Lege 118 2008

Law 118/2008 - Gesetz 118/2008

keylinks: Creanța produce dobânzi după cum urmează, cerere în anulare

Lege nr. 118 din 27/05/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 410 din 02/06/2008, Intrare in vigoare: 05.06.2008

 

   Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

   Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119 din 24 octombrie 2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2007, cu următoarele modificări și completări:

   1. La articolul 1, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "2. autoritate contractantă reprezintă:

    a) oricare organism al statului - autoritate publică sau instituție publică - care acționează la nivel central ori la nivel regional sau local;

    b) oricare organism de drept public, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică care a fost înființat pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau industrial, și care se află în cel puțin una dintre următoarele situații:

    - este finanțat, în majoritate, de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;

    - se află în subordinea sau este supus controlului unei autorități contractante, astfel cum este definită la lit. a), sau unui alt organism de drept public;

    - în componența consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiți de către o autoritate contractantă, astfel cum este definită la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;

    c) orice asociere formată de una sau mai multe autorități contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b);

    d) oricare întreprindere publică ce desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la cap. VIII secțiunea 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, atunci când aceasta atribuie contracte de achiziție publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activități;

    e) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a)-d), care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute la cap. VIII secțiunea 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, în baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. k) din ordonanța menționată, acordat de o autoritate competentă, atunci când acesta atribuie contracte de achiziție publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activități."

   2. La articolul 3, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 3. - (1) Creanța produce dobânzi după cum urmează:".

   3. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(2) În cazul în care rata dobânzii nu este stabilită prin contract, se va aplica rata dobânzii de referință stabilită de Banca Națională a României. Rata de referință stabilită pentru prima lună a semestrului se aplică în următoarele 6 luni."

   4. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:

    "(3) Cererea privind creanța de plată a prețului rezultând dintr-un contract de achiziție publică, de concesiune de lucrări publice sau de servicii se depune la instanța de contencios administrativ competentă, care va aplica pentru soluționarea cauzei prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

    (4) Judecătorul verifică din oficiu competența instanței, procedând conform legii."

   5. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "Art. 12. - (1) Procedura prevăzută la art. 5-8 și la art. 10 nu va depăși 90 de zile de la data introducerii cererii creditorului.

    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) nu include perioadele de întârziere ce sunt în culpa creditorului."

   6. La articolul 13, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

    "Art. 13. - (1) Împotriva ordonanței de plată debitorul poate formula cerere în anulare, în termen de 10 zile de la data comunicării acesteia.

    (2) Cererea în anulare se soluționează de către instanța competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanță." 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

alte referinte legale

ordonanta 119 2007 executarea obligatiilor de plata

 

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la legislatie Û