toolbar powered by Conduit

OUG 58 2010

Emergency Ordnance 58/2010 - Noterlass 58/2010

keylinks: activitate dependentă, Impozitul pe dividende, Veniturile sub formă de dobânzi, Veniturile din jocuri de noroc, devin impozabile începând cu drepturile aferente lunii iulie 2010, Cota standard este de 24% , Baza de calcul la care se aplică aceste contribuții este limitată la 5 salarii medii brute pe economie la nivelul salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale

Norme de aplicare prin ....

 

Ordonanță de urgență nr. 58 din 26/06/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 28/06/2010, Intrare in vigoare: 28.06.2010

 

  Întrucât nivelul veniturilor bugetare a fost profund afectat de criza economică și financiară,

    pentru realizarea unui echilibru între nivelul veniturilor și cel al cheltuielilor, corelat cu obiectivele macroeconomice,

    datorită necesității implementării unor măsuri de lărgire a bazei de impozitare, precum și de majorare a unor impozite în domeniul impozitelor directe și în domeniul impozitelor și taxelor locale,

    având în vedere necesitatea eliminării, cât mai urgent posibil, a incompatibilității legislației naționale privind recuperarea pierderilor realizate prin sediile permanente din străinătate ale persoanelor juridice române cu dispozițiile art. 49 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru evitarea declanșării procedurii de infringement,

    ținând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative creșterea deficitului bugetar,

    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,


    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.


   Art.
I. - Legea nr. 571/2003 privind  Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează așa cum urmează:

   1. La articolul 7 alineatul (1) punctul 2 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 2.1 și 2.2, cu următorul cuprins:

    "2.1. Orice activitate poate fi reconsiderată ca activitate dependentă dacă îndeplinește cel puțin unul dintre următoarele criterii:

    a) beneficiarul de venit se află într-o relație de subordonare față de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit, și respectă condițiile de muncă impuse de acesta, cum ar fi: atribuțiile ce îi revin și modul de îndeplinire a acestora, locul desfășurării activității, programul de lucru;

    b) în prestarea activității, beneficiarul de venit folosește baza materială a plătitorului de venit, respectiv spații cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecție, unelte de muncă și altele asemenea;

    c) beneficiarul de venit contribuie numai cu prestația fizică sau cu capacitatea intelectuală, nu și cu capitalul propriu;

    d) plătitorul de venit suportă în interesul desfășurării activității cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizația de delegare-detașare în țară și în străinătate, precum și alte cheltuieli de această natură;

    e) plătitorul de venit suportă indemnizația de concediu de odihnă și indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, în contul beneficiarului de venit;

    f) orice alte elemente care reflectă natura dependentă a activității.

    2.2. În cazul reconsiderării unei activități ca activitate dependentă, impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate și virate, fiind datorate solidar de către plătitorul și beneficiarul de venit. În acest caz se aplică regulile de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate în afara funcției de bază."

   2. La articolul 7 alineatul (1), după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 131, cu următorul cuprins:

    "131. dreptul de autor și drepturile conexe - constituie obiect al acestora operele originale de creație intelectuală în domeniul literar, artistic sau științific, oricare ar fi modalitatea de creație, modul sau forma de exprimare și independent de valoarea și destinația lor, operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente, precum și drepturile conexe dreptului de autor și drepturile sui-generis, potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare."

   3. La articolul 15 alineatul (1), litera c) se abrogă.

   4. La articolul 31, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(3) Impozitul plătit unui stat străin este dedus, dacă se aplică prevederile convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și statul străin și dacă persoana juridică română prezintă documentația corespunzătoare, conform prevederilor legale, din care să rezulte faptul că impozitul a fost plătit statului străin."

   5. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Pierderi fiscale externe

    Art. 32. - Orice pierdere realizată printr-un sediu permanent situat într-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, al Asociației Europene a Liberului Schimb sau situat într-un stat cu care România nu are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri este deductibilă doar din veniturile obținute de sediul permanent respectiv. În acest caz, pierderile realizate printr-un sediu permanent se deduc numai din aceste venituri, separat, pe fiecare sursă de venit. Pierderile neacoperite se reportează și se recuperează în următorii 5 ani fiscali consecutivi."

