OUG 8 2009

Emergency Ordnance 8/2009 - Noterlass 8/2009

keylinks: Tichetele de vacanță se acordă în limitele sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul de stat, Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaților sub forma de tichete de vacanță este contravaloarea a 6 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, Tichetele de vacanță sunt integral suportate de către angajator, Angajatorii acordă tichete de vacanță numai în cazul în care în anul fiscal anterior au obținut profit sau venit, Normă metodologică din 04/03/2009 privind acordarea tichetelor vacanță, Criteriu din 11/03/2009 referitor la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete de vacanță

Ordonanță de urgență nr. 58 din 26/06/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 28/06/2010, Intrare in vigoare: 28.06.2010
38. La articolul 94, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) și (6), cu următorul cuprins:
   
"(4) Prevederile art. 49 alin. (21), art. 50 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) se vor aplica în mod corespunzător începând cu 1 iulie 2010.
   
(5) Prevederile art. 55 alin. (3) lit. h) se aplică începând cu drepturile aferente lunii iulie 2010. Veniturile reprezentând:
[...]
 - tichetele de vacanță, acordate potrivit legii;
[...]
   
devin impozabile începând cu drepturile aferente lunii iulie 2010.

Ordonanță de urgență nr. 8 din 18/02/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 110 din 24/02/2009, Intrare in vigoare: 24.02.2009

 

    Având în vedere criza financiară existentă la nivel global, care afectează, în principal, întreprinderile mici și mijlocii din România, precum și situația creată de presiunile personalului bugetar pentru creșterea salariilor,

    având în vedere faptul că întreprinderile mici și mijlocii se află în prezent sub presiunea limitării posibilităților de creditare generată de criza financiară și sunt din ce în ce mai afectate de lipsa de lichidități din economie, ceea ce generează și întârzieri în încasarea facturilor aferente mărfurilor livrate sau serviciilor prestate în favoarea propriilor beneficiari,

    având în vedere lipsa de forță de muncă calificată la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii, generată de fenomenul de emigrare cu care ne-am confruntat în ultimii ani, care a generat deja creșteri salariale importante în sectorul privat în ultimii ani, pe fondul creșterii economice și a necesității de a asigura o forță de muncă stabilă,

    având în vedere că în contextul actual generat de efectele crizei financiare întreprinderile mici și mijlocii nu mai au resurse pentru a ține pasul cu creșterile salariale anunțate în sectorul bugetar și riscă să își piardă angajații,

    având în vedere investițiile făcute de majoritatea angajatorilor în pregătirea forței de muncă angajate în vederea asigurării sustenabilității întreprinderilor în condițiile concurențiale generate de aderarea la Uniunea Europeană,

    prin introducerea tichetelor de vacanță, Guvernul intervine printr-o măsură urgentă în favoarea angajatului, căruia îi cresc veniturile reale, și în favoarea angajatorului, care are posibilitatea și este stimulat să acorde angajaților, alături de salariu, vacanțe în țară, prin intermediul tichetelor de vacanță, cu rol de recuperare a capacității de muncă, de creștere a productivității muncii salariatului și de motivare a acestuia pentru a-și menține calitatea de salariat în respectiva întreprindere, ceea ce va genera stabilitate și eficiență mărite la nivelul sectorului privat și în special în cazul întreprinderilor mici și mijlocii.

    Având în vedere că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, este necesar a fi luate măsuri imediate pentru instituirea cadrului normativ privind acordarea tichetelor de vacanță.

    Neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență va duce la scăderea circulației turistice în România, la creșterea ratei șomajului, aspecte care implicit vor genera un impact negativ asupra întregii economii.

    În temeiul art.115 alin. (4) din Constituția României, republicată,


    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

 

   Art. 1. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru recuperarea și întreținerea capacității de muncă a personalului salarial, angajatorii care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă pot acorda, în condițiile legii, bonuri de valoare, denumite în continuare tichete de vacanță.

   (2) Instituțiile din sectorul bugetar definite conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și subordonare, inclusiv cele care se finanțează integral din venituri proprii, regiile autonome, societățile comerciale la care statul este acționar unic sau acționar majoritar, societățile și companiile naționale care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă acordă, în condițiile legii, tichete de vacanță.

   (3) Tichetele de vacanță se acordă în limitele sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul de stat sau, după caz, în bugete locale, pentru unitățile din domeniul bugetar, și în limitele sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.

   (4) Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaților sub forma de tichete de vacanță este contravaloarea a 6 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal.

   (5) Tichetele de vacanță sunt integral suportate de către angajator, în condițiile art. 3.

   (6) Angajatorii acordă tichete de vacanță numai în cazul în care în anul fiscal anterior au obținut profit sau venit, după caz.

   (7) Conținutul minim al pachetului de servicii care se poate achiziționa prin intermediul tichetelor de vacanță va fi stabilit prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

   (8) Prestarea serviciilor achiziționate prin intermediul tichetelor de vacanță se face în unități turistice autorizate de Ministerul Turismului.

   (9) Angajatul care beneficiază de tichete de vacanță nu mai beneficiază de prima de vacanță în cursul anului fiscal.

