lege 18 2009 buget de stat

Law 18/2009 - Gesetz 18/2009

keylinks: Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2009, Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2009, Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2009, Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2009, Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2009, Responsabilități în aplicarea prezentei legi, ANEXE

Lege nr. 18 din 26/02/2009 a bugetului de stat pe anul 2009, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 121 din 27/02/2009, Intrare in vigoare: 02.03.2009

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.


 

   CAPITOLUL I
  Dispoziții generale

 

   Art. 1. - Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2009 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile, activităților finanțate integral din venituri proprii. 

   SECȚIUNEA 1
  Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2009

 

   Art. 2. - (1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

   (2) Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 75.689,7 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumă de 94.767,5 milioane lei, cu un deficit de 19.077,8 milioane lei.

   (3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

   (4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).

   (5) Se interzic reținerea și utilizarea de către ordonatorii de credite finanțați integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.

 

   Art. 3. - Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli. 

   SECȚIUNEA a 2-a
  Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2009


   Art. 4. - Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 17.624,5 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:

   a) 2.022,2 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr. 4;

   b) 12.136,6 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit anexei nr. 5;

   c) 551,8 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, prevăzute în anexa nr. 6, a căror repartizare pe unități administrativ-teritoriale se face în funcție de lungimea și starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul județean, după consultarea primarilor;

   d) 1.999,7 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, prevăzute în anexa nr. 7, care se repartizează pe unități administrativteritoriale potrivit prevederilor art. 33 alin. (3)-(7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

   e) 914,2 milioane lei pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, care se vor repartiza pe județe și proiecte eligibile prin hotărâre a Guvernului, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2007.

   Art. 5. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 4 lit. a) sunt destinate finanțării:

   a) sistemului de protecție a copilului și centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap;

   b) drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore;

   c) cheltuielilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional;

   d) cheltuielilor aferente învățământului special și centrelor județene de resurse și asistență educațională;

   e) instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;

   f) plății contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară;

   g) serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor județene.

   (2) În situațiile în care produsele lactate și de panificație, precum și mierea se contractează și de către consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, consiliul județean va repartiza sume cu această destinație unităților administrativteritoriale respective.

   (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 4 lit. b) sunt destinate finanțării:

   a) cheltuielilor de personal, burselor și obiectelor de inventar ale instituțiilor sau ale unităților de învățământ preuniversitar de stat;

   b) drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav;

   c) ajutorului social și ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri;

   d) serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Consiliului General al Municipiului București;

   e) ajutoarelor de stat regionale, acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, pentru administrațiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor locale;

   f) cheltuielilor creșelor;

   g) cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și al municipiului București, respectiv pentru: sistemul de protecție a copilului, centrele de asistență socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore, acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional, învățământul special și centrele de resurse și asistență educațională, instituțiile de cultură descentralizate, începând cu anul 2002, și plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult.

   (4) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, se face prin decizie a directorului direcției generale a finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, după consultarea consiliului județean și a primarilor, și cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar sau a direcției de muncă și incluziune socială, după caz, în funcție de numărul de beneficiari ai serviciilor respective.

   (5) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 4, pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, autoritățile administrației publice locale vor aloca și sume din bugetele locale ale acestora.

   (6) Numărul maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical din unitățile de cult este prevăzut în anexa nr. 8.

 

   Art. 6. - Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2009 sunt prevăzute în anexa nr. 9. 

   SECȚIUNEA a 3-a
  Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic
de asigurări sociale de sănătate pe anul 2009


   Art. 7. - Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările și completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10. 

   SECȚIUNEA a 4-a
  Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe
nerambursabile postaderare pe anul 2009

 

   Art. 8. - (1) Pentru anul 2009, finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricole și de pescuit, altor facilități și instrumente postaderare, care funcționează pe principiul rambursării integrale sau parțiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite beneficiari ai unor astfel de proiecte, de la bugetele unităților administrativ-teritoriale, respectiv de la bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

   (2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora și au avizul de principiu al autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității asupra eligibilității activităților din cadrul proiectelor propuse la finanțare.

   (3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) privind obținerea avizului de principiu al autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității acele proiecte/propuneri de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România.

   (4) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuți la alin. (1) să efectueze pe parcursul exercițiului bugetar, fără a depăși însă data de 31 octombrie, redistribuiri de fonduri între proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, precum și să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte noi, respectând condițiile prevăzute la alin. (2), cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare". Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice.

   (5) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare a proiectelor prevăzute la alin. (1), unitățile administrativ-teritoriale pot contracta finanțări rambursabile sau pot utiliza disponibilitățile fondului de rulment.

   (6) În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/gestiune a programelor/ instrumentelor/facilităților sunt cuprinse, după caz, sumele reprezentând "Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare", precum și/sau "Transferuri de fonduri din bugetul de stat către ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de drept privat sau public, necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare".

 

   Art. 9. - (1) Pentru plățile efectuate din cheltuielile prevăzute la art. 8, eligibile a fi acoperite din fonduri externe nerambursabile, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității rambursarea cheltuielilor efectuate conform prevederilor art. 8 alin. (1), în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.

   (2) Autoritățile de management/gestiune, pe baza solicitărilor ordonatorilor de credite, vor efectua cereri lunare de rambursare a cheltuielilor și de alimentare a conturilor lor de disponibil către Autoritatea de Certificare și Plată și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și/sau către alte autorități abilitate cu certificarea și plata în cadrul unor programe/facilități sau instrumente postaderare.

   (3) Sumele aferente rambursărilor de la Comisia Europeană și de la alți donatori de fonduri externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuția acestora la proiectele prevăzute la art. 8 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează de către autoritățile de management/gestiune a fondurilor/ instrumentelor/facilităților și de Autoritatea de Certificare și Plată la aceste bugete, după certificarea cheltuielilor conform prevederilor legale comunitare și naționale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare.

   (4) Sumele alocate bugetelor locale reprezentând contribuția Uniunii Europene la proiectele prevăzute la art. 8 alin. (1) rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului local și, respectiv, în fondul de rulment și vor fi utilizate în anul 2010 cu aceeași destinație pentru care acestea au fost acordate, până la finalizarea proiectelor respective.

   (5) Operațiunile privind înregistrarea în contabilitate a drepturilor și obligațiilor în relația cu Comisia Europeană, provenite din fonduri externe nerambursabile postaderare, se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice. 

   SECȚIUNEA a 5-a
  Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din
fonduri rambursabile pe anul 2009


   Art. 10. - (1) Pentru anul 2009 cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanțelor Publice și sumelor aferente contribuției Guvernului României la finanțarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinație de la bugetul de stat, conform prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică.

   (2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora.

 

   Art. 11. - Fac excepție de la prevederile art. 10 cheltuielile aferente acreditivelor deschise și operaționale și după data de 1 ianuarie 2009 din cadrul proiectelor prevăzute la art. 10 alin. (1) și cheltuielile în cadrul proiectelor finanțate din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de către Ministerul Finanțelor Publice, potrivit art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, care sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe și, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcție de sursa de finanțare a cheltuielilor respective.

 

   Art. 12. - (1) Guvernul poate aproba prin hotărâre virări de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, în funcție de derularea programelor respective.

   (2) În cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între capitole și între proiectele/programele cu finanțare rambursabilă, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" și, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.

 

   Art. 13. - În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă". 

   CAPITOLUL II
  Responsabilități în aplicarea prezentei legi


   Art. 14. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

   (2) Sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli cu ocazia rectificărilor bugetare pe parcursul anului 2009 și nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.

   (3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare".

   (4) Din sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fondurile externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.

   (5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", în funcție de implementarea și derularea proiectelor aprobate.

   (6) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua și de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, cu excepția sumelor alocate din aceste fonduri.

 

   Art. 15. - (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetelor locale și bugetelor fondurilor speciale să efectueze și să aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investiții în continuare, respectiv de la obiectivele de investiții noi, la poziția "Alte cheltuieli de investiții", cuprinse în programele de investiții publice, anexe la bugetele acestora.

   (2) Reparațiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse în Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, la poziția C "Alte cheltuieli de investiții", categoria e "Alte cheltuieli asimilate investițiilor", anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite, și reprezintă acele lucrări care se execută în scopul asigurării menținerii funcționării fondului fix existent pe toată durata normală de utilizare, în condițiile legii, constând în înlocuirea totală sau parțială a elementelor de construcții sau a părților componente ale acestor elemente, deteriorate ca urmare a uzurii fizice, precum și repararea concomitentă a elementelor și părților de elemente de construcții uzate fizic, în scopul aducerii lor cât mai aproape de starea inițială.

 

   Art. 16. - (1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, și sumele reprezentând contribuția Guvernului României la realizarea programelor și proiectelor cu finanțare internațională.

   (2) Ordonatorii principali de credite au obligația ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate, să asigure integral și cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor și proiectelor cu finanțare internațională, precum și fondurile necesare finanțării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană.

   (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatele "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv" și "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului" la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

   (4) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finanțare rambursabilă", "Programe comunitare", "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Programe SAPARD", la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția realocărilor între aceste poziții.

   (5) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Programe SAPARD", se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.

   (6) Sumele reprezentând contribuția Guvernului la realizarea obiectivelor de investiții cu finanțare externă de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Investiții ale agenților economici cu capital de stat", și de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investiții.

   (7) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea:

   a) plății la scadență a contribuției României la bugetul Uniunii Europene, a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, la organisme financiar-bancare internaționale, a rambursărilor de credite externe, a dobânzilor și a altor costuri aferente creditelor externe, precum și a derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri comunitare, pre și postaderare și a programelor cu finanțare rambursabilă;

   b) sumelor necesare achitării debitelor datorate bugetului Comunității Europene, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare, și celor reprezentând majorările de întârziere.

   (8) Ministerul Finanțelor Publice poate efectua în cursul întregului an virări de credite bugetare între alineatele articolului bugetar "Contribuția României la bugetul Uniunii Europene".

   (9) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

 

   Art. 17. - Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publică și promovarea intereselor românești peste hotare, precum și pentru finanțarea unor acțiuni cu caracter social-cultural sunt prevăzute în anexa nr. 3/12/02a la bugetul Cancelariei Primului Ministru, iar modul de repartizare și utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

   Art. 18. - Sumele pentru sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și pentru finanțarea de proiecte și programe interetnice și de combatere a intoleranței sunt prevăzute în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare și utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

   Art. 19. - În bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, la capitolul "Învățământ" sunt prevăzute, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de investiții, consolidări, reabilitări, achiziții de imobile, reparații capitale, achiziționarea de mijloace de transport pentru transportul elevilor din mediul rural, edificarea și construirea de campusuri școlare, dotarea cu mobilier școlar, înființarea și modernizarea unor școli de arte și meserii, continuarea procesului de informatizare, asigurarea utilităților de natura investițiilor, dotarea bibliotecilor școlare cu cărți și material didactic, dotarea laboratoarelor școlare, reforma educației timpurii, precum și alte dotări specifice învățământului.

 

   Art. 20. - (1) În anul 2009 se acordă transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, în sumă de 191,6 milioane lei pentru finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat.

   (2) Repartizarea pe comune, orașe, municipii, județe și sectoarele municipiului București și, în cadrul acestora, pe unități de învățământ preuniversitar de stat a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute la alin. (1), se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării. 

   CAPITOLUL III
  Dispoziții finale


   Art. 21. - Termenul de aplicare a Programului de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spațiul rural, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2007, se prelungește până la 31 decembrie 2009.

 

   Art. 22. - În anul 2009, cheltuielile pentru transmiterea și plata pensiilor militare și a altor drepturi de asigurări sociale, cuvenite personalului din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,03% asupra sumelor virate.

 

   Art. 23. - (1) Instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă și de oaspeți, baze de odihnă, tratament și alte asemenea unități asigură finanțarea cheltuielilor curente și de capital pentru respectivele unități exclusiv din veniturile proprii ale acestor unități.

   (2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanța nicio activitate legată de administrarea unităților prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

 

   Art. 24. - Fondurile alocate de la bugetul de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și înființarea de noi locuri de muncă se vor monitoriza de către Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri.

 

   Art. 25. - (1) Resursele financiare aferente proiectelor privind infrastructura în domeniul educației, derulate de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, se pot asigura prin contractarea de împrumuturi, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.

   (2) Pentru proiectele derulate de către instituțiile de învățământ superior de stat din coordonarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, resursele financiare pot fi asigurate prin împrumuturi contractate de către acestea în conformitate cu legislația în vigoare, în condițiile rambursării din surse proprii, și doar cu avizarea în prealabil a contractării de către Ministerul Finanțelor Publice.

 

   Art. 26. - În bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din suma de 22.540 mii lei prevăzută la titlul "Active nefinanciare", suma de 2.832 mii lei este utilizată pentru dotarea Școlii Superioare de Aviație Civilă cu un simulator necesar instruirii practice a cursanților, suma de 1.500 mii lei pentru "Obiect nr. 2 Pavilion pregătire și cazare Strejnic", suma de 2.271 mii lei pentru "Obiect nr. 3 Hangar întreținere și reparații Strejnic", suma de 433 mii lei pentru majorarea puterii electrice aferente echipamentului de balizaj al pistei 08-26 Strejnic și al căii de rulare aferente, suma de 690 mii lei pentru modernizarea infrastructurii depozitului de carburanți Strejnic ("Obiect nr. 4"), suma de 1.106 mii lei pentru drumuri, platforme, împrejmuire și porți ("Obiect nr. 5") - realizarea drumului tehnologic perimetral pe o lungime de 4.100 m, iar suma de 800 mii lei pentru înlocuirea portierelor și a pardoselii hangarului Strejnic.

 

   Art. 27. - Anexele nr. 1-10 *) fac parte integrantă din prezenta lege.

 

   *) Anexele nr. 1, 2 și 4-10 sunt reproduse în facsimil.


