lege 19 2009

Law 19/2009 - Gesetz 19/2009

keylinks: Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2009, Responsabilități în aplicarea prezentei legi, Valoarea punctului de pensie, Cuantumul ajutorului de deces, cotele de contribuție de asigurări sociale, contribuția datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru șomaj, contribuția individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru șomaj, contribuția datorată la bugetul asigurărilor pentru șomaj de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru șomaj, contribuția datorată de angajator la Fondul de garantare, Cotele de contribuții datorate de angajatori în funcție de clasa de risc, ANEXE

Lege nr. 19 din 26/02/2009 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 122 din 27/02/2009, Intrare in vigoare: 02.03.2009

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziții generale

 

   Art. 1. - Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2009 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetele instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2009. 

   SECȚIUNEA 1
  Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor
sociale de stat pe anul 2009


   Art. 2. - (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe și titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03.

   (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabilește la venituri în sumă de 40.130 milioane lei, la cheltuieli în sumă de 39.909 milioane lei, cu un excedent de 221 milioane lei.

   (3) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește la venituri în sumă de 294 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 54 milioane lei, cu un excedent de 240 milioane lei.

   (4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/03.

   (5) Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare și detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03, 4/03 și 5/03.

 

   Art. 3. - (1) Numărul total al locurilor la tratament balnear și odihnă ce poate fi finanțat din bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și cel care poate fi acordat gratuit diverselor categorii sociale care au reglementat acest drept prin norme legale în vigoare se stabilește prin decizie a președintelui Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu încadrarea în fondurile aprobate prin buget, până cel mai târziu la 15 aprilie 2009.

   (2) Fondurile alocate decontării biletelor de odihnă nu pot depăși 10% din totalul fondurilor aprobate pentru cheltuielile cu biletele de tratament balnear și odihnă la capitolul "Asigurări și asistență socială", titlul "Asistență socială", alineatul "Ajutoare sociale în natură".

   (3) Numărul locurilor la tratament balnear ce se acordă gratuit nu poate depăși 15% din numărul total al locurilor contractate.

   (4) Tarifele practicate de unitățile de tratament din proprietatea Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, la propunerea președintelui Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

   (5) Diferența dintre contravaloarea biletelor de odihnă acordate salariaților bugetari în anul 2008 și contribuția încasată de la beneficiarii acestora rămâne cheltuială a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008. 

   SECȚIUNEA a 2-a
  Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor
pentru șomaj pe anul 2009


   Art. 4. - (1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe și titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04.

   (2) Bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj, se stabilește la venituri în sumă de 1.454 milioane lei, la cheltuieli în sumă de 1.521 milioane lei, cu un deficit de 67 milioane lei.

   (3) Deficitul sistemului de asigurări pentru șomaj ce se va înregistra la sfârșitul anului 2009 se acoperă din disponibilitățile înregistrate de bugetul asigurărilor pentru șomaj în anii precedenți.

   (4) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabilește la venituri în sumă de 224 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 100 milioane lei, cu un excedent de 124 milioane lei.

   (5) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04.

   (6) Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare și detalierea pe proiecte, numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04, 4/04 și 5/04.

   (7) Bugetele centrelor regionale de formare profesională a adulților, care funcționează în subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, și detalierea pe centre a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 6/04. 

   CAPITOLUL II
  Responsabilități în aplicarea prezentei legi


   Art. 5. - (1) Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului asigurărilor pentru șomaj să efectueze virări de credite de la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

   (2) Sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli cu ocazia rectificărilor bugetare pe parcursul anului 2009.

   (3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare".

   (4) Din sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.

 

   Art. 6. - Se interzice ordonatorului principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și al bugetului asigurărilor pentru șomaj să efectueze și să aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investiții în continuare, respectiv de la obiectivele de investiții noi, la poziția "Alte cheltuieli de investiții", cuprinse în programele de investiții publice, anexe la aceste bugete.

 

   Art. 7. - (1) În bugetul asigurărilor sociale de stat și al bugetului asigurărilor pentru șomaj sunt prevăzute, după caz, și sumele reprezentând contribuția Guvernului României la realizarea programelor și proiectelor cu finanțare internațională.

   (2) Ordonatorul principal de credite are obligația ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate, să asigure integral și cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor și proiectelor cu finanțare internațională, precum și fondurile necesare finanțării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană.

   (3) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unități ale administrației publice" la celelalte titluri ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele acestui titlu de cheltuieli.

   (4) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri" alineatul "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă" la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.

   (5) Din sumele prevăzute la titlul "Alte transferuri" alineatul "Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.

   (6) Sumele reprezentând contribuția Guvernului la realizarea obiectivelor de investiții cu finanțare externă de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investiții.

 

   Art. 8. - În cursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua, în cadrul sursei de finanțare "Credite externe", virări de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri externe rambursabile.

 

   Art. 9. - În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, a derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri comunitare pre- și postaderare, precum și a programelor cu finanțare rambursabilă.

 

   Art. 10. - Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii și cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

 

   Art. 11. - Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj și Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

 

   Art. 12. - (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestații de asigurări sociale și asigurări pentru șomaj care se realizează potrivit dispozițiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuțiile datorate, se pot depăși, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât și la cheltuieli, cu menținerea echilibrului aprobat.

   (2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) și este obligat să raporteze Ministerului Finanțelor Publice aceste modificări atât distinct, cât și prin evidențierea în situațiile financiare trimestriale, respectiv anuale. 

   CAPITOLUL III
  Dispoziții finale

 

   Art. 13. - (1) Pentru anul 2009, finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit, altor facilități și instrumente postaderare, care funcționează pe principiul rambursării integrale sau parțiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, prin bugetele ordonatorilor de credite beneficiari ai unor astfel de proiecte.

   (2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte, la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora, și au avizul de principiu al autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității asupra eligibilității activităților din cadrul proiectelor propuse la finanțare.

