toolbar powered by Conduit

OUG 46 2009 proceduri fiscale

Emergency Ordnance 46/2009 - Noterlass 46/2009

keylinks: Măsuri în domeniul procedurilor fiscale, Repunerea în termen a înlesnirilor la plată, Măsuri pentru diminuarea evaziunii fiscale


Ordonanță de urgență nr. 46 din 13/05/2009 privind îmbunătățirea procedurilor fiscale și diminuarea evaziunii fiscale, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 347 din 25/05/2009, Intrare in vigoare: 25.05.2009

 

 Luând în considerare situația economico-financiară actuală în contextul manifestării crizei economice în execuția veniturilor bugetului general consolidat, este necesară, în primul rând, îmbunătățirea climatului de parteneriat între stat și contribuabilii viabili și de bună-credință prin recunoașterea creanțelor contribuabililor asupra bugetului la data emiterii certificatului de atestare fiscală și compensarea lor potrivit solicitării contribuabilului în scopul evitării blocajelor financiare, acumulării de arierate artificiale și a situațiilor litigioase nejustificate.

    Pe de altă parte, administrația fiscală trebuie să își simplifice procedurile și să aplice principii de eficiență în colectarea veniturilor bugetare, să limiteze posibilitățile de evaziune fiscală în segmentul stabilirii obligațiilor și al colectării acestora, prin consolidarea competențelor și creșterea vitezei de reacție a organelor sale operative, prin luarea de măsuri asigurătorii în faza incipientă a investigațiilor și direcționarea măsurilor de recuperare spre persoanele beneficiare ale veniturilor nefiscalizate prin atragerea lor în răspundere solidară, urmărindu-se de fapt corelarea tratamentului fiscal al administrației fiscale cu comportamentul fiscal al contribuabilului față de stat.

    În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență a căror reglementare nu poate fi amânată, cu impact direct asupra execuției bugetare a veniturilor,

    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,


    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.


 

   CAPITOLUL I
  Măsuri în domeniul procedurilor fiscale

 

   Art. I. - Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

   1. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(2) Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de împuternicire, în formă scrisă, în original sau copie legalizată. Revocarea împuternicirii operează față de organul fiscal de la data depunerii actului de revocare."

   2. La articolul 47, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(2) Desființarea totală sau parțială, potrivit legii, a actelor administrative prin care s-au stabilit creanțe fiscale principale atrage desființarea totală sau parțială a actelor administrative prin care s-au stabilit creanțe fiscale accesorii aferente creanțelor fiscale principale anulate, chiar dacă acestea au devenit definitive în sistemul căilor administrative de atac."

   3. La articolul 78, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(5) Contribuabilii persoane juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică sunt declarați inactivi și le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (11) și (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiții:

    a) nu își îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevăzută de lege;

    b) se sustrag de la efectuarea inspecției fiscale, prin declararea unor date de identificare a sediului social care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;

    c) organele fiscale au constatat că nu funcționează la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat."

   4. La articolul 78, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

    "(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), nu vor fi declarați inactivi contribuabilii aflați în stare de insolvență sau contribuabilii pentru care s-a pronunțat sau a fost adoptată o hotărâre de dizolvare."

   5. La articolul 81, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(4) În caz de inactivitate temporară sau în cazul obligațiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau condiții de depunere a declarațiilor fiscale, în funcție de necesitățile administrării obligațiilor fiscale. Asupra termenelor și condițiilor va decide organul fiscal potrivit competențelor aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală."

   6. La articolul 83, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

    "(1) Declarația fiscală se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poștă cu confirmare de primire. Declarația fiscală poate fi transmisă prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distanță. În cazul impozitelor, taxelor și al contribuțiilor administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, procedura privind transmiterea declarațiilor prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distanță se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

    ..............................................................................................

    (4) Nedepunerea declarației fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat. Stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înștiințarea contribuabilului privind depășirea termenului legal de depunere a declarației fiscale. În cazul contribuabililor care au obligația declarării bunurilor sau veniturilor impozabile, stabilirea din oficiu a obligației fiscale se face prin estimarea bazei de impunere, potrivit art. 67. Pentru impozitele, taxele și contribuțiile administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, înștiințarea pentru nedepunerea declarațiilor și stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale nu se face în cazul contribuabililor inactivi, atât timp cât se găsesc în această situație."