 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la legislatie Û

 

 
 
 

ANEXE 

 

 

ANEXA Nr. 1 

    BUGETUL DE STAT
pe anul 2009
- SINTEZA -

   

                                                                                         - mii lei -
┌─────┬─────┬────┬─────┬───┬────┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│Capi-│Sub- │Pa- │Gru- │Ar-│Ali-│                                                     │    2009    │
│ tol │capi-│ra- │ pa/ │ti-│ne- │                 Denumire indicator                  │  Program   │
│     │ tol │graf│Titlu│col│ at │                                                     │            │
├─────┴─────┴────┴─────┴───┴────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│               A               │                          B                          │     1      │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│0101   01                      │VENITURI - TOTAL                                     │            │
│                               │----------------                                     │  75.689.755│
│0002                           │1. VENITURI CURENTE                                  │  71.012.030│
│0003                           │A. VENITURI FISCALE                                  │  64.784.051│
│0004                           │A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL│  19.935.479│
│0005                           │A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN       │            │
│                               │CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE                      │  15.237.165│
│0101                           │IMPOZIT PE PROFIT                                    │  13.445.500│
│       01                      │Impozit pe profit de la agenții economici            │  12.695.500│
│       02                      │Impozit pe profil de la băncile comerciale           │     750.000│
│0201                           │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI          │            │
│                               │DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE                  │   1.791.665│
│       01                      │Impozit pe veniturile realizate de                   │            │
│                               │persoanele juridice nerezidente                      │     799.000│
│       02                      │Impozitul pe profit obținut din activități comerciale│            │
│                               │ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția│            │
│                               │consumatorului                                       │         325│
│       03                      │Impozit pe dividende datorat de persoane juridice    │     271.300│
│       04                      │Impozitul pe venitul reprezentanțelor din România    │            │
│                               │ale societăților comerciale și organizațiilor        │            │
│                               │economice străine                                    │       3.800│
│       05                      │Impozit pe profitul realizat de persoana fizică      │            │
│                               │dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu     │            │
│                               │generează o persoană juridică                        │       3.040│
│       06                      │Impozit pe venitul microîntreprinderilor             │     694.000│
│       07                      │Impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizate│            │
│                               │de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană    │            │
│                               │juridică care nu generează o persoană juridică       │         200│
│       50                      │Alte impozite pe venit, profit și câștiguri          │            │
│                               │din capital de la persoane juridice                  │      20.000│
│0300   01                      │A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI           │            │
│                               │DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE                    │   4.696.314│
│0301                           │IMPOZIT PE VENIT                                     │  20.006.115│
│       01                      │Impozit pe venituri din activități independente      │     642.061│
│       02                      │Impozit pe venituri din salarii                      │  14.761.042│
│       03                      │Impozit pe venituri din cedarea folosinței bunurilor │     297.610│
│       04                      │Impozit pe venituri din dividende                    │   1.708.260│
│       05                      │Impozit pe venituri din dobânzi                      │     117.662│
│       06                      │Impozit pe venituri din pensii                       │     441.797│
│       07                      │Impozit pe veniturile obținute din jocurile de noroc,│            │
│                               │din premii și din prime în bani și/sau natură        │      92.055│
│       08                      │Impozit pe veniturile din economii sub formă de      │            │
│                               │dobândă realizate în Belgia, Luxemburg și Austria de │            │
│                               │persoane fizice române rezidente fiscal în România   │       3.336│
│       09                      │Impozit pe venituri din transferul titlurilor de     │            │
│                               │valoare                                              │     120.260│
│       10                      │Impozit pe venituri din operațiuni de                │            │
│                               │vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de    │            │
│                               │contract, precum și orice alte operațiuni similare   │         323│
│       11                      │Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de │            │
│                               │proprietate intelectuală                             │     112.811│
│       12                      │Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice   │            │
│                               │nerezidente                                          │     122.995│
│       13                      │Impozit pe venituri din activități agricole          │      50.802│
│       14                      │Impozit pe venituri obținute din valorificarea de    │            │
│                               │bunuri în regim de consignație și din activități     │            │
│                               │desfășurate pe baza unui contract de agent, comision │            │
│                               │sau mandat comercial                                 │     119.130│
│       15                      │Impozit pe veniturile din activitățile de expertiză  │            │
│                               │contabilă, tehnică judiciară și extrajudiciară       │       6.292│
│       16                      │Impozit pe venituri din activități desfășurate în    │            │
│                               │baza contractelor/comerciale civile încheiate        │            │
│                               │potrivit Codului civil                               │     205.770│
│       17                      │Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici │       1.429│
│       18                      │Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților│            │
│                               │imobiliare din patrimoniul personal                  │     895.258│
│       19                      │Sume virate pentru sponsorizarea entităților         │            │
│                               │non-profit                                           │     -12.080│
│       50                      │Impozit pe venituri din alte surse                   │      65.410│
│       60                      │Regularizări                                         │     253.892│
│0401                           │COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE              │            │
│                               │VENIT (SE SCAD)                                      │ -15.309.801│
│       01                      │Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)      │ -15.309.801│
│0500                           │A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT                  │            │
│                               │ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL                             │       2.000│
│0501                           │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN      │            │
│                               │CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE                        │       2.000│
│       50                      │Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din      │            │
│                               │capital                                              │       2.000│
│0600   01                      │A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL                       │      21.218│
│0601                           │IMPOZIT PE SALARII - TOTAL                           │      21.218│
│       01                      │Impozit pe salarii                                   │      21.218│
│0700                           │A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE                  │     223.000│
│0701                           │IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE                      │     223.000│
│       03                      │Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru      │            │
│                               │activitatea notarială și alte taxe de timbru         │     223.000│
│1000   01                      │A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII           │  43.514.524│
│1001                           │TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ                            │  44.416.400│
│       01                      │Taxa pe valoarea adăugată încasată                   │  44.416.400│
│1101                           │SUME DEFALCATE DIN TVA                               │ -17.624.510│
│       01                      │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru  │            │
│                               │finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul  │            │
│                               │județelor (se scad)                                  │  -2.022.172│
│       02                      │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru  │            │
│                               │finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul  │            │
│                               │comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și    │            │
│                               │Municipiului București (se acad)                     │ -12.136.598│
│       05                      │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru  │            │
│                               │drumuri (se scad)                                    │    -551.770│
│       06                      │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru  │            │
│                               │echilibrarea bugetelor locale (se scad)              │  -1.999.737│
│       07                      │Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea            │            │
│                               │infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul    │            │
│                               │rural (se scad)                                      │    -914.233│
│1201                           │ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII │      35.700│
│       01                      │Impozit pe țițeiul din producția internă și gazele   │            │
│                               │naturale                                             │      35.700│
│1401                           │ACCIZE                                               │  16.233.400│
│1601                           │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR. AUTORIZAREA UTILIZĂRII │            │
│                               │BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI          │     453.534│
│       01                      │Taxe pentru jocurile de noroc                        │     136.000│
│       03                      │Taxe și tarife pentru eliberarea de                  │            │
│                               │licențe și autorizații de funcționare                │     120.000│
│       04                      │Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și    │            │
│                               │exploatare a resurselor minerale                     │       9.000│
│       06                      │Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc      │     188.000│
│       07                      │Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru          │            │
│                               │eliberarea autorizațiilor de transport în trafic     │            │
│                               │internațional                                        │         292│
│       50                      │Alte taxe pe utilizarea, bunurilor, autorizarea      │            │
│                               │utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de          │            │
│                               │activități                                           │         242│
│1700   01                      │A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI                  │            │
│                               │TRANZACȚIILE INTERNAȚIONALE                          │   1.021.100│
│1701                           │VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII              │            │
│                               │ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE                       │   1.021.100│
│       01                      │Taxe vamale (altele decât în sectorul agricol)       │     826.947│
│       02                      │Taxe vamale legale de sectorul agricol               │     188.253│
│       03                      │Contribuții în sectorul zahărului                    │       5.900│
│1800   01                      │A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE                    │      68.730│
│1801                           │ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE                        │      68.730│
│       04                      │Alte taxe pe tranzacții și comerț internațional      │         730│
│       06                      │Contribuții la fondul temporar pentru restructurarea │            │
│                               │industriei zahărului în Comunitatea Europeană        │      68.000│
│2000   01                      │B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI                          │     463.000│
│2001                           │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR                          │     270.000│
│       05                      │Vărsăminte de la persoane juridice,                  │            │
│                               │pentru persoane cu handicap neîncadrate              │     270.000│
│2101                           │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR                           │     193.000│
│       01                      │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de │            │
│                               │asigurați                                            │     193.000│
│2900                           │C. VENITURI NEFISCALE                                │   5.764.979│
│3000                           │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE                         │   4.621.058│
│3001                           │VENITURI DIN PROPRIETATE                             │   4.348.058│
│       01                      │Vărsăminte din profilul net al regiilor autonome,    │            │
│                               │societăților și companiilor naționale                │      80.000│
│       02                      │Încasări din cota reținută, conform Codului penal    │          58│
│       05                      │Venituri din concesiuni și închirieri                │   2.668.000│
│       08                      │Venituri din dividende                               │   1.600.000│
│3101                           │VENITURI DIN DOBÂNZI                                 │     273.000│
│       03                      │Alte venituri din dobânzi                            │     273.000│
│3300   01                      │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII                    │   1.143.921│
│3301                           │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI │     235.906│
│       02                      │Taxe consulare                                       │     150.000│
│       03                      │Venituri din taxe pentru prestații vamale            │         194│
│       04                      │Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate  │            │
│                               │de laboratoare                                       │          80│
│       06                      │Venituri din expertiza tehnică judiciară și          │            │
│                               │extrajudiciară                                       │       3.600│
│       08                      │Venituri din prestări de servicii                    │      55.000│
│       09                      │Taxe și alte venituri din protecția mediului         │      17.500│
│       23                      │Venituri din timbrul judiciar                        │       1.190│
│       25                      │Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare     │            │
│                               │avansate de stat                                     │       3.350│
│       26                      │Venituri din despăgubiri                             │       4.900│
│       29                      │Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale │            │
│                               │individuale anticipate și pentru emiterea sau        │            │
│                               │modificarea unui acord de preț în avans              │          92│
│3401                           │VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE  │       2.534│
│       01                      │Venituri din taxe pentru eliberări de permise și     │            │
│                               │certificate                                          │       2.534│
│3501                           │AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI                     │     531.575│
│       01                      │Venituri din amenzi și alte sancțiuni                │            │
│                               │aplicate potrivit dispozițiilor legale               │     500.000│
│       02                      │Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu       │            │
│                               │întârziere a declarației de impozite și taxe         │       2.000│
│       03                      │Încasări din valorificarea bunurilor confiscate,     │            │
│                               │abandonate și alte sume constatate odată cu          │            │
│                               │confiscarea potrivit legii                           │      27.000│
│       04                      │Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la  │            │
│                               │termen                                               │         300│
│       05                      │Amenzi judiciare                                     │       2.225│
│       06                      │Încasări rezultate din valorificarea bunurilor       │            │
│                               │confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la  │            │
│                               │regimul drogurilor și precursorilor                  │          50│
│3601                           │DIVERSE VENITURI                                     │     373.906│
│       01                      │Venituri din aplicarea prescripției extinctive       │       8.000│
│       02                      │Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată,  │            │
│                               │imputații și despăgubiri                             │          56│
│       03                      │Sume din recuperarea debitelor provenite             │            │
│                               │din drepturile necuvenite                            │         900│
│       04                      │Venituri din producerea riscurilor asigurate         │         100│
│       05                      │Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile   │            │
│                               │instituțiilor publice                                │       1.300│
│       11                      │Venituri din ajutoare de stat recuperate             │      59.000│
│       13                      │Taxe pentru stocurile excedentare                    │       1.450│
│       14                      │Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în  │            │
│                               │cursul procesului de executare silită                │       3.100│
│       50                      │Alte venituri                                        │     300.000│
│3900   01                      │II. VENITURI DIN CAPITAL                             │     149.700│
│3901                           │VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI               │     149.700│
│       01                      │Venituri din valorificarea unor bunuri               │            │
│                               │ale instituțiilor publice                            │      25.000│
│       02                      │Venituri din valorificarea stocurilor                │            │
│                               │de rezerve de stat și de mobilizare                  │       1.900│
│       03                      │Venituri din vânzarea locuințelor                    │            │
│                               │construite din fondurile statului                    │      90.000│
│       06                      │Venituri obținute în procesul de stingere            │            │
│                               │a creanțelor bugetare                                │      21.300│
│       07                      │Venituri din vânzarea unor bunuri                    │            │
│                               │aparținând domeniului privat al statului             │            │
│                               │sau a unităților administrativ-teritoriale           │      11.500│
│4000   01                      │III. OPERAȚIUNI FINANCIARE                           │       5.630│
│4001                           │ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE     │       5.630│
│       04                      │Încasări din rambursarea împrumuturilor              │            │
│                               │din fondul de redresare financiară                   │         100│
│       05                      │Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate     │            │
│                               │pentru proiecte de investiții în turism              │          30│
│       07                      │Încasări din rambursarea microcreditelor             │            │
│                               │de la persoane fizice și juridice                    │       4.500│
│       08                      │Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate     │            │
│                               │pentru acoperirea arieratelor către CONEL și ROMGAZ  │       1.000│
│4501                           │SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL                      │            │
│                               │PLĂȚILOR EFECTUATE                                   │   4.522.395│
│5001                           │CHELTUIELI - BUGET DE STAT                           │            │
│                               │--------------------------                           │  94.767.512│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │  86.878.961│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │  15.525.804│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │   4.512.193│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                   │   5.220.085│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                  │   4.260.790│
│                  50           │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ                          │     167.669│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │  11.810.456│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │  14.206.860│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN                │            │
│                               │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)                 │            │
│                               │POSTADERARE                                          │   7.654.465│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │  17.859.561│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │   1.533.427│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU         │            │
│                               │FINANȚARE RAMBURSABILĂ                               │   4.127.651│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │   5.371.234│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │   4.272.586│
│                  72           │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE                        │     900.000│
│                  75           │TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE             │     198.648│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                │   2.517.317│
│                  80           │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI                                │       5.454│
│                  81           │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE                     │   2.511.863│
│5100   01                      │PARTEA I-A SERVICII PUBLICE GENERALE                 │  22.394.409│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │  19.063.813│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │   2.576.269│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │   1.448.003│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                   │   4.918.596│
│                  50           │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ                          │     167.669│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE              │            │
│                               │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                               │     494.621│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │   8.344.153│
│                  56           │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE│            │
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                     │     821.740│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │     292.762│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │   1.289.883│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │     191.235│
│                  72           │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE                        │     900.000│
│                  75           │TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE             │     198.648│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                │   2.040.713│
│                  81           │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE                     │   2.040.713│
│                       01      │Rambursări de credite externe                        │     285.843│
│                            06 │Diferențe de curs aferente datoriei publice externe  │     285.843│
│5101                           │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE                │  10.537.183│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │  10.362.707│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │   2.388.322│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │     596.981│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE              │            │
│                               │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                               │      49.291│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │   6.566.659│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE│            │
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                     │     756.929│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │       4.525│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │     174.476│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │     174.476│
│5101   01                      │Autorități executive și legislative                  │   4.211.955│
│             01                │Administrația prezidențială                          │      42.997│
│             02                │Autorități legislative                               │     402.137│
│             03                │Autorități executive                                 │   3.428.594│
│             04                │Alte organe ale autorităților publice                │     338.227│
│       03                      │Contribuția la bugetul UE                            │   5.900.000│
│       04                      │Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea        │            │
│                               │Europeană                                            │     425.228│
│5301                           │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE       │   1.433.356│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │   1.416.637│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │     187.947│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │     769.995│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE              │            │
│                               │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                               │      26.111│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │     346.746│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE│            │
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                     │      64.811│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │      21.027│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │      16.719│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │      16.719│
│5301   01                      │Cercetare fundamentală (de bază)                     │     194.996│
│       02                      │Cercetare și dezvoltare pentru servicii publice      │            │
│                               │generale                                             │   1.238.360│
│5401                           │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE                       │   3.013.468│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │   1.914.780│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │      49.153│
│                  50           │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ                          │     167.669│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │   1.430.748│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │     267.210│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │   1.098.688│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │          40│
│                  72           │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE                        │     900.000│
│                  75           │TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE             │     198.648│
│5401   01                      │Programe de informare și prezentare a imaginii       │            │
│                               │României                                             │       1.000│
│       02                      │Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului    │     152.669│
│       03                      │Fond de intervenție la dispoziția Guvernului         │      15.000│
│       04                      │Fondul Național de Preaderare                        │   1.420.761│
│       11                      │Asistența națională externă pentru dezvoltare        │       8.400│
│       12                      │Fondul Național de Dezvoltare                        │     198.648│
│       50                      │Alte servicii publice generale                       │   1.216.990│
│5501                           │TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI    │   7.410.402│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │   5.369.689│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │      31.874│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                   │   4.918.596│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE              │            │
│                               │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                               │     419.219│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                │   2.040.713│
│                  81           │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE                     │   2.040.713│
│6000   01                      │PARTEA A II-A APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ   │            │
│                               │NAȚIONALĂ                                            │  15.802.498│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │  14.029.153│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │  11.022.095│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │   1.613.249│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                   │      22.316│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE              │            │
│                               │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                               │     886.573│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │     176.963│
│                  56           │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE│            │
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                     │     224.453│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │         174│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │       6.020│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE                        │            │
│                               │PROGRAMELOR CU FINANȚARE                             │      77.310│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │   1.773.275│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │   1.773.275│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                │          70│
│                  81           │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE                     │          70│
│                       01      │Rambursări de credite externe                        │          70│
│                            01 │Rambursări de credite externe contractate de         │            │
│                               │ordonatorii de credite                               │          70│
