toolbar powered by Conduit

OUG 24 2012

Emergency Ordnance 24/2012- Noterlass 24/2012

keylinks: regimul special de scutire pentru întreprinderile mici

Norme de aplicare prin ....

 

Ordonanță de urgență nr. 24 din 06.06.2012 - pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 384 din 07.06.2012

 

În vederea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României în Scrisoarea de intenție și în Memorandumul tehnic de înțelegere încheiate ca urmare a Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România și Fondul Monetar Internațional, referitoare la:

 

- reglementarea și supravegherea sistemului financiar-bancar;

- simplificarea declarării și plății impozitului pe câștigul din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, pentru asigurarea unui cadru procedural eficient atât pentru autoritatea fiscală, cât și pentru investitorii pieței de capital;

- necesitatea luării unor măsuri urgente pentru îmbunătățirea administrării fiscale a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA și combaterea mai eficientă a evaziunii fiscale în acest domeniu, care vizează monitorizarea continuă a persoanelor impozabile care pe o perioadă de 6 luni consecutiv nu depun deconturi de TVA sau nu raportează operațiuni în deconturile de TVA, în scopul scoaterii acestora din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA; în lipsa acestor măsuri monitorizarea persoanelor impozabile se poate realiza numai semestrial ceea ce conduce la îngreunarea administrării fiscale și, implicit, la reducerea posibilității autorității fiscale de a combate evaziunea fiscală care se manifestă prin utilizarea în scop fraudulos a codului de înregistrare în scopuri de TVA,

 

având în vedere necesitatea punerii în aplicare a Deciziei 2012/181/UE de punere în aplicare a Consiliului din 26 martie 2012 de autorizare a României de a introduce o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, referitoare la majorarea plafonului de scutire pentru mici întreprinderi de la 35.000 euro la 65.000 euro,

având în vedere necesitatea punerii în aplicare a Deciziei 2012/232/UE de punere în aplicare a Consiliului din 26 aprilie 2012 de autorizare a României în vederea aplicării unei măsuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera a) și de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, referitoare la limitarea la 50% a dreptului de deducere a TVA pentru anumite vehicule și cheltuielile legate de acestea, întrucât este necesară corelarea condițiilor privind acordarea deductibilității limitate la calculul impozitului pe profit și pe venit în cazul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate,

întrucât se impune adoptarea actelor cu putere de lege și actelor administrative pentru conformarea cu prevederile Directivei 2011/96/UE a Consiliului din 30 noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre (reformată), pentru preîntâmpinarea declanșării procedurii de infringement,

având în vedere necesitatea combaterii în regim de maximă urgență a evaziunii fiscale din domeniul produselor energetice,

dat fiind faptul că neacordarea unui tratament favorabil cesiunii creanțelor neperformante bancare ar putea conduce la o creștere a creditelor depreciate, precum și la reducerea eficienței bilanțurilor instituțiilor de credit,

ținând seama de faptul că nepromovarea modificării sistemului de impunere a câștigurilor din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, ar avea drept consecințe negative diminuarea atractivității pieței românești de capital pentru toți participanții și migrarea capitalului către piețele de capital străine ca urmare a discriminării investitorilor în competiția cu piețele de capital străine,

pentru reglementarea unor măsuri de administrare fiscală privind stingerea obligațiilor fiscale în cazul schemelor de ajutor de stat aprobate de Comisia Europeană și eșalonarea la plată,

întrucât neadoptarea măsurilor de administrare fiscală privind stingerea obligațiilor fiscale în cazul schemelor de ajutor de stat conduce la imposibilitatea respectării deciziilor Comisiei Europene prin care au fost aprobate ajutoarele de stat pentru acoperirea diferenței pozitive dintre costurile de producție curente și venituri, ca urmare a notificărilor depuse de autoritățile române în contextul unor planuri de restructurare a unor companii,

în considerarea faptului că aceste elemente constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată și vizează totodată interesul public,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

 

 

 

Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 

1. La articolul 201 alineatul (1) litera a), punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"2. deține minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate într-un alt stat membru, care distribuie dividendele;".