 

   Art. 2. - (1) Tichetele de vacanță sunt emise de către unități specializate în domeniul care face obiectul prezentei ordonanțe de urgență și autorizate de Ministerul Finanțelor Publice, denumite în continuare emitenți. Autorizația de funcționare se acordă potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Finanțelor Publice, prin ordin al ministrului, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurențială a serviciilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

   (2) Fiecare tichet de vacanță este valabil dacă are înscrise următoarele mențiuni:

   a) emitentul și datele sale de identificare;

   b) valoarea nominală a tichetului de vacantă;

   c) angajatorul și datele sale de identificare;

   d) numele, prenumele și codul numeric personal ale angajatului care este în drept să utilizeze tichetul de vacanță;

   e) spațiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat și aplicării ștampilei unității afiliate;

   f) interdicția unității afiliate de a plăti diferența în bani dintre valoarea tichetului de vacanță și valoarea pachetului de servicii către utilizatorii tichetelor de vacanță;

   g) perioada de valabilitate a utilizării tichetului de vacanță.

   (3) Emitenții tichetelor de vacanță au obligația de a asigura circulația tichetelor de vacanță în condiții de siguranță.

   (4) Tichetul de vacanță are o perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii.

 

   Art. 3. - (1) Angajatorul împreună cu organizațiile sindicale legal constituite și reprezentative la nivelul unității sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții salariaților stabilesc de comun acord emitentul tichetelor de vacanță cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzătoare.

   (2) Autoritățile și instituțiile publice din sectorul bugetar vor contracta serviciile privind emiterea tichetelor de vacanță cu emitenții, în condițiile legislației în vigoare.

   (3) Sumele corespunzătoare tichetelor de vacanță acordate de către angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, respectiv la calculul impozitului pe venit, în limita a 6 (șase) salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată pentru fiecare angajat, pe an calendaristic, iar pentru salariat sunt scutite de plata impozitului pe venituri și a impozitelor sociale aferente. Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este stabilit prin hotărâre a Guvernului.

   (4) Sumele prevăzute la alin. (3) nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru angajat la stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Contravaloarea tichetelor de vacanță nu se ia în calcul la stabilirea venitului salarial.

   (5) Valorile nominale permise pentru tichetele de vacanță sunt: 10, 20, 30, 40 și 50 lei.

 

   Art. 4. - (1) Operatorii economici cu activitate de turism din România, autorizați de Ministerul Turismului, conform Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, care dețin structuri de primire turistice clasificate și/sau agenții de turism licențiate și care acceptă tichete de vacanță ca modalitate de plată, se denumesc, în mod convențional și în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, unități afiliate.

   (2) Comisionul maxim perceput de agențiile de turism, în calitate de unități afiliate, nu poate depăși 10% din valoarea pachetului de servicii oferit utilizatorilor tichetelor de vacanță.

 

   Art. 5. - (1) Ministerul Turismului va transmite unităților emitente lista cu unitățile afiliate.

   (2) Orice plată, atât între angajatori și unitățile emitente, cât și între unitățile emitente și cele afiliate, se face numai prin intermediul societăților bancare, potrivit legii.

   (3) Unitățile emitente vor plăti unităților afiliate cu care au încheiat contracte pentru decontarea tichetelor de vacanță contravaloarea acestora după prestarea serviciilor de turism.

 

   Art. 6. - (1) Se interzice unității afiliate acordarea unui rest de bani la tichetul de vacanță.

   (2) Contravaloarea serviciilor turistice prestate de către unitățile afiliate peste valoarea tichetelor de vacanță se suportă de către salariat.

 

   Art. 7. - (1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei acceptarea de către unitatea afiliată spre comercializare a tichetelor de vacanță de către alte persoane decât titularul tichetului de vacanță.

   (2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 10.000 lei și retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licenței de turism acceptarea de către unitățile afiliate de tichete de vacanță pentru achiziționarea de servicii care nu îndeplinesc condițiile pachetului minim de servicii prevăzut la art. 1 alin. (7).

   (3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei fapta unității afiliate de a da rest în bani la tichetul de vacanță.

   (4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Turismului.

   (5) Contravențiilor prevăzute la alin. (1)-(3) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 

   Art. 8. - În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Turismului și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale vor supune spre aprobare, prin hotărâre a Guvernului, normele metodologice de aplicare a acesteia.

 

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordonante de urgenta Û

 
 
 
 

 

 

 

Normă metodologică din 04/03/2009 privind acordarea tichetelor vacanță,

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 09/03/2009, Intrare in vigoare: 09.03.2009

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziții generale


   Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice sunt elaborate potrivit cu prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță, denumită în continuare ordonanță de urgență.

   (2) Salariații care primesc tichetele de vacanță sunt denumiți în continuare beneficiari. 

   CAPITOLUL II
  Angajatorii


   Art. 2. - (1) Angajatorii prevăzuți la art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite și reprezentative la nivelul unității sau acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanții beneficiarilor, stabilesc de comun acord contractarea achiziționării tichetelor de vacanță cu unitățile emitente.

   (2) Angajatorii prevăzuți la art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență contractează serviciile privind emiterea tichetelor de vacanță cu unitățile emitente, în condițiile legislației în vigoare.