│6001                           │APĂRARE                                              │   4.695.941│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │   3.708.773│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │   2.696.189│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │     749.226│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │     104.077│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │     158.957│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │         104│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │         220│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │     987.168│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │     987.168│
│6001   01                      │Administrație centrală                               │     302.172│
│       02                      │Apărare națională                                    │   3.956.868│
│       03                      │Ajutor militar extern                                │     391.552│
│       25                      │Cercetare și dezvoltare pentru apărare               │      24.903│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul apărării                 │      20.446│
│6101                           │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ                │  11.106.557│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │  10.320.380│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │   8.325.906│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │     864.023│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                   │      22.316│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │     782.496│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │      18.006│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE│            │
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                     │     224.453│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │          70│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │       5.800│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU         │            │
│                               │FINANȚARE RAMBURSABILĂ                               │      77.310│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │     786.107│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │     786.107│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                │          70│
│                  81           │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE                     │          70│
│6101   01                      │Administrația centrală                               │   1.172.804│
│       03                      │Ordine publică                                       │   4.089.402│
│             01                │Poliție                                              │   2.393.022│
│             02                │Jandarmerie                                          │     919.749│
│             03                │Paza și supravegherea frontierei                     │     776.631│
│       04                      │Siguranța națională                                  │   1.758.125│
│       05                      │Protecție civilă și protecția contra incendiilor     │     987.295│
│       06                      │Autorități judecătorești                             │   1.761.700│
│       07                      │Penitenciare                                         │     700.048│
│       25                      │Cercetare și dezvoltare pentru ordine publică și     │            │
│                               │siguranță națională                                  │       1.000│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul ordinii                  │            │
│                               │publice și siguranței naționale                      │     636.183│
│6500   01                      │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE           │  31.447.826│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │  29.803.130│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │   1.116.421│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │     939.280│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                   │       6.456│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │   7.006.816│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │     115.192│
│                  56           │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE│            │
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                     │     841.382│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │  17.859.387│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │   1.135.181│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │   1.635.962│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │   1.635.962│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                │       8.734│
│                  80           │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI                                │         454│
│                  81           │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE                     │       8.280│
│                       01      │Rambursări de credite externe                        │       8.280│
│                            01 │Rambursări de credite externe contractate            │            │
│                               │de ordonatorii de credite                            │       8.280│
│6501                           │ÎNVĂȚĂMÂNT                                           │   6.346.711│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │   4.826.814│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │     674.470│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │     240.244│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                   │       5.406│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │   2.521.946│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │       3.679│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE│            │
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                     │     440.443│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │     242.567│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │     448.565│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU         │            │
│                               │FINANȚARE RAMBURSABILĂ                               │     249.494│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │   1.519.897│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │   1.519.897│
│6501   01                      │Administrație centrală                               │      57.300│
│       02                      │Servicii publice descentralizate                     │   1.483.132│
│       03                      │învățământ preșcolar și primar                       │       3.335│
│             01                │Învățământ preșcolar                                 │       3.335│
│       04                      │Învățământ secundar                                  │     587.735│
│             01                │Învățământ secundar interior                         │     289.910│
│             02                │Învățământ secundar superior                         │     289.522│
│             03                │Învățământ profesional                               │      38.303│
│       05                      │Învățământ postliceal                                │      50.035│
│       06                      │Învățământ superior                                  │   3.320.317│
│             01                │Învățământ universitar                               │   2.846.386│
│             02                │Învățământ postuniversitar                           │     473.931│
│       07                      │Învățământ nedefinibil prin nivel                    │      59.687│
│             01                │Centre de specializare, perfecționare,               │            │
│                               │calificare și recalificare                           │       3.840│
│             02                │Biblioteci centrale, universitare și pedagogice      │      55.847│
│       11                      │Servicii auxiliare pentru educație                   │     365.332│
│             04                │Cămine și cantine pentru studenți                    │     147.680│
│             30                │Alte servicii auxiliare                              │     217.652│
│       25                      │Cercetare și dezvoltare pentru învățământ            │          74│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul                          │            │
│                               │învățământului                                       │     419.764│
│6601                           │SĂNĂTATE                                             │   2.403.254│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │   2.322.754│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │     268.249│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │     127.504│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                   │       1.050│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │   1.592.907│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │       9.764│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE│            │
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                     │     103.380│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │       3.000│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU         │            │
│                               │FINANȚARE RAMBURSABILĂ                               │     216.900│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │      72.220│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │      72.220│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                │       8.280│
│                  81           │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE                     │       8.280│
│6601   01                      │Administrația centrală                               │      21.200│
│       02                      │Servicii publice descentralizate                     │     170.000│
│       04                      │Servicii medicale în ambulator                       │       9.775│
│             05                │Asistență medicală în centre                         │            │
│                               │medicale multifuncționale                            │       9.775│
│       06                      │Servicii medicale în unități similare cu paturi      │      87.929│
│             01                │Spitale generale                                     │      87.929│
│       08                      │Servicii de sănătate publică                         │      45.000│
│       09                      │Hematologie și securitate transfuzională             │      65.000│
│       10                      │Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în  │            │
│                               │sănătate                                             │       6.226│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul sănătății                │   1.998.124│
│             50                │Alte instituții și acțiuni sanitare                  │   1.998.124│
│6701                           │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE                         │   2.313.926│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │   2.276.715│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │      74.029│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │     399.928│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │     777.848│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │      91.525│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE│            │
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                     │      14.435│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │     666.604│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU         │            │
│                               │FINANȚARE RAMBURSABILĂ                               │     252.346│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │      37.211│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │      37.211│
│6701   01                      │Administrație centrală                               │     100.090│
│       02                      │Servicii publice descentralizate                     │      38.000│
│       03                      │Servicii culturale                                   │     386.308│
│             01                │Biblioteci publice naționale                         │      13.510│
│             03                │Muzee                                                │     115.816│
│             04                │Instituții publice de spectacole și concerte         │     202.311│
│             11                │Edituri                                              │       2.808│
│             12                │Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice    │      42.603│
│             14                │Centre culturale                                     │       7.880│
│             16                │Târguri, saloane și expoziții de carte și de         │            │
│                               │publicații culturale                                 │       1.380│
│       05                      │Servicii recreative și sportive                      │     459.268│
│             01                │Sport                                                │     441.268│
│             02                │Tineret                                              │      18.000│
│       06                      │Servicii religioase                                  │     387.488│
│       50                      │Alte servicii în domeniile culturii,                 │            │
│                               │recreerii și religiei                                │     942.772│
│6801                           │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                       │  20.383.935│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │  20.376.847│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │      99.673│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │     171.604│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │   2.114.115│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │      10.224│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE│            │
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                     │     283.124│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │  17.613.820│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │      20.012│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU         │            │
│                               │FINANȚARE RAMBURSABILĂ                               │      64.275│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │       6.634│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │       6.634│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                │         454│
│                  80           │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI                                │         454│
│6801   01                      │Administrație centrală                               │     319.247│
│       02                      │Servicii publice descentralizate                     │      92.303│
│       03                      │Pensii și ajutoare pentru bătrânețe                  │  11.092.405│
│       05                      │Asistență socială în caz de boli și invalidități     │   1.779.219│
│             02                │Asistență socială în caz de invaliditate             │   1.779.219│
│       06                      │Asistență socială pentru familie și copii            │   5.518.787│
│       08                      │Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau       │            │
│                               │pensionare                                           │     273.099│
│       09                      │Ajutoare pentru urmași                               │         785│
│       15                      │Prevenirea excluderii sociale                        │     920.047│
│             01                │Ajutor social                                        │     793.252│
│             03                │Centre de primire și cazare a persoanelor solicitante│            │
│                               │a statutului de refugiat                             │       2.026│
│             04                │Servicii sociale                                     │      33.997│
│             50                │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii               │            │
│                               │excluderii sociale                                   │      90.772│
│       25                      │Cercetare și dezvoltare în domeniul                  │            │
│                               │asigurărilor și asistenței sociale                   │       2.968│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor             │            │
│                               │și asistenței sociale                                │     385.075│
│7000   01                      │Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE                 │            │
│                               │PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE                      │   3.857.778│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │   3.366.278│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │     145.992│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │      53.821│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                   │       9.200│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                  │      12.800│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │   1.221.872│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │     611.339│
│                  56           │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE│            │
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                     │     116.264│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │          50│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │     491.500│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │     491.500│
│7001                           │LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ             │   3.225.489│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │   2.773.989│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │       9.620│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                  │      12.800│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │     972.622│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │     569.007│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE│            │
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                     │      15.000│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU         │            │
│                               │FINANȚARE RAMBURSABILĂ                               │   1.194.940│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │     451.500│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │     451.500│
│7001   03                      │Locuințe                                             │   1.520.715│
│             01                │Dezvoltarea sistemului de locuințe                   │   1.520.715│
│       05                      │Alimentare cu apa și amenajări hidrotehnice          │     935.877│
│             02                │Amenajări hidrotehnice                               │     935.877│
│       50                      │Alte servicii în domeniile locuințelor,              │            │
│                               │serviciilor și dezvoltării comunale                  │     768.897│
│7401                           │PROTECȚIA MEDIULUI                                   │     632.289│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │     592.289│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │     145.992│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │      44.201│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                   │       9.200│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │     249.250│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │      42.332│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE│            │
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                     │     101.264│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │          50│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │      40.000│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │      40.000│
│7401   01                      │Administrație centrală                               │      55.555│
│       03                      │Reducerea și controlul poluării                      │     568.552│
│       04                      │Protecția biosferei și a mediului natural            │       4.250│
│       25                      │Cercetare și dezvoltare în domeniul mediului         │       3.932│
│8000   01                      │Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE                       │  21.265.001│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │  20.616.587│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │     665.027│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │     457.840│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                   │     263.517│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                  │   4.247.990│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │   2.200.574│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │   4.959.213│
│                  56           │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE│            │
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                     │   5.650.626│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │      99.414│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE                        │            │
│                               │PROGRAMELOR CU FINANȚARE                             │   2.072.386│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │     180.614│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │     180.614│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                │     467.800│
│                  80           │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI                                │       5.000│
│                  81           │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE                     │     462.800│
│                       01      │Rambursări de credite externe                        │     462.800│
│                            01 │Rambursări de credite externe contractate            │            │
│                               │de ordonatorii de credite                            │     462.800│
│8001                           │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE,                          │            │
│                               │COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ                               │   1.931.873│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │   1.884.241│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │      85.745│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │     109.883│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                  │     260.129│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │     110.331│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │     735.972│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE│            │
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                     │     483.536│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │         874│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU         │            │
│                               │FINANȚARE RAMBURSABILĂ                               │      97.771│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │      42.632│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │      42.632│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                │       5.000│
│                  80           │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI                                │       5.000│
│8001   01                      │Acțiuni generale economice și comerciale             │   1.931.873│
│             01                │Administrație centrală                               │     250.872│
│             03                │Meteorologie                                         │      52.910│
│             05                │Sistemul național antigrindină                       │       9.000│
│             06                │Prevenire și combatere inundații și ghețuri          │       4.617│
│             07                │Susținerea exportului, a mediului de afaceri și a    │            │
│                               │tranzacțiilor internaționale                         │     224.069│
│             10                │Programe de dezvoltare regională și socială          │     670.165│
│             11                │Rezerve de stat și de mobilizare                     │      94.092│
│             12                │Ajutoare de stat                                     │     593.657│
│             30                │Alte cheltuieli pentru acțiuni generale              │            │
│                               │economice și comerciale                              │      32.491│
│8101                           │COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE                              │   1.057.586│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │   1.057.586│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                  │     293.160│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │     470.129│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │     294.297│
│8101   02                      │Cărbune și alți combustibili minerali solizi         │     309.850│
│       04                      │Combustibil nuclear                                  │         584│
│       05                      │Energie electrică                                    │     256.107│
│       06                      │Energie termică                                      │     470.129│
│       50                      │Alte cheltuieli privind combustibili și energia      │      20.916│
│8201                           │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII   │     360.007│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │     309.617│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │          20│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                   │      52.170│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                  │     126.290│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │      25.000│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │     106.137│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                │      50.390│
│                  81           │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE                     │      50.390│
│8201   01                      │Industria extractivă a resurselor minerale altele    │            │
│                               │decât combustibilii minerali                         │      73.940│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul industriei               │     286.067│
│8301                           │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE │   8.392.664│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │   8.308.638│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │     531.134│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │     115.612│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                   │         580│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                  │   2.468.604│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │     834.087│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │     142.448│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE│            │
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                     │   3.895.173│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │      91.440│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU         │            │
│                               │FINANȚARE RAMBURSABILĂ                               │     229.560│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │      81.266│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │      81.266│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                │       2.760│
│                  81           │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE                     │       2.760│
│8301   01                      │Administrație centrală                               │     127.472│
│       02                      │Servicii publice descentralizate                     │     964.879│
│       03                      │Agricultură                                          │   5.206.740│
│             01                │Amendare soluri acide și alcaline                    │       9.700│
│             02                │Îmbunătățiri funciare, irigații, desecări și         │            │
│                               │combaterea eroziunii solului                         │     586.855│
│             03                │Protecția plantelor și carantina fitosanitară        │      44.915│
│             04                │Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli  │   4.223.100│
│             05                │Reproducția și selecția animalelor                   │      23.600│
│             30                │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii             │     318.570│
│       04                      │Silvicultura                                         │     194.770│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii,            │            │
│                               │silviculturii, pisciculturii și vânătorii            │   1.898.803│
│8401                           │TRANSPORTURI                                         │   8.712.444│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │   8.285.262│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │      41.790│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │      16.563│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                   │     210.767│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                  │   1.099.807│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │     458.454│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │   3.632.797│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE│            │
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                     │   1.149.729│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │       7.100│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU         │            │
│                               │FINANȚARE RAMBURSABILĂ                               │   1.668.255│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │      17.532│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │      17.532│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                │     409.650│
│                  81           │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE                     │     409.650│
│8401   01                      │Administrație centrală                               │      54.453│
│       03                      │Transport rutier                                     │   5.743.520│
│             01                │Drumuri și poduri                                    │   5.743.520│
│       04                      │Transport feroviar                                   │   2.472.146│
│             01                │Transport pe cale ferată                             │   1.907.406│
│             02                │Transport cu metroul                                 │     564.740│
│       05                      │Transport pe apă                                     │     275.589│
│       06                      │Transport aerian                                     │     166.736│
│             02                │Aviația civilă                                       │     151.137│
│             03                │Zboruri speciale                                     │      15.599│
│8501                           │COMUNICAȚII                                          │     310.357│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │     271.557│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │       5.640│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │     107.752│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │         700│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE│            │
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                     │     106.715│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU         │            │
│                               │FINANȚARE RAMBURSABILĂ                               │      50.750│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │      38.800│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │      38.800│
│8501   01                      │Comunicații                                          │     310.357│
│8601                           │CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC         │     103.974│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │     103.590│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │         718│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │      56.010│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │      46.862│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │         384│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │         384│
│8601   02                      │Cercetare și dezvoltare în domeniul agriculturii,    │            │
│                               │silviculturii, pisciculturii și vânătorii            │      45.180│
│       03                      │Cercetare și dezvoltare în domeniul combustibilului  │            │
│                               │și energiei                                          │      31.652│
│       04                      │Cercetare și dezvoltare în domeniul industriei       │            │
│                               │extractive, prelucrătoare și construcțiilor          │      27.142│
│8701                           │ALTE ACȚIUNI ECONOMICE                               │     396.096│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │     396.096│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │      52.000│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │     302.573│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE│            │
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                     │      15.473│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU         │            │
│                               │FINANȚARE RAMBURSABILĂ                               │      26.050│
│8701   01                      │Fondul Român de Dezvoltare Socială                   │     396.096│
│9901                           │DEFICIT                                              │ -19.077.757│
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
 