   (3) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuți la alin. (1) să efectueze pe parcursul exercițiului bugetar, fără a depăși însă data de 31 octombrie 2009, redistribuiri de fonduri între proiecte din fonduri externe nerambursabile, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, inclusiv să introducă proiecte noi, în condițiile alin. (2), cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare". Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor Publice.

 

   Art. 14. - (1) Pentru plățile efectuate din cheltuielile prevăzute la art. 13, eligibile a fi acoperite din fonduri externe nerambursabile, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității rambursarea cheltuielilor efectuate conform prevederilor art. 13 alin. (1), în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.

   (2) Autoritățile de management/gestiune, pe baza solicitărilor ordonatorilor de credite, vor efectua cereri lunare de rambursare a cheltuielilor și de alimentare a conturilor lor de disponibil către Autoritatea de Certificare și Plată și/sau către alte autorități abilitate cu certificarea și plata în cadrul unor programe/facilități sau instrumente postaderare.

   (3) Sumele aferente rambursărilor de la Comisia Europeană și de la alți donatori de fonduri externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuția Uniunii Europene la proiectele prevăzute la art. 13 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează de către autoritățile de management/gestiune a fondurilor/ instrumentelor/facilităților și de Autoritatea de Certificare și Plată la aceste bugete, după certificarea cheltuielilor conform prevederilor legale comunitare și naționale care reglementează fiecare domeniu ce intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare.

 

   Art. 15. - (1) Pentru plata drepturilor cuvenite pe anul 2009, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat și a celor din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,03% asupra sumelor virate și se suportă din bugetele din care se finanțează drepturile respective.

   (2) Cheltuielile efectuate pentru informarea și consultarea populației, respectiv tipărirea și transmiterea unor informații legate de drepturile care se acordă în temeiul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

 

   Art. 16. - (1) Valoarea punctului de pensie este de 718,4 lei de la 1 aprilie 2009 și de 732,8 lei de la 1 octombrie 2009.

   (2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 este de 1.693 lei.

 

   Art. 17. - (1) Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:

   a) asiguratului sau pensionarului, la 1.702 lei;

   b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 851 lei.

   (2) Prevederile alin. (1) se aplică începând cu data de întâi a lunii următoare publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

   Art. 18. - (1) În baza prevederilor art. 18 alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2009 cotele de contribuție de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează:

   a) 31,3% pentru condiții normale de muncă, datorate de angajator și angajați, din care 10,5% datorate de angajați și 20,8% datorate de angajatori;

   b) 36,3% pentru condiții deosebite de muncă, datorate de angajator și angajați, din care 10,5% datorate de angajați și 25,8% datorate de angajatori;

   c) 41,3% pentru condiții speciale de muncă, datorate de angajator și angajați, din care 10,5% datorate de angajați și 30,8% datorate de angajatori.

   (2) În cota de contribuție individuală de asigurări sociale prevăzută la alin. (1) este inclusă și cota de 2% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   (3) Cotele prevăzute la alin. (1) și (2) se aplică începând cu veniturile aferente lunii februarie 2009.

 

   Art. 19. - (1) În baza prevederilor art. 29 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, pentru anul 2009 se stabilesc următoarele cote ale contribuțiilor:

   a) contribuția datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 0,5%;

   b) contribuția individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 0,5%;

   c) contribuția datorată la bugetul asigurărilor pentru șomaj de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru șomaj este de 1%;

   d) contribuția datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, este de 0,25%.

   (2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii februarie 2009.

   (3) Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, este de 20,6 milioane lei, iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat unui beneficiar de credite din această sumă este de 1,5 milioane lei.

 

   Art. 20. - (1) Cotele de contribuții datorate de angajatori în funcție de clasa de risc, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar.

   (2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii februarie 2009.

 

   Art. 21. - Anexele nr. 1/03-5/03 și nr. 1/04-6/04 *) fac parte integrantă din prezenta lege.

 

*)  Anexele nr. 1/03-5/03 și nr. 1/04-6/04 sunt reproduse în facsimil. 

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

   

 

 sus ñ

 

 inapoi la legislatie Û

 

 
 
 

   

 

 

 

ANEXE

 

ANEXA Nr. 1/03 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE 

    BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
pe anul 2009
- SINTEZA -

   

