toolbar powered by Conduit

OUG 75 1999

Emergency Ordnance 75/1999 - Noterlass 75/1999

keylinks: Auditul financiar

 

Ordonanță de urgență nr. 75 (r1) din 01/06/1999 privind activitatea de audit financiar, Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 598 din 22/08/2003, Intrare in vigoare: 22.08.2003

 

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziții generale


Art. 1. - Prezenta ordonanță de urgență constituie cadrul juridic pentru organizarea activității de audit financiar și reglementarea exercitării independente a profesiei de auditor financiar de către persoanele care au dobândit această calitate în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

 

Art. 2. - Auditul financiar reprezintă activitatea de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari, a unei opinii asupra situațiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaționale de audit și adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera.

Modificat de Lege nr. 26 din 02/03/2010 Articolul 1 la 08/03/2010

 

Art. 3. - (1) Auditorul financiar este persoana fizică sau persoana juridică ce dobândește această calitate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

   (2) Auditorii financiari persoane fizice sau persoane juridice, care au dobândit această calitate și sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, în exercitarea independentă a profesiei pot desfășura:

   a) activitatea de audit financiar;

   b) activitatea de audit intern;

   c) activități de consultanță financiar-contabilă și fiscală;

   d) activități de asigurare a managementului financiar-contabil;

   e) activități de pregătire profesională de specialitate în domeniu;

   f) activități de expertiză contabilă;

   g) activități de evaluare;

   h) activități de reorganizare judiciară și lichidare.

   (3) Persoanele fizice și juridice care au calitatea de auditor financiar pot practica activitățile economico-financiare prevăzute la alin. (2), cu respectarea reglementărilor specifice fiecăreia dintre activitățile respective, după caz, și a principiului independenței.

Modificat de Lege nr. 26 din 02/03/2010 Articolul 1 la 08/03/2010

 

   Art. 4. - Auditorii financiari, în exercitarea independentă a profesiei, trebuie să fie liberi și percepuți a fi liberi de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de independență, obiectivitate și integritate profesională.


 

   CAPITOLUL II
  Înființarea, organizarea și atribuțiile Camerei Auditorilor
Financiari din România

 

Art. 5. - (1) Se înființează Camera Auditorilor Financiari din România, persoană juridică autonomă, ca organizație profesională de utilitate publică fără scop lucrativ.

   (2) Camera, în numele statului, organizează, coordonează și autorizează desfășurarea activității de audit financiar în România.

   (3) Camera are următoarele atribuții:

   a) elaborează următoarele documente:

    a1) Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei, în vederea supunerii lui spre aprobare Guvernului. Regulamentul va cuprinde prevederi referitoare la:

   - organele de conducere ale Camerei și modul de desemnare a acestora;

   - atribuțiile și răspunderile Camerei;

   - regulile de atribuire și atragere a calității de auditor financiar;

   - cerințele privind asigurarea pentru riscul profesional în exercitarea activității de audit financiar;

   - abaterile disciplinare, sancțiunile disciplinare și procedura de disciplină;

    a2) Codul privind conduita etică și profesională în domeniul auditului financiar;

    a3) standardele de audit;

    a4) programa analitică pentru examenul de aptitudini profesionale;

    a5) Normele privind procedurile de control al calității auditului financiar;

    a6) Regulile privind pregătirea continuă a auditorilor financiari;

    a7) Normele privind procedurile minimale de audit;

    Reglementările prevăzute la lit. a2)-a7) se aprobă prin hotărâri ale Consiliului Camerei;

   b) atribuie calitatea de auditor financiar și emite autorizații pentru exercitarea acestei profesii;

   c) organizează și urmărește programul de pregătire continuă a auditorilor financiari;

   d) controlează calitatea activității de audit financiar;

   e) promovează actualizarea legislației prin instituțiile abilitate, precum și a normelor de audit financiar, în concordanță cu reglementările instituțiilor profesionale europene și internaționale;

   f) elaborează normele interne privind activitatea Camerei;

   g) retrage temporar sau definitiv dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în condițiile prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei;

   h) asigură reprezentarea internațională a profesiei de auditor financiar din România;

   i) emite reguli și proceduri în limitele și competențele stabilite în regulamentul de organizare și funcționare, prin care să se asigure respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.