 

2. La articolul 201 alineatul (1) litera b), punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"4. deține minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate într-un alt stat membru, care distribuie dividendele;".

 

3. La articolul 201 alineatul (4), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

"a1)

 

4. La articolul 201, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

" (5) Dispozițiile prezentului articol transpun prevederile Directivei 2011/96/UE a Consiliului din 30 noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre."

 

5. La articolul 21 alineatul (3), litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:

"n) cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu funcții de conducere și de administrare ale persoanei juridice, deductibile limitat potrivit alin. (4) lit. t) la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuții."

 

6. La articolul 21 alineatul (4), litera t) se modifică și va avea următorul cuprins:

"t) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depășească 3.500 kg și care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, aflate în proprietatea sau în folosința contribuabilului. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situațiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgență, servicii de pază și protecție și servicii de curierat;

2. vehiculele utilizate de agenții de vânzări și de achiziții;

3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către școlile de șoferi;

5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

Cheltuielile care intră sub incidența acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.

Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabilește prin norme;".

 

7. La articolul 22 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

"m) provizioanele/ajustările pentru deprecierea creanțelor preluate de la instituțiile de credit în vederea recuperării acestora, în limita diferenței dintre valoarea creanței preluate prin cesionare și suma de achitat cedentului, pentru creanțele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

1. sunt cesionate și înregistrate în contabilitatea cesionarului după data de 1 iulie 2012 inclusiv;

2. sunt transferate de la o persoană sau datorate de o persoană care nu este afiliată contribuabilului cesionar;

3. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului cesionar."

 

8. La articolul 48 alineatul (7), litera l1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"l1) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfășurării activității și a căror masă totală maximă autorizată nu depășește 3.500 kg și nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, aflate în proprietate sau în folosință. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situațiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgență, servicii de pază și protecție și servicii de curierat;

2. vehiculele utilizate de agenții de vânzări și de achiziții;

3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către școlile de șoferi;

5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

Cheltuielile care intră sub incidența acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.

În cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate în proprietate sau în folosință, care nu fac obiectul limitării deducerii cheltuielilor se vor aplica regulile generale de deducere.

Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabilește prin norme;".

 

9. La articolul 66, alineatul (5) se abrogă.

 

10. La articolul 66, alineatele (51) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"(51) Câștigul net anual/Pierderea netă anuală din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, se determină ca diferență între câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului respectiv. Câștigul net anual/Pierderea netă anuală se determină de către contribuabil, pe baza declarației privind venitul realizat, depusă conform prevederilor art. 83. Câștigul net anual impozabil se determină de organul fiscal competent.

(6) Pentru tranzacțiile cu titlurile de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, efectuate în cursul anului fiscal, fiecare intermediar, societate de administrare a investițiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiții sau alt plătitor de venit, după caz, are următoarele obligații:

a) calcularea câștigului/pierderii la fiecare tranzacție, efectuată pentru contribuabil;

b) calcularea totalului câștigurilor/pierderilor pentru tranzacțiile efectuate în cursul anului pentru fiecare contribuabil;

c) transmiterea în formă scrisă către fiecare contribuabil a informațiilor privind totalul câștigurilor/pierderilor, pentru tranzacțiile efectuate în cursul anului, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat;

d) depunerea la organul fiscal competent a declarației informative privind totalul câștigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat."

 

11. La articolul 67 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"a) impozitul anual datorat de contribuabil pentru câștigul net anual impozabil se stabilește de organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 84, pe baza declarației privind venitul realizat.

Pentru câștigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, realizate începând cu data de 1 ianuarie 2013 inclusiv, nu se efectuează plăți anticipate în cursul anului fiscal, în contul impozitului anual datorat;".

 

12. La articolul 83, alineatul (21) se abrogă.

 

13. La articolul 94, după alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (16), cu următorul cuprins:

"(16) Pentru câștigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, realizate până la data de 1 ianuarie 2013, obligațiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării acestora."

 

14. Capitolul V al titlului V, cuprinzând articolele 12428-12441, se abrogă.

 

15. Articolul 1451 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Limitări speciale ale dreptului de deducere

Art. 1451. - (1) Prin excepție de la prevederile art. 145 se limitează la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpărării, achiziției intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate și a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosința persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice.