                                                                                         - mii lei -
┌─────┬─────┬────┬─────┬───┬────┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│Capi-│Sub- │Pa- │Gru- │Ar-│Ali-│                                                     │    2009    │
│ tol │capi-│ra- │ pa/ │ti-│ne- │                 Denumire indicator                  │  Program   │
│     │ tol │graf│Titlu│col│ at │                                                     │            │
├─────┴─────┴────┴─────┴───┴────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│               A               │                          B                          │     1      │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│0001   03                      │VENITURI - TOTAL                                     │  40.424.522│
│0002                           │I. VENITURI CURENTE                                  │  40.424.522│
│2000                           │B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI                          │  40.305.526│
│2003                           │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR                          │  28.148.658│
│       01                      │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de │            │
│                               │angajatori                                           │  27.868.620│
│       04                      │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și│            │
│                               │boli profesionale datorate de angajatori             │     280.038│
│2103                           │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR                           │  12.156.868│
│       01                      │Contribuții de asigurări sociale de stat             │            │
│                               │datorate de asigurați                                │  12.624.189│
│       04                      │Contribuția altor persoane asigurate                 │     454.858│
│       05                      │Contribuții facultative ale asiguraților             │      10.000│
│       06                      │Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și│            │
│                               │boli profesionale datorate de alte persoane fizice   │            │
│                               │care încheie asigurarea                              │           2│
│       07                      │Contribuția la fondul de pensii, administrat privat  │            │
│                               │(se scade)                                           │    -932.181│
│2900   03                      │C. VENITURI NEFISCALE                                │     118.996│
│3000                           │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE                         │      13.818│
│3003                           │VENITURI DIN PROPRIETATE                             │       1.000│
│       07                      │Alte venituri pentru asigurările de accidente de     │            │
│                               │muncă și boli profesionale                           │       1.000│
│3103                           │VENITURI DIN DOBÂNZI                                 │      12.818│
│       06                      │Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de  │            │
│                               │accidente de muncă și boli profesionale              │      12.818│
│3300   03                      │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII                    │     105.178│
│3303                           │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI │      75.178│
│       11                      │Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă     │      75.178│
│3603                           │DIVERSE VENITURI                                     │      30.000│
│       50                      │Alte venituri                                        │      30.000│
│4903   01                      │Venituri sistem public de pensii                     │  40.130.664│
│       02                      │Venituri sistem accidente de muncă și boli           │            │
│                               │profesionale                                         │     293.858│
│5003                           │CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT         │  39.963.350│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │  39.956.247│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │     151.082│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │     455.493│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                   │      12.000│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE              │            │
│                               │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                               │       1.590│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │         947│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN                │            │
│                               │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)                 │            │
│                               │POSTADERARE                                          │       4.237│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │  39.330.898│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │       7.103│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │       7.103│
│6800   03                      │Partea a III-a CHELTUIELI                            │            │
│                               │SOCIAL-CULTURALE                                     │  39.963.350│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │  39.956.247│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │     151.082│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │     455.493│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                   │      12.000│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE              │            │
│                               │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                               │       1.590│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │         947│
│                  56           │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE│            │
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                     │       4.237│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │  39.330.898│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │       7.103│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │       7.103│
│6803                           │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                       │  39.909.257│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │  39.902.254│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │     146.192│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │     454.669│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                   │      12.000│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE│            │
│                               │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE                     │       4.237│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │  39.285.156│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │       7.003│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │       7.003│
│6803   03                      │Pensii și ajutoare pentru bătrânețe                  │  38.594.532│
│       04                      │Asistența acordată persoanelor în vârstă             │     360.490│
│       09                      │Ajutoare pentru urmași                               │     330.134│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor             │            │
│                               │și asistenței sociale                                │     624.101│
│             02                │Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor      │     397.524│
│             03                │Alte cheltuieli de administrare fond                 │     226.577│
│6903                           │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE   │            │
│                               │MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE                           │      54.093│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │      53.993│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │       4.890│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │         824│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE              │            │
│                               │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                               │       1.590│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │         947│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │      45.742│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │         100│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │         100│
│6903   05                      │Asistența socială în caz de boli și invalidități     │      43.597│
│             01                │Asistența socială în caz de boli                     │      26.529│
│             02                │Asistența socială în caz de invaliditate             │      17.068│
│       07                      │Asigurări pentru șomaj                               │       1.204│
│       09                      │Ajutoare pentru urmași                               │       2.627│
│       15                      │Prevenirea excluderii sociale                        │         947│
│             50                │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii    │            │
│                               │sociale                                              │         947│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și          │            │
│                               │asistenței sociale                                   │       5.718│
│             03                │Alte cheltuieli de administrare fond                 │       5.718│
│9903                           │EXCEDENT/DEFICIT                                     │     461.172│
│       10                      │Excedent/Deficit sistem public de pensii             │     221.407│
│       11                      │Excedent/Deficit sistem accidente de                 │            │
│                               │muncă și boli profesionale                           │     239.765│
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
 

 

 

   ANEXA Nr. 2/03 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE 

    SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz
pe anul 2009

   