 

 

 

ANEXA Nr. 2 

    SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate,
după caz pe anul 2009

   

                                                                                         - mii lei -
┌─────┬─────┬────┬─────┬───┬────┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│Capi-│Sub- │Pa- │Gru- │Ar-│Ali-│                                                     │    2009    │
│ tol │capi-│ra- │ pa/ │ti-│ne- │                 Denumire indicator                  │  Program   │
│     │ tol │graf│Titlu│col│ at │                                                     │            │
├─────┴─────┴────┴─────┴───┴────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│               A               │                          B                          │     1      │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│5000                           │TOTAL GENERAL                                        │            │
│                               │-------------                                        │ 108.129.691│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │  99.265.340│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │  17.410.275│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │   7.082.463│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                   │   5.220.355│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                  │   4.260.790│
│                  50           │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ                          │     167.669│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │  13.232.477│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │  17.975.984│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE│            │
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                     │  10.379.973│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │  17.862.376│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │   1.545.327│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU         │            │
│                               │FINANȚARE RAMBURSABILĂ                               │   4.127.651│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │   6.342.673│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │   5.244.025│
│                  72           │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE                        │     900.000│
│                  75           │TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE             │     198.648│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                │   2.521.678│
│                  80           │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI                                │       5.454│
│                  81           │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE                     │   2.516.224│
│5001                           │CHELTUIELI - BUGET DE STAT                           │            │
│                               │--------------------------                           │  94.767.512│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │  86.878.961│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │  15.525.804│
│                       01      │Cheltuieli salariale în bani                         │  10.715.816│
│                            01 │Salarii de bază                                      │   5.438.884│
│                            02 │Salarii de merit                                     │     128.912│
│                            03 │Indemnizație de conducere                            │     156.410│
│                            04 │Spor de vechime                                      │     650.078│
│                            05 │Sporuri pentru condiții de muncă                     │   1.004.278│
│                            06 │Alte sporuri                                         │   1.020.194│
│                            07 │Ore suplimentare                                     │      33.151│
│                            O8 │Fond de premii                                       │     534.437│
│                            09 │Primă de vacanță                                     │     324.686│
│                            10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul               │       7.116│
│                            11 │Fond aferent plății cu ora                           │      53.101│
│                            12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității│      22.016│
│                            13 │Indemnizații de delegare                             │     355.717│
│                            14 │Indemnizații de detașare                             │       4.353│
│                            15 │Alocații pentru transportul la și de la locul de     │            │
│                               │muncă                                                │       2.170│
│                            16 │Alocații pentru locuințe                             │      15.602│
│                            30 │Alte drepturi salariale în bani                      │     964.711│
│                       02      │Cheltuieli salariale în natură                       │   2.301.970│
│                            02 │Norme de hrană                                       │   1.697.509│
│                            03 │Uniforme și echipament obligatoriu                   │     465.382│
│                            04 │Locuință de serviciu folosită de salariat și         │            │
│                               │familia sa                                           │         751│
│                            05 │Transportul la și de la locul de muncă               │      12.167│
│                            30 │Alte drepturi salariale în natură                    │     126.161│
│                       03      │Contribuții                                          │   1.691.518│
│                            01 │Contribuții de asigurări sociale de stat             │   1.000.470│
│                            02 │Contribuții de asigurări de șomaj                    │      38.794│
│                            03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate         │     583.326│
│                            04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă   │            │
│                               │și boli profesionale                                 │      18.225│
│                            05 │Prime de asigurare viață plătite de angajator        │            │
│                               │pentru angajați                                      │       3.725│
│                            06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații          │      46.690│
│                            07 │Contribuții la fondul de garantare a creanțelor      │            │
│                               │salariale                                            │         288│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │   4.512.193│
│                       01      │Bunuri și servicii                                   │   1.790.035│
│                            01 │Furnituri de birou                                   │      38.442│
│                            02 │Materiale pentru curățenie                           │      10.434│
│                            03 │Încălzit, iluminat și forță motrică                  │     342.862│
│                            04 │Apă, canal și salubritate                            │      57.533│
│                            05 │Carburanți și lubrifianți                            │     205.526│
│                            06 │Piese de schimb                                      │      66.445│
│                            07 │Transport                                            │      10.119│
│                            08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet          │     182.052│
│                            09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter        │            │
│                               │funcțional                                           │     703.582│
│                            30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și        │            │
│                               │funcționare                                          │     173.040│
│                       02      │Reparații curente                                    │     110.031│
│                       03      │Hrană                                                │     117.266│
│                            01 │Hrană pentru oameni                                  │     114.586│
│                            02 │Hrană pentru animale                                 │       2.680│
│                       04      │Medicamente și materiale sanitare                    │      24.142│
│                            01 │Medicamente                                          │      11.163│
│                            02 │Materiale sanitare                                   │       4.058│
│                            03 │Reactivi                                             │       8.650│
│                            04 │Dezinfectanți                                        │         271│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar              │     172.092│
│                            01 │Uniforme și echipament                               │      86.543│
│                            03 │Lenjerie și accesorii de pat                         │       2.977│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                             │      82.572│
│                       06      │Deplasări, detașări, transferări                     │     201.193│
│                            01 │Deplasări interne, detășări, transferări             │     102.581│
│                            02 │Deplasări în străinătate                             │      98.612│
│                       09      │Materiale de laborator                               │       5.834│
│                       10      │Cercetare-dezvoltare                                 │     785.371│
│                       11      │Cărți, publicații și materiale documentare           │      20.751│
│                       12      │Consultanții și expertiză                            │      19.903│
│                       13      │Pregătire profesională                               │      21.446│
│                       14      │Protecția muncii                                     │       5.977│
│                       15      │Muniție, furnituri și armament de natura activelor   │            │
│                               │fixe pentru armată                                   │      29.558│
│                       16      │Studii și cercetări                                  │         240│
│                       18      │Plăți pentru finanțarea patrimoniului genetic al     │            │
│                               │animalelor                                           │      16.900│
│                       21      │Meteorologie                                         │      52.000│
│                       22      │Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor            │       9.000│
│                       23      │Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor│       4.517│
│                       24      │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor   │      42.187│
│                            01 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor   │            │
│                               │externe                                              │      20.313│
│                            02 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor   │            │
│                               │interne                                              │       5.700│
│                            03 │Stabilirea riscului de țară                          │       1.904│
│                            04 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor   │            │
│                               │preluate de MEF în baza OUG nr. 64/2007              │      14.270│
│                       25      │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din  │            │
│                               │acțiuni în reprezentarea intereselor statului,       │            │
│                               │potrivit dispozițiilor legale                        │      42.628│
│                       28      │Ajutor public judiciar                               │      15.186│
│                       30      │Alte cheltuieli                                      │     850.936│
│                            01 │Reclamă și publicitate                               │       7.490│
│                            02 │Protocol și reprezentare                             │      30.818│
│                            03 │Prime de asigurare non-viață                         │      51.556│
│                            04 │Chirii                                               │     130.145│
│                            06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor    │     137.789│
│                            07 │Fondul Președintelui/Fondul conducătorului           │            │
│                               │instituției publice                                  │       2.109│
│                            08 │Fondul Primului ministru                             │         780│
│                            09 │Executarea silită a creanțelor bugetare              │       7.306│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                │     482.943│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                   │   5.220.085│
│                       01      │Dobânzi aferente datoriei publice interne            │   2.783.000│
│                            01 │Dobânzi aferente datoriei publice                    │            │
│                               │interne directe                                      │   2.783.000│
│                       02      │Dobânzi aferente datoriei publice externe            │   1.172.590│
│                            01 │Dobânzi aferente datoriei publice                    │            │
│                               │externe directe                                      │     898.816│
│                            02 │Dobânzi aferente creditelor externe                  │            │
│                               │contractate de ordonatorii de credite                │     273.774│
│                       03      │Alte dobânzi                                         │      27.715│
│                            05 │Dobânzi la operațiunile de leasing                   │      27.715│
│                       04      │Dobânzi aferente împrumuturilor preluate             │            │
│                               │de MEF în baza O.U.G. nr. 64/2007                    │   1.236.780│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                  │   4.260.790│
│                       01      │Subvenții pe produse                                 │     311.571│
│                       02      │Subvenții pe activități                              │      23.451│
│                       03      │Subvenții pentru acoperirea diferențelor             │            │
│                               │de preț și tarif                                     │     210.655│
│                       04      │Subvenții pentru susținerea transportului            │            │
│                               │feroviar public de călători                          │     678.382│
│                       05      │Subvenții pentru transportul de călători             │            │
│                               │cu metroul                                           │     327.343│
│                       06      │Acțiuni de ecologizare                               │      42.700│
│                       13      │Susținerea exportului, a mediului de                 │            │
│                               │afaceri și a tranzacțiilor internaționale            │     260.129│
│                       14      │Susținerea infrastructurii de transport              │      52.530│
│                       15      │Sprijinirea producătorilor agricoli                  │   2.231.904│
│                       16      │Programe de conservare sau de închidere a minelor    │      76.143│
│                       18      │Protecție socială în sectorul minier                 │      15.081│
│                       30      │Alte subvenții                                       │      30.901│
│                  50           │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ                          │     167.669│
│                       01      │Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului    │     152.669│
│                       02      │Fond de intervenție la dispoziția Guvernului         │      15.000│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │  11.810.456│
│                       01      │Transferuri curente                                  │   9.527.881│
│                            01 │Transferuri către instituții publice                 │   2.796.835│
│                            02 │Finanțarea de bază a învățământului superior         │   2.062.143│
│                            03 │Acțiuni de sănătate                                  │   1.074.331│
│                            04 │Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu       │            │
│                               │handicap                                             │   1.700.000│
│                            10 │Transferuri privind contribuții de sănătate pentru   │            │
│                               │persoane care execută pedepse private de libertate   │            │
│                               │sau arest preventiv                                  │         944│
│                            11 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul        │            │
│                               │fondului național unic de asigurări sociale de       │            │
│                               │sănătate                                             │     231.394│
│                            13 │Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar   │      32.000│
│                            25 │Programe pentru sănătate                             │     147.020│
│                            26 │Transferuri privind contribuția de asigurări sociale │            │
│                               │de sănătate pentru persoanele aflate în concediu     │            │
│                               │pentru creșterea copilului                           │      99.860│
│                            28 │Întreținerea infrastructurii rutiere                 │     277.740│
│                            32 │Reabilitarea termică a clădirilor de locuit          │     160.000│
│                            34 │Transferuri pentru compensarea creșterilor           │            │
│                               │neprevizionate ale prețurilor la combustibili        │     470.129│
│                            36 │Sprijin financiar la constituirea familiei           │      88.000│
│                            37 │Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru       │            │
│                               │încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili │            │
│                               │petrolieri                                           │     183.252│
│                            38 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele       │            │
│                               │locale pentru finanțarea unităților de asistență     │            │
│                               │medico-sociale                                       │      24.000│
│                            40 │Transferuri pentru acordarea trusoului pentru        │            │
│                               │nou-născuți                                          │      28.500│
│                            43 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele       │            │
│                               │locale pentru finanțarea programelor de              │            │
│                               │electrificare                                        │       7.233│
│                            45 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele       │            │
│                               │locale pentru finanțarea sănătății                   │     143.500│
│                            47 │Transferuri pentru dezvoltarea instituțională a      │            │
│                               │învățământului superior                              │       1.000│
│                       02      │Transferuri de capital                               │   2.282.575│
│                            03 │Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea,       │            │
│                               │modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de         │            │
│                               │interes local clasate                                │     350.420│
│                            04 │Programul pentru construcții de locuințe             │            │
│                               │și săli de sport                                     │     186.000│
│                            05 │Finanțarea elaborării și/sau actualizării            │            │
│                               │planurilor urbanistice generale și a                 │            │
│                               │regulamentelor locale de urbanism                    │       5.100│
│                            06 │Retehnologizarea centralelor termice                 │            │
│                               │și electrice de termoficare                          │      68.549│
│                            08 │Aparatură medicală și echipamente de                 │            │
│                               │comunicații în urgență                               │       1.110│
│                            09 │Finanțarea acțiunilor privind reducerea              │            │
│                               │riscului seismic al construcțiilor                   │            │
│                               │existente cu destinație de locuință                  │      10.000│
│                            10 │Plăți în contul creditelor garantate                 │            │
│                               │și/sau subîmprumutate                                │     419.219│
│                            11 │Transferuri pentru reparații capitale și spitale     │       6.995│
│                            12 │Transferuri pentru finanțarea                        │            │
│                               │investițiilor la spitale                             │      83.943│
│                            13 │Dezvoltarea infrastructurii rutiere                  │     157.401│
│                            14 │Programe multianuale de mediu și gospodărire a       │            │
│                               │apelor                                               │     245.000│
│                            15 │Finanțarea cheltuielilor de capital ale              │            │
│                               │unităților de învățământ preuniversitar              │     191.600│
│                            18 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele     │            │
│                               │locale pentru finalizarea lucrărilor de construcție  │            │
│                               │a așezămintelor culturale și pentru unități de       │            │
│                               │cultură                                              │       4.665│
│                            20 │Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor    │     250.000│
│                            21 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele     │            │
│                               │locale pentru realizarea obiectivelor de investiții  │            │
│                               │în turism                                            │     302.573│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │  14.206.860│
│                       01      │A. Transferuri interne                               │   7.883.472│
│                            01 │Restructurarea industriei de apărare                 │      30.000│
│                            02 │Sprijin financiar pentru activitatea                 │            │
│                               │Comitetului Olimpic și Sportiv Român                 │      26.014│
│                            03 │Programe cu finanțare rambursabilă                   │     202.323│
│                            05 │Programul de realizare a sistemului                  │            │
│                               │național antigrindină                                │       9.000│
│                            06 │Sprijinirea proprietarilor de păduri                 │       3.000│
│                            07 │Programe comunitare                                  │       2.364│
│                            08 │Programe PHARE și alte programe cu                   │            │
│                               │finanțare nerambursabilă                             │      48.057│
│                            09 │Programe ISPA                                        │      20.131│
│                            11 │Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile    │            │
│                               │post aderare de la Comunitatea Europeană             │     425.228│
│                            12 │Investiții ale agenților economici cu capital de     │            │
│                               │stat                                                 │   4.355.127│
│                            13 │Programe de dezvoltare                               │     452.609│
│                            14 │Fond Național de Preaderare                          │   1.420.761│
│                            18 │Alte transferuri curente interne                     │      77.093│
│                            26 │Sprijin financiar pentru construirea de locuințe,    │            │
│                               │reabilitarea, consolidarea și extinderea locuințelor │            │
│                               │existente                                            │       5.000│
│                            28 │Cheltuieli neeligibile ISPA                          │     212.608│
│                            33 │Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor  │            │
│                               │de ajutor de stat pentru stimularea realizării de    │            │
│                               │investiții                                           │     260.588│
│                            34 │Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor  │            │
│                               │de ajutor de stat pentru acordarea de ajutoare de    │            │
│                               │minimis                                              │       8.469│
│                            41 │Asistență pentru dezvoltare alocată în beneficiul    │            │
│                               │statelor partenere                                   │         500│
│                            43 │Transferuri aferente schemei de ajutor de stat       │            │
│                               │privind dezvoltarea regională prin stimularea        │            │
│                               │proiectelor mari de investiții                       │      40.000│
│                            44 │Transferuri aferente ajutorului de stat individual   │            │
│                               │având ca obiectiv dezvoltarea regională              │     134.600│
│                            45 │Transfer pentru instituirea unei scheme de ajutor de │            │
│                               │stat privind asigurarea dezvoltării economice        │            │
│                               │durabile                                             │     150.000│
│                       02      │B. Transferuri curente în străinătate                │            │
│                               │(către organizații internaționale)                   │     405.526│
│                            01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │     397.039│
│                            03 │Asistență pentru dezvoltare alocată în străinătate   │       8.487│
│                       03      │Contribuția României la bugetul U.E.                 │   5.900.000│
│                            01 │Contribuții din taxe vamale (altele decât în         │            │
│                               │sectorul agricol)                                    │     841.909│
│                            02 │Contribuții din taxe vamale legate de sectorul       │            │
│                               │agricol                                              │     141.190│
│                            03 │Contribuții din sectorul zahărului                   │       4.425│
│                            04 │Contribuții din resursa TVA                          │     795.298│
│                            05 │Contribuții pentru corecția/rabatul acordat Marii    │            │
│                               │Britanii                                             │     462.111│