(2) Restricția prevăzută la alin. (1) nu se aplică vehiculelor rutiere motorizate având o masă totală maximă autorizată care depășește 3.500 kg sau mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul șoferului.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică următoarelor categorii de vehicule rutiere motorizate:

a) vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgență, servicii de pază și protecție și servicii de curierat;

b) vehiculele utilizate de agenții de vânzări și de achiziții;

c) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru instruire de către școlile de șoferi;

e) vehiculele utilizate pentru închiriere sau a căror folosință este transmisă în cadrul unui contract de leasing financiar ori operațional;

f) vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică inclusiv în situația în care au fost emise facturi și/sau au fost plătite avansuri, pentru contravaloarea parțială a bunurilor și/sau serviciilor, înainte de data de 1 iulie 2012, dacă livrarea/prestarea intervine după această dată.

(5) În cazul vehiculelor care nu fac obiectul limitării dreptului de deducere conform alin. (1), fiind utilizate exclusiv în scopul activității economice, precum și a celor exceptate de la limitarea deducerii potrivit alin. (3), se vor aplica regulile generale de deducere stabilite la art. 145 și art. 146-1471.

(6) Modalitatea de aplicare a prevederilor prezentului articol se stabilește prin norme."

 

16. La articolul 152, alineatele (1), (2) și (5)-(7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"(1) Persoana impozabilă stabilită în România conform art. 1251 alin. (2) lit. a), a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 65.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării și se rotunjește la următoarea mie, respectiv 220.000 lei, poate aplica scutirea de taxă, denumită în continuare regim special de scutire, pentru operațiunile prevăzute la art. 126 alin. (1), cu excepția livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).

(2) Cifra de afaceri care servește drept referință pentru aplicarea alin. (1) este constituită din valoarea totală, exclusiv taxa, în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere, a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b), a operațiunilor scutite cu drept de deducere și a celor scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) și f), dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:

a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabilă;

b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).

...............................................................................................

(5) Pentru persoana impozabilă nou-înființată care începe o activitate economică în decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire este plafonul prevăzut la alin. (1).

(6) Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire și a cărei cifră de afaceri, prevăzută la alin. (2), este mai mare sau egală cu plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153, în termen de 10 zile de la data atingerii ori depășirii plafonului. Data atingerii sau depășirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depășit. Regimul special de scutire se aplică până la data înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 153. Dacă persoana impozabilă respectivă nu solicită sau solicită înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul să stabilească obligații privind taxa de plată și accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit să fie înregistrată în scopuri de taxă conform art. 153.

(7) Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 care în cursul anului calendaristic precedent nu depășește plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) poate solicita scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiția ca la data solicitării să nu fi depășit plafonul de scutire pentru anul în curs. Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 și 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă, în conformitate cu prevederile art. 1561. Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligația de a soluționa solicitările de scoatere a persoanelor impozabile din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea. Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile și obligațiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153. Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidență are obligația să depună ultimul decont de taxă prevăzut la art. 1562, indiferent de perioada fiscală aplicată conform art. 1561, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. În ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligația să evidențieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă, conform prezentului titlu."

 

17. La articolul 153 alineatul (9), literele d)-g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"d) dacă nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă prevăzut la art. 1562, dar nu este în situația prevăzută la lit. a) sau b), din prima zi a celei de-a doua luni următoare respectivului semestru calendaristic. Aceste prevederi se aplică numai în cazul persoanelor pentru care perioada fiscală este luna sau trimestrul. Începând cu decontul aferent lunii iulie 2012, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală luna calendaristică, respectiv începând cu decontul aferent trimestrului III al anului 2012, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală trimestrul calendaristic, organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane impozabile în scopuri de TVA dacă nu a depus niciun decont de taxă prevăzut la art. 1562 pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanei care are perioada fiscală luna calendaristică, și pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală trimestrul calendaristic, dar nu este în situația prevăzută la lit. a) ori b), din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al șaselea decont de taxă în prima situație și, respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxă în a doua situație;

e) dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, și pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidențiate achiziții de bunuri/servicii și nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a celei de-a doua luni următoare respectivului semestru calendaristic. Începând cu decontul aferent lunii iulie 2012, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală luna calendaristică, respectiv începând cu decontul aferent trimestrului III al anului 2012, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală trimestrul calendaristic, organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane impozabile în scopuri de TVA dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală luna calendaristică, și pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidențiate achiziții de bunuri/servicii și nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al șaselea decont de taxă în prima situație și, respectiv, din prima zi a lunii următoare celei în care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxă în a doua situație;

f) dacă, potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana impozabilă nu era obligată și nici nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA conform prezentului articol;

g) în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. 152."

 

18. La articolul 1531, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(11) Prevederile art. 153 alin. (9) lit. a), b) și f) se aplică corespunzător și pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform prezentului articol."

 

19. La articolul 1561, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(6) Persoana impozabilă care, potrivit alin. (2) și (5), are obligația depunerii deconturilor trimestriale trebuie să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie inclusiv, o declarație de mențiuni în care să înscrie cifra de afaceri din anul precedent și o mențiune referitoare la faptul că nu a efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent. Fac excepție de la prevederile prezentului alineat persoanele impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. 152."

 

20. La articolul 1563, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"(4) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, a căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art. 152 alin. (2), realizată la finele unui an calendaristic este inferioară sumei de 220.000 de lei, trebuie să comunice printr-o notificare scrisă organelor fiscale de care aparțin, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, următoarele informații:

a) suma totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii către persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, precum și suma taxei aferente;

b) suma totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii către persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, precum și suma taxei aferente.

(5) Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, a căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art. 152 alin. (2), dar excluzând veniturile obținute din vânzarea de bilete de transport internațional rutier de persoane, realizată la finele unui an calendaristic, este inferioară sumei de 220.000 de lei, trebuie să comunice printr-o notificare scrisă organelor fiscale competente, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, următoarele informații:

a) suma totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii către persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;

b) suma totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii către persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;

c) suma totală și taxa aferentă achizițiilor de la persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;

d) suma totală a achizițiilor de la persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153."

 

21. La articolul 20628 alineatul (4), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

"a1) pe o perioadă de 1-12 luni, în cazul în care s-a constatat săvârșirea uneia dintre faptele prevăzute la art. 2961 alin. (1) lit. c), f, h), i), k), n)-p);".

 

22. La articolul 20669, după alineatul (13) se introduc treisprezece noi alineate, alineatele (14)-(26), cu următorul cuprins:

"(14) Produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor pot fi eliberate pentru consum, deținute în afara unui antrepozit fiscal, transportate inclusiv în regim suspensiv de accize, utilizate, oferite spre vânzare ori vândute, pe teritoriul României, numai dacă sunt marcate și colorate potrivit prevederilor alin. (16)-(19).

(15) Sunt exceptate de la prevederile alin. (14) produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor:

a) destinate exportului, livrărilor intracomunitare și cele care tranzitează teritoriul României, cu respectarea modalităților și procedurilor de supraveghere fiscală stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

b) livrate către sau de la Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

(16) Pentru marcarea produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor se utilizează marcatorul solvent yellow 124 - identificat în conformitate cu indexul de culori, denumit științific N-etil-N-[2-(1-izobutoxi etoxi) etil]-4-(fenilazo) anilină.

(17) Nivelul de marcare este de 7 mg +/- 10% de marcator pe litru de produs energetic.

(18) Pentru colorarea produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor se utilizează colorantul solvent blue 35 echivalent.

(19) Nivelul de colorare este de 25 mg +/- 10% de colorant pe litru de produs energetic.

(20) Operațiunea de marcare și colorare a produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor, realizată în antrepozite fiscale se face sub supraveghere fiscală.

(21) Operatorii economici din România care achiziționează marcatori și coloranți în scopul prevăzut la alin. (14) au obligația ținerii unor evidențe stricte privind cantitățile de astfel de produse utilizate.

