OUG 192 2008

Emergency Ordnance 192/2008 - Noterlass 192/2008

ABROGAT DE Ordonanță de urgență nr. 226 din 30/12/2008

keylinks:

Ordonanță de urgență nr. 192 din 25/11/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creșterii economice și a numărului locurilor de muncă, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 04/12/2008, Intrare in vigoare: 04/12/2008, ABROGAT DE Ordonanță de urgență nr. 226 din 30/12/2008

 

    Având în vedere necesitatea realizării în cât mai bune condiții a veniturilor bugetare, prin accelerarea încasărilor, necesitatea fluidizării activităților economico-financiare a operatorilor economici, care, deși sunt viabili din punct de vedere economic, întâmpină dificultăți în achitarea obligațiilor fiscale din lipsă de lichidități ca urmare a crizei economice internaționale, necesitatea luării unor măsuri de ordin legislativ în vederea creșterii numărului locurilor de muncă, necesitatea corelării unor prevederi legale în materia cesiunii creanțelor fiscale, precum și faptul că este posibil ca până la finele anului 2008 să nu fie aprobată de către Parlament Legea bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2009,

    întrucât aceste împrejurări vizează interesul public și constituie elementele unei situații extraordinare ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru relaxare fiscală în vederea creșterii economice și a numărului locurilor de muncă.

    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,


    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.


   Art. I. - Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

   1. La articolul 114, după alineatul (7) se introduc nouă noi alineate, alineatele (8)-(16), cu următorul cuprins:

    "(8) Pentru plata cu cel puțin 10 zile înainte de termenul de plată stabilit conform art. 111 a tuturor obligațiilor fiscale datorate bugetelor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, contribuabilii beneficiază de o bonificație de 5% din valoarea obligațiilor datorate.

    (9) Bonificația prevăzută la alin. (8) nu se aplică în următoarele cazuri:

    a) pentru obligațiile fiscale reprezentând impozite sau contribuții cu reținere la sursă;

    b) pentru obligațiile fiscale reprezentând accize;

    c) contribuabililor care au obligații fiscale restante și pentru care nu a fost suspendată executarea actului prin care s-au stabilit obligațiile fiscale, în condițiile legii;

    d) contribuabililor care nu depun declarațiile fiscale la termenele stabilite de lege.

    (10) Bonificațiile prevăzute la alin. (8) se calculează lunar de contribuabil, iar plata anticipată va fi diminuată cu valoarea bonificației. Veniturile astfel constituite se utilizează ca surse proprii de finanțare.

    (11) În cazul în care, ca urmare a inspecției fiscale, se constată diferențe ale obligațiilor de plată ca urmare a declarării unor sume mai mici decât cele datorate, organul de control va obliga contribuabilul la plata diferențelor, a bonificației de 5% acordate în condițiile alin. (8), precum și a majorărilor de întârziere aferente.

    (12) În cazul în care, ulterior declarării obligațiilor de plată, contribuabilul corectează din proprie inițiativă obligația de plată, în sensul majorării acesteia, este obligat la plata diferențelor, a bonificației de 5% acordate în condițiile alin. (8), precum și a majorărilor de întârziere aferente.

    (13) Declarațiile de impozite, taxe și contribuții cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă pot fi corectate de către contribuabili până la data depunerii situației financiare anuale pentru anul de raportare sau până la data de 30 iunie a anului următor celui de raportare, în cazul entităților care nu au obligația depunerii situației financiare anuale.

    (14) Declarațiile de venit pot fi corectate de către contribuabili până la data comunicării deciziei de impunere anuală emise pentru anul de raportare.

    (15) Declarațiile anuale privind impozitul pe profit și declarațiile anuale informative pot fi corectate de către contribuabili până la data de 30 iunie a anului următor celui în care există obligația depunerii acestor declarații, cu excepțiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

    (16) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (8)-(15) se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală."

   2. La articolul 1751, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

    "(1) Agenția Națională de Administrare Fiscală poate cesiona creanțele pe care le administrează, astfel cum acestea sunt individualizate prin titluri executorii și confirmate prin certificate de atestare fiscală.