                                                                                         - mii lei -
┌─────┬─────┬────┬─────┬───┬────┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│Capi-│Sub- │Pa- │Gru- │Ar-│Ali-│                                                     │    2009    │
│ tol │capi-│ra- │ pa/ │ti-│ne- │                 Denumire indicator                  │  Program   │
│     │ tol │graf│Titlu│col│ at │                                                     │            │
├─────┴─────┴────┴─────┴───┴────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│               A               │                          B                          │     1      │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│5000                           │TOTAL GENERAL                                        │            │
│                               │-------------                                        │  39.973.050│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │  39.956.467│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │     151.082│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │     455.713│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                   │      12.000│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │       1.590│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │         947│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN                │            │
│                               │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)                 │            │
│                               │POSTADERARE                                          │       4.237│
│                  37           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │  39.330.898│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │      16.583│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │      16.583│
│6800                           │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                       │  39.918.957│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │  39.902.474│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │     146.192│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │     454.889│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                   │      12.000│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN                │            │
│                               │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)                 │            │
│                               │POSTADERARE                                          │       4.237│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │  39.285.156│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │      16.483│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │      16.483│
│6900                           │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE   │            │
│                               │MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE                           │      54.093│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │      53.993│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │       4.890│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │         824│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE              │            │
│                               │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                               │       1.590│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │         947│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │      45.742│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │         100│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │         100│
│5003                           │CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT         │  39.963.350│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │  39.956.247│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │     151.082│
│                       01      │Cheltuieli salariale în bani                         │     117.577│
│                            01 │Salarii de bază                                      │      70.651│
│                            02 │Salarii de merit                                     │         203│
│                            03 │Indemnizație de conducere                            │       3.124│
│                            04 │Spor de vechime                                      │      12.610│
│                            05 │Sporuri pentru condiții de muncă                     │       5.604│
│                            06 │Alte sporuri                                         │         160│
│                            07 │Ore suplimentare                                     │         102│
│                            08 │Fond de premii                                       │       7.700│
│                            09 │Primă de vacanță                                     │       5.840│
│                            12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității│         470│
│                            13 │Indemnizații de delegare                             │         221│
│                            30 │Alte drepturi salariale în bani                      │      10.892│
│                       03      │Contribuții                                          │      33.505│
│                            01 │Contribuții de asigurări sociale de stat             │      25.630│
│                            02 │Contribuții de asigurări de șomaj                    │         587│
│                            03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate         │       6.112│
│                            04 │Contribuții de asigurări pentru                      │            │
│                               │accidente de muncă și boli profesionale              │         177│
│                            06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații          │         999│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │     455.493│
│                       01      │Bunuri și servicii                                   │      32.510│
│                            01 │Furnituri de birou                                   │       3.150│
│                            02 │Materiale pentru curățenie                           │         209│
│                            03 │Încălzit, iluminat și forța motrică                  │       4.366│
│                            04 │Apă, canal și salubritate                            │         847│
│                            05 │Carburanți și lubrifianți                            │       1.370│
│                            06 │Piese de schimb                                      │         306│
│                            07 │Transport                                            │          55│
│                            08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet          │       9.691│
│                            09 │Materiale și prestări de servicii cu                 │            │
│                               │caracter funcțional                                  │         250│
│                            30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și        │            │
│                               │funcționare                                          │      12.266│
│                       02      │Reparații curente                                    │       3.500│
│                       03      │Hrană                                                │         232│
│                            01 │Hrană pentru oameni                                  │         232│
│                       04      │Medicamente și materiale sanitare                    │         545│
│                            01 │Medicamente                                          │         320│
│                            02 │Materiale sanitare                                   │         225│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar              │       1.514│
│                            03 │Lenjerie și accesorii de pat                         │         103│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                             │       1.411│
│                       06      │Deplasări, detașări, transferări                     │       1.707│
│                            01 │Deplasări interne, detașări, transferări             │       1.507│
│                            02 │Deplasări în străinătate                             │         200│
│                       11      │Cărți, publicații și materiale documentare           │         127│
│                       12      │Consultanță și expertiză                             │          43│
│                       13      │Pregătire profesională                               │       1.045│
│                       14      │Protecția muncii                                     │          20│
│                       24      │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor   │          15│
│                            01 │Comisioane și alte costuri aferente                  │            │
│                               │împrumuturilor externe                               │          15│
│                       30      │Alte cheltuieli                                      │     414.235│
│                            02 │Protocol și reprezentare                             │          22│
│                            04 │Chirii                                               │       2.613│
│                            06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor    │     397.524│
│                            09 │Executarea silită a creanțelor bugetare              │          10│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                │      14.068│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                   │      12.000│
│                       03      │Alte dobânzi                                         │      12.000│
│                            02 │Dobânda datorată trezoreriei statului                │      12.000│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │       1.590│
│                       01      │Transferuri curente                                  │       1.590│
│                            21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de         │            │
│                               │asigurări pentru accidente de muncă și boli          │            │
│                               │profesionale, către bugetul fondului național unic de│            │
│                               │asigurări sociale de sănătate, reprezentând          │            │
│                               │contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru  │            │
│                               │pers. aflate în concediu medical din cauză de        │            │
│                               │accident de muncă sau boală profesională             │       1.377│
│                            44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de         │            │
│                               │asigurări pentru accidente de muncă și boli          │            │
│                               │profesionale, către bugetul fondului național unic de│            │
│                               │asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și    │            │
│                               │indemnizații datorate persoanelor aflate în          │            │
│                               │incapacitate temporară de muncă din cauză de accident│            │
│                               │de muncă sau boală prof.                             │         213│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │         947│
│                       01      │A. Transferuri interne                               │         947│
│                            17 │Transferuri pentru programe și proiecte de prevenire │            │
│                               │a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale    │         947│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI        │            │
│                               │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE             │       4.237│
│                       01      │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │            │
│                               │(FEDR)                                               │       4.237│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │  39.330.898│
│                       01      │Asigurări sociale                                    │  38.594.532│
│                       02      │Ajutoare sociale                                     │     736.366│
│                            01 │Ajutoare sociale în numerar                          │     362.612│
│                            02 │Ajutoare sociale în natură                           │     373.754│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │       7.103│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │       7.103│
│                       01      │Active fixe                                          │       4.953│
│                            01 │Construcții                                          │       2.634│
│                            03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale│         500│
│                            30 │Alte active fixe                                     │       1.819│
│                       03      │Reparații capitale aferente activelor fixe           │       2.150│
│6803                           │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                       │  39.909.257│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │  39.902.254│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │     146.192│
│                       01      │Cheltuieli salariale în bani                         │     113.773│
│                            01 │Salarii de bază                                      │      67.718│
│                            02 │Salarii de merit                                     │         200│
│                            03 │Indemnizație de conducere                            │       3.115│
│                            04 │Spor de vechime                                      │      12.400│
│                            05 │Sporuri pentru condiții de muncă                     │       5.500│
│                            06 │Alte sporuri                                         │         160│
│                            07 │Ore suplimentare                                     │         100│
│                            08 │Fond de premii                                       │       7.500│
│                            09 │Primii de vacanță                                    │       5.650│
│                            12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității│         470│
│                            13 │Indemnizații de delegare                             │         220│
│                            30 │Alte drepturi salariale în bani                      │      10.740│
│                       03      │Contribuții                                          │      32.419│
│                            01 │Contribuții de asigurări sociale de stat             │      24.800│
│                            02 │Contribuții de asigurări de șomaj                    │         568│
│                            03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate         │       5.914│
│                            04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă   │            │
│                               │și boli profesionale                                 │         171│
│                            06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații          │         966│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │     454.660│
│                       01      │Bunuri și servicii                                   │      31.828│
│                            01 │Furnituri de birou                                   │       3.100│
│                            02 │Materiale pentru curățenie                           │         200│
