OUG 28 2009

Emergency Ordnance 28/2009 - Noterlass 28/2009

keylinks: perioada de acordare a indemnizației de șomaj, stabilită în condițiile legii, se prelungește cu 3 luni, angajatorul și salariații sunt scutiți de la plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate atât de angajatori, cât și de salariații care beneficiază de indemnizația de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, nu sunt incluse în veniturile salariale și nu sunt impozabile, salariații își păstrează calitatea de asigurat

Ordonanță de urgență nr. 28 din 18/03/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție social, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 186 din 25/03/2009, Intrare in vigoare: 25.03.2009

 

    Luându-se în considerare presiunile și riscurile determinate de evoluțiile economice interne și externe, necesitatea susținerii creșterii economice și a reducerii inflației, se impune adoptarea de măsuri imediate care să asigure un climat de protecție socială bazat pe principiul contribuției și al solidarității în promovarea progresului social.

    Ținând cont că acțiunile prevăzute în Pachetul de măsuri al Guvernului României pentru stimularea creșterii economice și protejarea intereselor economice ale populației trebuie realizate cu celeritate, astfel încât să fie atinse dezideratele propuse, iar măsurile preconizate se adresează unui grup-țintă format din persoanele cele mai afectate de consecințele imediate ale crizei economice, persoane care și-au pierdut deja locul de muncă sau care sunt supuse riscului de a și-l pierde,

    având în vedere urgența și necesitatea adaptării cadrului instituțional în sistem tripartit necesar dezvoltării unui cadru european al calificărilor deschis și flexibil, bazat pe transparență și încredere reciprocă, cât și urgența și necesitatea asigurării legislației care să permită dezvoltarea formării inițiale și continue în funcție de cerințele pieței muncii,

    ținând cont de necesitatea îndeplinirii angajamentului referitor la acordarea statutului de utilitate publică pentru comitetele sectoriale, prevăzut a se realiza în luna martie în Pachetul de măsuri al Guvernului României pentru stimularea creșterii economice și protejarea intereselor economice ale populației,

    întrucât aceste împrejurări vizează interesul public și constituie elementele unei situații extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială.

    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.


   Art. 1. - (1) Prin derogare de la dispozițiile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele care se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2009, perioada de acordare a indemnizației de șomaj, stabilită în condițiile legii, se prelungește cu 3 luni.

   (2) Pentru șomerii care beneficiază de indemnizație de șomaj la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, perioada de acordare se prelungește cu 3 luni de la data până la care a fost stabilit dreptul respectiv.

 

   Art. 2. - (1) Pe durata întreruperii temporare a activității angajatorului prevăzută la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de 3 luni, angajatorul și salariații sunt scutiți de la plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate atât de angajatori, cât și de salariații care beneficiază de indemnizația de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

   (2) Indemnizațiile de care beneficiază salariații, de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, plătite din fondul de salarii, pe durata întreruperii temporare a activității angajatorului prevăzută la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt incluse în veniturile salariale și nu sunt impozabile, pentru o perioadă de cel mult 3 luni în anul 2009, în înțelesul impozitului pe venit prevăzut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

   (3) Prin sintagma contribuții de asigurări sociale se înțelege contribuția de asigurări sociale, contribuția de asigurări pentru șomaj, contribuția de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, contribuția la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, contribuția pentru asigurări sociale de sănătate, inclusiv contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate datorate atât de angajatori, cât și de salariații care beneficiază de indemnizația de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

   (4) Pentru perioada prevăzută la alin. (1) salariații își păstrează calitatea de asigurat.

   (5) Pentru stabilirea și calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

 

   Art. 3. - După articolul 4 din Legea nr. 132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 27 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se introduc 13 noi articole, articolele 41-413, cu următorul cuprins:

    "Art. 41. - Comitetele sectoriale sunt instituții de dialog social de utilitate publică, cu personalitate juridică, organizate în baza prezentei legi la nivelul ramurilor de activitate definite prin Contractul colectiv de muncă unic la nivel național în vigoare. La nivelul unei ramuri de activitate se poate constitui un singur comitet sectorial.

    Art. 42. - (1) Pentru înființarea unui comitet sectorial este necesar acordul de asociere a cel puțin două organizații, una patronală și una sindicală, de tip federativ și reprezentative la nivelul aceleiași ramuri, potrivit legii, pentru care se înființează respectivul comitet.

    (2) Confederațiile sindicale și patronale reprezentative la nivel național pot desemna o singură federație nereprezentativă membră, semnatară a contractului colectiv de muncă la nivel de ramură, pentru a participa la înființarea comitetului sectorial al ramurii respective.

    (3) Din componența comitetelor sectoriale fac parte reprezentanți ai ministerelor și ai autorităților de reglementare. De asemenea, mai pot face parte și reprezentanți ai asociațiilor profesionale din ramura de activitate a comitetului sectorial respectiv.