   Art. 3. - Angajatorii, care au obținut în anul fiscal anterior profit sau venit, după caz, împreună cu organizațiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanții beneficiarilor, după caz, vor stabili prin contractele colective de muncă, respectiv prin regulamentele interne în cazul personalului contractual din instituțiile bugetare reguli privind modul de acordare a tichetelor de vacanță, care să prevadă:

   a) numărul beneficiarilor din unitate care pot primi anual tichete de vacanță și nivelul sumelor care se acordă anual beneficiarilor sub forma tichetelor de vacanță, ținând seama de posibilitățile financiare proprii ale angajatorilor;

   b) categoriile de beneficiari care primesc tichete de vacanță.

   Art. 4. - Contractul pentru achiziționarea tichetelor de vacanță, încheiat între angajator și unitățile emitente, va cuprinde următoarele clauze:

   a) necesarul estimat anual de tichete de vacanță;

   b) prețul imprimatului reprezentând tichetul de vacanță și al livrării acestuia;

   c) informații cu privire la unitățile afiliate la care beneficiarii pot folosi tichetele de vacanță;

   d) condițiile privind responsabilitățile părților și rezilierea contractului;

   e) alte clauze considerate necesare de către părți.

   Art. 5. - Angajatorii care acordă tichete de vacanță beneficiarilor vor cuprinde în bugetele de venituri si cheltuieli aprobate potrivit legii, într-o poziție distinctă de cheltuieli, denumită "Tichete de vacanță", sumele destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de vacanță, potrivit celor convenite cu organizațiile sindicale legal constituite sau, după caz, cu reprezentanții beneficiarilor.

   Art. 6. - Pentru instituțiile publice tichetele de vacanță se acordă în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinație în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate, potrivit legii, fiecărui ordonator de credite.

   Art. 7. - Sumele reprezentând prețul imprimatelor contractate cu unitatea emitentă și primite de către angajator se suportă de către angajatori din cheltuielile proprii. În cazul instituțiilor publice, aceste sume se suportă de la articolul bugetar "Alte cheltuieli materiale".

   Art. 8. - La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de vacanță se iau în calcul: valoarea nominală a tichetului de vacanță, convenită de partenerii sociali, și numărul de beneficiari încadrați cu contract individual de muncă care vor beneficia de tichete de vacanță.

   Art. 9. - Angajatorii distribuie beneficiarilor tichetele de vacanță, anual, cu respectarea strictă a prevederilor legale. Tichetele de vacanță nu pot fi distribuite de angajatori, dacă aceștia la data stabilită pentru distribuire nu au achitat unității emitente, integral, contravaloarea nominală a tichetelor de vacanță achiziționate, inclusiv prețul imprimatelor reprezentând tichetele de vacanță.

   Art. 10. - Angajatorii sunt obligați să organizeze o evidență proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 1, 1a) și 1b). 

   CAPITOLUL III
  Beneficiarii


   Art. 11. - Angajatorii vor face anual o evaluare a solicitărilor de tichete de vacanță.

   Art. 12. - (1) Beneficiarii care au primit tichete de vacanță nominale sunt singurele persoane îndreptățite să utilizeze tichetele de vacanță în perioada menționată pe acestea, și în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat.

   (2) În cazul cumulului de funcții, tichetele de vacantă pot fi acordate numai de către angajatorii unde beneficiarii în cauză își au funcția de bază, potrivit legii.

   Art. 13. - Se interzice beneficiarului:

   a) utilizarea tichetelor de vacanță pentru achiziționarea altor servicii decât cele prevăzute la art. 23;

   b) primirea unui rest de bani la tichetul de vacanță, în cazul în care suma corespunzătoare solicitată este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de vacanță;

   c) comercializarea tichetelor de vacanță în schimbul unor sume de bani;

   Art. 14. - (1) Beneficiarul poate utiliza tichetele de vacanță pe baza actului de identitate numai pentru achiziționarea de servicii prestate de structuri de primire turistice clasificate de Ministerul Turismului, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare.

   (2) Serviciile prevăzute la alin. (1) se pot achiziționa de către beneficiar direct de la prestatorii de servicii turistice sau prin intermediul agențiilor de turism. 

   CAPITOLUL IV
  Unitățile emitente

 

   Art. 15. - Potrivit art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență, unitățile emitente sunt persoane juridice înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care pot desfășura activitatea specifică de acordare a tichetelor de vacanță numai în baza autorizației de funcționare, acordată de Ministerul Finanțelor Publice potrivit criteriilor aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.

   Art. 16. - (1) În vederea desfășurării activității specializate, unitatea emitentă încheie direct contracte cu unități afiliate, definite prin art. 4 din ordonanța de urgență.

   (2) Unitățile emitente au obligația ca înainte de încheierea contractelor să solicite unităților afiliate licența de turism în cazul agențiilor de turism și certificatul de clasificare, în cazul structurilor de primire turistice.

   (3) Unitățile emitente încheie contracte numai cu unitățile afiliate care dețin licență de turism sau certificat de clasificare, după caz, emise de Ministerul Turismului, și care sunt valabile la data încheierii contractului.

   (4) Lista unităților turistice autorizate se postează de către Ministerul Turismului pe site-ul oficial al instituției.