│                            03 │Încălzit, iluminat și forța motrică                  │       4.300│
│                            04 │Apă, canal și salubritate                            │         839│
│                            05 │Carburanți și lubrifianți                            │       1.200│
│                            06 │Piese de schimb                                      │         300│
│                            07 │Transport                                            │          50│
│                            08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet          │       9.589│
│                            09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter        │            │
│                               │funcțional                                           │         250│
│                            30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și        │            │
│                               │funcționare                                          │      12.000│
│                       02      │Reparații curente                                    │       3.500│
│                       03      │Hrană                                                │         232│
│                            01 │Hrană pentru oameni                                  │         232│
│                       04      │Medicamente și materiale sanitare                    │         545│
│                            01 │Medicamente                                          │         320│
│                            02 │Materiale sanitare                                   │         225│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar              │       1.505│
│                            03 │Lenjerie și accesorii de pat                         │         103│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                             │       1.402│
│                       06      │Deplasări, detașări, transferări                     │       1.700│
│                            01 │Deplasări interne, detașări, transferări             │       1.500│
│                            02 │Deplasări în străinătate                             │         200│
│                       11      │Cărți, publicații și materiale documentare           │         122│
│                       12      │Consultanță și expertiză                             │          43│
│                       13      │Pregătire profesională                               │       1.000│
│                       14      │Protecția muncii                                     │          20│
│                       24      │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor   │          15│
│                            01 │Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor   │            │
│                               │externe                                              │          15│
│                       30      │Alte cheltuieli                                      │     414.159│
│                            02 │Protocol și reprezentare                             │          20│
│                            04 │Chirii                                               │       2.613│
│                            06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor    │     397.524│
│                            09 │Executarea silită a creanțelor bugetare              │          10│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                │      13.992│
│                  30           │TITLUL III DOBÂNZI                                   │      12.000│
│                       03      │Alte dobânzi                                         │      12.000│
│                            02 │Dobânda datorată trezoreriei statului                │      12.000│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN                │            │
│                               │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)                 │            │
│                               │POSTADERARE                                          │       4.237│
│                       01      │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │            │
│                               │(FEDR)                                               │       4.237│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │  39.285.156│
│                       01      │Asigurări sociale                                    │  38.594.532│
│                       02      │Ajutoare sociale                                     │     690.624│
│                            01 │Ajutoare sociale în numerar                          │     330.134│
│                            02 │Ajutoare sociale în natură                           │     360.490│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │       7.003│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │       7.003│
│                       01      │Active fixe                                          │       4.853│
│                            01 │Construcții                                          │       2.634│
│                            03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale│         400│
│                            30 │Alte active fixe                                     │       1.819│
│                       03      │Reparații capitale aferente activelor fixe           │       2.150│
│6803   03                      │Pensii și ajutoare pentru bătrânețe                  │  38.594.532│
│       04                      │Asistență acordată persoanelor în vârstă             │     360.490│
│       09                      │Ajutoare pentru urmași                               │     330.134│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor             │            │
│                               │și asistentei sociale                                │     624.101│
│             02                │Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor      │     397.524│
│             03                │Alte cheltuieli de administrare fond                 │     226.577│
│6903                           │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE   │            │
│                               │MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE                           │      54.093│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │      53.993│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │       4.B90│
│                       01      │Cheltuieli salariale în bani                         │       3.804│
│                            01 │Salarii de bază                                      │       2.933│
│                            02 │Salarii de merit                                     │           3│
│                            03 │Indemnizație de conducere                            │           9│
│                            04 │Spor de vechime                                      │         210│
│                            05 │Sporuri pentru condiții de muncă                     │         104│
│                            07 │Ore suplimentare                                     │           2│
│                            08 │Fond de premii                                       │         200│
│                            09 │Primărie vacanță                                     │         190│
│                            13 │Indemnizații de delegare                             │           1│
│                            30 │Alte drepturi salariale în bani                      │         152│
│                       03      │Contribuții                                          │       1.086│
│                            01 │Contribuții de asigurări sociale de stat             │         830│
│                            02 │Contribuții de asigurări de șomaj                    │          19│
│                            03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate         │         198│
│                            04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă   │            │
│                               │și boli profesionale                                 │           6│
│                            06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații          │          33│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │         824│
│                       01      │Bunuri și servicii                                   │         682│
│                            01 │Furnituri de birou                                   │          50│
│                            02 │Materiale pentru curățenie                           │           9│
│                            03 │Încălzit, iluminat și forța motrică                  │          66│
│                            04 │Apă, canal și salubritate                            │           8│
│                            05 │Carburanți și lubrifianți                            │         170│
│                            06 │Piese de schimb                                      │           6│
│                            07 │Transport                                            │           5│
│                            08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet          │         102│
│                            30 │Alte bunuri și servicii pentru                       │            │
│                               │întreținere și funcționare                           │         266│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar              │           9│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                             │           9│
│                       06      │Deplasări, detașări, transferări                     │           7│
│                            01 │Deplasări interne, detașări, transferări             │           7│
│                       11      │Cărți, publicații și materiale documentare           │           5│
│                       13      │Pregătire profesională                               │          45│
│                       30      │Alte cheltuieli                                      │          76│
│                            02 │Protocol și reprezentare                             │           2│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                │          76│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE              │            │
│                               │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                               │       1.590│
│                       01      │Transferuri curente                                  │       1.590│
│                            21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de         │            │
│                               │asigurări pentru accidente de muncă și boli          │            │
│                               │profesionale, către bugetul fondului național unic de│            │
│                               │asigurări sociale de sănătate, reprezentând          │            │
│                               │contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru  │            │
│                               │pers. aflate în concediu medical din cauză de        │            │
│                               │accident de muncă sau boală profesională             │       1.377│
│                            44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de         │            │
│                               │asigurări pentru accidente de muncă și boli          │            │
│                               │profesionale, către bugetul fondului național unic de│            │
│                               │asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și    │            │
│                               │indemnizații datorate persoanelor aflate în          │            │
│                               │incapacitate temporară de muncă din cauză de accident│            │
│                               │de muncă sau boală prof.                             │         213│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │         947│
│                       01      │A. Transferuri interne                               │         947│
│                            17 │Transferuri pentru programe și proiecte              │            │
│                               │de prevenire a accidentelor de muncă                 │            │
│                               │și a bolilor profesionale                            │         947│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │      45.742│
│                       02      │Ajutoare sociale                                     │      45.742│
│                            01 │Ajutoare sociale în numerar                          │      32.478│
│                            02 │Ajutoare sociale în natură                           │      13.264│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │         100│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │         100│
│                       01      │Active fixe                                          │         100│
│                            03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale│         100│
│6903   05                      │Asistență socială în caz de boli și invalidități     │      43.597│
│             01                │Asistență socială în caz de boli                     │      26.529│
│             02                │Asistență socială în caz de invaliditate             │      17.068│
│       07                      │Asigurări pentru șomaj                               │       1.204│
│       09                      │Ajutoare pentru urmași                               │       2.627│
│       15                      │Prevenirea excluderii sociale                        │         947│
│             50                │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii    │            │
│                               │sociale                                              │         947│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și          │            │
│                               │asistenței sociale                                   │       5.718│
│             03                │Alte cheltuieli de administrare fond                 │       5.718│
│5006                           │CREDITE EXTERNE                                      │            │
│                               │---------------                                      │       9.700│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │         220│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │         220│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar              │         220│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                             │         220│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │       9.480│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │       9.480│
│                       01      │Active fixe                                          │       9.480│
│                            03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale│       3.930│
│                            30 │Alte active fixe                                     │       5.550│
│6806                           │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                       │       9.700│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │         220│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │         220│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar              │         220│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                             │         220│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │       9.480│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │       9.480│
│                       01      │Active fixe                                          │       9.480│
│                            03 │Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale│       3.930│
│                            30 │Alte active fixe                                     │       5.550│
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
 