   6. La titlul II "Impozitul pe profit", capitolul VI se modifică și va avea următorul cuprins: 

    "CAPITOLUL VI
Impozitul pe dividende

 

    Declararea, reținerea și plata impozitului pe dividende

 

    Art. 36. - (1) O persoană juridică română care distribuie/plătește dividende către o persoană juridică română are obligația să rețină, să declare și să plătească impozitul pe dividende reținut către bugetul de stat, astfel cum se prevede în prezentul articol.

    (2) Impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea unei cote de impozit de 16% asupra dividendului brut distribuit/plătit unei persoane juridice române.

    (3) Impozitul pe dividende se declară și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se distribuie/plătește dividendul. În cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plătește până la data de 25 ianuarie a anului următor.

    (4) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română:

    a) unei alte persoane juridice române, dacă beneficiarul dividendelor deține, la data plății dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă de 2 ani împliniți până la data plății acestora inclusiv;

    b) fondurilor de pensii facultative, respectiv fondurilor de pensii administrate privat;

    c) organelor administrației publice care exercită, prin lege, drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului la acele persoane juridice române.

    (5) Cota de impozit pe dividende prevăzută la alin. (2) se aplică și asupra sumelor distribuite/plătite fondurilor deschise de investiții, încadrate astfel, potrivit reglementărilor privind piața de capital."

   7. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 371, cu următorul cuprins:

    "Pierderi realizate printr-un sediu permanent din străinătate

    Art. 371. - (1) Pierderile realizate printr-un sediu permanent din străinătate, înregistrate până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv, se recuperează potrivit prevederilor în vigoare până la această dată.

    (2) Pentru anul 2010, pierderile realizate printr-un sediu permanent situat într-un stat membru al Uniunii Europene, al Asociației Europene a Liberului Schimb sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri se determină luând în calcul veniturile și cheltuielile înregistrate de la începutul anului fiscal."

   8. La articolul 49, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

    "(21) Venitul net anual dintr-o activitate independentă stabilit pe baza normei de venit nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii normei de venit, înmulțit cu 12."

   9. La articolul 50 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "a) o cheltuială deductibilă egală cu 20% din venitul brut;".

   10. La articolul 50 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "a) o cheltuială deductibilă egală cu 25% din venitul brut;".

   11. La articolul 52, litera f) a alineatului (1) și litera b) a alineatului (2) se abrogă.

   12. La articolul 52, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(3) Impozitul ce trebuie reținut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul."

   13. La articolul 55 alineatul (3), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

    "h) tichete-cadou acordate potrivit legii."

   14. La articolul 55 alineatul (4), literele a1), a2), j) și k) se abrogă.

   15. La articolul 55 alineatul (4), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "b) drepturile de hrană acordate de angajatori angajaților, în conformitate cu legislația în vigoare;".

   16. La articolul 65 alineatul (2), literele a) și c) se abrogă.

   17. La articolul 66, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (42), cu următorul cuprins:

    "(42) Determinarea câștigului/pierderii potrivit alin. (1)-(3) revine fiecărui intermediar, societate de administrare a investițiilor, în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiții, sau plătitor de venit, după caz, la fiecare tranzacție."

   18. La articolul 66, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(5) Câștigul net/Pierderea netă se determină la sfârșitul fiecărui trimestru ca diferență între câștigurile și pierderile înregistrate cumulat de la începutul anului, ca urmare a tranzacționării titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise. Câștigul net determinat/Pierderea netă determinată la sfârșitul fiecărui trimestru se calculează de către contribuabil, pe baza declarației de impunere trimestriale."

   19. La articolul 66, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

    "(51) Câștigul net anual/Pierderea netă anuală din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, se determină ca diferență între câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la începutul anului, și este egal/egală cu câștigul net determinat/pierderea netă determinată la sfârșitul trimestrului IV al anului fiscal respectiv. Câștigul net anual impozabil/Pierderea netă anuală din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, se determină ca diferență între câștigul net anual/pierderea netă anuală, diminuat cu pierderile reportate din anii fiscali anteriori. Câștigul net anual impozabil/Pierderea netă anuală se calculează de către contribuabil, pe baza declarației de impunere."