   Art. 17. - Unitățile emitente înscriu în factură, în vederea decontării de către angajator:

   a) numărul de ordine dintr-o serie continuă, care caracterizează cronologia emisiei de tichete de vacanță a unității emitente;

   b) prețul unitar al imprimatului reprezentând tichetul de vacanță sau valoarea totală a imprimatelor;

   c) valoarea nominală a unui tichet de vacanță, imprimată pe acesta, din seria livrată;

   d) valoarea totală corespunzătoare numărului de tichete de vacanță livrat;

   e) numărul contului bancar distinct și denumirea băncii la care își are deschis contul unitatea emitentă.

   Art. 18. - Unitățile emitente sunt obligate:

   a) să deschidă conturi sau subconturi bancare specifice și distincte, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor de vacanță, respectiv încasarea de la angajatori a contravalorii nominale a tichetelor de vacanță achiziționate în baza contractelor încheiate cu aceștia și rambursarea de sume către unitățile afiliate, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a tichetelor de vacanță prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă și unitățile afiliate respective; închiderea acestor conturi sau subconturi bancare se face numai după ce unitatea emitentă face dovada organului bancar că valoarea nominală a tichetelor de vacanță emise și încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităților afiliate;

   b) diferența de sumă dintre valoarea nominală a tichetelor de vacanță emise și încasate și cea decontată către unitățile afiliate se virează la bugetul de stat;

   c) să organizeze o evidență operativă proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 2, 2a) și 2b), și să transmită date centralizatoare Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale sau, după caz, Ministerului Finanțelor Publice.

   d) să asigure securitatea livrării tichetelor de vacanță la angajator și a celor returnate de la unitățile afiliate;

   e) să asigure elemente de securitate ale imprimatului;

   f) să asigure transparența și managementul circuitului financiar;

   g) să nu utilizeze sumele aferente tichetelor de vacanță pentru reinvestirea în alte scopuri decât cele prevăzute de ordonanța de urgență.

   Art. 19. - În cazul în care la unitățile emitente Ministerul Finanțelor Publice, prin organele abilitate potrivit legii, constată nerespectarea prevederilor art. 18, a criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, în baza cărora s-a acordat autorizația de funcționare, precum și a altor încălcări ale prezentei hotărâri și a ordonanței de urgență, poate dispune suspendarea ori, după caz, retragerea autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în cauză.

   Art. 20. - (1) Imprimatul reprezentând tichetul de vacanță emis de unitatea emitentă trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii:

   a) seria numerică într-o ordine crescătoare, corespunzătoare numărului de tichete de vacanță comandat de către angajator în baza contractului de achiziționare a tichetelor de vacanță;

   b) emitentul și datele sale de identificare: denumirea, sediul, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului și codul unic de înregistrare;

   c) angajatorul și datele sale de identificare: denumirea, sediul, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului și codul unic de înregistrare;

   d) spațiul destinat înscrierii datelor beneficiarului: numele, prenumele și codul numeric personal ale beneficiarului care este în drept să utilizeze tichetul de vacanță, completat de angajator;

   e) valoarea nominală a tichetului de vacanță, în cifre și în litere, care este înscrisă de angajator în comanda fermă transmisă unității emitente;

   f) spațiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat, locația și ștampila unității afiliate;

   g) interdicția unității afiliate de a plăti diferența în bani dintre valoarea tichetului de vacanță și valoarea pachetului de servicii către utilizatorii tichetelor de vacanță;

   h) perioada de valabilitate a utilizării tichetului de vacanță: luna și anul emiterii și luna și anul expirării.

   (2) Imprimatul reprezentând tichetul de vacanță cu elementele minime se emite pe suport de hârtie, pe care se imprimă valoarea nominală și elementele obligatorii care asigură circulația acestuia în condiții de siguranță.

   Art. 21. - Documentele justificative privind operațiunile unităților emitente cu angajatorii și unitățile afiliate sunt păstrate potrivit dispozițiilor legale. 

   CAPITOLUL V
  Unitățile afiliate


   Art. 22. - (1) Unitățile afiliate, definite potrivit art. 4 din ordonanța de urgență, pot încheia contracte de prestări servicii cu unitățile emitente dacă dețin licență de turism valabilă în cazul agențiilor de turism și, respectiv, certificat de clasificare valabil în cazul structurilor de primire turistice, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 58/1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare.

   (2) În baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente, unitățile afiliate au următoarele obligații:

   a) să respecte interdicțiile prevăzute pentru beneficiari la art. 13;

   b) să primească tichetele de vacanță doar pentru prestațiile prevăzute în art. 23;

   c) să completeze în spațiul destinat fiecărui tichet de vacanță nominal utilizat locația, data primirii tichetului de vacanță și să aplice ștampila;

   d) să prezinte unității emitente la termenele stabilite prin contract și după prestarea serviciilor tichetele de vacanță primite, datate și ștampilate, în vederea decontării;

   e) alte obligații stabilite în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unitățile emitente.

   (3) Unitățile afiliate nu primesc tichete de vacanță cu termenul de valabilitate expirat, în caz contrar acestea nu se vor decontata de unitatea emitentă.

   Art. 23. - (1) Pachetul de servicii turistice care poate fi achiziționat pe baza tichetelor de vacanță poate cuprinde servicii de cazare, alimentație publică, transport, tratament balnear, agrement.

   (2) Conținutul minim al pachetului de servicii turistice conține în mod obligatoriu servicii de cazare. 