│                            06 │Contribuții din resursa VBN                          │   3.135.017│
│                            07 │Contribuții suplimentare și neprevăzute              │     520.050│
│                       04      │Alte plăți către UE                                  │      17.862│
│                            02 │Contribuția României la Fondul de Cercetare pentru   │            │
│                               │Cărbune și Oțel                                      │      17.862│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI        │            │
│                               │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE            │   7.654.465│
│                       01      │Programe din Fondul European de Dezvoltare           │            │
│                               │Regională (FEDR)                                     │     666.817│
│                       02      │Programe din Fondul Social European (FSE)            │     627.898│
│                       03      │Programe din Fondul de Coeziune (FC)                 │     892.285│
│                       04      │Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare   │            │
│                               │Rurală (FEADR)                                       │   1.238.200│
│                       05      │Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)    │      31.006│
│                       06      │Programe din Fondul European de Garantare            │            │
│                               │Agricolă (FEGA)                                      │   2.598.056│
│                       09      │Sume aferente Fondului European pentru Refugiați     │       2.548│
│                       10      │Sume aferente Fondului European de Returnare         │       2.466│
│                       11      │Sume aferente Fondului European de                   │            │
│                               │Integrarea Resortisanților Țărilor Terțe             │       5.963│
│                       13      │Programe finanțate în cadrul facilității Schengen    │     218.825│
│                       14      │Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție      │       1.205│
│                       15      │Alte programe comunitare finanțate în perioada       │            │
│                               │2007-2013                                            │      50.403│
│                       16      │Alte facilități și instrumente post aderare          │      38.010│
│                       19      │Asistență tehnică în cadrul Programului              │            │
│                               │Operațional Asistență Tehnică                        │      98.527│
│                       20      │Asistență tehnică în cadrul programelor              │            │
│                               │operaționale, altele decât Programul Operațional     │            │
│                               │Asistență Tehnică                                    │     364.873│
│                       21      │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către     │            │
│                               │bugetele locale necesare susținerii derulării        │            │
│                               │proiectelor finanțate din FEN post aderare           │     304.878│
│                       22      │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către     │            │
│                               │ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de │            │
│                               │drept privat sau public necesare susținerii          │            │
│                               │derulării proiectelor finanțate din FEN post aderare │     434.433│
│                       23      │Transferuri din bugetul de stat către instituții     │            │
│                               │finanțate parțial sau integral din venituri proprii  │            │
│                               │pentru proiecte finanțate din FEN post aderare       │      78.072│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │  17.859.561│
│                       01      │Asigurări sociale                                    │  11.107.867│
│                       02      │Ajutoare sociale                                     │   6.751.694│
│                            01 │Ajutoare sociale în numerar                          │   6.294.046│
│                            02 │Ajutoare sociale în natură                           │     452.798│
│                            03 │Tichete de creșă                                     │       4.850│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │   1.533.427│
│                       01      │Burse                                                │     438.419│
│                       03      │Finanțarea partidelor politice                       │       8.200│
│                       04      │Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând    │            │
│                               │minorităților naționale altele decât cele care       │            │
│                               │primesc subvenții de la bugetul de stat              │      70.000│
│                       05      │Finanțarea unor programe și proiecte interetnice și  │            │
│                               │combaterea intoleranței                              │       3.880│
│                       07      │Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și │            │
│                               │a organizațiilor reprezentative ale acestora         │      10.000│
│                       08      │Programe pentru tineret                              │      18.000│
│                       09      │Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz  │            │
│                               │de calamități naturale în agricultură                │      17.000│
│                       11      │Asociații și fundații                                │      25.100│
│                       12      │Susținerea cultelor                                  │     105.838│
│                       13      │Contribuția statului, pentru sprijinirea Bisericii   │            │
│                               │Ortodoxe Române din afara granițelor                 │       9.816│
│                       14      │Contribuția statului la salarizarea personalului de  │            │
│                               │cult                                                 │     270.859│
│                       15      │Contribuții la salarizarea personalului neclerical   │       1.536│
│                       16      │Proiecte de comunicare, informare publică și         │            │
│                               │promovarea imaginii și intereselor românești peste   │            │
│                               │hotare                                               │       5.639│
│                       17      │Despăgubiri civile                                   │     264.803│
│                       18      │Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea    │            │
│                               │prevenirii și combaterii epizootiilor                │      19.000│
│                       19      │Indemnizația de merit                                │      31.277│
│                       20      │Sume destinate finanțării programelor sportive       │            │
│                               │realizate de structurile sportive de drept privat    │     115.000│
│                       22      │Acțiuni cu caracter științific și social cultural    │      51.787│
│                       23      │Finanțarea Ansamblului Memorialului Victimelor       │            │
│                               │Comunismului și al Rezistenței Sighet                │       1.280│
│                       24      │Finanțarea Ansamblului Memorialul Revoluției -       │            │
│                               │Decembrie 1989 din Municipiul Timișoara              │         745│
│                       26      │Sume acordate de la bugetul de stat membrilor        │            │
│                               │academiilor                                          │       8.373│
│                       27      │Renta viageră agricolă                               │      55.000│
│                       28      │Finanțarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele │            │
│                               │Athos                                                │         975│
│                       30      │Programe și proiecte privind prevenirea și           │            │
│                               │combaterea discriminării                             │         900│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU         │            │
│                               │FINANȚARE RAMBURSABILĂ                               │   4.127.651│
│                       01      │Cheltuieli aferente programelor cu finanțare         │            │
│                               │rambursabilă                                         │   4.127.651│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │   5.371.234│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │   4.272.586│
│                       01      │Active fixe                                          │   3.836.596│
│                            01 │Construcții                                          │   2.091.532│
│                            02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport         │     426.523│
│                            03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active          │            │
│                               │corporale                                            │     441.560│
│                            30 │Alte active fixe                                     │     876.981│
│                       02      │Stocuri                                              │      30.290│
│                            01 │Rezerve de stat și de mobilizare                     │      30.290│
│                       03      │Reparații capitale aferente activelor fixe           │     154.200│
│                  72           │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE                        │     900.000│
│                       01      │Active financiare                                    │     900.000│
│                            01 │Participare la capitalul social al societăților      │            │
│                               │comerciale                                           │     900.000│
│                  75           │TITLUL XIV - FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE           │     198.648│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                │   2.517.317│
│                  80           │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI                                │       5.454│
│                       01      │Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin  │            │
│                               │convenții bilaterale și interguvernamentale          │       5.000│
│                       02      │Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat    │         454│
│                  81           │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE                     │   2.511.863│
│                       01      │Rambursări de credite externe                        │     756.993│
│                            01 │Rambursări de credite externe contractate            │            │
│                               │de ordonatorii de credite                            │     471.150│
│                            06 │Diferențe de curs aferente datoriei publice externe  │     285.843│
│                       03      │Rambursări de credite în contul                      │            │
│                               │împrumuturilor preluate de MEF în baza               │            │
│                               │O.U.G. nr. 64/2007                                   │   1.754.870│
│5101                           │AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE                │  10.537.183│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │  10.362.707│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │   2.388.322│
│                       01      │Cheltuieli salariale în bani                         │   1.907.526│
│                            01 │Salarii de bază                                      │   1.157.039│
│                            02 │Salarii de merit                                     │       4.887│
│                            03 │Indemnizație de conducere                            │      46.848│
│                            04 │Spor de vechime                                      │     184.313│
│                            05 │Sporuri pentru condiții de muncă                     │      42.438│
│                            06 │Alte sporuri                                         │      89.684│
│                            07 │Ore suplimentare                                     │       7.182│
│                            08 │Fond de premii                                       │      95.081│
│                            09 │Primă de vacanță                                     │      86.079│
│                            10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul               │       1.155│
│                            11 │Fond aferent plății cu ora                           │         750│
│                            12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara         │            │
│                               │unității                                             │      14.316│
│                            13 │Indemnizații de delegare                             │      86.998│
│                            14 │Indemnizații de detașare                             │       1.017│
│                            15 │Alocații pentru transportul la și de la locul de     │            │
│                               │muncă                                                │         218│
│                            16 │Alocații pentru locuințe                             │       4.110│
│                            30 │Alte drepturi salariale în bani                      │      85.411│
│                       02      │Cheltuieli salariale în natură                       │      18.332│
│                            02 │Norme de hrană                                       │      18.008│
│                            04 │Locuință de serviciu folosită de salariat și familia │            │
│                               │sa                                                   │         194│
│                            30 │Alte drepturi salariale în natură                    │         130│
│                       03      │Contribuții                                          │     462.464│
│                            01 │Contribuții de asigurări sociale de stat             │     329.819│
│                            02 │Contribuții de asigurări de șomaj                    │      14.303│
│                            03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate         │      96.379│
│                            04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă   │            │
│                               │și boli profesionale                                 │       6.801│
│                            05 │Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru │            │
│                               │angajați                                             │           7│
│                            06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații          │      15.155│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │     596.981│
│                       01      │Bunuri și servicii                                   │     250.528│
│                            01 │Furnituri de birou                                   │       9.651│
│                            02 │Materiale pentru curățenie                           │       2.212│
│                            03 │Încălzit, iluminat și forță motrică                  │      51.312│
│                            04 │Apă, canal și salubritate                            │       7.868│
│                            05 │Carburanți și lubrifianți                            │      17.912│
│                            06 │Piese de schimb                                      │       4.577│
│                            07 │Transport                                            │         925│
│                            08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet          │      38.238│
│                            09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter        │            │
│                               │funcțional                                           │      73.032│
│                            30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și        │            │
│                               │funcționare                                          │      44.801│
│                       02      │Reparații curente                                    │      26.610│
│                       03      │Hrană                                                │         125│
│                            02 │Hrană pentru animale                                 │         125│
│                       04      │Medicamente și materiale sanitare                    │         489│
│                            01 │Medicamente                                          │         465│
│                            02 │Materiale sanitare                                   │           4│
│                            03 │Reactivi                                             │          20│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar              │       7.604│
│                            01 │Uniforme și echipament                               │         820│
│                            03 │Lenjerie și accesorii de pat                         │         100│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                             │       6.684│
│                       06      │Deplasări, detașări, transferări                     │     101.277│
│                            01 │Deplasări interne, detașări, transferări             │      52.597│
│                            02 │Deplasări în străinătate                             │      48.680│
│                       09      │Materiale de laborator                               │          60│
│                       10      │Cercetare-dezvoltare                                 │       2.040│
│                       11      │Cărți, publicații și materiale documentare           │       5.801│
│                       12      │Consultanță și expertiză                             │       1.028│
│                       13      │Pregătire profesională                               │       3.433│
│                       14      │Protecția muncii                                     │         873│
│                       16      │Studii și cercetări                                  │         139│
│                       25      │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din  │            │
│                               │acțiuni în reprezentarea intereselor statului,       │            │
│                               │potrivit dispozițiilor legale                        │          40│
│                       30      │Alte cheltuieli                                      │     196.934│
│                            01 │Reclamă și publicitate                               │         444│
│                            02 │Protocol și reprezentare                             │      20.599│
│                            03 │Prime de asigurare non-viață                         │       4.262│
│                            04 │Chirii                                               │      77.581│
│                            07 │Fondul Președintelui/Fondul conducătorului           │            │
│                               │instituției publice                                  │       1.600│
│                            08 │Fondul Primului ministru                             │         780│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                │      91.668│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE              │            │
│                               │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                               │      49.291│
│                       01      │Transferuri curente                                  │      49.291│
│                            01 │Transferuri către instituții publice                 │      49.171│
│                            03 │Acțiuni de sănătate                                  │         120│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │   6.566.659│
│                       01      │A. Transferuri interne                               │     468.018│
│                            08 │Programe PHARE și alte programe cu                   │            │
│                               │finanțare nerambursabilă                             │       8.627│
│                            11 │Cofinanțarea asistenței financiare nerambursabile    │            │
│                               │post aderare de la Comunitatea Europeană             │     425.228│
│                            12 │Investiții ale agenților economici cu capital de     │            │
│                               │stat                                                 │      32.463│
│                            18 │Alte transferuri curente interne                     │       1.700│
│                       02      │B. Transferuri curente în străinătate                │            │
│                               │(către organizații internaționale)                   │     198.641│
│                            01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │     198.641│
│                       03      │Contribuția României la bugetul U.E.                 │   5.900.000│
│                            01 │Contribuții din taxe vamale (altele decât în         │            │
│                               │sectorul agricol)                                    │     841.909│
│                            02 │Contribuții din taxe vamale legate de sectorul       │            │
│                               │agricol                                              │     141.190│
│                            03 │Contribuții din sectorul zahărului                   │       4.425│
│                            04 │Contribuții din resursa TVA                          │     795.298│
│                            05 │Contribuții pentru corecția/rabatul acordat Marii    │            │
│                               │Britanii                                             │     462.111│
│                            06 │Contribuții din resursa VBN                          │   3.135.017│
│                            07 │Contribuții suplimentare și neprevăzute              │     520.050│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI        │            │
│                               │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE            │     756.929│
│                       01      │Programe din Fondul European de Dezvoltare           │            │
│                               │Regională (FEDR)                                     │      41.325│
│                       02      │Programe din Fondul Social European (FSE)            │     130.189│
│                       13      │Programe finanțate în cadrul facilității Schengen    │     106.373│
│                       16      │Alte facilități și instrumente post aderare          │       1.495│
│                       19      │Asistență tehnică în cadrul Programului              │            │
│                               │Operațional Asistență Tehnică                        │      98.527│
│                       20      │Asistență tehnică în cadrul programelor              │            │
│                               │operaționale, altele decât Programul Operațional     │            │
│                               │Asistență Tehnică                                    │      39.618│
│                       21      │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către     │            │
│                               │bugetele locale necesare susținerii derulării        │            │
│                               │proiectelor finanțate din FEN post aderare           │      32.288│
│                       22      │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către     │            │
│                               │ONG-uri, societăți comerciale și alți beneficiari de │            │
│                               │drept privat sau public necesare susținerii          │            │
│                               │derulării proiectelor finanțate din FEN post aderare │     307.114│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │       4.525│
│                       01      │Burse                                                │         200│
│                       11      │Asociații și fundații                                │         300│
│                       17      │Despăgubiri civile                                   │       1.910│
│                       22      │Acțiuni cu caracter științific și social cultural    │       1.215│
│                       30      │Programe și proiecte privind prevenirea și           │            │
│                               │combaterea discriminării                             │         900│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │     174.476│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │     174.476│
│                       01      │Active fixe                                          │     157.816│
│                            01 │Construcții                                          │      98.110│
│                            02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport         │      18.781│
│                            03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active          │            │
│                               │corporale                                            │      14.769│
│                            30 │Alte active fixe                                     │      26.156│
│                       03      │Reparații capitale aferente activelor fixe           │      16.660│
│5101   01                      │Autorități executive și legislative                  │   4.211.955│
│             01                │Administrația prezidențială                          │      42.997│
│             02                │Autorități legislative                               │     402.137│
│             03                │Autorități executive                                 │   3.428.594│
│             04                │Alte organe ale autorităților publice                │     338.227│
│       03                      │Contribuția la bugetul UE                            │   5.900.000│
│       04                      │Cofinanțarea fondurilor primite de la Uniunea        │            │
│                               │Europeană                                            │     425.228│
│5301                           │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI DEZVOLTARE                 │   1.433.356│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │   1.416.637│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │     187.947│
│                       01      │Cheltuieli salariale în bani                         │     149.771│
│                            01 │Salarii de bază                                      │      93.280│
│                            02 │Salarii de merit                                     │       2.342│
│                            03 │Indemnizație de conducere                            │       4.468│
│                            04 │Spor de vechime                                      │      19.068│
│                            05 │Sporuri pentru condiții de muncă                     │       5.779│
│                            06 │Alte sporuri                                         │      12.582│
│                            07 │Ore suplimentare                                     │          25│
│                            08 │Fond de premii                                       │       7.265│
│                            09 │Primă de vacanță                                     │         275│
│                            10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul               │          73│
│                            11 │Fond aferent plății cu ora                           │         360│
│                            12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara         │            │
│                               │unității                                             │          13│
│                            13 │Indemnizații de delegare                             │         182│
│                            16 │Alocații pentru locuințe                             │           8│
│                            30 │Alte drepturi salariale în bani                      │       4.051│