   20. La articolul 66, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(6) Pentru tranzacțiile cu titlurile de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, efectuate în cursul fiecărui trimestru din anul fiscal, fiecare intermediar, societate de administrare a investițiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiții sau alt plătitor de venit, după caz, are următoarele obligații:

    a) calcularea câștigului/pierderii pentru fiecare tranzacție efectuată pentru contribuabil;

    b) transmiterea către fiecare contribuabil a informațiilor privind totalul câștigurilor/pierderilor, în formă scrisă, pentru tranzacțiile efectuate în cursul fiecărui trimestru, până la data de 5 a lunii următoare trimestrului;

    c) să depună anual, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat, la organul fiscal competent o declarație informativă privind totalul câștigurilor/pierderilor pentru tranzacțiile efectuate cu titlurile de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, pentru fiecare contribuabil."

   21. La articolul 66, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

    "(61) Procedura de aplicare a prevederii alin. (6) se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

   22. La articolul 67, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

    "(11) Veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la vedere/conturi curente, precum și cele la depozitele clienților, constituite în baza legislației privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, realizate începând cu 1 iulie 2010, se impun cu o cotă de 16% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic. Impozitul se calculează și se reține de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului. Virarea impozitului se face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării în cont."

   23. La articolul 67, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(2) Veniturile sub formă de dobânzi realizate începând cu 1 iulie 2010 pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobândite, contractele civile încheiate se impun cu o cotă de 16% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic. Pentru veniturile sub formă de dobânzi, impozitul se calculează și se reține de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului, respectiv la momentul răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire. În situația sumelor primite sub formă de dobândă pentru împrumuturile acordate pe baza contractelor civile, calculul impozitului datorat de către plătitorii de venit se efectuează la momentul plății dobânzii. Virarea impozitului pentru veniturile din dobânzi se face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării/răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire, respectiv la momentul plății dobânzii, pentru venituri de această natură, pe baza contractelor civile."

   24. La articolul 67, alineatul (21) se abrogă.

   25. La articolul 67 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "a) câștigul net determinat la sfârșitul fiecărui trimestru din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, se impune cu o cotă de 16%. Obligația calculării și virării impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câștigul net anual impozabil revine contribuabilului, pe baza declarației de impunere trimestrială depusă până la data 25 inclusiv a lunii următoare fiecărui trimestru, prin luarea în calcul a impozitului stabilit la sfârșitul trimestrului anterior. Termenul de declarare constituie și termen de plată a impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială, în contul impozitului pe câștigul net anual impozabil, către bugetul de stat. Impozitul de plată/de restituit se calculează ca diferență între impozitul pe câștigul net determinat la sfârșitul fiecărui trimestru și plata anticipată aferentă trimestrului anterior;".

   26. La articolul 67 alineatul (3), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

    "a1) câștigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, se impune cu o cotă de 16%, pe baza declarației de impunere. Obligația calculării și virării impozitului pe câștigul net anual impozabil datorat revine contribuabilului, pe baza declarației de impunere depusă, potrivit prevederilor art. 83. Impozitul anual de plată/de restituit se determină ca diferență între impozitul pe câștigul net anual impozabil și plata anticipată aferentă câștigului net determinat la sfârșitul trimestrului IV;".

   27. La articolul 67 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "c) câștigul din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și din orice alte operațiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, se impune cu o cotă de 16% la fiecare tranzacție, impozitul reținut constituind plată anticipată în contul impozitului anual datorat. Obligația calculării, reținerii și virării impozitului revine intermediarilor sau altor plătitori de venit, după caz. Impozitul calculat și reținut, reprezentând plată anticipată, se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut. Pentru tranzacțiile din anul fiscal contribuabilul are obligația depunerii declarației de impunere. Impozitul anual datorat se stabilește de către contribuabil prin aplicarea cotei de 16% asupra câștigului net anual al fiecărui contribuabil, determinat potrivit prevederilor art. 66 alin. (7)."