   CAPITOLUL VI
  Dispoziții finale


   Art. 24. - (1) Nerespectarea de către angajator a dispozițiilor art. 9 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

   (2) Nerespectarea de către beneficiar a dispozițiilor art. 13 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.

   (3) Nerespectarea dispozițiilor art. 16 alin. (2) și (3) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

   (4) Nerespectarea dispozițiilor art. 25 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

   (5) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) și (4) se fac de către personalul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, iar cele prevăzute la alin. (2) și (3) se fac de către personalul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Turismului.

   (6) Contravențiilor prevăzute la alin. (1)-(4) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

   Art. 25. - (1) Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor privind emiterea, achiziționarea și utilizarea tichetelor de vacanță se face cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, și a reglementărilor contabile aplicabile.

   (2) Evidența mișcării tichetelor de vacanță se ține la valoarea nominală imprimată pe acestea.

   (3) Gestionarea tichetelor de vacanță se efectuează, potrivit legii, de persoane împuternicite în scris de către conducerea unităților angajatoare, respectiv a unităților emitente și a unităților afiliate.

   Art. 26. - Pentru fundamentarea stabilirii numărului maxim de salariați care vor putea beneficia de tichete de vacanță, unitățile emitente autorizate de Ministerul Finanțelor Publice vor prezenta informări periodice Ministerului Turismului în cursul anului 2009 cu situația privind angajatorii potențiali care solicită contractarea achiziționării tichetelor de vacanță.

   Art. 27. - Angajatorii, unitățile emitente și unitățile afiliate au obligația de a pune la dispoziția organelor de control toate documentele solicitate în acțiunea de control, sub sancțiunile prevăzute de dispozițiile legale.

   Art. 28. - Anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) și 2b) fac parte integrantă din prezentele norme. 

   ANEXA Nr. 1
la normele metodologice 

    SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
a tichetelor de vacanță achiziționate, utilizate și returnate
de către angajatori în anul .... luna ..... 

    Denumirea angajatorului .....................................................

    Adresa:

    localitatea ...................................., str. ...................... nr. ........, sectorul ..........., județul ....................................

    Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ..................

    Codul fiscal ..........................................................

    Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    A - Nr. crt.

    B - Denumirea unității/unităților emitente, numărul și data contractului încheiat pentru achiziționarea tichetelor de masă

    C - Explicații

    D - Conform raportului contractual angajator - unitate emitentă

    E - Tichetele de vacanță distribuite salariaților

    F - Tichetele de vacanță returnate unității emitente

    G - Stocul final de tichete de vacanță

    H - Observații: numărul și data documentului de decontare a tichetelor de vacanță cu unitatea emitentă și valoarea nominală a acestora

   

┌───┬──────┬─────────────┬─────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┐
│ A │  B   │      C      │                  D                  │ E │ F │ G │ H │
├───┼──────┼─────────────┼──────────┬────────────┬─────────────┼───┼───┼───┼───┤
│   │      │             │Contractat│Achiziționat│Serii tichete│   │   │   │   │
│   │      │             │          │            │ de vacanță  │   │   │   │   │
│   │      │             │          │            │achiziționate│   │   │   │   │
│   │      │             │          │            │  De la ...  │   │   │   │   │
│   │      │             │          │            │   la ...    │   │   │   │   │
├───┼──────┼─────────────┼──────────┴────────────┴─────────────┼───┼───┼───┼───┤
│1. │      │Numărul      │                                     │   │   │   │ x │
│   │      │tichetelor de│                                     │   │   │   │   │
│   │      │vacanță      │                                     │   │   │   │   │
│   │      │             │                                     │   │   │   │   │
│   │      │Valoarea     │                                     │   │   │   │   │
│   │      │nominală a   │                                     │   │   │   │   │
│   │      │tichetelor de│                                     │   │   │   │   │
│   │      │vacanță      │                                     │   │   │   │   │
├───┼──────┼─────────────┼─────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┤
│2. │      │Numărul      │                                     │   │   │   │ x │
│   │      │tichetelor de│                                     │   │   │   │   │
│   │      │vacanță      │                                     │   │   │   │   │
│   │      │             │                                     │   │   │   │   │
│   │      │Valoarea     │                                     │   │   │   │   │
│   │      │nominală a   │                                     │   │   │   │   │
│   │      │tichetelor de│                                     │   │   │   │   │
│   │      │vacanță      │                                     │   │   │   │   │
├───┼──────┼─────────────┼─────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┤
│   │TOTAL │Numărul      │                                     │   │   │   │ x │
│   │      │tichetelor de│                                     │   │   │   │   │
│   │      │vacanță      │                                     │   │   │   │   │
│   │      │             │                                     │   │   │   │   │
│   │      │Valoarea     │                                     │   │   │   │   │
│   │      │nominală a   │                                     │   │   │   │   │
│   │      │tichetelor de│                                     │   │   │   │   │
│   │      │vacanță      │                                     │   │   │   │   │
└───┴──────┴─────────────┴─────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┘
     Conducătorul unității,
    .........................
                                           Conducătorul compartimentului
                                             financiar-contabilitate,
                                   .............................................
 

   ANEXA Nr. 1a)
la normele metodologice 

    SITUAȚIA ANALITICĂ
a tichetelor de vacanță distribuite salariaților de către angajatori
în luna ......................... anul ...... 