 

 

   ANEXA Nr. 3/03/20/116 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

    I - Credite de angajament

    II - Credite bugetare 

    SINTEZA
proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor
aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola și
de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare 

   

                                                                                                                       - mii lei -
┌──────────────────────────────────────────┬─────┬────────┬───────────────┬─────────┬───────┬───────┬─────────┬──────────────────┐
│                                          │     │        │               │         │       │       │         │Valoarea rămasă a │
│                                          │     │        │               │         │       │       │         │   proiectului    │
│     Denumirea și codul proiectului/      │     │  Cod   │Valoarea totală│Realizări│Program│Program│Propuneri│ eșalonată pe ani │
│            surse de finanțare            │     │        │ a proiectului │  2007   │ 2008  │ 2009  │  2010   ├────┬────┬────────┤
│                                          │     │        │               │         │       │       │         │2011│2012│  anii  │
│                                          │     │        │               │         │       │       │         │    │    │următori│
├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼────┼────┼────────┤
│                    0                     │     │        │  1=2+3+...+8  │    2    │   3   │   4   │    5    │ 6  │ 7  │   8    │
└──────────────────────────────────────────┴─────┴────────┴───────────────┴─────────┴───────┴───────┴─────────┴────┴────┴────────┘
 TOTAL CHELTUIELI
 I. Credite de angajament                                           10.122                     4.237     5.885
 II. Credite bugetare                                               10.122                     4.237     5.885
 din care:
 Programe din Fondul European de Dezvoltare
 Regională (FEDR)                                  56.01
 I. Credite de angajament                                           10.122                     4.237     5.885
 II. Credite bugetare                                               10.122                     4.237     5.885
 din acesta:
 2.
Programul Operațional Sectorial
 Creșterea Competitivității
 Economice (POS CCE)
 I. Credite de angajament                                           10.122                     4.237     5.885
 II. Credite bugetare                                               10.122                     4.237     5.885
 

 

 

 

   ANEXA Nr. 3/03/20/116/01 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE 

    Program/facilitate/instrument: 2 - Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE) 

    I - Credite de angajament

    II - Credite bugetare 

    FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de
Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a
altor facilități și instrumente postaderare

   

                                                                                                                       - mii lei -
┌──────────────────────────────────────────┬─────┬────────┬───────────────┬─────────┬───────┬───────┬─────────┬──────────────────┐
│                                          │     │        │               │         │       │       │         │Valoarea rămasă a │
│                                          │     │        │               │         │       │       │         │   proiectului    │
│     Denumirea și codul proiectului/      │     │  Cod   │Valoarea totală│Realizări│Program│Program│Propuneri│ eșalonată pe ani │
│            surse de finanțare            │     │        │ a proiectului │  2007   │ 2008  │ 2009  │  2010   ├────┬────┬────────┤
│                                          │     │        │               │         │       │       │         │2011│2012│  anii  │
│                                          │     │        │               │         │       │       │         │    │    │următori│
├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼────┼────┼────────┤
│                    0                     │     │        │  1=2+3+...+8  │    2    │   3   │   4   │    5    │ 6  │ 7  │   8    │
└──────────────────────────────────────────┴─────┴────────┴───────────────┴─────────┴───────┴───────┴─────────┴────┴────┴────────┘
 Proiectul: 1 Oferirea de servicii e-administrație participanților la sistemul public de pensii prin implementarea unui sistem
 informatic integrat

 - mii EURO                                   I                      2.969                     1.228     1.741
                                             II                      2.969                     1.228     1.741
 - mii lei                                    I                     10.122                     4.237     5.885
                                             II                     10.122                     4.237     5.885
 TOTAL CHELTUIELI                             I    50.03            10.122                     4.237     5.885
                                             II                     10.122                     4.237     5.885

 Capitolul bugetar: 6803 Asigurări și asistență socială

 PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
 POSTADERARE                                  I    56               10.122                     4.237     5.885
                                             II                     10.122                     4.237     5.885
 Programe din Fondul European de Dezvoltare
 Regională (FEDR)                             I    56.01            10.122                     4.237     5.885
                                             II                     10.122                     4.237     5.885
 

 

 

   ANEXA Nr. 4/03 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE 

    Numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază
pe anii 2008-2009
(SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT)

   