│                       02      │Cheltuieli salariale în natură                       │          85│
│                            04 │Locuință de serviciu folosită de salariat și familia │            │
│                               │sa                                                   │          85│
│                       03      │Contribuții                                          │      38.091│
│                            01 │Contribuții de asigurări sociale de stat             │      27.689│
│                            02 │Contribuții de asigurări de șomaj                    │         748│
│                            03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate         │       7.775│
│                            04 │Contribuții de asigurări pentru                      │            │
│                               │accidente de muncă și boli profesionale              │         612│
│                            06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații          │       1.267│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │     769.995│
│                       01      │Bunuri și servicii                                   │      10.403│
│                            01 │Furnituri de birou                                   │         335│
│                            02 │Materiale pentru curățenie                           │          87│
│                            03 │Încălzit, iluminat și forță motrică                  │       5.175│
│                            04 │Apă, canal și salubritate                            │         387│
│                            05 │Carburanți și lubrifianți                            │         273│
│                            06 │Piese de schimb                                      │          45│
│                            07 │Transport                                            │         134│
│                            08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet          │         980│
│                            09 │Materiale și prestări de servicii cu                 │            │
│                               │caracter funcțional                                  │         950│
│                            30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și        │            │
│                               │funcționare                                          │       2.037│
│                       02      │Reparații curente                                    │         846│
│                       03      │Hrană                                                │           3│
│                            02 │Hrană pentru animale                                 │           3│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar              │         199│
│                            01 │Uniforme și echipament                               │           2│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                             │         197│
│                       06      │Deplasări, detașări, transferări                     │         623│
│                            01 │Deplasări interne, detașări, transferări             │         285│
│                            02 │Deplasării în străinătate                            │         338│
│                       09      │Materiale de laborator                               │          30│
│                       10      │Cercetare-dezvoltare                                 │     751.138│
│                       11      │Cărți, publicații și materiale documentare           │         159│
│                       12      │Consultanță și expertiză                             │          15│
│                       13      │Pregătire profesională                               │         118│
│                       14      │Proiecția muncii                                     │          66│
│                       30      │Alte cheltuieli                                      │       6.395│
│                            02 │Protocol și reprezentare                             │         478│
│                            04 │Chirii                                               │          30│
│                            07 │Fondul Președintelui/Fondul conducătorului           │            │
│                               │instituției publice                                  │          11│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                │       5.876│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE              │            │
│                               │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                               │      26.111│
│                       01      │Transferuri curente                                  │      26.111│
│                            01 │Transferuri către instituții publice                 │      26.111│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │     346.746│
│                       01      │A. Transferuri interne                               │     334.010│
│                            08 │Programe PHARE și alte programe cu finanțare         │            │
│                               │nerambursabilă                                       │         551│
│                            12 │Investiții ale agenților economici cu capital de stat│      10.850│
│                            13 │Programe de dezvoltare                               │     322.609│
│                       02      │B. Transferuri curente în străinătate                │            │
│                               │(către organizații internaționale)                   │      12.736│
│                            01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │      12.736│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI        │            │
│                               │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE            │      64.811│
│                       02      │Programe din Fondul Social European (FSE)            │      20.681│
│                       15      │Alte programe comunitare finanțate în                │            │
│                               │perioada 2007-2013                                   │      37.630│
│                       20      │Asistență tehnică în cadrul programelor              │            │
│                               │operaționale, altele decât Programul Operațional     │            │
│                               │Asistență Tehnică                                    │       6.500│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │      21.027│
│                       01      │Burse                                                │       5.737│
│                       11      │Asociații și fundații                                │         180│
│                       19      │Indemnizația de merit                                │       6.437│
│                       22      │Acțiuni cu caracter științific și social cultural    │         300│
│                       26      │Sume acordate de la bugetul de stat                  │            │
│                               │membrilor academiilor                                │       8.373│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │      16.719│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │      16.719│
│                       01      │Active fixe                                          │      14.719│
│                            01 │Construcții                                          │      12.511│
│                            02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport         │         772│
│                            03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active          │            │
│                               │corporale                                            │       1.043│
│                            30 │Alte active fixe                                     │         393│
│                       03      │Reparații capitale aferente activelor fixe           │       2.000│
│5301   01                      │Cercetare fundamentală (de bază)                     │     194.996│
│       02                      │Cercetare și dezvoltare pentru servicii              │            │
│                               │publice generale                                     │   1.238.360│
│5401                           │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE                       │   3.013.468│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │   1.914.780│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │      49.153│
│                       01      │Bunuri și servicii                                   │           7│
│                            08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet          │           4│
│                            09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter        │            │
│                               │funcțional                                           │           3│
│                       12      │Consultanță și expertiză                             │         114│
│                       25      │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din  │            │
│                               │acțiuni în reprezentarea intereselor statului,       │            │
│                               │potrivit dispozițiilor legale                        │      38.752│
│                       30      │Alte cheltuieli                                      │      10.280│
│                            09 │Executarea silită a creanțelor bugetare              │       7.180│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                │       3.100│
│                  50           │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ                          │     167.669│
│                       01      │Fond de rezervă bugetară la dispoziția               │            │
│                               │Guvernului                                           │     152.669│
│                       02      │Fond de intervenție la dispoziția Guvernului         │      15.000│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │   1.430.748│
│                       01      │A. Transferuri interne                               │   1.422.261│
│                            14 │Fond Național de Preaderare                          │   1.420.761│
│                            18 │Alte transferuri curente interne                     │       1.000│
│                            41 │Asistență pentru dezvoltare alocată în               │            │
│                               │beneficiul statelor partenere                        │         500│
│                       02      │B. Transferuri curente în străinătate                │            │
│                               │(către organizații internaționale)                   │       8.487│
│                            03 │Asistență pentru dezvoltare alocată în               │            │
│                               │străinătate                                          │       8.487│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │     267.210│
│                       03      │Finanțarea partidelor politice                       │       8.200│
│                       17      │Despăgubiri civile                                   │     259.010│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │   1.098.688│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │          40│
│                       01      │Active fixe                                          │          40│
│                            02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport         │           8│
│                            30 │Alte active fixe                                     │          32│
│                  72           │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE                        │     900.000│
│                       01      │Active financiare                                    │     900.000│
│                            01 │Participare la capitalul social al                   │            │
│                               │societăților comerciale                              │     900.000│
│                  75           │TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE             │     198.648│
│5401   01                      │Programe de informare și prezentare a                │            │
│                               │imaginii României                                    │       1.000│
│       02                      │Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului    │     152.669│
│       03                      │Fond de intervenție la dispoziția Guvernului         │      15.000│
│       04                      │Fondul Național de Preaderare                        │   1.420.761│
│       11                      │Asistență națională externă pentru dezvoltare        │       8.400│
│       12                      │Fondul Național de Dezvoltare                        │     198.648│
│       50                      │Alte servicii publice generale                       │   1.216.990│
│5501                           │TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI    │   7.410.402│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │   5.369.689│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │      31.874│
│                       24      │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor   │      31.874│
│                            01 │Comisioane și alte costuri aferente                  │            │
│                               │împrumuturilor externe                               │      10.000│
│                            02 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor   │            │
│                               │interne                                              │       5.700│
│                            03 │Stabilirea riscului de țară                          │       1.904│
│                            04 │Comisioane și alte costuri aferente                  │            │
│                               │împrumuturilor preluate de MEF în baza               │            │
│                               │O.U.G. nr. 64/2007                                   │      14.270│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                   │   4.918.596│
│                       01      │Dobânzi aferente datoriei publice interne            │   2.783.000│
│                            01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne directe    │   2.783.000│
│                       02      │Dobânzi aferente datoriei publice externe            │     898.816│
│                            01 │Dobânzi aferente datoriei publice externe directe    │     898.816│
│                       04      │Dobânzi aferente împrumuturilor preluate             │            │
│                               │de MEF în baza O.U.G. nr. 64/2007                    │   1.236.780│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │     419.219│
│                       02      │Transferuri de capital                               │     419.219│
│                            10 │Plăți în contul creditelor garantate și/sau          │            │
│                               │subîmprumutate                                       │     419.219│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                │   2.040.713│
│                  81           │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE                     │   2.040.713│
│                       01      │Rambursări de credite externe                        │     285.843│
│                            06 │Diferențe de curs aferente datoriei publice externe  │     285.843│
│                       03      │Rambursări de credite în contul                      │            │
│                               │împrumuturilor preluate de MEF în baza               │            │
│                               │O.U.G. nr. 64/2007                                   │   1.754.870│
│6001                           │APĂRARE                                              │   4.695.941│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │   3.708.773│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │   2.696.189│
│                       01      │Cheltuieli salariale în bani                         │   1.786.894│
│                            01 │Salarii de bază                                      │     717.537│
│                            02 │Salarii de merit                                     │      32.326│
│                            03 │Indemnizație de conducere                            │      21.973│
│                            04 │Spor de vechime                                      │     137.658│
│                            05 │Sporuri pentru condiții de muncă                     │     137.720│
│                            06 │Alte sporuri                                         │      97.950│
│                            07 │Ore suplimentare                                     │         530│
│                            08 │Fond de premii                                       │      85.832│
│                            09 │Primă de vacanță                                     │       1.500│
│                            10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul               │          52│
│                            11 │Fond aferent plății cu ora                           │          55│
│                            12 │Indemnizații plătite unor persoane din               │            │
│                               │afara unității                                       │          11│
│                            13 │Indemnizații de delegare                             │     233.780│
│                            14 │Indemnizații de detașare                             │       1.042│
│                            30 │Alte drepturi salariale în bani                      │     318.928│
│                       02      │Cheltuieli salariale în natură                       │     682.113│
│                            02 │Norme de hrană                                       │     514.206│
│                            03 │Uniforme și echipament obligatoriu                   │      65.812│
│                            05 │Transportul la și de la locul de muncă               │       8.735│
│                            30 │Alte drepturi salariale în natură                    │      93.360│
│                       03      │Contribuții                                          │     227.182│
│                            01 │Contribuții de asigurări sociale de stat             │     122.864│
│                            02 │Contribuții de asigurări de șomaj                    │       7.074│
│                            03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate         │      88.191│
│                            05 │Prime de asigurare viață plătite de angajator        │            │
│                               │pentru angajați                                      │       2.587│
│                            06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații          │       6.466│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │     749.226│
│                       01      │Bunuri și servicii                                   │     469.401│
│                            01 │Furnituri de birou                                   │       3.160│
│                            02 │Materiale pentru curățenie                           │       1.625│
│                            03 │Încălzit, iluminat și forță motrică                  │     132.057│
│                            04 │Apă, canal și salubritate                            │      25.339│
│                            05 │Carburanți și lubrifianți                            │      78.758│
│                            06 │Piese de schimb                                      │      39.469│
│                            07 │Transport                                            │       7.802│
│                            08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet          │      26.708│
│                            09 │Materiale și prestări de servicii cu                 │            │
│                               │caracter funcțional                                  │     149.689│
│                            30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și        │            │
│                               │funcționare                                          │       4.794│
│                       02      │Reparații curente                                    │      22.175│
│                       03      │Hrană                                                │      79.021│
│                            01 │Hrană pentru oameni                                  │      78.283│
│                            02 │Hrană pentru animale                                 │         738│
│                       04      │Medicamente și materiale sanitare                    │       5.347│
│                            01 │Medicamente                                          │       4.875│
│                            02 │Materiale sanitare                                   │         362│
│                            03 │Reactivi                                             │          18│
│                            04 │Dezinfectanți                                        │          92│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar              │      73.563│
│                            01 │Uniforme și echipament                               │      64.363│
│                            03 │Lenjerie și accesorii de pat                         │       1.020│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                             │       8.180│
│                       06      │Deplasări, detașări, transferări                     │      24.714│
│                            01 │Deplasări interne, detașări, transferări             │       7.543│
│                            02 │Deplasări în străinătate                             │      17.171│
│                       10      │Cercetare-dezvoltare                                 │       1.943│
│                       11      │Cărți, publicații și materiale documentare           │         733│
│                       12      │Consultanță și expertiză                             │          28│
│                       13      │Pregătire profesională                               │         357│
│                       14      │Protecția muncii                                     │       1.754│
│                       15      │Muniție, furnituri și armament de natura             │            │
│                               │activelor fixe pentru armată                         │      18.795│
│                       30      │Alte cheltuieli                                      │      51.395│
│                            01 │Reclamă și publicitate                               │       2.235│
│                            02 │Protocol și reprezentare                             │       2.332│
│                            03 │Prime de asigurare non-viață                         │       8.945│
│                            04 │Chirii                                               │       2.901│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                │      34.982│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE              │            │
│                               │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                               │     104.077│
│                       01      │Transferuri curente                                  │     104.077│
│                            03 │Acțiuni de sănătate                                  │     104.077│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │     158.957│
│                       02      │B. Transferuri curente în străinătate                │            │
│                               │(către organizații internaționale)                   │     158.957│
│                            01 │Contribuții și cotizații la organisme                │            │
│                               │internaționale                                       │     158.957│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │         104│
│                       02      │Ajutoare sociale                                     │         104│
│                            02 │Ajutoare sociale în natură                           │         104│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │         220│
│                       11      │Asociații și fundații                                │         220│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │     987.168│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │     987.168│
│                       01      │Active fixe                                          │     980.628│
│                            01 │Construcții                                          │      54.647│
│                            02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport         │      15.701│
│                            03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active          │            │
│                               │corporale                                            │     102.367│
│                            30 │Alte active fixe                                     │     807.913│
│                       03      │Reparații capitale aferente activelor fixe           │       6.540│
│6001   01                      │Administrație centrală                               │     302.172│
│       02                      │Apărare națională                                    │   3.956.868│
│       03                      │Ajutor militar extern                                │     391.552│
│       25                      │Cercetare și dezvoltare pentru apărare               │      24.903│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul apărării                 │      20.446│
│6101                           │ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ                │  11.106.557│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │  10.320.380│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │   8.325.906│
│                       01      │Cheltuieli salariale în bani                         │   5.368.414│
│                            01 │Salarii de bază                                      │   2.672.005│
│                            02 │Salarii de merit                                     │      69.661│
│                            03 │Indemnizație de conducere                            │      42.841│
│                            04 │Spor de vechime                                      │     152.059│
│                            05 │Sporuri pentru condiții de muncă                     │     756.633│
│                            06 │Alte sporuri                                         │     687.418│
│                            07 │Ore suplimentare                                     │      12.963│
│                            08 │Fond de premii                                       │     265.632│
│                            09 │Primă de vacanță                                     │     177.083│
│                            10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul               │          10│
│                            11 │Fond aferent plății cu ora                           │         301│
│                            12 │Indemnizații plătite unor persoane din               │            │
│                               │afara unității                                       │          80│
│                            13 │Indemnizații de delegare                             │      25.365│
│                            14 │Indemnizații de detașare                             │       1.796│
│                            15 │Alocații pentru transportul la și de la locul de     │            │
│                               │muncă                                                │       1.836│
│                            16 │Alocații pentru locuințe                             │      11.128│
│                            30 │Alte drepturi salariale în bani                      │     491.603│
│                       02      │Cheltuieli salariale în natură                       │   1.560.456│
│                            02 │Norme de hrană                                       │   1.134.088│
│                            03 │Uniforme și echipament obligatoriu                   │     393.458│
│                            04 │Locuință de serviciu folosită de salariat și         │            │
│                               │familia sa                                           │          90│
│                            05 │Transportul la și de la locul de muncă               │       3.271│
│                            30 │Alte drepturi salariale în natură                    │      29.549│
│                       03      │Contribuții                                          │     599.136│
│                            01 │Contribuții de asigurări sociale de stat             │     259.703│
│                            02 │Contribuții de asigurări de șomaj                    │       8.849│