    Denumirea angajatorului .....................................................

    Adresa:

    localitatea ......................................, str. .................... nr. ........, sectorul .........., județul .....................................

    Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ..................

    Codul fiscal ................................................

    Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    A - Nr. crt.

    B - Numele și prenumele salariatului beneficiar al tichetelor de vacanță

    C - Codul numeric personal

    D - Numărul tichetelor de vacanță distribuite nominal

    E - Seria tichetelor de vacanță distribuite nominal (de la ..... la .....)

    F - Semnătura salariatului

   

┌────┬───────────────────┬────────────────┬────────────────┬─────────┬─────────┐
│ A  │         B         │ C              │       D        │    E    │    F    │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│    │                   │                │                │         │         │
├────┼───────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│    │      TOTAL:       │                │       X        │         │         │
└────┴───────────────────┴────────────────┴────────────────┴─────────┴─────────┘
      Conducătorul unității,
...................................
                                           Conducătorul compartimentului
                                              financiar-contabilitate,
                                    ............................................
 

   ANEXA Nr. 1b)
la normele metodologice 

    SITUAȚIA ANALITICĂ
a tichetelor de vacanță returnate de salariați angajatorilor
în luna ........................... anul.... 

    Denumirea angajatorului .....................................................

    Adresa:

    localitatea ................................................................, str. ..................... nr. ........, sectorul ......., județul .............

    Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ..................

    Codul fiscal ..........................................................

   

┌────┬──────────────────────┬───────────┬───────────┬──────────┬────────────┬────────────────────┐
│    │                      │           │  Numărul  │  Seria   │            │Semnătura persoanei │
│Nr. │                      │   Codul   │tichetelor │tichetelor│ Semnătura  │    desemnate de    │
│crt.│  Numele și prenumele │  numeric  │de vacanță │de vacanță│salariatului│    angajator să    │
│    │                      │ personal  │ returnate │returnate │            │primească tichetele │
│    │                      │           │de salariat│          │            │de vacanță returnate│
├────┼──────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼────────────────────┤
│    │                      │           │           │          │            │                    │
├────┼──────────────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────────┼────────────────────┤
│    │        TOTAL:        │     x     │     x     │          │            │         x          │
└────┴──────────────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴────────────┴────────────────────┘

    Conducătorul unității,
...............................
                                         Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
                                       ...........................................................
 

 

 

 

   ANEXA Nr. 2
la normele metodologice 

    SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
a tichetelor de vacanță emise de unitatea emitentă
în semestrul ...................... anul ..... 

    Denumirea unității emitente .................................................

    Adresa:

    localitatea ................................................................, str. ........................... nr. ................, sectorul ..............., județul ................................................

    Numărul autorizației de funcționare .........................................

    Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ..................

    Codul fiscal ................................................................

    Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    A - Cantitatea

    B - Valoarea

   

┌────┬────────────────────────────────┬────┬────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│    │                                │    │        │                  Din care:                   │
│Nr. │                                │U.M.│ Total  ├──────┬───────┬────────┬───────┬──────┬───────┤
│crt.│           Explicații           │    │semestru│Luna I│Luna II│Luna III│Luna IV│Luna V│Luna VI│
│    │                                │    │        ├───┬──┼───┬───┼───┬────┼───┬───┼───┬──┼───┬───┤
│    │                                │    │        │ A │B │ A │ B │ A │ B  │ A │ B │ A │B │ A │ B │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────────┼───┼──┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼──┼───┼───┤
│ 1. │Tichete de vacanță achiziționate│    │        │   │  │   │   │   │    │   │   │   │  │   │   │
│    │și decontate de angajatori      │    │        │   │  │   │   │   │    │   │   │   │  │   │   │
│    │conform anexei nr. 2a)          │    │        │   │  │   │   │   │    │   │   │   │  │   │   │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────────┼───┼──┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼──┼───┼───┤
│ 2. │Tichete de vacanță returnate de │    │        │   │  │   │   │   │    │   │   │   │  │   │   │
│    │angajatori ca neutilizate de    │    │        │   │  │   │   │   │    │   │   │   │  │   │   │
│    │salariați în unitățile afiliate │    │        │   │  │   │   │   │    │   │   │   │  │   │   │
├────┼────────────────────────────────┼────┼────────┼───┼──┼───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼──┼───┼───┤
│ 3. │Tichete de vacanță decontate    │    │        │   │  │   │   │   │    │   │   │   │  │   │   │
│    │unităților afiliate conform     │    │        │   │  │   │   │   │    │   │   │   │  │   │   │
│    │anexei nr. 2b)                  │    │        │   │  │   │   │   │    │   │   │   │  │   │   │
└────┴────────────────────────────────┴────┴────────┴───┴──┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴──┴───┴───┘
      Cantitate = numărul total de tichete de vacanță

  Conducătorul unității emitente,
....................................

                                            Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,
                                          ..........................................................
 

   ANEXA Nr. 2 a)
la normele metodologice 

    SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
a tichetelor de vacanță pe angajatori în luna .... anul .... 

    Denumirea unității emitente .................................................

    Adresa:

    localitatea ................................................................, str. ........................ nr. ............, sectorul ......................, județul ..............................................

    Numărul autorizației de funcționare .........................................

    Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului ..................