    ...............................................................................................................................

    (3) Cesionarul creanței fiscale preia ca urmare a cesiunii de creanță toate drepturile cedentului, inclusiv garanțiile acestuia. Contractul de cesiune de creanțe încheiat în aplicarea prezentului articol constituie titlu executoriu, fără a fi necesară transmiterea titlurilor de creanță și a titlurilor executorii."

   3. La articolul 219 alineatul (1), după litera b1) se introduc două noi litere, literele b2) și b3), cu următorul cuprins:

    "b2) corectarea declarațiilor fiscale depuse la 3 termene de declarare din cadrul unui an fiscal sau consecutive, în sensul majorării obligațiilor de plată datorate;

    b3) declararea, din eroare, de sume de plată, reprezentând obligații fiscale la bugetele administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, mai mici decât cele datorate și care astfel ar intra sub incidența prevederilor art. 114 alin. (8) privind acordarea bonificației;".

   4. La articolul 219 alineatul (2), după litera d) se introduc două noi litere, literele d1) și d2), cu următorul cuprins:

    "d1) cu amendă între 4% și 5% din sumele reprezentând diferențe declarate în plus, în cazul săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. b2);

    d2) cu amendă între 4% și 5% din sumele reprezentând diferențele constatate ca urmare a efectuării inspecției fiscale, în cazul săvârșirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. b3);".

 

   Art. II. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, cotele de contribuții aferente lunii decembrie 2008 prevăzute la art. 16-18 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007, cu modificările ulterioare, se aplică până la intrarea în vigoare a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009.

   (2) Începând cu data de 1 decembrie 2009, cotele de contribuție de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează:

   a) pentru condiții normale de muncă - 27,5%;

   b) pentru condiții deosebite de muncă - 31%;

   c) pentru condiții speciale de muncă - 37%.

 

   Art. III. - Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

   1. După articolul 842 se introduce un nou articol, articolul 843, cu următorul cuprins:

    "Art. 843. - (1) Angajatorii care creează noi locuri de muncă și care încadrează în muncă, pe locurile de muncă nou-create, șomeri aflați în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă pentru o perioadă de cel puțin 3 luni consecutive de la data înregistrării în evidența acestor agenții beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o sumă egală cu de 8 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării în muncă, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 3 ani.

    (2) Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la alin. (1) anterior termenului de 3 ani sunt obligați să restituie în totalitate agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană încadrată în condițiile alin. (1), plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2).

    (3) Nu beneficiază de măsura de stimulare prevăzută la alin. (1) angajatorii care într-o perioadă de un an anterioară datei încadrării în muncă în condițiile alin. (1) au fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate din categoria prevăzută la respectivul alineat."

   2. Articolul 851 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 851. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă persoane care îndeplinesc condițiile pentru acordarea măsurilor de stimulare prevăzute la art. 80, 843 și 85 din lege pot beneficia pentru persoanele respective, opțional, numai de una dintre măsurile de stimulare prevăzute la art. 80, 843 sau 85.

    (2) Angajatorii care beneficiază de subvenționarea locurilor de muncă în condițiile art. 80, 843 sau art. 85 alin. (1) și (2) și care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate pe aceste locuri de muncă, din motivele prevăzute la art. 83 alin. (2), anterior termenelor prevăzute de lege, nu mai pot beneficia de o nouă subvenție din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe o perioadă de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu."

 

   Art. IV. - Prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, valoarea punctului de pensie, stabilită potrivit prevederilor art. 80 din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2009 este de 763,7 lei și se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2009.

 

   Art. V. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

   1. La articolul 259, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

    "(3) Contribuția pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se datorează și se calculează începând cu data de 1 ianuarie 2010."

   2. La articolul 260 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

    "a) de către bugetul de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. a), c), d), f) și i), iar pentru persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. h), începând cu 1 ianuarie 2010;".

 

   Art. VI. - Prevederile art. I pct. 1 și cele ale art. III se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2009.

 

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordonante de urgenta Û