   7. Articolul 112 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(1) Certificatul de atestare fiscală se emite de organul fiscal competent la solicitarea contribuabililor. Certificatul se emite și din oficiu sau la solicitarea altor autorități publice, în cazurile și în condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare. Prevederile art. 11 se aplică în mod corespunzător.

    (2) Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidența pe plătitor a organului fiscal competent și cuprinde creanțele fiscale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumită lună de referință, și neachitate până la data eliberării acestuia.

    (3) În situația în care se emit certificate de atestare fiscală în primele 5 zile lucrătoare ale lunii, acestea vor cuprinde creanțele fiscale exigibile, existente în sold la sfârșitul lunii anterioare lunii de referință și neachitate până la data eliberării acestora.

    (4) Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii și poate fi utilizat de persoana interesată pe o perioadă de până la 30 de zile de la data eliberării. În cazul persoanelor fizice, perioada în care poate fi utilizat este de până la 90 de zile de la data eliberării. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de contribuabil, în original sau în copie legalizată, oricărui solicitant.

    (5) În certificatul de atestare fiscală vor fi cuprinse orice alte mențiuni cu privire la situația fiscală a contribuabilului, prevăzute prin ordin al ministrului finanțelor publice."

   8. La articolul 115, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

    "(3) Pentru debitorii care se află sub incidența Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, ordinea de stingere este următoarea:

    a) obligații fiscale cu termene de plată după data deschiderii procedurii insolvenței, în ordinea vechimii, cu excepția celor prevăzute în planul de reorganizare confirmat;

    b) sume datorate în contul ratelor din programele de plăți ale obligațiilor fiscale, cuprinse în planul de reorganizare judiciară confirmat, precum și obligațiile accesorii datorate pe perioada reorganizării, dacă în plan s-au prevăzut calcularea și plata acestora;

    c) obligații fiscale datorate și neachitate cu termene de plată anterioare datei la care s-a deschis procedura insolvenței, în ordinea vechimii, până la stingerea integrală a acestora, în situația contribuabililor aflați în stare de faliment;

    d) alte obligații fiscale în afara celor prevăzute la lit. a)-c).

    (4) Organul fiscal competent va comunica debitorului modul în care a fost efectuată stingerea datoriilor prevăzută la alin. (1), cu cel puțin 5 zile înainte de următorul termen de plată a obligațiilor fiscale."

   9. La articolul 115, alineatul (5) se abrogă.

   10. După articolul 1221 se introduce un nou articol, articolul 1222, cu următorul cuprins: 

    "ARTICOLUL 1222
Majorări de întârziere în cazul contribuabililor
pentru care s-a pronunțat o hotărâre de dizolvare

 

    (1) Pentru creanțele fiscale născute anterior sau ulterior datei înregistrării hotărârii de dizolvare a contribuabilului la registrul comerțului, începând cu această dată nu se mai datorează și nu se calculează majorări de întârziere.

    (2) În cazul în care prin hotărâre judecătorească irevocabilă a fost desființat actul care a stat la baza înregistrării dizolvării, se calculează majorări de întârziere între data înregistrării la registrul comerțului a actelor de dizolvare și data rămânerii irevocabile a hotărârii de desființare."

   11. La articolul 164, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

    "(41) Suma reprezentând diferența de preț și/sau cheltuielile prevăzute la alin. (1) și (4) se stabilesc de organul de executare, prin proces-verbal, care constituie titlu executoriu potrivit prezentului cod. Contestarea procesului-verbal se face potrivit procedurii prevăzute la titlul IX."

   12. La articolul 176, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(6) Creanțele fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiați din registrele în care au fost înregistrați potrivit legii se scad din evidența analitică pe plătitor după radiere, indiferent dacă s-a atras sau nu răspunderea altor persoane pentru plata obligațiilor fiscale, în condițiile legii."

   13. La articolul 219, litera b1) a alineatului (1) și litera h) a alineatului (2) se abrogă.

   14. La articolul 221, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(2) Sancțiunile contravenționale prevăzute la art. 219-220 se aplică, după caz, persoanelor fizice sau persoanelor juridice. În cazul asocierilor și al altor entități fără personalitate juridică, sancțiunile se aplică reprezentanților acestora."

   15. La articolul 228, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

    "(21) Pentru aplicarea Codului de procedură fiscală, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală poate emite ordine."


