OUG 226 2008

Emergency Ordnance 226/2008 - Noterlass 226/2008

keylinks: cotele de contribuții pentru asigurările de sănătate, cotele de contribuție de asigurări sociale, se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2009, contribuția datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru șomaj, contribuția individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru șomaj, contribuția datorată la bugetul asigurărilor pentru șomaj de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru șomaj, contribuția datorată de angajator la Fondul de garantare, Cotele de contribuții datorate de angajatori în funcție de clasa de risc, valoarea punctului de pensie, cuantumul ajutorului de deces, indemnizație lunară în cuantum de 600 lei sau, opțional, în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei., se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 192/2008

Ordonanță de urgență nr. 226 din 30/12/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 899 din 31/12/2008,Intrare in vigoare: 31.12.2008

 

    Luând în considerare presiunile și riscurile determinate de evoluțiile economice interne și externe, necesitatea susținerii creșterii economice și a reducerii inflației, precum și asigurarea cu prioritate a sumelor destinate cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri europene și a contribuției României la bugetul comunitar,

    având în vedere opiniile și recomandările Comisiei Europene, dar și ale agențiilor de rating efectuate cu ocazia evaluărilor periodice din care rezultă că pentru evitarea riscurilor semnalate este necesară adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare,

    ținând seama de necesitatea stabilirii cotelor de contribuții de asigurări sociale care se vor utiliza începând cu anul 2009 și a cuantumului ajutorului de deces, dat fiind faptul că legea bugetului de stat și legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe acest an, prin care se prevedea nivelul acestora, nu sunt încă adoptate,

    întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

    în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,


    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

 

   Art. 1. - (1) Pentru anul 2009, cotele de contribuții pentru asigurările de sănătate, prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc după cum urmează:

   a) 5,5% pentru cota datorată de angajat, prevăzută la art. 257 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare;

   b) 5,2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare;

   c) 10,7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare.

   (2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2009.

 

   Art. 2. - (1) În temeiul prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2009 cotele de contribuție de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează:

   a) 28% pentru condiții normale de muncă, datorată de angajator și angajați, din care 9,5% datorată de angajați și 18,5% datorată de angajatori;

   b) 33% pentru condiții deosebite de muncă, datorată de angajator și angajați, din care 9,5% datorată de angajați și 23,5% datorată de angajatori;

   c) 38% pentru condiții speciale de muncă, datorată de angajator și angajați, din care 9,5% datorată de angajați și 28,5% datorată de angajatori.

   (2) În cota de contribuție individuală de asigurări sociale prevăzută la alin. (1) este inclusă și cota de 2,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   (3) Cotele prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2009.

 

   Art. 3. - (1) În temeiul Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, pentru anul 2009 se stabilesc următoarele cote ale contribuțiilor:

   a) contribuția datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 0,5%;

   b) contribuția individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 0,5%;

   c) contribuția datorată la bugetul asigurărilor pentru șomaj de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru șomaj este de 1%;

   d) contribuția datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale este de 0,25%.

   (2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2009.

 

   Art. 4. - (1) Cotele de contribuții datorate de angajatori în funcție de clasa de risc, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar.

   (2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2009.

 

   Art. 5. - Pentru plata drepturilor cuvenite pe anul 2009, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat și a drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de până la 1,03% asupra sumelor virate și se suportă din bugetele din care se finanțează drepturile respective.

 

   Art. 6. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, valoarea punctului de pensie reglementat de Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, este de 697,5 lei.

   (2) Valoarea punctului de pensie prevăzută la alin. (1) se va aplica până la data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009.

 

   Art. 7. - Pentru anul 2009, cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:

   a) asiguratului sau pensionarului, la 1.702 lei;

   b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 851 lei.

 

   Art. 8. - Instituțiile publice centrale și locale, așa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, cu excepția instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, nu acordă tichete de masă în anul 2009 personalului din cadrul acestora.

 

   Art. 9. - Compensarea în bani pentru tichetele de călătorie pe calea ferată neutilizate în anul 2008, prevăzută la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari, aprobată prin Legea nr. 565/2004, cu modificările ulterioare, nu se acordă.

 

   Art. 10. - Alineatul (3) al articolului 259 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(3) Contribuția pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se datorează și se calculează începând cu data de 1 ianuarie 2010."

 

   Art. 11. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinței, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2008, se modifică și se completează după cum urmează:

   1. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

    "(2) Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului 2008 vor fi reportate și utilizate în anul 2009 cu aceeași destinație."

   2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 4. - Ajutoarele suplimentare prevăzute la art. 1 alin. (1) se acordă de Agenția Națională pentru Prestații Sociale, prin agențiile județene pentru prestații sociale, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale."

   3. În cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma direcții teritoriale se înlocuiește cu sintagma agenții teritoriale, iar la articolul 12, denumirea Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse se înlocuiește cu denumirea Agenția Națională pentru Prestații Sociale.

 

   Art. 12. - Alineatul (1) al articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, în ultimul an anterior datei nașterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum și de o indemnizație lunară în cuantum de 600 lei sau, opțional, în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei."

 

   Art. 13. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinței, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2008, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

   Art. 14. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creșterii economice și a numărului locurilor de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 4 decembrie 2008.

 

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordonante de urgenta Û