    Codul fiscal ..........................................................

    Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    A - Nr. crt.

    B - Denumirea angajatorilor

    C - Codul fiscal

    D - Numărul tichetelor de vacanță achiziționate

    E - Seriile tichetelor de vacanță achiziționate (de la.... la.....)

    F - Valoarea nominală a unui tichet de vacanță

    G - Valoarea tichetelor de vacanță achiziționate (col. 3 x col. 5)

    H - Numărul și data actului de achiziționare și de decontare a tichetelor de vacanță

    I - Numărul tichetelor de vacanță returnate de către angajator

    J - Numărul și data documentului de returnare, în care să se specifice seriile tichetelor de vacanță returnate

   

┌──────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬──────┐
│  A   │   B    │   C    │   D    │   E    │   F    │   G   │   H   │   I   │  J   │
├──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│  0   │   1    │   2    │   3    │   4    │   5    │   6   │   7   │   8   │  9   │
├──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│      │        │        │        │        │        │       │       │       │      │
├──────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│      │        │        │        │        │        │       │       │       │      │
└──────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────┘

  Conducătorul unității emitente,
...................................

                                              Conducătorul compartimentului
                                                 financiar-contabilitate,
                                      ..............................................
 

 

 

   ANEXA Nr. 2 b)
la normele metodologice 

    SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
a tichetelor de vacanță pe unități afiliate, decontate de unitatea
emitentă în luna .................... anul ....... 

    Denumirea unității emitente .................................................

    Adresa:

    localitatea ......................................, str. .................... nr. ................., sectorul ......................., județul .....................................................

    Numărul autorizației de funcționare ........................................

    Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului .................

    Codul fiscal ..........................................................

    Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

    A - Nr. crt.

    B - Denumirea unității afiliate

    C - Numărul tichetelor de vacanță primite de la salariați

    D - Valoarea totală a tichetelor de vacanță primite de la salariați

    E - Numărul tichetelor de vacanță decontate de unitatea emitentă

    F - Valoarea totală a tichetelor de vacanță decontată unității afiliate de unitatea emitentă

    G - Numărul și data documentului de decontare

    H - Observații

   

┌──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┐
│    A     │    B    │    C    │    D    │    E    │    F    │   G    │   H    │
├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│    0     │    1    │    2    │    3    │    4    │    5    │   6    │   7    │
├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│          │         │         │         │         │         │        │        │
├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│          │         │         │         │         │         │        │        │
└──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┘

  Conducătorul unității emitente,
...................................

                                                 Conducătorul compartimentului
                                                   financiar-contabilitate,
                                               .................................
 


 

 

 

Criteriu din 11/03/2009 referitor la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete de vacanță,
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 185 din 25/03/2009, Intrare in vigoare: 25.03.2009

 

    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță, unitățile emitente de tichete de vacanță sunt obligate să solicite autorizație de funcționare, care se acordă de Ministerul Finanțelor Publice, avându-se în vedere următoarele criterii:

 

   1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare trebuie să dovedească faptul că funcționează legal pe teritoriul României și că în actul de înființare au prevăzut la obiectul de activitate operațiuni privind emiterea și gestionarea biletelor de valoare.

   2. Capitalul social subscris și vărsat de unitățile emitente de tichete de vacanță la data solicitării autorizației de funcționare trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puțin un milion euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înființării societății sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la registrul comerțului.

   3. Pentru unitățile solicitante care dețin autorizație pentru emiterea de tichete de masă și/sau de tichete-cadou și tichete de creșă, condiția de existență a unei valori minime a capitalului social subscris și vărsat la data solicitării se aplică cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru unitățile emitente de tichete de masă și pentru unitățile emitente de tichete-cadou și de tichete de creșă.

   4. Unitățile care solicită autorizație de funcționare trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului tichetelor de vacanță, și anume:

   a) asigurarea cu personal de specialitate și dotarea cu echipament și cu alte mijloace fixe necesare pentru executarea tichetelor de vacanță;

   b) înscrierea elementelor de individualizare și personalizare, precum și înscrierea pe tichetele de vacanță a valorii nominale;

   c) utilizarea de suport tehnic special (hârtie pentru imprimat) cu particularități distincte care să nu permită falsificarea tichetelor de vacanță (cel puțin cerneală fluorescentă care își schimbă culoarea în cazul în care tichetul de vacanță este fotocopiat, microlinii care nu se disting la fotocopiere, bandă cu reflexe variabile, codul de bare al unității emitente, care conține cel puțin următoarele elemente: seria tichetului, anul de valabilitate și valoarea nominală a acestuia;

   d) existența spațiilor distincte necesare producerii, depozitării, ambalării, rambursării și distrugerii tichetelor de vacanță. Activitatea în aceste spații trebuie să se desfășoare de către personalul autorizat în condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare (cel puțin mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de producție și de depozitare, mijloace tehnice de siguranță, sisteme de alarmă);

   e) conducerea evidenței tehnico-operative și contabile a tichetelor de vacanță distinct de a celorlalte valori materiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile formularelor tipizate cu regim special;

   f) mijloacele tehnice necesare (rețea de calculatoare) și personalul specializat care să permită urmărirea informatizată a fiecărui tichet de vacanță pe tot circuitul său (execuție, păstrare, eliberare și utilizare), inclusiv a celor ce urmează să fie distruse, astfel încât să se poată evita sustragerea și utilizarea frauduloasă a acestora;

   g) mijloacele de transport speciale utilizate pentru transportul biletelor de valoare și asigurarea protecției transportului;

   h) asigurarea transportului tichetelor de vacanță neutilizate, în condiții de securitate.