(22) Antrepozitarul autorizat din România are obligația marcării și colorării produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor realizate în antrepozitul fiscal pe care îl deține. În cazul achizițiilor intracomunitare și al importurilor, responsabilitatea marcării și colorării la nivelurile prevăzute la alin. (17) și (19), precum și a omogenizării substanțelor prevăzute la alin. (16) și (18) în masa de produs finit revine persoanei juridice care desfășoară astfel de operațiuni și care poate fi antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat sau operatorul economic, după caz.

(23) Este interzisă, cu excepțiile prevăzute de lege, eliberarea pentru consum, deținerea în afara unui antrepozit fiscal, transportul inclusiv în regim suspensiv de accize, utilizarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea, pe teritoriul României, a produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor, nemarcate și necolorate sau marcate și colorate necorespunzător potrivit prezentului titlu.

(24) Este interzisă marcarea și/sau colorarea produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor cu alte substanțe decât cele precizate la alin. (16) și (18).

(25) Este interzisă utilizarea de substanțe și procedee care au ca efect neutralizarea totală sau parțială a colorantului și/sau marcatorului prevăzuți/prevăzut la alin. (16) și (18).

(26) Pentru produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor, eliberate pentru consum, deținute în afara unui antrepozit fiscal, transportate inclusiv în regim suspensiv de accize, utilizate, oferite spre vânzare sau vândute, pe teritoriul României, nemarcate și necolorate, sau marcate și colorate necorespunzător, precum și în cazul neîndeplinirii de către operatorii economici a obligațiilor ce privesc modalitățile și procedurile de supraveghere fiscală stabilite prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 207/2012 privind aprobarea modalităților și procedurilor pentru realizarea supravegherii fiscale a producției, depozitării, circulației și importului produselor accizabile, se datorează accize la nivelul prevăzut pentru motorină."

 

23. La articolul 2961 alineatul (1), după litera m) se introduc trei noi litere, literele n)-p), cu următorul cuprins:

"n) eliberarea pentru consum, deținerea în afara unui antrepozit fiscal, transportul inclusiv în regim suspensiv de accize, utilizarea, oferirea spre vânzare sau vânzarea, pe teritoriul României, a produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor, nemarcate și necolorate sau marcate și colorate necorespunzător, cu excepțiile prevăzute la art. 20669 alin. (15);

o) marcarea și/sau colorarea produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor cu alte substanțe decât cele prevăzute la art. 20669 alin. (16) și (18);

p) folosirea de substanțe și procedee care au ca efect neutralizarea totală sau parțială a colorantului și/sau marcatorului prevăzuți/prevăzut la art. 20669 alin. (16) și (18) utilizați la marcarea și colorarea produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. g) sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor."

 

24. La articolul 2961 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"a) cu închisoare de la 1 an la 4 ani, cele prevăzute la lit. c), i), l), m), n), o) și p);".

 

25. La articolul 2961, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(3) În cazul constatării faptelor prevăzute la alin. (1) lit. c), f), h), i), k), n)-p), organul de control competent dispune oprirea activității, sigilarea instalației în conformitate cu procedurile tehnologice de închidere a instalației și înaintează în termen de 3 zile actul de control autorității fiscale care a emis autorizația, cu propunerea de suspendare a autorizației de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat sau expeditor înregistrat, după caz."

 

Art. II. - (1) În anul 2012 sunt aplicabile următoarele reguli referitoare la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici prevăzut la art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:

a) persoanele impozabile înființate anterior anului 2012 au obligația solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, dacă depășesc plafonul de 119.000 lei în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2012. În cazul în care nu au depășit, în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2012, plafonul de 119.000 lei, persoanele impozabile trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, dacă depășesc plafonul de 220.000 lei până la data de 31 decembrie 2012. La determinarea plafonului de 220.000 lei se ia în calcul și cifra de afaceri realizată în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2012;

b) persoanele impozabile înființate în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2012 au obligația solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, dacă depășesc în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei determinat proporțional cu perioada rămasă de la înființare și până la sfârșitul anului, fracțiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă. În cazul în care nu au depășit în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei determinat proporțional cu perioada rămasă de la înființare și până la sfârșitul anului, fracțiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă, persoanele impozabile trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, dacă depășesc plafonul de 220.000 lei până la data de 31 decembrie 2012;

