lege 123 2014

Law 123/2014 - Gesetz 123/2014

keylinks:

modificã Legea 571/2003 Codul Fiscal, reducand cotele CAS angajator cu 5%

Lege nr. 123/19.09.2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (reducerea cotelor CAS pentru angajatori), publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 din 19.09.2014, Intrare  in vigoare: 19.09.2014

 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

 

Art. I. - La articolul 29618 alineatul (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, literele a1)-a3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „a1) 26,3% pentru conditii normale de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 15,8% pentru contributia datorata de angajator; a2) 31,3% pentru conditii deosebite de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 20,8% pentru contributia datorata de angajator; a3) 36,3% pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 25,8% pentru contributia datorata de angajator.”


Art. II. - Prevederile art. I se aplica incepand cu veniturile aferente lunii urmatoare intrarii in vigoare a prezentei legi.


Art. III. - In aplicarea prevederilor art. I, Guvernul va asigura respectarea prevederilor referitoare la soldul structural anual al administratiei publice prevazute la art. 3 alin. (1) din Tratatul privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta in cadrul uniunii economice si monetare dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Romania, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda si Regatul Suediei, semnat la Bruxelles la 2 martie 2012, ratificat prin Legea nr. 83/2012, si art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 1.466/1997 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii pozitiilor bugetare si supravegherea si coordonarea politicilor economice, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 209 din 2 august 1997, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

Bucureºti, 19 septembrie 2014.
Nr. 123.

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la legislatie Û