│                            03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate         │     312.459│
│                            04 │Contribuții de asigurări pentru                      │            │
│                               │accidente de muncă și boli profesionale              │       5.338│
│                            05 │Prime de asigurare viață plătite de angajator        │            │
│                               │pentru angajați                                      │       1.000│
│                            06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații          │      11.787│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │     864.023│
│                       01      │Bunuri și servicii                                   │     394.919│
│                            01 │Furnituri de birou                                   │       8.576│
│                            02 │Materiale pentru curățenie                           │       2.405│
│                            03 │încălzit, iluminat și forță motrică                  │      89.571│
│                            04 │Apă, canal și salubritate                            │      13.719│
│                            05 │Carburanți și lubrifianți                            │      84.818│
│                            06 │Piese de schimb                                      │      17.829│
│                            07 │Transport                                            │         735│
│                            08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet          │      81.332│
│                            09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter        │            │
│                               │funcțional                                           │      77.180│
│                            30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și        │            │
│                               │funcționare                                          │      18.754│
│                       02      │Reparații curente                                    │      30.946│
│                       03      │Hrană                                                │       5.882│
│                            01 │Hrană pentru oameni                                  │       4.213│
│                            02 │Hrană pentru animale                                 │       1.669│
│                       04      │Medicamente și materiale sanitare                    │       3.141│
│                            01 │Medicamente                                          │       2.440│
│                            02 │Materiale sanitare                                   │         390│
│                            03 │Reactivi                                             │         209│
│                            04 │Dezinfectanți                                        │         102│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar              │      21.071│
│                            01 │Uniforme și echipament                               │      11.889│
│                            03 │Lenjerie și accesorii de pat                         │         463│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                             │       8.719│
│                       06      │Deplasări, detașări, transferări                     │      38.136│
│                            01 │Deplasări interne, detașări, transferări             │      20.682│
│                            02 │Deplasări în străinătate                             │      17.454│
│                       09      │Materiale de laborator                               │       2.512│
│                       10      │Cercetare-dezvoltare                                 │         565│
│                       11      │Cărți, publicații și materiale documentare           │       2.226│
│                       12      │Consultanță și expertiză                             │      17.287│
│                       13      │Pregătire profesională                               │       1.767│
│                       14      │Protecția muncii                                     │       1.875│
│                       15      │Muniție, furnituri și armament de natura             │            │
│                               │activelor fixe pentru armată                         │      10.529│
│                       24      │Comisioane și alte costuri aferente                  │            │
│                               │împrumuturilor                                       │       5.304│
│                            01 │Comisioane și alte costuri aferente                  │            │
│                               │împrumuturilor externe                               │       5.304│
│                       25      │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din  │            │
│                               │acțiuni în reprezentarea intereselor statului,       │            │
│                               │potrivit dispozițiilor legale                        │       3.348│
│                       28      │Ajutor public judiciar                               │      15.186│
│                       30      │Alte cheltuieli                                      │     136.854│
│                            01 │Reclamă și publicitate                               │         339│
│                            02 │Protocol și reprezentare                             │       5.757│
│                            03 │Prime de asigurare non-viață                         │      35.666│
│                            04 │Chirii                                               │      24.474│
│                            07 │Fondul Președintelui/Fondul conducătorului           │            │
│                               │instituției publice                                  │         398│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                │      70.220│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                   │      22.316│
│                       02      │Dobânzi aferente datoriei publice externe            │           7│
│                            02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate      │            │
│                               │de ordinatorii de credite                            │           7│
│                       03      │Alte dobânzi                                         │      22.309│
│                            05 │Dobânzi la operațiunile de leasing                   │      22.309│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE              │            │
│                               │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                               │     782.496│
│                       01      │Transferuri curente                                  │     774.091│
│                            01 │Transferuri către instituții publice                 │     706.204│
│                            03 │Acțiuni de sănătate                                  │      66.943│
│                            10 │Transferuri privind contribuții de sănătate pentru   │            │
│                               │persoane care execută pedepse private de libertate   │            │
│                               │sau arest preventiv                                  │         944│
│                       02      │Transferuri de capital                               │       8.405│
│                            08 │Aparatură medicală și echipamente de                 │            │
│                               │comunicații în urgență                               │         610│
│                            12 │Transferuri pentru finanțarea investițiilor la       │            │
│                               │spitale                                              │       7.795│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │      18.006│
│                       01      │A. Transferuri interne                               │      14.914│
│                            03 │Programe cu finanțare rambursabilă                   │       1.820│
│                            07 │Programe comunitare                                  │         478│
│                            08 │Programe PHARE și alte programe cu                   │            │
│                               │finanțare nerambursabilă                             │       7.616│
│                            18 │Alte transferuri curente interne                     │       5.000│
│                       02      │B. Transferuri curente în străinătate                │            │
│                               │(către organizații internaționale)                   │       3.092│
│                            01 │Contribuții și cotizații la organisme                │            │
│                               │internaționale                                       │       3.092│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI        │            │
│                               │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE            │     224.453│
│                       01      │Programe din Fondul European de Dezvoltare           │            │
│                               │Regională (FEDR)                                     │      39.839│
│                       02      │Programe din Fondul Social European (FSE)            │      53.601│
│                       09      │Sume aferente Fondului European pentru Refugiați     │       2.548│
│                       10      │Sume aferente Fondului European de Returnare         │       2.466│
│                       11      │Sume aferente Fondului European de Integrare a       │            │
│                               │Resortisanților Țărilor Terțe                        │       5.963│
│                       13      │Programe finanțate în cadrul facilității Schengen    │     112.452│
│                       14      │Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție      │       1.205│
│                       15      │Alte programe comunitare finanțate în                │            │
│                               │perioada 2007-2013                                   │       3.830│
│                       16      │Alte facilități și instrumente post aderare          │       2.549│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │          70│
│                       02      │Ajutoare sociale                                     │          70│
│                            01 │Ajutoare sociale în numerar                          │          60│
│                            02 │Ajutoare sociale în natură                           │          10│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │       5.800│
│                       11      │Asociații și fundații                                │       3.500│
│                       17      │Despăgubiri civile                                   │       2.300│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU         │            │
│                               │FINANȚARE RAMBURSABILĂ                               │      77.310│
│                       01      │Cheltuieli aferente programelor cu                   │            │
│                               │finanțare rambursabilă                               │      77.310│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │     786.107│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │     786.107│
│                       01      │Active fixe                                          │     506.381│
│                            01 │Construcții                                          │     186.894│
│                            02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport         │     267.380│
│                            03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active          │            │
│                               │corporale                                            │      16.261│
│                            30 │Alte active fixe                                     │      35.846│
│                       03      │Reparații capitale aferente activelor fixe           │      31.626│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                │          70│
│                  81           │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE                     │          70│
│                       01      │Rambursări de credite externe                        │          70│
│                            01 │Rambursări de credite externe contractate de         │            │
│                               │ordonatorii de credite                               │          70│
│6101   01                      │Administrația centrală                               │   1.172.804│
│       03                      │Ordine publică                                       │   4.089.402│
│             01                │Poliție                                              │   2.393.022│
│             02                │Jandarmerie                                          │     919.749│
│             03                │Pază și supravegherea frontierei                     │     776.631│
│       04                      │Siguranța națională                                  │   1.758.125│
│       05                      │Protecție civilă și protecția contra incendiilor     │     987.295│
│       06                      │Autorități judecătorești                             │   1.761.700│
│       07                      │Penitenciare                                         │     700.048│
│       25                      │Cercetare și dezvoltare pentru ordine publică și     │            │
│                               │siguranță națională                                  │       1.000│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și       │            │
│                               │siguranței naționale                                 │     636.183│
│6501                           │ÎNVĂȚĂMÂNT                                           │   6.346.711│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │   4.826.814│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │     674.470│
│                       01      │Cheltuieli salariale în bani                         │     506.383│
│                            01 │Salarii de bază                                      │     240.663│
│                            02 │Salarii de merit                                     │      10.421│
│                            03 │Indemnizație de conducere                            │      15.028│
│                            04 │Spor de vechime                                      │      47.491│
│                            05 │Sporuri pentru condiții de muncă                     │      20.275│
│                            06 │Alte sporuri                                         │      27.362│
│                            07 │Ore suplimentare                                     │       1.513│
│                            08 │Fond de premii                                       │      26.973│
│                            09 │Primă de vacanță                                     │       3.809│
│                            10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul               │       5.721│
│                            11 │Fond aferent plății cu ora                           │      51.635│
│                            12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității│       2.504│
│                            13 │Indemnizații de delegare                             │       4.110│
│                            14 │Indemnizații de detașare                             │         298│
│                            15 │Alocații pentru transportul la și de la locul de     │            │
│                               │muncă                                                │          20│
│                            16 │Alocații pentru locuințe                             │         166│
│                            30 │Alte drepturi salariale în bani                      │      48.394│
│                       02      │Cheltuieli salariale în natură                       │      39.494│
│                            02 │Norme de hrană                                       │      30.075│
│                            03 │Uniforme și echipament obligatoriu                   │       6.016│
│                            04 │Locuința de serviciu folosită de salariat și         │            │
│                               │familia sa                                           │         184│
│                            05 │Transportul la și de la locul de muncă               │         137│
│                            30 │Alte drepturi salariale în natură                    │       3.082│
│                       03      │Contribuții                                          │     109.993│
│                            01 │Contribuții de asigurări sociale de stat             │      75.971│
│                            02 │Contribuții de asigurări de șomaj                    │       2.339│
│                            03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate         │      26.278│
│                            04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă   │            │
│                               │și boli profesionale                                 │       1.718│
│                            05 │Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru │            │
│                               │angajați                                             │         101│
│                            06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații          │       3.586│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │     240.244│
│                       01      │Bunuri și servicii                                   │     109.030│
│                            01 │Furnituri de birou                                   │       4.854│
│                            02 │Materiale pentru curățenie                           │       1.839│
│                            03 │Încălzit, iluminat și forța motrică                  │      34.985│
│                            04 │Apă, canal și salubritate                            │       6.104│
│                            05 │Carburanți și lubrifianți                            │       4.131│
│                            06 │Piese de schimb                                      │       1.517│
│                            07 │Transport                                            │         277│
│                            08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet          │       8.584│
│                            09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter        │            │
│                               │funcțional                                           │      12.398│
│                            30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și        │            │
│                               │funcționare                                          │      34.341│
│                       02      │Reparații curente                                    │      12.504│
│                       03      │Hrană                                                │      18.779│
│                            01 │Hrană pentru oameni                                  │      18.729│
│                            02 │Hrană pentru animale                                 │          50│
│                       04      │Medicamente și materiale sanitare                    │         417│
│                            01 │Medicamente                                          │         302│
│                            02 │Materiale sanitare                                   │         101│
│                            03 │Reactivi                                             │           3│
│                            04 │Dezinfectanți                                        │          11│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar              │      55.502│
│                            01 │Uniforme și echipament                               │       8.936│
│                            03 │Lenjerie și accesorii de pat                         │       1.350│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                             │      45.216│
│                       06      │Deplasări, detașări, transferuri                     │      11.490│
│                            01 │Deplasări interne, detașări, transferări             │       9.843│
│                            02 │Deplasări în străinătate                             │       1.647│
│                       09      │Materiale de laborator                               │          45│
│                       10      │Cercetare-dezvoltare                                 │         303│
│                       11      │Cărți, publicații și materiale documentare           │       9.147│
│                       12      │Consultanță și expertiză                             │         603│
│                       13      │Pregătire profesională                               │      10.557│
│                       14      │Protecția muncii                                     │         315│
│                       15      │Muniție, furnituri și armament de natura activelor   │            │
│                               │fixe pentru armată                                   │         234│
│                       16      │Studii și cercetări                                  │           6│
│                       25      │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din  │            │
│                               │acțiuni în reprezentarea intereselor statului,       │            │
│                               │potrivit dispozițiilor legale                        │          30│
│                       30      │Alte cheltuieli                                      │       8.757│
│                            01 │Reclamă și publicitate                               │         144│
│                            02 │Protocol și reprezentare                             │         381│
│                            03 │Prime de asigurare non-viață                         │         666│
│                            04 │Chirii                                               │       1.865│
│                            07 │Fondul Președintelui/Fondul conducătorului           │            │
│                               │instituției publice                                  │          18│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                │       5.683│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                   │       5.406│
│                       03      │Alte dobânzi                                         │       5.406│
│                            05 │Dobânzi la operațiunile de leasing                   │       5.406│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE              │            │
│                               │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                               │   2.521.946│
│                       01      │Transferuri curente                                  │   2.330.346│
│                            01 │Transferuri către instituții publice                 │     267.193│
│                            02 │Finanțarea de bază a învățământului superior         │   2.062.143│
│                            03 │Acțiuni de sănătate                                  │          10│
│                            47 │Transferuri pentru dezvoltarea instituțională a      │            │
│                               │învățământului superior                              │       1.000│
│                       02      │Transferuri de capital                               │     191.600│
│                            15 │Finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților   │            │
│                               │de învățământ preuniversitar                         │     191.600│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │       3.679│
│                       01      │A. Transferuri interne                               │       3.150│
│                            03 │Programe cu finanțare rambursabilă                   │       1.025│
│                            08 │Programe PHARE și alte programe cu finanțare         │            │
│                               │nerambursabilă                                       │       1.025│
│                            18 │Alte transferuri curente interne                     │       1.100│
│                       02      │B. Transferuri curente în străinătate (către         │            │
│                               │organizații internaționale)                          │         529│
│                            01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │         529│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE│            │
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                     │     440.443│
│                       01      │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │            │
│                               │(FEDR)                                               │     133.303│
│                       02      │Programe din Fondul Social European (FSE)            │     253.054│
│                       16      │Alte facilități și instrumente postaderare           │       1.187│
│                       23      │Transferuri din bugetul de stat către instituții     │            │
│                               │finanțate parțial sau integral din venituri proprii  │            │
│                               │pentru proiecte finanțate din FEN postaderare        │      52.899│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │     242.567│
│                       02      │Ajutoare sociale                                     │     242.567│
│                            01 │Ajutoare sociale în numerar                          │      67.289│
│                            02 │Ajutoare sociale în natură                           │     173.628│
│                            03 │Tichete de creșă                                     │       1.650│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │     448.565│
│                       01      │Burse                                                │     425.382│
│                       15      │Contribuții la salarizarea personalului neclerical   │       1.536│
│                       17      │Despăgubiri civile                                   │         207│
│                       19      │Indemnizația de merit                                │       7.560│
│                       22      │Acțiuni cu caracter științific și social cultural    │      13.880│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU         │            │
│                               │FINANȚARE RAMBURSABILĂ                               │     249.494│
│                       01      │Cheltuieli aferente programelor cu finanțare         │            │
│                               │rambursabilă                                         │     249.494│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │   1.519.897│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │   1.519.897│
│                       01      │Active fixe                                          │   1.446.884│
│                            01 │Construcții                                          │   1.134.183│
│                            02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport         │      82.993│
│                            03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale│     229.376│
│                            30 │Alte active fixe                                     │         332│
│                       03      │Reparații capitale aferente activelor fixe           │      72.813│
│6501   01                      │Administrație centrală                               │      57.300│
│       02                      │Servicii publice descentralizate                     │   1.483.132│
│       03                      │Învățământ preșcolar și primar                       │       3.335│
│             01                │Învățământ preșcolar                                 │       3.335│
│       04                      │Învățământ secundar                                  │     587.735│
│             01                │Învățământ secundar inferior                         │     259.910│
│             02                │Învățământ secundar superior                         │     289.522│
│             03                │Învățământ profesional                               │      38.303│
│       05                      │Învățământ postliceal                                │      50.035│
│       06                      │Învățământ superior                                  │   3.320.317│
│             01                │Învățământ universitar                               │   2.846.386│
│             02                │Învățământ postuniversitar                           │     473.931│
│       07                      │Învățământ nedefinibil prin nivel                    │      59.687│
│             01                │Centre de specializare, perfecționare, calificare și │            │