c) persoanele impozabile înființate începând cu data de 1 iulie 2012 au obligația solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, dacă depășesc plafonul de scutire de 220.000 lei, în perioada 1 iulie-31 decembrie 2012;

d) prin excepție de la prevederile lit. a) și b), persoanele impozabile pentru care obligația solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 152 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare, ar interveni începând cu data de 1 iulie 2012, nu trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA decât în situația în care depășesc plafonul de 220.000 lei până la data de 31 decembrie 2012;

e) persoanele impozabile care s-au înregistrat în scopuri de TVA în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2012, ca urmare a depășirii plafonului de scutire, pot solicita începând cu data de 1 iulie 2012 scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiția ca la data solicitării să nu fi depășit plafonul de scutire de 220.000 lei;

f) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA anterior anului 2012 pot solicita scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, după data de 1 iulie 2012, inclusiv, dacă nu au depășit plafonul de scutire de 119.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2011, și dacă până la data solicitării scoaterii din evidență nu au depășit plafonul de scutire de 220.000 lei.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. e) și f) solicitarea de scoatere din evidența persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 și 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă în conformitate cu prevederile art. 1561 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare. Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligația de a soluționa solicitările de scoatere a persoanelor impozabile din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea. Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile și obligațiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003. Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidență are obligația să depună ultimul decont de taxă prevăzut la art. 1562 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de perioada fiscală aplicată conform art. 1561 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. În ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligația să evidențieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă, conform titlului VI din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare. Prin excepție, persoanele impozabile care solicită în cursul anului 2012 scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform prevederilor alin. (1) lit. e) și f) nu au obligația să efectueze ajustările de taxă corespunzătoare scoaterii din evidență pentru bunurile/serviciile achiziționate până la data de 30 septembrie 2011 inclusiv."

 

Art. III. - (1) Produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor, nemarcate și necolorate, eliberate pentru consum înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență vor fi utilizate până la epuizarea stocurilor. Operatorii economici care dețin astfel de stocuri vor depune la autoritatea vamală teritorială în raza căreia își desfășoară activitatea, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, liste de inventar cu stocurile existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Autoritatea vamală teritorială are obligația de a verifica realitatea datelor înscrise în listele de inventar, precum și modul de utilizare a stocurilor până la epuizare.

(2) Obligația marcării și colorării nu se aplică pentru produsele prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor, provenite din teritoriul Uniunii Europene sau din țări terțe, care nu au intrat pe teritoriul României și a căror deplasare a fost inițiată înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu condiția ca, la intrarea pe teritoriul României, destinatarii să anunțe organul vamal teritorial care va lua măsurile necesare în vederea supravegherii fiscale a deplasării până la destinație. Valorificarea și utilizarea stocurilor astfel create se vor face sub supraveghere fiscală.

(3) Obligația marcării și colorării nu se aplică produselor energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau asimilate acestora din punct de vedere al nivelului accizelor, din producția internă sau aflate în tranzit pe teritoriul României și care au ca destinație un operator economic din România, dintr-un stat membru ori țară terță și a căror mișcare a fost inițiată înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Destinatarii din România vor anunța în termen de 24 ore de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dar nu mai târziu de data recepției, organul vamal teritorial care va lua măsurile necesare în vederea supravegherii fiscale a deplasării până la destinație. Valorificarea și utilizarea stocurilor create după recepția produselor se vor face sub supraveghere fiscală.

(4) Durata deplasărilor, cu excepția celor în regim suspensiv de accize, inițiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență nu poate fi mai mare de 92 de zile. Pentru deplasările ale căror termen de 92 de zile se împlinește în maximum 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, durata deplasării se prelungește cu 5 zile.

(5) Pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (1)-(4), se datorează accize la nivelul prevăzut pentru motorină.

 

Art. IV. - Prin derogare de la dispozițiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la 1 iulie 2012, cu excepția:

a) pct. 9-14 care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013;

b) pct. 21-25 care intră în vigoare la data de 1 august 2012.

