OUG 91 2008

Emergency Ordnance 91/2008 - Noterlass 91/2008

keylinks: pierdere fiscala anuala, venituri impozabile, venituri din dobanzi, venituri din dobanzi sau redevente

Ordonanță de urgență nr. 91 din 24/06/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 480 din 30/06/2008, Intrare in vigoare: 01.01.2009

 

    Având în vedere necesitatea perfecționării continue a legislației fiscale și a corelării acesteia cu legislația Uniunii Europene, ca urmare a dialogului purtat cu mediul de afaceri și necesitatea corectării măsurilor fiscale adoptate prin acte normative colaterale legislației fiscale,

    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,


 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.


 

   Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

   1. La articolul 26, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(4) Contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe venit și care anterior au realizat pierdere fiscală intră sub incidența prevederilor alin. (1), respectiv alin. (5), de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. Această pierdere se recuperează pe perioada cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale și limita celor 5 ani, respectiv 7 ani, după caz."

   2. La articolul 26, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

    "(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pierderea fiscală anuală realizată începând cu anul 2009, stabilită prin declarația de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora."

   3. La articolul 65 alineatul (2), litera b) se abrogă.

   4. La articolul 65, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

    "(4) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate din deținerea și tranzacționarea titlurilor de stat și/sau a obligațiunilor emise de către unitățile administrativ-teritoriale."

   5. La articolul 116 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "a) 10% pentru veniturile din dobânzi și redevențe, dacă beneficiarul efectiv al acestor venituri este o persoană juridică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-unul dintre statele Asociației Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, sau un sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociației Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociației Europene a Liberului Schimb. Această cotă de impunere se aplică în perioada de tranziție de la data aderării României la Uniunea Europeană și până la data de 31 decembrie 2010, cu condiția ca beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redevențelor să dețină minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare la persoana juridică română, pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin 2 ani, care se încheie la data plății dobânzii sau redevențelor;".

   6. La articolul 116 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

    "a1) 10% pentru dividendele plătite de o întreprindere, care este persoană juridică română, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau în unul din statele Asociației Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, ori unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociației Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Asociației Europene a Liberului Schimb;".

   7. La articolul 117, literele b), h) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:

    "b) dobânda aferentă instrumentelor de datorie publică în lei și în valută și veniturile obținute din tranzacționarea titlurilor de stat și a obligațiunilor emise de către unitățile administrativ-teritoriale, în lei și în valută pe piața internă și/sau pe piețele financiare internaționale, precum și dobânda aferentă instrumentelor emise de către Banca Națională a României în scopul atingerii obiectivelor de politică monetară și veniturile obținute din tranzacționarea valorilor mobiliare emise de către Banca Națională a României;

    ................................................................................................

    h) după data aderării României la Uniunea Europeană, dividendele plătite de o întreprindere, care este persoană juridică română, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau în unul din statele Asociației Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, ori unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al Asociației Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, situat într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Asociației Europene a Liberului Schimb, sunt scutite de impozit, dacă beneficiarul dividendelor deține minimum 15% din titlurile de participare la întreprinderea persoană juridică română, pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin 2 ani, care se încheie la data plății dividendului. Condiția de deținere minimă va fi de 10%, începând cu anul 2009. Condițiile în care se aplică aceste prevederi, referitoare la tipurile de întreprinderi din statele membre către care se fac plățile de dividende și definiția termenului «stat membru», sunt prevăzute la art. 201;

    ................................................................................................

    j) începând cu data de 1 ianuarie 2011, veniturile din dobânzi sau redevențe, așa cum sunt definite la art. 12419, obținute din România de persoane juridice rezidente în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Asociației Europene ale Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, sunt scutite de impozit, dacă beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redevențelor deține minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare la persoana juridică română, pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin 2 ani, care se încheie la data plății dobânzii sau redevențelor."

   8. La articolul 263 alineatul (2), punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

   

┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│         Tipuri de autovehicule          │ Suma, în lei, pentru fiecare grupă │
│                                         │de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta│
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│"7. Alte autovehicule cu masa totală     │                25"                 │
│maximă autorizată de până la 12 tone     │                                    │
│inclusiv                                 │                                    │
└─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
 

   Art. II. - Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.

 

    Art. III. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordonante de urgenta Û