Fisa postului formular model

FISA POSTULUI FORMULAR MODEL

ANEXA Nr. 1 la metodologie HOTĂRÂRE nr.1.084 din 25 octombrie 2001

FISA POSTULUI

S.C........................................................................

Nr. ord. Reg Com/An: ..................................... 

CIF: RO................................... 
Adresa sediu social: ........................................

Capital social: .......................................... RON

 

 

Fisa postului

 

Denumirea postului : __________________________________________________


Identificatori post

1                     Numele si prenumele titularului:

                ________________________________________________________

2                     Denumirea postului:

                ________________________________________________________

3                     Pozitia in COR (Cod COR):

                ________________________________________________________

4                     Departamentul de care apartine postul:

                ________________________________________________________

5                     Locatia postului:

                ________________________________________________________

6                     Nivelul postului: 

                 o Conducere/coordonare o executie o intermediar/mixt

 

7                     Relatiile organizatorice

                a. Ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate):

                ________________________________________________________

b. Functionale (colaborare, pe orizontala):

                ________________________________________________________

 

c. Reprezentare (colaborare, consultanta):

                ________________________________________________________

 

Descrierea postului

        1.       Scopul general al postului:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

2. Obiectivele postului:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

3. Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

4. Responsabilitatile ocupantului postului:

a. Privind relatiile interpersonale/comunicarea:

b. Fata de echipamentul din dotare:

c. In raport cu obiectivele postului:

d. Privind securitatea si sanatatea muncii:

e. Privind regulamentele/procedurile de lucru:

 

5. Conditiile de lucru ale ocupantului postului

 

a. Program de lucru:      

_________________________________________________

 

b. Conditii materiale

_________________________________________________

 

b.1. Spatiu de lucru :

__________________________________________________________________

b.2. echipamente si materiale de protectie :

__________________________________________________________________

b.3. siguranta si medicina muncii:

__________________________________________________________________


c. Conditii de formare si perfectionare profesionala:

__________________________________________________________________

 

6. Grad de autonomie

a. Autoritate asupra altor posturi:

____________________________________________________________

 

b. Delegare (inlocuitori, sarcini delegate):

____________________________________________________________

 

7. Indicatori de performanta:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

8. Termenele si intervalele de evaluare ale performantelor:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

9. Perspective ierarhice:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Specificatia postului

Nivelul de studii necesar :

____________________________________________________________

Calificarile/specializarile necesare:

____________________________________________________________

Competente specifice necesare:

____________________________________________________________

Experienta generala necesara:

____________________________________________________________

Vechimea in post similar necesara:

____________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

FISA POSTULUI FORMULAR MODEL

 

ANEXA Nr. 1 la metodologie HOTĂRÂRE nr.1.084 din 25 octombrie 2001
privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, precum şi de contestare a calificativelor acordate publicat în M.Of. nr. 707/7 noi. 2001

Model pentru fişa postului

Autoritatea sau instituţia publică ___________________________

Direcţia generală ____________________________________________

Direcţia _____________________________________________________

Serviciul ________________________________________________________

Biroul____________________________________________________________

Aprob,
Conducătorul autorităţii
sau instituţiei publice

 

FIŞA POSTULUI nr. _______________________________

Denumirea postului

___________________________________________________________________________________

Nivelul postului:

Funcţia publică de conducere ___________________________________________________________________________

Funcţia publică de execuţie ____________________________________________________________________________

Gradul profesional al ocupantului postului:

Categoria, clasa, gradul _______________________________________________________________________________

Scopul principal al postului*) _________________________________________________________________________

Cerinţe privind ocuparea postului:

Pregătirea de specialitate _____________________________________________________________________________

Perfecţionări (specializări) ___________________________________________________________________________

Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel) ___________________________________

Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere) _______________________________________________________

Vechime în funcţii publice______________________________________________________________________________

Abilităţile, calităţi şi aptitudini necesare ___________________________________________________________

Cerinţe specifice (de exemplu: călătorii frecvente, delegări, detaşări) ________________________________

Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale) ____________________________________________________________________________________

Atribuţii**) ____________________________________________________________________________________

Limite de competenţă***) ____________________________________________________________________________________

Delegarea de atribuţii _________________________________________________________________________________

Sfera relaţională:

Intern:

a) relaţii ierarhice: subordonat faţă de________________________________________________________________

superior pentru ____________________________________________________________________________________

b) relaţii funcţionale _________________________________________________________________________________

c) relaţii de control __________________________________________________________________________________

d) relaţii de reprezentare _____________________________________________________________________________

Extern:

a) cu autorităţi şi instituţii publice _________________________________________________________________

b) cu organizaţii internaţionale _______________________________________________________________________

c) cu persoane juridice private_________________________________________________________________________

Întocmit de****):

Numele şi prenume_____________________________________________________________________________

Funcţia publică de conducere ___________________________________________________________________________

Semnătura ____________________________________________________________________________________

Data întocmirii ____________________________________________________________________________________

Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului:

Numele şi prenumele ____________________________________________________________________________________

Semnătura ____________________________________________________________________________________

Data ____________________________________________________________________________________

Avizat de*****):

Numele şi prenumele ____________________________________________________________________________________

Funcţia publică de conducere ___________________________________________________________________________

Semnătura ____________________________________________________________________________________

Data ___________________________________________________________________________________

*) Se vor indica necesitatea existenţei postului şi contribuţia pe care acesta o are în cadrul autorităţii sau instituţiei publice.
**) Se stabilesc pe baza activităţilor prevăzute la art. 9 alin. (2) din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, în concordanţă cu specificul funcţiei publice. Gradul de complexitate şi dificultate va creşte treptat pentru fiecare clasă şi grad din cadrul aceleiaşi categorii.
***) Reprezintă libertatea decizională de care beneficiază titularul pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin.
****) Se întocmeşte de conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului.
*****) Se avizează de superiorul conducătorului compartimentului.

 

 sus ñ