│                               │recalificare                                         │       3.840│
│             02                │Biblioteci centrale, universitare și pedagogice      │      55.847│
│       11                      │Servicii auxiliare pentru educație                   │     365.332│
│             04                │Cămine și cantine pentru studenți                    │     147.680│
│             30                │Alte servicii auxiliare                              │     215.652│
│       25                      │Cercetare și dezvoltare pentru învățământ            │          74│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul învățământului           │     419.764│
│6601                           │SĂNĂTATE                                             │   2.403.254│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │   2.322.754│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │     268.249│
│                       01      │Cheltuieli salariale în bani                         │     213.241│
│                            01 │Salarii de bază                                      │     129.316│
│                            02 │Salarii de merit                                     │         427│
│                            03 │Indemnizații de conducere                            │       4.595│
│                            04 │Spor de vechime                                      │      23.144│
│                            05 │Sporuri pentru condiții de muncă                     │      19.167│
│                            06 │Alte sporuri                                         │       3.270│
│                            07 │Ore suplimentare                                     │       2.184│
│                            08 │Fond de premii                                       │      12.395│
│                            09 │Primă de vacanță                                     │      12.500│
│                            12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității│       3.644│
│                            13 │Indemnizații de delegare                             │         429│
│                            14 │Indemnizații de detașare                             │          12│
│                            30 │Alte drepturi salariale în bani                      │       2.158│
│                       02      │Cheltuieli salariale în natură                       │       1.157│
│                            02 │Norme de hrană                                       │       1.021│
│                            03 │Uniforme și echipament obligatoriu                   │          96│
│                            30 │Alte drepturi salariale în natură                    │          40│
│                       03      │Contribuții                                          │      53.851│
│                            01 │Contribuții de asigurări sociale de stat             │      39.322│
│                            02 │Contribuții de asigurări de șomaj                    │       1.086│
│                            03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate         │      11.116│
│                            04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și│            │
│                               │boli profesionale                                    │         527│
│                            06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații          │       1.800│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │     127.504│
│                       01      │Bunuri și servicii                                   │      50.561│
│                            01 │Furnituri de birou                                   │       2.899│
│                            02 │Materiale pentru curățenie                           │         965│
│                            03 │Încălzit, iluminat și forța motrică                  │       8.508│
│                            04 │Apă, canal și salubritate                            │       1.299│
│                            05 │Carburanți și lubrifianți                            │       3.213│
│                            06 │Piese de schimb                                      │         703│
│                            07 │Transport                                            │          12│
│                            08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet          │       4.160│
│                            09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter        │            │
│                               │funcțional                                           │       8.376│
│                            30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și       i│            │
│                               │funcționare                                          │      20.426│
│                       02      │Reparații curente                                    │       6.278│
│                       03      │Hrană                                                │      13.331│
│                            01 │Hrană pentru oameni                                  │      13.264│
│                            02 │Hrană pentru animale                                 │          67│
│                       04      │Medicamente și materiale sanitare                    │      14.520│
│                            01 │Medicament                                           │       3.028│
│                            02 │Materiale sanitare                                   │       3.147│
│                            03 │Reactivi                                             │       8.304│
│                            04 │Dezinfectanți                                        │          41│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar              │       3.242│
│                            01 │Uniforme și echipament                               │          16│
│                            03 │Lenjerie și accesorii de pat                         │          15│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                             │       3.211│
│                       06      │Deplasări, detașări, transferări                     │       2.886│
│                            01 │Deplasări interne, detașări, transferări             │       2.250│
│                            02 │Deplasări în străinătate                             │         636│
│                       09      │Materiale de laborator                               │       3.154│
│                       11      │Cărți, publicații și materiale documentare           │         556│
│                       12      │Consultanță și expertiză                             │         472│
│                       13      │Pregătire profesională                               │       1.059│
│                       14      │Proiecția muncii                                     │         316│
│                       16      │Studii și cercetări                                  │           2│
│                       24      │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor   │          18│
│                            01 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor   │            │
│                               │externe                                              │          18│
│                       30      │Alte cheltuieli                                      │      31.109│
│                            01 │Reclamă și publicitate                               │          18│
│                            02 │Protocol și reprezentare                             │           6│
│                            03 │Prime de asigurare non-viață                         │          13│
│                            04 │Chirii                                               │         338│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                │      30.734│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                   │       1.050│
│                       02      │Dobânzi aferente datoriei publice externe            │       1.050│
│                            02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de   │            │
│                               │ordonatorii de credite                               │       1.050│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE              │            │
│                               │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                               │   1.592.907│
│                       01      │Transferuri curente                                  │   1.509.264│
│                            01 │Transferuri către instituții publice                 │      60.169│
│                            03 │Acțiuni de sănătate                                  │     903.181│
│                            11 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul        │            │
│                               │fondului național unic de asigurări sociale de       │            │
│                               │sănătate                                             │     231.394│
│                            25 │Programe pentru sănătate                             │     147.020│
│                            38 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale│            │
│                               │pentru finanțarea unităților de asistență            │            │
│                               │medico-sociale                                       │      24.000│
│                            45 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale│            │
│                               │pentru finanțarea sănătății                          │     143.500│
│                       02      │Transferuri de capital                               │      83.643│
│                            08 │Aparatură medicală și echipamente de comunicații în  │            │
│                               │urgență                                              │         500│
│                            11 │Transferuri pentru reparații capitale la spitale     │       6.995│
│                            12 │Transferuri pentru finanțarea investițiilor la       │            │
│                               │spitale                                              │      76.148│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │       9.764│
│                       01      │A. Transferuri interne                               │       8.057│
│                            08 │Programe PHARE și alte programe cu finanțare         │            │
│                               │nerambursabilă                                       │       8.057│
│                       02      │B. Transferuri curente în străinătate (către         │            │
│                               │organizații internaționale)                          │       1.707│
│                            01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │       1.707│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI        │            │
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                     │     103.380│
│                       01      │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │            │
│                               │(FEDR)                                               │      95.200│
│                       02      │Programe din Fondul Social European (FSE)            │       8.180│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │       3.000│
│                       02      │Ajutoare sociale                                     │       3.000│
│                            03 │Tichete de creșă                                     │       3.000│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU         │            │
│                               │FINANȚARE RAMBURSABILĂ                               │     216.900│
│                       01      │Cheltuieli aferente programelor cu finanțare         │            │
│                               │rambursabilă                                         │     216.900│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │      72.220│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │      72.220│
│                       01      │Active fixe                                          │      68.970│
│                            01 │Construcții                                          │      61.579│
│                            02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport         │       3.786│
│                            03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale│       3.505│
│                            30 │Alte active fixe                                     │         100│
│                       03      │Reparații capitale aferente activelor fixe           │          50│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                │       8.280│
│                  81           │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE                     │       8.280│
│                       01      │Rambursări de credite externe                        │       8.280│
│                            01 │Rambursări de credite externe contractate de         │            │
│                               │ordonatorii de credite                               │       8.280│
│6601   01                      │Administrația centrală                               │      21.200│
│       02                      │Servicii publice descentralizate                     │     170.000│
│       04                      │Servicii medicale în ambulator                       │       9.775│
│             05                │Asistența medicală în centre medicale                │            │
│                               │multifuncționale                                     │       9.775│
│       06                      │Servicii medicale în unități sanitare cu paturi      │      87.929│
│             01                │Spitale generale                                     │      87.929│
│       08                      │Servicii de sănătate publică                         │      45.000│
│       09                      │Hematologie și securitate transfuzională             │      65.000│
│       10                      │Cercetare aplicativă și dezvoltare experimentală în  │            │
│                               │sănătate                                             │       6.226│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul sănătății                │   1.998.124│
│             50                │Alte instituții și acțiuni sanitare                  │   1.998.124│
│6701                           │CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE                         │   2.313.926│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │   2.276.715│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │      74.029│
│                       01      │Cheltuieli salariale în bani                         │      59.668│
│                            01 │Salarii de bază                                      │      37.624│
│                            02 │Salarii de merit                                     │         135│
│                            03 │Indemnizație de conducere                            │       1.474│
│                            04 │Spor de vechime                                      │       4.973│
│                            05 │Sporuri pentru condiții de muncă                     │       1.405│
│                            06 │Alte sporuri                                         │       4.544│
│                            07 │Ore suplimentare                                     │         348│
│                            08 │Fond de premii                                       │       2.162│
│                            09 │Primă de vacanță                                     │       2.339│
│                            10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul               │         105│
│                            12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității│         795│
│                            13 │Indemnizații de delegare                             │         343│
│                            14 │Indemnizații de detașare                             │         172│
│                            15 │Alocații pentru transportul la și de la locul de     │            │
│                               │muncă                                                │          96│
│                            16 │Alocații pentru locuințe                             │          60│
│                            30 │Alte drepturi salariale în bani                      │       3.093│
│                       03      │Contribuții                                          │      14.361│
│                            01 │Contribuții de asigurări sociale de stat             │      10.218│
│                            02 │Contribuții de asigurări de șomaj                    │         432│
│                            03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate         │       2.972│
│                            04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și│            │
│                               │boli profesionale                                    │         274│
│                            06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații          │         465│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │     399.928│
│                       01      │Bunuri și servicii                                   │     355.907│
│                            01 │Furnituri de birou                                   │       1.104│
│                            02 │Materiale pentru curățenie                           │         252│
│                            03 │Încălzit, iluminat și forța motrică                  │       3.399│
│                            04 │Apă, canal și salubritate                            │         531│
│                            05 │Carburanți și lubrifianți                            │       1.030│
│                            06 │Piese de schimb                                      │         160│
│                            07 │Transport                                            │          20│
│                            08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet          │       2.101│
│                            09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter        │            │
│                               │funcțional                                           │     342.139│
│                            30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și        │            │
│                               │funcționare                                          │       5.171│
│                       02      │Reparații curente                                    │       3.640│
│                       04      │Medicamente și materiale sanitare                    │          30│
│                            02 │Materiale sanitare                                   │          30│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar              │       1.409│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                             │       1.409│
│                       06      │Deplasări, detașări, transferări                     │       2.565│
│                            01 │Deplasări interne, detașări, transferări             │         923│
│                            02 │Deplasări în străinătate                             │       1.642│
│                       09      │Materiale de laborator                               │          10│
│                       11      │Cărți, publicații și materiale documentare           │         770│
│                       12      │Consultanță și expertiză                             │          50│
│                       13      │Pregătire profesională                               │         703│
│                       14      │Protecția muncii                                     │          95│
│                       25      │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din  │            │
│                               │acțiuni în reprezentarea intereselor statului,       │            │
│                               │potrivit dispozițiilor legale                        │         240│
│                       30      │Alte cheltuieli                                      │      34.509│
│                            01 │Reclamă și publicitate                               │       2.920│
│                            02 │Protocol și reprezentare                             │         685│
│                            03 │Prime de asigurare non-viață                         │         675│
│                            04 │Chirii                                               │       5.740│
│                            07 │Fondul Președintelui/Fondul conducătorului           │            │
│                               │instituției publice                                  │          20│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                │      24.469│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE              │            │
│                               │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                               │     777.848│
│                       01      │Transferuri curente                                  │     773.183│
│                            01 │Transferuri către instituții publice                 │     773.183│
│                       02      │Transferuri de capital                               │       4.665│
│                            18 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele     │            │
│                               │locale pentru finalizarea lucrărilor de construcție a│            │
│                               │așezămintelor culturale și pentru unități de cultură │       4.665│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │      91.525│
│                       01      │A. Transferuri interne                               │      90.164│
│                            02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului     │            │
│                               │Olimpic și Sportiv Român                             │      26.014│
│                            07 │Programe comunitare                                  │       1.500│
│                            08 │Programe PHARE și alte programe cu finanțare         │            │
│                               │nerambursabilă                                       │       1.027│
│                            18 │Alte transferuri curente interne                     │      61.623│
│                       02      │B. Transferuri curente în străinătate (către         │            │
│                               │organizații internaționale)                          │       1.361│
│                            01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │       1.361│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE│            │
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                     │      14.435│
│                       01      │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │            │
│                               │(FEDR)                                               │         296│
│                       02      │Programe din Fondul Social European (FSE)            │       6.155│
│                       16      │Alte facilități și instrumente postaderare           │       7.984│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │     666.604│
│                       04      │Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând    │            │
│                               │minorităților naționale altele decât cele care       │            │
│                               │primesc subvenții de la bugetul de stat              │      70.000│
│                       05      │Finanțarea unor programe și proiecte interetnice și  │            │
│                               │combatere a intoleranței                             │       3.880│
│                       07      │Sprijinirea activității românilor de pretutindeni și │            │
│                               │a organizațiilor reprezentative ale acestora         │      10.000│
│                       08      │Programe pentru tineret                              │      18.000│
│                       11      │Asociații și fundații                                │         900│
│                       12      │Susținerea cultelor                                  │     105.838│
│                       13      │Contribuția statului, pentru sprijinirea Bisericii   │            │
│                               │Ortodoxe Române din afara granițelor                 │       9.816│
│                       14      │Contribuția statului la salarizarea personalului de  │            │
│                               │cult                                                 │     270.859│
│                       16      │Proiecte de comunicare, informare publică și         │            │
│                               │promovarea imaginii și intereselor românești peste   │            │
│                               │hotare                                               │       5.639│
│                       19      │Indemnizația de merit                                │      17.280│
│                       20      │Sume destinate finanțării programelor sportive       │            │
│                               │realizate de structurile sportive de drept privat    │     115.000│
│                       22      │Acțiuni cu caracter științific și social cultural    │      36.392│
│                       23      │Finanțarea Ansamblului Memorialului Victimelor       │            │
│                               │Comunismului și al Rezistenței Sighet                │       1.280│
│                       24      │Finanțarea Ansamblului Memorialul Revoluției -       │            │
│                               │Decembrie 1989 din Municipiul Timișoara              │         745│
│                       28      │Finanțarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele │            │
│                               │Athos                                                │         975│
│                  65           │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU         │            │
│                               │FINANȚARE RAMBURSABILĂ                               │     252.346│
│                       01      │Cheltuieli aferente programelor cu finanțare         │            │
│                               │rambursabilă                                         │     252.346│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │      37.211│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │      37.211│
│                       01      │Active fixe                                          │      36.711│
│                            01 │Construcții                                          │       9.553│
│                            02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport         │      11.959│
│                            03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale│      12.195│
│                            30 │Alte active fixe                                     │       3.004│
│                       03      │Reparații capitale aferente activelor fixe           │         500│
│6701   01                      │Administrație centrală                               │     100.090│
│       02                      │Servicii publice descentralizate                     │      38.000│
│       03                      │Servicii culturale                                   │     386.308│
│             01                │Biblioteci publice naționale                         │      13.510│
│             03                │Muzee                                                │     115.816│
│             04                │Instituții publice de spectacole și concerte         │     202.311│
│             11                │Edituri                                              │       2.808│
│             12                │Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice   n│      42.603│
│             14                │Centre culturale                                     │       7.880│
│             16                │Târguri, saloane și expoziții de carte și de         │            │
│                               │publicații culturale                                 │       1.380│
│       05                      │Servicii recreative și sportive                      │     459.268│
│             01                │Sport                                                │     441.268│
│             02                │Tineret                                              │      18.000│
│       06                      │Servicii religioase                                  │     387.488│
│       50                      │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și    │            │
│                               │religiei                                             │     942.772│
│6801                           │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                       │  20.383.935│
│                  01           │CHELTUIELI CURENȚI