   5. Unitățile emitente de tichete de vacanță nu pot fi autorizate în situația în care înregistrează obligații restante la bugetul general consolidat. Nu se consideră obligații restante:

   a) obligațiile pentru care operatorii economici au obținut înlesniri la plata acestora, aflate în vigoare la data autorizării;

   b) debitele suplimentare și accesoriile aferente acestora, stabilite de organele de inspecție fiscală și care se află în diferite stadii de contestare sau judecată și pentru care a fost dispusă suspendarea executării, în condițiile legii;

   c) obligațiile datorate și neachitate, cuprinse în titluri executorii pentru care instanțele de judecată au dispus suspendarea executării silite.

   6. Unitățile care solicită autorizație de funcționare vor prezenta distinct un angajament din care să rezulte că vor respecta toate prevederile dispozițiilor legale în vigoare referitoare la tichetele de vacanță, inclusiv criteriile care stau la baza eliberării autorizației de funcționare.

   7. Pe baza prezentelor criterii, autorizația de funcționare se eliberează pe o perioadă de un an. Unitățile emitente de tichete de vacanță vor solicita reautorizarea cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizației de funcționare.

   8. În situația în care un operator economic deține autorizație de funcționare pentru o locație și solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizației, completarea acesteia cu alte locații, va depune la organul emitent o cerere de autorizare suplimentară, însoțită de documentele prevăzute la pct. 15 și cu îndeplinirea ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la pct. 4.

   9. În situația menționată la pct. 8, comisia va emite o autorizație de completare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma "Autorizație de funcționare", cuvântul "completare".

   10. Operatorii economici care își schimbă sediul social sau denumirea ori renunță la un punct de lucru au obligația de a solicita modificarea autorizației de funcționare în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării. Comisia va emite o nouă autorizație de funcționare care va avea același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se va înscrie, sub sintagma "Autorizație de funcționare", cuvântul "modificare".

   11. În cazul în care în activitatea desfășurată de unitățile emitente se constată abateri de la prevederile legale în vigoare referitoare la tichetele de vacanță, comisia poate dispune suspendarea autorizației de funcționare pe o perioadă cuprinsă între 1 și 6 luni sau retragerea acesteia.

   12. Constatarea abaterilor se efectuează de către Ministerul Finanțelor Publice, prin organele cu atribuții de control, sau de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 15 lit. g), care vor dispune măsuri de oprire a activității, informând totodată comisia în vederea suspendării autorizației de funcționare sau retragerii acesteia.

   13. Comisia poate dispune ridicarea sancțiunii de suspendare a activității, dacă unitatea emitentă în cauză face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 15 lit. g).

   14. În situația în care, la data expirării termenului de suspendare, unitatea emitentă nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii, comisia dispune retragerea autorizației de funcționare. Retragerea autorizației își produce efecte de la data comunicării deciziei.

   15. Unitățile care solicită autorizație de funcționare vor depune la direcția de specialitate cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice un dosar cu următorul conținut:

   a) cererea de autorizare;

   b) un certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului, din care să rezulte capitalul social subscris și vărsat, asociații, obiectul de activitate (operațiuni care privesc emiterea și gestionarea biletelor de valoare - cod CAEN 181 și cod CAEN 6612), administratorii, însoțit de copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare;

   c) certificatul emis de organele competente, care să ateste respectarea condițiilor prevăzute la pct. 5;

   d) adeverința emisă de unitatea bancară, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont bancar distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor de vacanță;

   e) angajamentul unității emitente că prin contul sau subcontul bancar distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor de vacanță nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepția viramentului bancar;

   f) cazierul judiciar al administratorului/administratorilor și al directorului economic și/sau financiar, însoțit de declarația pe propria răspundere a acestuia/acestora că ocupă această funcție în cadrul societății;

   g) nota de constatare întocmită de o echipă de specialiști, care să ateste existența cerințelor prevăzute la pct. 1-6, alcătuită din:

   - un reprezentant al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;

   - un reprezentant al Direcției de reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;

   - un reprezentant al Direcției generale juridice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;

   - un reprezentant al Direcției generale a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;

   - un reprezentant al Direcției generale de inspecție fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

   - un reprezentant al direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București, după caz;

   - un reprezentant al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A.

    Nota de constatare va fi semnată de ambele părți.

   16. Prin derogare de la prevederile pct. 3, unitățile care depun solicitări de autorizare până la data de 1 iunie 2009 și care dețin autorizație pentru emiterea de tichete de masă și/sau de tichete-cadou și tichete de creșă vor face dovada condiției de existență a unei valori minime a capitalului social subscris și vărsat, cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru unitățile emitente de tichete de masă și pentru unitățile emitente de tichete-cadou și de tichete de creșă, în termen de 60 de zile de la data de valabilitate a autorizației. Neîndeplinirea prevederilor menționate anterior conduce la retragerea autorizațiilor emise.

 

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordonante de urgenta Û