   28. La articolul 67, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(5) Pierderea netă anuală din tranzacționarea titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, stabilită prin declarația de impunere anuală, se recuperează din câștigurile nete anuale obținute în următorii 7 ani fiscali consecutivi. Regulile de reportare a pierderilor sunt următoarele:

    a) reportul se efectuează cronologic, în funcție de vechimea pierderii, în următorii 7 ani consecutivi;

    b) dreptul la report este personal și netransmisibil;

    c) pierderea reportată, necompensată după expirarea perioadei prevăzute la lit. a), reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului."

   29. La articolul 77, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin reținerea la sursă, cu o cotă de 25% aplicată asupra venitului net. Venitul net se calculează la nivelul câștigurilor realizate într-o zi de la același organizator sau plătitor."

   30. La articolul 82, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

    "(7) În situația rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți în care chiria este exprimată în lei, plățile anticipate stabilite potrivit prevederilor art. 63 alin. (2) vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative."

   31. La articolul 83, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

    "(11) Declarația de impunere se completează și pentru contribuabilii prevăzuți la art. 63 alin. (2), caz în care plățile anticipate de impozit vor fi luate în calcul la stabilirea impozitului anual datorat, pentru situațiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepția art. 82 alin. (7)."

   32. La articolul 83, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(2) Declarația de impunere se completează și pentru câștigul net anual impozabil/pierderea netă anuală, generat/generată de:

    a) tranzacții cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare, în cazul societăților închise;

    b) operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, și orice alte operațiuni de acest gen."

   33. La articolul 83, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

    "(21) Declarația de impunere trimestrială se completează pentru câștigul net determinat/pierderea netă determinată la sfârșitul fiecărui trimestru, generat/generată de tranzacții cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare, în cazul societăților închise."

   34. La articolul 84, alineatele (1), (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

    "(1) Impozitul pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil datorat este calculat de contribuabil, pe baza declarației de impunere, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil/câștigului net anual impozabil din anul fiscal.

    ..............................................................................................

    (2) Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume, reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câștigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare, în cazul societăților închise, câștigul net anual din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, și orice alte operațiuni de acest gen, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.

    (3) Organul fiscal competent are obligația calculării, reținerii și virării sumei reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe:

    a) venitul net anual impozabil;

    b) câștigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare, în cazul societăților închise;

    c) câștigul net anual din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, și orice alte operațiuni de acest gen."

   35. La articolul 86, alineatele (7) și (8) se abrogă.

   36. Articolul 88 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activități dependente

    Art. 88. - Persoanele fizice nerezidente care desfășoară activități dependente în România sunt impozitate potrivit prevederilor cap. III din prezentul titlu."

   37. La articolul 91, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(2) Creditul fiscal extern se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

    a) se aplică prevederile convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și statul străin în care s-a plătit impozitul;

    b) impozitul plătit în străinătate, pentru venitul obținut în străinătate, a fost efectiv plătit în mod direct de persoana fizică sau de reprezentantul său legal ori prin reținere la sursă de către plătitorul venitului. Plata impozitului în străinătate se dovedește printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competentă a statului străin respectiv;

    c) venitul pentru care se acordă credit fiscal face parte din una dintre categoriile de venituri prevăzute la art. 41."

   38. La articolul 94, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) și (6), cu următorul cuprins:

    "(4) Prevederile art. 49 alin. (21), art. 50 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) se vor aplica în mod corespunzător începând cu 1 iulie 2010.

    (5) Prevederile art. 55 alin. (3) lit. h) se aplică începând cu drepturile aferente lunii iulie 2010. Veniturile reprezentând:

    - tichetele de creșă, acordate potrivit legii;

    - tichetele de vacanță, acordate potrivit legii;

    - sumele reprezentând plățile compensatorii calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale căror contracte individuale de muncă au fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective, conform legii, precum și sumele reprezentând plățile compensatorii calculate pe baza salariului mediu net pe economie, primite de personalul civil din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională la încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu, ca urmare a nevoilor de reducere și de restructurare, acordate potrivit legii;

    - sumele reprezentând plățile compensatorii calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut în rezervă sau al cărui contract încetează ca urmare a nevoilor de reducere și de restructurare, precum și ajutoarele stabilite în raport cu solda lunară netă, acordate acestuia la trecerea în rezervă sau direct în retragere cu drept de pensie sau celor care nu îndeplinesc condițiile de pensie, precum și ajutoare sau plăți compensatorii primite de polițiști aflați în situații similare, al căror cuantum se determină în raport cu salariul de bază lunar net, acordate potrivit legislației în materie, devin impozabile începând cu drepturile aferente lunii iulie 2010.