┌───────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────────┬──────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬──────────────┐
│                                                   │ Număr  │  Salariu   │ Modificarea  │  Număr  │  Număr de  │Număr de │ Fond aferent │
│                                                   │maxim de│  mediu de  │ numărului de │maxim de │  posturi   │ posturi │salariilor de │
│                                                   │posturi │bază în luna│  posturi în  │ posturi │ vacante la │finanțate│ bază pe anul │
│                                                   │în anul │ decembrie  │anul 2009 față│ în anul │31 decembrie│ în anul │     2009     │
│                                                   │  2008  │ 2008 (lei) │ de anul 2008 │  2009   │    2008    │  2009   │  (mii lei)   │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│                         0                         │   1    │     2      │      3       │4 = 1 + 3│     5      │6 = 4 - 5│ 7 = (2 * 4 * │
│                                                   │        │            │              │         │            │         │12 luni)/1000 │
├───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────────┤
│TOTAL:                                             │   4.737│            │              │    4.737│         162│    4.575│        70.652│
│din care:                                          │        │            │              │         │            │         │              │
│6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ -              │        │            │              │         │            │         │              │
│BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT               │   4.581│            │           -10│    4.571│         151│    4.420│        67.718│
│din care:                                          │        │            │              │         │            │         │              │
│I. Persoane care ocupă funcții de demnitate publică│       1│            │              │        1│            │        1│            80│
│Președinte (Casa Națională de Pensii și Alte       │        │            │              │         │            │         │              │
│Drepturi de Asigurări Sociale)                     │       1│       6.691│              │        1│            │        1│            80│
│III. Cabinetul demnitarului                        │       5│            │              │        5│            │        5│           116│
│Stenodactilograf, șef cabinet, referent (secretar  │        │            │              │         │            │         │              │
│personal)                                          │        │       1.523│             1│        1│            │        1│            18│
│Stenodactilograf, șef cabinet, referent (secretar  │        │            │              │         │            │         │              │
│personal)                                          │       1│       1.110│            -1│         │            │         │              │
│Director de cabinet                                │       1│       2.769│              │        1│            │        1│            33│
│Consilier (consilier personal)                     │       1│       2.769│              │        1│            │        1│            33│
│Consultant (asistent de cabinet)                   │       1│       1.701│              │        1│            │        1│            20│
│Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier     │       1│         933│              │        1│            │        1│            11│
│personal)                                          │        │            │              │         │            │         │              │
│IV.A. Funcții publice generale                     │   3.607│            │           -14│    3.593│         114│    3.479│        53.907│
│1. Înalți funcționari publici                      │       2│            │              │        2│            │        2│           100│
│Secretar general                                   │       1│       4.421│              │        1│            │        1│            53│
│Secretar general adjunct                           │       1│       3.893│              │        1│            │        1│            47│
│2. Funcții publice de conducere                    │     439│            │           -10│      429│            │      429│         9.944│
│Director                                           │      10│       2.051│              │       10│            │       10│           246│
│Director adjunct                                   │       3│       2.051│            -1│        2│            │        2│            49│
│Șef serviciu                                       │      29│       2.051│            -5│       24│            │       24│           591│
│Șef birou                                          │       4│       2.051│            -2│        2│            │        2│            49│
│Director executiv                                  │      42│       1.920│              │       42│            │       42│           968│
│Director executiv adjunct                          │      85│       1.920│             6│       91│            │       91│         2.097│
│Șef serviciu, șef administrație financiară - nivel │        │            │              │         │            │         │              │
│oraș                                               │     221│       1.920│            -5│      216│            │      216│         4.977│
│Șef birou, șef administrație financiară - nivel    │        │            │              │         │            │         │              │
│comună                                             │      45│       1.920│            -3│       42│            │       42│           968│
│3. Funcții publice de execuție                     │   3.166│            │            -4│    3.162│         114│    3.048│        43.864│
│a. Clasa I - studii superioare                     │   1.741│            │            59│    1.800│          93│    1.707│        27.893│
│Consilier superior treapta 1                       │      43│       2.051│            15│       58│           6│       52│         1.280│
│Consilier superior treapta 2                       │      10│       1.794│            -3│        7│           1│        6│           129│
│Consilier superior treapta 3                       │      10│       1.625│             8│       18│            │       18│           351│
│Expert superior treapta 1                          │       1│       2.051│             2│        3│            │        3│            74│
│Expert superior treapta 2                          │       2│       1.794│            -1│        1│            │        1│            22│
│Expert superior treapta 3                          │       7│       1.625│             5│       12│            │       12│           234│
│Inspector superior treapta 3                       │        │       1.625│             5│        5│            │        5│            98│
│Consilier juridic superior treapta 1               │       3│       2.051│             1│        4│           3│        1│            25│
│Consilier juridic superior treapta 2               │       2│       1.794│            -2│         │            │         │              │
│Consilier juri di e superior treapta 3             │       1│       1.625│             2│        3│            │        3│            59│
│Consilier principal treapta 1                      │       2│       1.456│            -1│        1│           1│         │              │
│Consilier principal treapta 2                      │       5│       1.309│            -5│         │            │         │              │
│Consilier principal treapta 3                      │       7│       1.212│            21│       28│           1│       27│           393│
│Expert principal treapta 1                         │       6│       1.456│            -6│         │            │         │              │
│Expert principal treapta 2                         │       1│       1.309│            -1│         │            │         │              │
│Expert principal treapta 3                         │        │       1.212│             8│        8│           1│        7│           102│
│Inspector principal treapta 1                      │       3│       1.456│            -2│        1│           1│         │              │
│Inspector principal treapta 2                      │       2│       1.309│            -2│         │            │         │              │
│Inspector principal treapta 3                      │       5│       1.212│             7│       12│            │       12│           175│
│Consilier juridic principal treapta 2              │       1│       1.309│            -1│         │            │         │              │
│Consilier juridic principal treapta 3              │       1│       1.212│             5│        6│            │        6│            87│
│Consilier asistent treapta 1                       │       5│       1.092│            -2│        3│           1│        2│            26│
│Consilier asistent treapta 2                       │       6│       1.017│            -3│        3│           1│        2│            24│
│Consilier asistent treapta 3                       │       9│         945│            -4│        5│           1│        4│            45│