    (4) Pentru dobândirea personalității juridice potrivit prezentei legi, persoana împuternicită în acest scop de către comitetele sectoriale va depune la Tribunalul București următoarele acte:

    a) cerere de înscriere a comitetului sectorial;

    b) copie de pe sentința civilă de înființare a federației patronale la nivel de ramură, respectiv a federației sindicale;

    c) copie de pe sentința civilă de reprezentativitate valabilă a acelorași organizații prevăzute la lit. b) care și-au dobândit reprezentativitatea la nivelul ramurii pentru care se constituie comitetul sectorial sau dovada afilierii la o confederație sindicală/patronală reprezentativă la nivel național, pentru situația prevăzută la alin. (2);

    d) acordul de asociere pentru constituirea comitetului sectorial, în original;

    e) statutul comitetului sectorial, semnat de către constituenții acestuia, care trebuie să conțină cel puțin următoarele: datele de identificare ale constituenților, denumirea, sediul, acordul de asociere pentru constituire, durata de funcționare, structura și atribuțiile organelor de conducere, administrare și control ale comitetului sectorial - modalități de alegere și revocare, scopul și obiectivele, drepturile și obligațiile membrilor comitetului sectorial, precum și dispoziții legate de divizare, comasare sau lichidare.

    Art. 43. - (1) Tribunalul București, la primirea cererii de înscriere, este obligat ca în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea acesteia să examineze și să se asigure:

    a) dacă s-au depus actele prevăzute la art. 42 alin. (4);

    b) dacă acordul de asociere pentru constituire și statutul comitetului sectorial sunt conforme prevederilor legale în vigoare;

    c) să nu existe o înregistrare în registrul special prevăzut la art. 45 a unui alt comitet sectorial în aceeași ramură de activitate.

    (2) În cazul în care constată că cerințele legale pentru constituirea comitetului sectorial nu sunt îndeplinite, președintele completului de judecată o citează în camera de consiliu pe persoana împuternicită, prevăzută la art. 42 alin. (4), căreia îi solicită, în scris, remedierea neregulilor constatate, în termen de cel mult 7 zile.

    (3) În cazul în care sunt întrunite cerințele prevăzute la alin. (1), instanța va proceda la soluționarea cererii în termen de 10 zile, cu citarea persoanei împuternicite.

    (4) Instanța pronunță o hotărâre motivată de admitere sau de respingere a cererii.

    (5) Hotărârea tribunalului se comunică semnatarului cererii de înscriere, în termen de cel mult 5 zile de la pronunțare.

    Art. 44. - (1) Hotărârea tribunalului este supusă numai recursului.

    (2) Termenul de recurs este de 15 zile și curge de la comunicarea hotărârii.

    (3) Recursul se judecă cu citarea persoanei împuternicite a comitetului sectorial, în termen de 45 de zile. Instanța de recurs redactează decizia și restituie dosarul tribunalului în termen de 5 zile de la pronunțare.

    Art. 45. - (1) Tribunalul este obligat să țină un registru special, în care se înscriu: denumirea și sediul comitetului sectorial, data înscrierii, precum și numărul și data hotărârii judecătorești definitive de admitere a cererii de înscriere.

    (2) Înscrierea în registrul special prevăzut la alin. (1) se face din oficiu, în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii pronunțate de judecătorie.

    Art. 46. - Comitetul sectorial dobândește personalitate juridică de la data înscrierii în registrul special prevăzut la art. 45 a hotărârii judecătorești definitive de admitere a cererii.

    Art. 47. - Originalul procesului-verbal de constituire și al statutului, pe care tribunalul certifică înscrierea, împreună cu câte un exemplar al celorlalte acte depuse, se restituie comitetului sectorial, iar al doilea exemplar al tuturor actelor prevăzute la art. 42 alin. (4), în copii certificate de persoana împuternicită și vizate de tribunal, se va păstra în arhiva acestuia.

    Art. 48. - (1) Comitetul sectorial este obligat să aducă la cunoștința tribunalului unde s-a înregistrat, în termen de 30 de zile, orice modificare ulterioară a statutului, precum și orice schimbare în compunerea organului de conducere.

    (2) Pentru aprobarea modificării statutului sunt aplicabile în mod corespunzător dispozițiile art. 42-47.

    (3) Tribunalul este obligat să menționeze în registrul special prevăzut la art. 45 modificările din statut, precum și schimbările din compunerea organului de conducere al organizației sindicale.

    Art. 49. - Acțiunea în instanță în vederea dobândirii personalității juridice de către comitetele sectoriale, precum și actele ulterioare sunt scutite de taxa judiciară de timbru.

    Art. 410. - Orice altă federație patronală sau orice altă federație sindicală reprezentativă la nivel de ramură, înființată conform legii, care își exprimă dorința în acest sens, poate deveni membră de drept a comitetului sectorial deja înființat, în măsura în care face dovada reprezentativității valabile în ramura în care este înființat comitetul și pentru care solicită afilierea. De același drept beneficiază și federațiile sindicale/patronale nereprezentative, cu condiția respectării prevederilor art. 44 alin. (2).