 

   CAPITOLUL II
  Repunerea în termen a înlesnirilor la plată
care și-au pierdut valabilitatea ca urmare a efectelor
crizei economice

 

   Art. II. - (1) Debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata obligațiilor fiscale restante acordate în baza reglementărilor legale în materie beneficiază de menținerea înlesnirilor pentru sumele rămase de plată, cu toate efectele prevăzute de lege, în situația în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

   a) până în data de 30 septembrie 2008 au respectat termenele de plată și condițiile de menținere a valabilității înlesnirilor la plată acordate în baza prevederilor legale în materie;

   b) depun la organul fiscal competent în a cărui administrare fiscală se află, conform legii, până cel târziu 30 iunie 2009 inclusiv, o cerere prin care solicită menținerea efectelor înlesnirilor la plată, precum și o cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice. În certificatele de atestare fiscală pentru persoane juridice, organele fiscale emitente vor menționa distinct atât sumele rămase de plată din eșalonările la plată acordate în baza reglementărilor legale în materie, cât și celelalte obligații fiscale care nu au făcut obiectul acestor înlesniri la plată, în cadrul bugetului pentru care a fost aprobată înlesnirea, cu excepția celor prevăzute la alin. (9);

   c) până la data de 31 iulie 2009 inclusiv fac dovada stingerii, prin orice modalitate prevăzută de lege, a sumelor restante cuprinse în rate și neachitate până la această dată, precum și a altor obligații fiscale decât cele care au făcut obiectul înlesnirilor la plată în cadrul bugetului pentru care a fost aprobată înlesnirea la plată, cu termene de plată până la data eliberării certificatului de atestare fiscală menționate în acesta;

   d) fac dovada constituirii garanției prevăzute la alin. (7), după caz;

   e) acordarea inițială a înlesnirilor la plată s-a realizat cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat.

   (2) Pentru sumele restante și care urmează să fie plătite până la data de 31 iulie 2009, se datorează majorări de întârziere în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Acestea se comunică de către organul fiscal competent până la data de 1 august 2009 și se achită nu mai târziu de data de 1 noiembrie 2009.

   (3) Obligațiile fiscale principale și accesorii constatate de către organele de inspecție fiscală competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală ulterior emiterii certificatului de atestare fiscală se achită în cel mult 90 de zile de la termenul scadent, dar nu mai târziu de data de 25 decembrie a fiecărui an fiscal.

   (4) Pentru debitorii care depun cererea prevăzută la alin. (1), măsurile de executare silită se suspendă în perioada cuprinsă între data depunerii și data soluționării cererii debitorului.

   (5) Organul fiscal de administrare competent, conform legii, va soluționa cererea de menținere a valabilității înlesnirii la plată prevăzută la alin. (1) în termen de 45 de zile de la data înregistrării acesteia. În situația în care este necesară completarea documentației în vederea punerii în aplicare a prezentului articol, termenul de 45 de zile se calculează de la data depunerii întregii documentații.

   (6) Organul fiscal de administrare competent conform legii va comunica:

   a) graficele de eșalonare refăcute pentru sumele rămase de plată, fără a se depăși termenul de finalizare a înlesnirii la plată aprobată inițial;

   b) cuantumul sumelor scutite la plată ca urmare a producerii efectelor înlesnirilor la plată acordate inițial.

   (7) În cazul în care garanția constituită la începutul acordării înlesnirii la plată s-a utilizat pentru stingerea creanțelor fiscale, debitorul are obligația constituirii unei noi garanții pentru sumele rămase de plată, până la următorul termen de plată din noul grafic de eșalonare. Garanțiile pot fi constituite prin consemnarea de mijloace bănești la o unitate a Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau sub forma unei scrisori de garanție bancară.

   (8) Beneficiază de toate efectele juridice ale înlesnirilor la plată debitorii care achită anticipat ratele din graficul de eșalonare, dar nu au îndeplinit celelalte condiții de menținere a valabilității înlesnirilor la plată, fără a mai fi necesară constituirea garanției prevăzute la alin. (7), cu excepția debitorilor pentru care contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni a fost desființat din vina cumpărătorului.

   (9) Debitorii care se încadrează în prevederile alin. (1) nu datorează obligații fiscale accesorii aferente obligațiilor fiscale care au făcut obiectul scutirilor la plată, de la data nerespectării condițiilor legale de menținere a valabilității înlesnirilor la plată și până la data soluționării cererii, cu excepția celor deja stinse de către debitori, care nu se restituie și nu se compensează.

