) cuantumul dobânzilor sau al altor venituri de care beneficiază averea debitorului ca urmare a păstrării în conturi bancare a sumelor nedistribuite sau prin administrarea bunurilor existente în averea debitoarei;

    d) totalul sumelor aflate în contul de lichidare.

    (12) Planul de distribuire între creditori cuprinde în mod obligatoriu următoarele date referitoare la fiecare creditor pentru care se face distribuirea:

    a) ajustările aduse tabelului definitiv de creanțe;

    b) sumele distribuite deja;

    c) sumele rămase după ajustarea tabelului definitiv și distribuirile efectuate deja;

    d) sumele ce fac obiectul distribuirii;

    e) sume rămase de plată după efectuarea distribuirii."

   19. Articolul 131 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 131. - În orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta lege, dacă se constată că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative și niciun creditor nu se oferă să avanseze sumele corespunzătoare, judecătorul-sindic va da o sentință de închidere a procedurii, prin care se dispune și radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat."

   20. La articolul 138, partea dispozitivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 138. - (1) În cazul în care în raportul întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 59 alin. (1) sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de insolvență a debitorului, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvență, să fie suportată de membrii organelor de conducere și/sau supraveghere din cadrul societății, precum și de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvență a debitorului, prin una dintre următoarele fapte:".

   21. Articolul 149 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 149. - Dispozițiile prezentei legi se completează, în măsura compatibilității lor, cu cele ale Codului de procedură civilă, Codului civil, Codului comercial și ale Regulamentului (CE) 1.346/2000 referitor la procedurile de insolvență, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 160 din 30 iunie 2000."

   22. Articolul 155 se abrogă.

 

   Art. II. - Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

 

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordonante de urgenta Û