Modificat de Lege nr. 26 din 02/03/2010 Articolul 1 la 08/03/2010

 

   Art. 6. - (1) Camera are sediul în municipiul București, Bd. Libertății nr. 12, etajul 5, sectorul 5. Guvernul acordă în folosință gratuită pe 10 ani spațiul necesar desfășurării activității la adresa menționată mai sus.

   (2) Camera poate înființa reprezentanțe în țară și în străinătate.

   (3) Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferința, Consiliul și Biroul permanent al Consiliului Camerei.

   (4) Membrii Consiliului Camerei sunt aleși în cadrul Conferinței ordinare, putând îndeplini cel mult două mandate. Consiliul alege, pentru aceeași perioadă, Biroul permanent, precum și persoanele care îndeplinesc funcțiile de conducere prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare.

   (5) Hotărârile Conferinței și ale Consiliului Camerei pot fi publicate, conform hotărârii Consiliului, în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

   Art. 7. - Membrii Consiliului Camerei, care în perioada mandatului devin, potrivit legii, incompatibili cu această calitate, sunt obligați să solicite suspendarea lor din funcția pe care o dețin în Consiliu, pe durata incompatibilității.

 

   Art. 8. - (1) Camera are ca membri auditori financiari persoane fizice și juridice care, din punct de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi.

   (2) Sunt auditori financiari nonactivi membrii care sunt incompatibili pentru exercitarea activității de audit financiar. Situațiile de incompatibilitate se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei.

   (3) Auditorii financiari, membri ai Camerei, se înscriu în Registrul auditorilor financiari pe cele două categorii, activi sau nonactivi, în baza declarației date pe propria răspundere.

   (4) Refuzul Camerei de a înscrie ca membri persoane care consideră că întrunesc cerințele prezentei ordonanțe de urgență poate fi atacat pe calea contenciosului administrativ.

 

   Art. 9. - Nu pot fi auditori financiari activi într-o entitate economică sau, dacă au fost desemnați de adunarea generală a entității economice respective, decad din această calitate:

   a) rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv ori soții administratorilor;

   b) persoanele care primesc, sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de auditor financiar activ un salariu sau o remunerație de la administratori ori de la entitatea economică auditată;

   c) persoanele cărora le este interzisă funcția de administrator, potrivit legii;

   d) persoanele care pe durata exercitării profesiei de auditor financiar activ au atribuții de control financiar în cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau al altor instituții publice, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege.

 

   Art. 10. - (1) Sunt stagiari în activitatea de audit financiar persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

   a) sunt licențiate ale unei facultăți cu profil economic și au o vechime în activitatea financiar-contabilă de minimum 4 ani sau au calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice;

   b) au promovat testul de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;

   c) au satisfăcut pe parcursul stagiului cerințele Codului privind conduita etică și profesională în domeniul auditului financiar.

   (2) Camera stabilește normele pentru desfășurarea programului de pregătire a stagiarului în activitatea de audit financiar.

   (3) Stagiarii în activitatea de audit financiar pot efectua programul de pregătire practică prin participarea la activitatea de audit financiar, în cadrul unor cabinete individuale sau societăți de profil, cu forme legale de încadrare sau fără remunerație, potrivit normelor elaborate de Cameră, pentru care entitățile economice menționate mai sus vor elibera adeverința de efectuare a stagiului.

 

 

CAPITOLUL III
  Reguli de atribuire a calității de auditor financiar


   Art. 11. - Pentru atribuirea calității de auditor financiar, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

   A. Persoanele fizice:

   a) să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1);

   b) să fi efectuat un stagiu practic de 3 ani în activitatea de audit financiar, stagiul putând începe numai după îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) și b);

   c) să promoveze examenul de aptitudini profesionale prevăzut la art. 13.

   B. Persoanele juridice:

   a) persoanele care efectuează auditul financiar al situațiilor financiare în numele societăților de audit trebuie să satisfacă condițiile prevăzute la lit. A sau la art. 12;

   b) majoritatea drepturilor de vot trebuie deținută direct sau indirect de persoane fizice ori societăți de audit care satisfac condițiile prevăzute la lit. A sau la art. 12;

   c) majoritatea membrilor consiliului de administrație al unei societăți de audit trebuie să fie persoane fizice sau societăți de audit care satisfac condițiile prevăzute la lit. A ori la art. 12.