   (10) În cazul în care se constată că de la data nerespectării condițiilor de menținere a valabilității înlesnirilor la plată până la data soluționării cererii s-au încasat sume reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv obligații fiscale accesorii aferente, prin plată, compensare, executare silită și alte modalități prevăzute de reglementările legale în materie și care sunt cuprinse în suma care face obiectul eșalonării la plată, debitorii vor achita ratele eșalonate până la concurența sumelor rămase de plată, iar în cazul în care sunt cuprinse în suma care face obiectul scutirii la plată, acestea nu se restituie și nu se compensează.

   (11) Prevederile alin. (1)-(10) se aplică în mod corespunzător și pentru debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata obligațiilor reprezentând creanțe proprii ale instituțiilor publice implicate în procesul de privatizare, precum și creanțele fiscale sau de altă natură preluate în vederea recuperării de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.

   (12) În cazul instituțiilor publice implicate în procesul de privatizare care au acordat înlesniri la plata obligațiilor restante din cele prevăzute la alin. (11), sumele de plată vor fi stabilite prin notificare a instituției publice.


 

   CAPITOLUL III
  Măsuri pentru diminuarea evaziunii fiscale

 

   Art. III. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

   1. La articolul 1, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

    "Art. 1. - (1) Garda Financiară se organizează ca instituție publică de control, cu personalitate juridică, în subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, finanțată de la bugetul de stat.

    .....................................................................................................................

    (3) Garda Financiară exercită controlul operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricăror acte și fapte care au ca efect frauda și evaziunea fiscală, precum și alte fapte date prin lege în competența sa."

   2. La articolul 3, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

    "(3) Garda Financiară este condusă de un comisar general, înalt funcționar public, numit în condițiile legii. Structura organizatorică a Gărzii Financiare, numărul de posturi, normele generale și speciale de dotare, însemnele distinctive și modelele de uniformă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

    (4) Regulamentul de organizare și funcționare a Gărzii Financiare stabilește relațiile de coordonare, colaborare și răspundere pentru toate structurile Gărzii Financiare, competențele și atribuțiile personalului care ocupă funcții publice de conducere și de execuție, precum și ale personalului contractual. Regulamentul de organizare și funcționare se aprobă de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la propunerea comisarului general."

   3. La articolul 4, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(11) Garda Financiară poate, la solicitarea procurorului, să efectueze constatări cu privire la faptele care constituie încălcări ale dispozițiilor și obligațiilor a căror respectare o controlează, întocmind procese-verbale, prin care poate evalua prejudiciul cauzat aferent operațiunilor verificate, acte procedurale care pot constitui mijloace de probă, potrivit legii."

   4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 5. - (1) Garda Financiară, în exercitarea atribuțiilor proprii, încheie, ca urmare a controalelor executate, acte de control pentru stabilirea stării de fapt fiscale, pentru constatarea și sancționarea contravențiilor, precum și pentru constatarea împrejurărilor privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală, sesizând, după caz, organele de urmărire penală competente."

   5. La articolul 6, alineatele (3) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

    "(3) Controlul tematic se execută de către comisarii Gărzii Financiare în baza ordinelor date de către ministrul finanțelor publice, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau de către comisarul general.

    .....................................................................................................................

    (7) La constatarea unor împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal, organele Gărzii Financiare întocmesc procese-verbale în baza cărora sesizează organele de urmărire penală cu privire la faptele constatate."

   6. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

    "Art. 61. - Procedura de aplicare, forma și conținutul proceselor-verbale încheiate de Garda Financiară în aplicarea prevederilor art. 6 alin. (7) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."

   7. La articolul 7, literele f)-h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

    "f) să constate acte și fapte care au avut ca efect evaziunea și frauda fiscală, să stabilească implicațiile fiscale ale acestora și să dispună, în condițiile Codului de procedură fiscală, luarea măsurilor asigurătorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să își ascundă ori să își risipească averea și să sesizeze, după caz, organele de urmărire penală;

    g) să legitimeze și să stabilească identitatea administratorilor unităților controlate, precum și a oricăror persoane implicate în săvârșirea faptelor constatate și să solicite acestora explicații scrise, după caz;

    h) să rețină documente, în condițiile Codului de procedură fiscală, să solicite copii certificate de pe documentele originale, să preleveze probe, eșantioane, mostre etc. și să solicite efectuarea expertizelor tehnice necesare finalizării actului de control. Analiza și examinarea probelor, eșantioanelor și mostrelor, precum și expertizele tehnice se fac în laboratoare de specialitate, cheltuielile privind efectuarea acestora, inclusiv cele legate de depozitarea și manipularea mărfurilor confiscate fiind suportate din fondurile special alocate Gărzii Financiare prin bugetul de venituri și cheltuieli;".