 

Art. V. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanțe de urgență, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Art. VI. - După alineatul (3) al articolului 115 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"(31) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul contribuabililor care beneficiază de ajutor de stat sub formă de subvenții de la bugetul de stat pentru completarea veniturilor proprii, potrivit legii, se sting cu prioritate obligațiile fiscale aferente perioadei fiscale la care se referă subvenția, indiferent dacă plata este efectuată din subvenție sau din veniturile proprii."

 

Art. VII. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011, aprobată prin Legea nr. 15/2012, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (2), literele e) și g) se abrogă.

2. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:"ARTICOLUL 151 Regimul special al obligațiilor fiscale de a căror plată depinde menținerea autorizației, acordului ori a altui act administrativ similar

 

(1) Pentru contribuabilii care au solicitat eșalonarea la plată și care trebuie să achite obligațiile fiscale într-un anumit termen pentru a se menține autorizația, acordul ori alt act administrativ similar, autoritatea competentă nu revocă/suspendă actul pe motiv de neplată a obligațiilor fiscale la termenul prevăzut în legislația specifică, iar garanțiile constituite nu se execută până la soluționarea cererii de acordare a eșalonării la plată.

(2) În situația în care cererea de acordare a eșalonării la plată a fost respinsă, contribuabilii prevăzuți la alin. (1) trebuie să achite obligațiile fiscale de a căror plată depinde menținerea autorizației, acordului ori a altui act administrativ similar în scopul menținerii actului, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de respingere. În acest caz, o nouă cerere de acordare a eșalonării la plată se poate depune după împlinirea unui termen de 12 luni de la data comunicării deciziei de respingere.

(3) Pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată, autoritatea competentă nu revocă/nu suspendă autorizația, acordul sau alt act administrativ similar pe motiv de neplată a obligațiilor fiscale la termenul prevăzut în legislația specifică, iar garanțiile constituite nu se execută."

 

Art. VIII. - (1) Prevederile art. VII se aplică și cererilor de acordare a eșalonării la plată în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Contribuabilii care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, au eșalonări la plată în derulare pot beneficia, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, de eșalonarea amenzilor și/sau obligațiilor fiscale de a căror plată depinde menținerea autorizației, acordului ori a altui act administrativ similar, înscrise în certificatul de atestare fiscală emis în scopul acordării eșalonării la plată, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) pentru aceste sume nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. d) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2011, aprobată prin Legea nr. 15/2012;

b) depun cererea de acordare a eșalonării la plată pentru amenzi și/sau obligații fiscale de a căror plată depinde menținerea autorizației, acordului sau a altui act administrativ similar până la termenul prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. d) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2011, aprobată prin Legea nr. 15/2012.

(3) În situația în care cererea prevăzută la alin. (2) lit. b) nu a fost soluționată până la împlinirea termenului prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. d) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2011, aprobată prin Legea nr. 15/2012, acesta se prelungește până la emiterea deciziei de eșalonare la plată sau, după caz, cu 10 zile începând cu data comunicării deciziei de respingere a cererii de acordare a eșalonării la plată.

(4) În cel mult două zile de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (2) lit. b), organul fiscal emite acordul de principiu prevăzut la art. 9 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2011, aprobată prin Legea nr. 15/2012.

(5) Eșalonarea amenzilor și/sau obligațiilor fiscale de a căror plată depinde menținerea autorizației, acordului ori a altui act administrativ similar se acordă în aceleași condiții în care a fost aprobată eșalonarea obligațiilor fiscale aflată în curs de derulare.

(6) În cazul în care valoarea garanțiilor constituite pentru eșalonarea obligațiilor fiscale aflată în curs de derulare acoperă și amenzile și/sau obligațiile fiscale de a căror plată depinde menținerea autorizației, acordului ori a altui act administrativ similar, nu se mai constituie garanții.

 


*

 

Prezenta ordonanță de urgență a fost adoptată cu respectarea prevederilor Directivei 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 204 din 21 iulie 1998.

  

București, 6 iunie 2012.

Nr. 24.

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordonante de urgenta Û