 

   Art. 12. - Camera, la cerere, poate să atribuie calitatea și să acorde dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar și persoanelor care îndeplinesc următoarele condiții:

   A. Persoanele fizice trebuie:

   a) să posede o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat;

   b) să fi fost pentru cel puțin 3 ani auditor independent sau angajatul, asociatul, acționarul unei societăți ori grup de societăți care are în obiectul de activitate auditul financiar;

   c) să satisfacă cerințele Codului de etică profesională al Federației Internaționale a Contabililor (IFAC);

   d) să facă dovada că posedă cunoștințele necesare pentru desfășurarea activității de audit financiar în România.

   B. Persoanele juridice care au dobândit calitatea de auditor financiar într-un stat străin sau care fac parte dintr-un grup de societăți în care majoritatea acționarilor sau/și a angajaților deține calitatea de auditor financiar în statul respectiv.

   C. Atribuirea calității de membru al Camerei și acordarea dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute în prezentul articol se vor face potrivit normelor elaborate de Consiliul Camerei.

 

   Art. 13. - (1) Calitatea de auditor financiar se atribuie pe bază de examen de aptitudini profesionale, prin care trebuie să se certifice un nivel corespunzător de cunoștințe teoretice, precum și capacitatea de a le aplica.

   (2) Examenele pentru atribuirea calității de auditor financiar se organizează de Cameră, conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei.

   (3) Examenul constă în susținerea de probe scrise la următoarele discipline:

   a) a1) audit financiar;

    a2) contabilitate generală: reglementări naționale, europene și internaționale; aspecte teoretice, metodologice și practice privind tratamentele contabile potrivit standardelor de contabilitate internațională; evaluarea elementelor bilanțiere; determinarea profitului și pierderii;

    a3) analiza și evaluarea critică a situațiilor financiare;

    a4) reguli de consolidare a conturilor;

    a5) contabilitatea costurilor și contabilitatea managerială; relația dintre contabilitate și management;

    a6) audit intern;

    a7) standardele privind întocmirea situațiilor financiare și a bilanțurilor consolidate și metodele de evaluare a elementelor bilanțiere și de determinare a profitului și pierderii;

    a8) normele legale și profesionale privind auditul financiar al situațiilor financiare și al celorlalte documente contabile și persoanele care efectuează audit financiar;

   b) alte discipline corelate cu auditul financiar:

    b1) drept comercial;

    b2) drept fiscal;

    b3) drept civil;

    b4) dreptul muncii și protecției sociale;

    b5) sisteme informaționale și sisteme informatice;

    b6) economia întreprinderii, economie generală și financiară;

    b7) matematică și statistică;

    b8) principii de bază privind managementul financiar al întreprinderii.

Modificat de Lege nr. 26 din 02/03/2010 Articolul 1 la 08/03/2010

 

 

   CAPITOLUL IV
  Exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar

 

   Art. 14. - Auditorul financiar poate exercita independent profesia de auditor financiar numai dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

   a) este membru persoană activă a Camerei;

   b) îndeplinește condițiile stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei.

 

   Art. 15. - (1) O persoană nu poate exercita independent profesia de auditor financiar al unei entități economice dacă este angajată a acesteia ori dacă are relații cu aceasta sau cu orice persoană cu care entitatea economică respectivă are relații care conduc la situația de incompatibilitate sau conflict de interese.

   (2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin incompatibilitate sau conflict de interese se înțelege toate situațiile care conduc la știrbirea cerinței fundamentale de independență în exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar.

 

   Art. 16. - Dacă pe durata exercitării independente a profesiei de auditor financiar nu se mai îndeplinesc condițiile pentru exercitarea acesteia, auditorul financiar are obligația să renunțe imediat la contractul său și să notifice clientului încetarea acestuia, precum și motivul renunțării.

 

   Art. 17. - (1) În cazul în care Camera ia cunoștință de situația în care un auditor financiar, în timpul exercitării independente a profesiei, nu a îndeplinit cerințele profesionale conform normelor de audit emise de Cameră, aceasta va sesiza autoritatea statului la care se depun situațiile financiare ale entității economice respective și va lua măsuri disciplinare împotriva auditorului financiar respectiv.

   (2) În situația în care autoritatea de stat prevăzută la alin. (1) solicită efectuarea unui al doilea audit, entitatea economică va lua măsurile necesare pentru a se conforma în cel mai scurt timp, dar înlăuntrul unui termen ce nu va depăși 6 luni de la data primirii de către entitatea economică a comunicării scrise.