    (6) Procedura de aplicare a prevederii alin. (4) se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

   39. La articolul 115 alineatul (2), partea introductivă și litera e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

    "(2) Următoarele venituri impozabile obținute din România nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol și se impozitează conform titlului II sau III, după caz:

    ..................................................................................................

    e) veniturile obținute de nerezidenți dintr-o asociere constituită în România."

   40. La articolul 115, alineatul (4) se abrogă.

   41. La articolul 116 alineatul (2), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:

    "c) 25% pentru veniturile obținute din jocuri de noroc, prevăzute la art. 115 alin. (1) lit. p);

    d) 16% în cazul oricăror altor venituri impozabile obținute din România, așa cum sunt enumerate la art. 115."

   42. La articolul 116, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(5) Pentru veniturile sub formă de dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente, la depozitele la termen, certificate de depozit și alte instrumente de economisire la bănci și la alte instituții de credit autorizate și situate în România, impozitul se calculează și se reține de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului, respectiv la momentul răscumpărării, în cazul certificatelor de depozit și al instrumentelor de economisire. Virarea impozitului pentru veniturile din dobânzi se face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării/răscumpărării."

   43. La articolul 117, literele a), c), f), i) și k) se abrogă.

   44. La articolul 140, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(1) Cota standard este de 24% și se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse."

 

   Art. II. - La calculul câștigului net și al impozitului pe venit aferent în cazul transferului titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, pentru anul 2010, se aplică următoarele reguli:

   1. Pentru perioada 1 ianuarie 2010-30 iunie 2010 se determină câștigul net/pierderea netă aferent/aferentă acestei perioade în funcție de perioada de deținere și se asimilează câștigului net anual/pierderii nete anuale. Impozitul se determină prin aplicarea cotelor de impunere de 1% și, respectiv, 16% la câștigul net aferent perioadei, asimilat câștigului net anual.

   2. Pierderea netă aferentă perioadei 1 ianuarie 2010-30 iunie 2010 asimilată pierderii nete anuale se compensează cu câștigul net asimilat câștigului net anual aferent perioadei 1 iulie 2010-31 decembrie 2010. Dacă în urma compensării rezultă pierdere, aceasta se reportează numai asupra câștigului net anual impozabil aferent anului 2011.

   3. Obligațiile fiscale sunt cele în vigoare în perioada respectivă.

   4. Pentru perioada 1 iulie 2010-31 decembrie 2010 prevederile art. 66 alin. (5), (51) și (6) și art. 67 alin. (3) lit. a) și a1) și alin. (5) se vor aplica corespunzător începând cu 1 iulie 2010.

 

   Art. III. - (1) Orice venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, se impozitează cu cota de impozit pe venit.

   (2) Asupra veniturilor prevăzute la alineatul precedent se datorează contribuțiile individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate și asigurări de șomaj.

   (3) Baza de calcul la care se aplică aceste contribuții este limitată la 5 salarii medii brute pe economie la nivelul salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.

   (4) Obligația declarării, calculului, reținerii și plății contribuțiilor prevăzute la alineatul precedent revine plătitorului de venit, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

   Art. IV. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență:

   a) se abrogă prevederile privind scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii stabilite potrivit art. 3 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009. Prevederile privind scutirea de la plata contribuțiilor sociale obligatorii stabilite potrivit art. 3 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 rămân în vigoare;

   b) se abrogă prevederile privind scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii stabilite potrivit art. 8 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile privind scutirea de la plata contribuțiilor sociale obligatorii stabilite potrivit art. 8 din Legea nr. 142/1998, cu modificările și completările ulterioare, rămân în vigoare.

 

   Art. V. - Prin derogare de la dispozițiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2010, cu excepția cazului în care în prezenta ordonanță de urgență se prevede altfel.

 

   Art. VI. - În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență se vor elabora de către Ministerul Finanțelor Publice normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

 

   Art. VII. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanțe de urgență, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordonante de urgenta Û