    Art. 411. - Principalele atribuții ale comitetelor sectoriale sunt:

    a) participă la elaborarea strategiilor naționale și sectoriale în domeniul formării profesionale;

    b) participă la dezvoltarea cadrului normativ privind formarea, evaluarea și certificarea competențelor;

    c) susțin promovarea sistemului de formare și evaluare pe bază de competențe;

    d) participă la dezvoltarea și actualizarea, sub coordonarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, a calificărilor aferente sectoarelor din care fac parte;

    e) validează calificările și standardele asociate calificărilor, cu excepția celor dobândite prin învățământul superior;

    f) recomandă specialiști pe domenii ocupaționale pentru realizarea analizei ocupaționale, pentru definirea competențelor și calificărilor și pentru elaborarea și validarea standardelor ocupaționale, pentru verificarea și validarea standardelor de pregătire profesională, precum și pentru evaluarea și certificarea pe bază de standarde și avizează lucrările efectuate de aceștia;

    g) încurajează și stimulează participarea organizațiilor și persoanelor la formarea profesională continuă și la învățământul profesional și tehnic;

    h) colaborează, în scopul realizării obiectului său de activitate, cu ministere și alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu autorități administrative autonome, cu organizații neguvernamentale naționale și internaționale, cu furnizorii de formare profesională și cu alte instituții publice;

    i) oferă partenerilor sociali consultanță în domeniul ocupării și formării profesionale a forței de muncă;

    j) realizează analize ocupaționale și studii cu privire la cererea de forță de muncă pentru ramura reprezentată;

    k) acordă aviz consultativ solicitanților în vederea actualizării Clasificării ocupațiilor din România;

    l) propun furnizorilor de formare profesională calificările și competențele asociate acestora, precum și corelarea calificărilor cu ocupațiile care pot fi practicate;

    m) stabilesc prin statutul propriu alte activități în interesul ramurii de activitate pe care o reprezintă.

    Art. 412. - Finanțarea comitetelor sectoriale se asigură:

    a) de la bugetul de stat, pentru acoperirea cheltuielilor legate de funcționarea secretariatului tehnic, din bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin bugetul Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților ca autoritate finanțatoare în urma semnării unui contract de finanțare; numărul de posturi aferent secretariatelor tehnice ale comitetelor sectoriale este de două persoane;

    b) din venituri realizate prin prestarea serviciilor de validare a standardelor ocupaționale și a calificărilor asociate, activități finanțate de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, pe bază de tarife stabilite de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților;

    c) din venituri realizate prin prestarea serviciilor de validare a calificărilor și standardelor de pregătire profesională, activități finanțate de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, pe bază de tarife stabilite de Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților;

    d) din venituri proprii care se pot constitui din veniturile realizate prin prestațiile efectuate terților;

    e) din alte venituri realizate prin programe;

    f) din donații și/sau sponsorizări.

    Art. 413. - Statutul de utilitate publică conferă comitetelor sectoriale următoarele drepturi și obligații:

    a) dreptul de a li se atribui în folosință gratuită bunuri proprietate publică;

    b) dreptul de a menționa în toate documentele pe care le întocmesc calitatea de utilitate publică;

    c) obligația de a transmite Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale;

    d) obligația de a comunica, în extras, Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, copii ale rapoartelor de activitate și ale situațiilor financiare anuale, însoțite de dovada eliberată de Regia Autonomă «Monitorul Oficial» de solicitare a publicării acestora și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

    e) obligația de a înregistra în evidențele contabile ale comitetelor sectoriale, separat, bunurile achiziționate sau construite din bani publici. În cazul dizolvării unui comitet sectorial, bunurile provenite din resurse bugetare și rămase în urma lichidării se vor repartiza, prin hotărâre a Guvernului, către alte comitete sectoriale sau către instituții publice cu același obiect de activitate."

 

   Art. 4. - (1) Structurile care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sunt organizate ca comitete sectoriale, cu sau fără personalitate juridică, sau au în denumire sintagma "comitet sectorial" pot deveni instituții de dialog social de utilitate publică, cu personalitate juridică, organizate în baza prezentei ordonanțe de urgență, dacă depun în instanță, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a acestui act normativ, documentația prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 132/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, necesară obținerii personalității juridice.

   (2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) nu se pot depune cereri de înființare a comitetelor sectoriale ca instituții de dialog social de utilitate publică, cu personalitate juridică, organizate în baza prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (1).

   (3) În cazul comitetelor sectoriale organizate în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare, care nu se înființează, în vederea continuării activității acestora, ca instituții de dialog social de utilitate publică, cu personalitate juridică, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, bunurile provenite din fonduri publice vor fi repartizate prin hotărâre a Guvernului.

 

   Art. 5. - Funcționarea persoanelor juridice de drept privat care au în denumire sintagma "comitet sectorial" sau alte sintagme asemănătoare, în alte condiții decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, constituie infracțiune și se sancționează cu amendă în cuantum de 5.000 lei și dizolvarea persoanei juridice.

 

   Art. 6. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării și Inovării vor aproba prin ordin comun al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului educației, cercetării și inovării modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 307/4.275/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, cu modificările ulterioare.

 

   Art. 7. - Legea nr. 132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordonante de urgenta Û