   8. La articolul 7, după litera n) se introduc două noi litere, literele o) și p), cu următorul cuprins:

    "o) să constituie și să utilizeze baze de date necesare pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor și a altor fapte ilicite în domeniul fiscal;

    p) să efectueze, în exercitarea controlului operativ și inopinant, monitorizări și verificări necesare prevenirii, descoperirii și combaterii faptelor de fraudă și evaziune fiscală."

   9. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 8. - (1) Comisarii Gărzii Financiare sunt permanent la dispoziția serviciului, poartă uniformă cu însemne specifice și sunt dotați cu armament și mijloace de autoapărare, stabilite prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii."

   Art. IV. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

   Art. V. - Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

   1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

    "Art. 2. - (1) În cazierul fiscal se ține evidența persoanelor fizice și juridice, precum și a asociaților, acționarilor și reprezentanților legali ai persoanelor juridice care au săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, financiare, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară, denumiți în continuare contribuabili.

    (2) În cazierul fiscal al persoanelor fizice și juridice se înscriu și:

    a) atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz;

    b) inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii.

    (3) În cazul situației prevăzute la alin. (2) lit. b), inactivitatea fiscală se înscrie atât în cazierul fiscal al persoanei juridice declarate inactivă, cât și al reprezentanților legali ai acesteia.

    (4) Oficiul Național al Registrului Comerțului va comunica, în format electronic, în termen de maximum 30 de zile de la solicitare, lista reprezentanților legali ai persoanelor juridice care au fost declarate inactive din punct de vedere fiscal."

   2. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

    "Art. 4. - (1) În cazierul fiscal se înscriu date privind sancțiunile aplicate contribuabililor pentru faptele prevăzute la art. 2 alin. (1), precum și date din documentele prevăzute la art. 2 alin. (2)."

   3. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

    "(3) Judecătorul delegat, instanțele și organele competente nu dispun, respectiv nu autorizează operațiunile prevăzute la alin. (1), în cazul în care în cazierul fiscal există înscrise fapte de natură penală și/sau fapte prevăzute la art. 2 alin. (2)."

   Art. VI. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

   1. La articolul 11, alineatul (12) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(12) De asemenea, nu sunt luate în considerare de autoritățile fiscale tranzacțiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Procedura de declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilită prin ordin. Lista contribuabililor declarați inactivi se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice - portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și va fi adusă la cunoștința publică în conformitate cu cerințele prevăzute prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală."

   2. La articolul 153, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(8) Organele fiscale competente pot anula înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol, dacă, potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana nu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol. De asemenea, organele fiscale competente pot anula din oficiu înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol, în cazul persoanelor impozabile care figurează în lista contribuabililor declarați inactivi potrivit art. 11, precum și a persoanelor impozabile în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului, potrivit legii. Procedura de scoatere din evidență este stabilită prin normele procedurale în vigoare. După anularea înregistrării în scopuri de TVA, persoanele impozabile pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA numai dacă încetează situația care a condus la scoaterea din evidență."

   3. La articolul 1563, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

    "(51) În aplicarea prevederilor alin. (5) lit. b), organele fiscale competente în administrarea persoanelor prevăzute la alin. (3), respectiv a persoanelor care nu sunt înregistrate și care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531, vor elibera, în scopul înmatriculării mijlocului de transport nou, un certificat care să ateste plata taxei, ale cărui model și conținut vor fi stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. În cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi în sensul art. 1251 alin. (3), efectuate de persoanele prevăzute la alin. (3), în vederea înmatriculării, organele fiscale competente vor elibera un certificat din care să rezulte că nu se datorează taxa în România. Prin organe fiscale competente se înțelege organele fiscale prevăzute la art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare."


 

   CAPITOLUL IV
  Dispoziții tranzitorii

 

   Art. VII. - Înscrierea în cazierul fiscal a faptelor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele juridice aflate în inactivitate fiscală la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, precum și pentru reprezentanții legali ai acestora, se realizează în termen de 60 de zile de la publicarea acesteia.

   Art. VIII. - Prevederile prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 sus ñ

 

 inapoi la ordonante de urgenta Û