 

   CAPITOLUL V
  Independență și integritate profesională

 

   Art. 18. - Profesia de auditor financiar poate fi exercitată numai de persoanele care îndeplinesc condițiile de independență prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei.

 

   Art. 19. - (1) Persoanele cărora li s-a atribuit calitatea de membru persoană activă a Camerei nu pot angaja sau desfășura activități care prejudiciază ori care pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independența sau reputația profesională, astfel cum acestea sunt definite în Codul privind conduita etică și profesională în domeniul auditului financiar.

   (2) Integritatea, obiectivitatea sau independența profesională nu este afectată dacă auditorul financiar își exercită profesia la două sau mai multe entități economice în același timp, în condițiile în care sunt respectate prevederile prezentei ordonanțe de urgență și ale codului menționat la alin. (1).


 

   CAPITOLUL VI
  Auditul intern

 

   Art. 20. - Începând cu exercițiul financiar al anului 2001 entitățile economice ale căror situații financiare sunt supuse auditului financiar sunt obligate să organizeze și să asigure exercitarea activității profesionale de audit intern, potrivit normelor legale în vigoare.

 

   Art. 21. - Auditul intern reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităților entității economice în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere a acestuia.

 

   Art. 22. - Auditul intern are drept obiective:

   a) verificarea conformității activităților din entitatea economică auditată cu politicile, programele și managementul acestuia, în conformitate cu prevederile legale;

   b) evaluarea gradului de adecvare și aplicare a controalelor financiare și nefinanciare dispuse și efectuate de către conducerea unității în scopul creșterii eficienței activității entității economice;

   c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informațiilor financiare și nefinanciare destinate conducerii pentru cunoașterea realității din entitatea economică;

   d) protejarea elementelor patrimoniale bilanțiere și extrabilanțiere și identificarea metodelor de prevenire a fraudelor și pierderilor de orice fel.

 

   Art. 23. - Responsabilii pentru organizarea activității de audit intern, coordonarea lucrărilor/angajamentelor și semnarea rapoartelor de audit intern trebuie să aibă calitatea de auditor financiar.

 

   Art. 24. - Auditorii financiari efectuează, cu ocazia planificării și exercitării independente a profesiei de auditor financiar, evaluarea funcției de audit intern atât sub aspectul gradului de adecvare a ariei de cuprindere a programelor conexe aplicate, cât și a performanțelor acestuia, pentru a determina măsura în care se pot baza pe rezultatele auditului intern în desfășurarea activității lor de audit financiar.

 

   Art. 25. - Camera elaborează norme de audit intern aliniate la standardele internaționale în domeniu.


 

   CAPITOLUL VII
  Rolul, atribuțiile și drepturile autorității de stat


   Art. 26. - Activitatea Camerei se desfășoară sub supravegherea autorității de stat, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice.

 

   Art. 27. - Autoritatea de stat va urmări permanent ca reglementările emise de Cameră și deciziile luate de organele de conducere ale acesteia să nu contravină reglementărilor legale.

 

   Art. 28. - În cazul în care autoritatea de stat constată că nu sunt respectate condițiile și obligațiile prevăzute de lege, aceasta va lua măsurile legale ce se impun.

 

   Art. 29. - (1) Categoriile de entități economice ale căror situații financiare vor fi auditate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se stabilesc de către Ministerul Finanțelor Publice în acord cu Programul de implementare a Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate.

   (2) La entitățile economice care aplică reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate auditul financiar se efectuează potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

   (3) Entitățile economice care nu au obligația, potrivit legii, să aplice Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate pot opta pentru auditarea situațiilor financiare în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

 

   Art. 30. - Ministerul Finanțelor Publice va elabora, cu consultarea prealabilă a Camerei, și va promova spre adoptare proiecte de acte normative pentru completarea și/sau modificarea prezentei ordonanțe de urgență, în funcție de modificarea și/sau de completarea Directivei a VIII-a 84/653 CEE.


 

   CAPITOLUL VIII
  Registrul auditorilor financiari

 

   Art. 31. - (1) Auditorii financiari activi și nonactivi, persoane fizice și juridice, vor fi înscriși în Registrul auditorilor financiari, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va fi actualizat anual cu modificările intervenite.

   (2) În Registrul auditorilor financiari vor fi menționate cel puțin următoarele informații:

   a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, numărul de telefon și numărul carnetului de auditor financiar;

   b) pentru persoanele juridice: denumirea societății, adresa sediului social, numărul de telefon și numărul autorizației de funcționare.

   (3) Pentru fiecare societate de audit financiar se vor menționa în plus următoarele:

   a) numele, prenumele, adresa și numărul de telefon ale persoanelor fizice care efectuează auditul financiar în numele și în contul societăților de audit financiar;

   b) numele, prenumele, adresa și numărul de telefon ale asociaților sau ale acționarilor;

   c) numele, prenumele, adresa și numărul de telefon ale membrilor consiliului de administrație.


 

   CAPITOLUL IX
  Sancțiuni

 

   Art. 32. - Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență atrage, după caz, răspunderea administrativă, disciplinară, civilă sau penală.

 

   Art. 33. - (1) Auditorii financiari persoane juridice răspund, potrivit legii, în calitatea lor de membri ai Camerei, dacă unul dintre asociați, administratori sau angajați, care nu are calitatea de auditor, va interveni în exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar astfel încât să prejudicieze independența persoanelor fizice care desfășoară această activitate în numele persoanei juridice.

   (2) Prevederile prezentului capitol se aplică și persoanelor fizice care sunt membre ale Camerei și care desfășoară activitatea de auditor financiar în numele unor auditori financiari persoane juridice.

   (3) În măsura în care nu sunt infracțiuni, faptele prevăzute la alin. (1) și (2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 10 și 25 milioane lei. Constatarea contravenției se face de persoane anume împuternicite de Consiliul Camerei.


 

   CAPITOLUL X
  Dispoziții tranzitorii


   Art. 34. - (1) Prin ordin al ministrului finanțelor publice se stabilește un comitet provizoriu format din 9 membri.

   (2) Pe parcursul perioadei tranzitorii, care se întinde până la primele alegeri ale conducerii Camerei, Comitetul provizoriu îndeplinește atribuțiile Camerei prevăzute la art. 5 alin. (3). Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei prevăzut la art. 5 alin. (3) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

   (3) Comitetul provizoriu va funcționa până la primele alegeri ale conducerii Camerei.

   (4) Primele alegeri ale conducerii Camerei se organizează în termen de 3 luni de la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei, potrivit regulilor prevăzute de acesta.

 

   Art. 35. - (1) La constituire Camera va fi alcătuită din persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții și care vor dobândi calitatea de membru provizoriu:

   a) dețin calitatea de expert contabil de cel puțin 4 ani și au studii superioare economice;

   b) sunt cenzori la societăți comerciale în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la bănci, societăți de asigurare și reasigurare, în baza unor legi speciale, dacă au exercitat această calitate o perioadă de 3 ani din ultimii 5 ani;

   c) se bucură de o reputație profesională neștirbită.

   (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), la constituire pot fi acceptate în Cameră și persoane cu studii economice superioare de specialitate, care au exercitat timp de 15 ani activități profesionale și științifice ce le-au permis acumularea unei experiențe deosebit de valoroase în domeniu.

   Art. 36. - În vederea susținerii examenului de aptitudini profesionale de către membrii provizorii, Comitetul provizoriu va organiza și va asigura desfășurarea corespunzătoare a acestuia.

 

   Art. 37. - În corelare cu Programul național de pregătire a auditorilor financiari, cu cel de elaborare a normelor, regulilor și procedurilor naționale armonizate cu cele europene și internaționale în domeniu, precum și cu implementarea programului de dezvoltare a sistemului contabil românesc, Comitetul provizoriu poate aproba, pe o perioadă de cel mult 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, exercitarea temporară a calității de auditor financiar anumitor persoane fizice sau juridice, pe baza criteriilor și a cerințelor stabilite în Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei.


 

   CAPITOLUL XI
  Dispoziții finale

 

   Art. 38. - Auditarea societăților cotate pe piețele secundare de valori mobiliare se efectuează numai de auditori financiari.

 

   Art. 39. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă prevederile art. 6 lit. c), referitoare la auditul financiar contabil, din Ordonanța Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările ulterioare.

   (2) Prevederile art. 154-161 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la cenzori, nu sunt aplicabile societăților comerciale care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate.

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordonante de urgenta Û