│Expert asistent treapta 1                          │       5│       1.092│            -3│        2│           1│        1│            13│
│Expert asistent treapta 3                          │       7│         945│            -5│        2│           2│         │              │
│Inspector asistent treapta 1                       │       5│       1.092│            -3│        2│           1│        1│            13│
│Inspector asistent treapta 2                       │       5│       1.017│            -3│        2│           1│        1│            12│
│Inspector asistent treapta 3                       │       5│         945│            -4│        1│           1│         │              │
│Consilier juridic asistent treapta 1               │       1│       1.092│              │        1│           1│         │              │
│Consilier juridic asistent treapta 2               │       1│       1.017│            -1│         │            │         │              │
│Consilier juridic asistent treapta 3               │       6│         945│            -3│        3│            │        3│            34│
│Consilier debutant                                 │       5│         699│            -4│        1│            │        1│             8│
│Expert debutant                                    │       2│         699│            -1│        1│            │        1│             8│
│Inspector debutant                                 │       3│         699│              │        3│            │        3│            25│
│Consilier juridic debutant                         │       1│         699│            -1│         │            │         │              │
│Auditor superior treapta 1                         │       3│       2.868│              │        3│           1│        2│            69│
│Auditor superior treapta 2                         │       1│       2.271│              │        1│           1│         │              │
│Auditor superior treapta 3                         │        │       1.857│             1│        1│            │        1│            22│
│Auditor principal treapta 3                        │       1│       1.202│            -1│         │            │         │              │
│Consilier superior treapta 1                       │     285│       1.920│            51│      336│          20│      316│         7.281│
│Consilier superior treapta 2                       │      17│       1.721│             5│       22│           1│       21│           434│
│Consilier superior treapta 3                       │      31│       1.560│           -21│       10│            │       10│           187│
│Expert superior treapta 1                          │       2│       1.920│              │        2│            │        2│            46│
│Expert superior treapta 2                          │       1│       1.721│             1│        2│            │        2│            41│
│Expert superior treapta 3                          │      11│       1.560│           -10│        1│           1│         │              │
│Inspector superior treapta 1                       │       8│       1.920│             4│       12│            │       12│           276│
│Inspector superior treapta 2                       │       5│       1.721│              │        5│            │        5│           103│
│inspector superior treapta 3                       │      24│       1.560│           -21│        3│           1│        2│            37│
│Consilier juridic superior treapta 1               │      30│       1.920│             8│       38│           2│       36│           829│
│Consilier juridic superior treapta 2               │       4│       1.721│            -3│        1│            │        1│            21│
│Consilier juridic superior treapta 3               │       9│       1.560│            -6│        3│            │        3│            56│
│Consilier principal treapta 1                      │      24│       1.397│            30│       54│           2│       52│           872│
│Consilier principal treapta 2                      │      29│       1.256│           -17│       12│           1│       11│           166│
│Consilier principal treapta 3                      │      17│       1.163│            -7│       10│           1│        9│           126│
│Expert principal treapta 1                         │       8│       1.397│            11│       19│            │       19│           319│
│Expert principal treapta 2                         │       8│       1.256│            -4│        4│            │        4│            60│
│Expert principal treapta 3                         │       3│       1.163│            -1│        2│            │        2│            28│
│Inspector principal treapta 1                      │     135│       1.397│            34│      169│           2│      167│         2.800│
│Inspector principal treapta 2                      │      84│       1.256│           -12│       72│           2│       70│         1.055│
│Inspector principal treapta 3                      │      73│       1.163│           -27│       46│           2│       44│           614│
│Consilier juridic principal treapta 1              │      21│       1.397│             8│       29│           1│       28│           469│
│Consilier juridic principal treapta 2              │       7│       1.256│            -2│        5│            │        5│            75│
│Consilier juridic principal treapta 3              │      15│       1.163│           -11│        4│            │        4│            56│
│Consilier asistent treapta 1                       │      16│       1.047│             9│       25│            │       25│           314│
│Consilier asistent treapta 2                       │      10│         978│            10│       20│            │       20│           235│
│Consilier asistent treapta 3                       │      36│         908│           -26│       10│           3│        7│            76│
│Expert asistent treapta 1                          │       8│       1.047│             2│       10│           2│        8│           101│
│Expert asistent treapta 2                          │       2│         978│             2│        4│            │        4│            47│
│Expert asistent treapta 3                          │       8│         908│            -4│        4│            │        4│            44│
│Inspector asistent treapta 1                       │     131│       1.047│            53│      184│           5│      179│         2.249│
│inspector asistent treapta 2                       │     134│         978│            -6│      128│           2│      126│         1.479│
│Inspector asistent treapta 3                       │     179│         908│           -10│      169│          11│      158│         1.722│
│Consilier juridic asistent treapta 1               │      23│       1.047│            30│       53│           2│       51│           641│
│Consilier juridic asistent treapta 2               │      34│         978│           -14│       20│            │       20│           235│
│Consilier juridic asistent treapta 3               │      28│         908│           -10│       18│           1│       17│           185│
│Consilier debutant                                 │      11│         699│            -3│        8│            │        8│            67│
│Expert debutant                                    │       1│         699│              │        1│            │        1│             8│
│Inspector debutant                                 │      28│         699│            -3│       25│            │       25│           210│
│Consilier juridic debutant                         │      11│         699│            -4│        7│            │        7│            59│
│Auditor superior treapta 1                         │      33│       1.920│            -4│       29│           1│       28│           645│
│Auditor superior treapta 2                         │       2│       1.721│             1│        3│            │        3│            62│
│Auditor superior treapta 3                         │       4│       1.560│             2│        6│           2│        4│            75│
│Auditor principal treapta 1                        │       4│       1.397│             1│        5│           1│        4│            67│
│Auditor principal treapta 3                        │        │       1.163│             1│        1│           1│         │              │
│Auditor asistent treapta 1                         │       1│       1.047│             2│        3│            │        3│            38│
│Auditor asistent treapta 2                         │       1│         978│             2│        3│            │        3│            35│
│Auditor asistent treapta 3                         │       2│         908│              │        2│            │        2│            22│
│b. Clasa II - studii superioare de scurtă durată   │     105│            │             1│      106│           2│      104│         1.619│
│Referent de specialitate superior treapta 1        │       3│       1.662│             1│        4│            │        4│            80│
│Referent de specialitate superior treapta 2        │        │       1.351│             1│        1│           1│         │              │
│Referent de specialitate superior treapta 3        │       3│       1.214│            -2│        1│            │        1│            15│
│Referent de specialitate superior treapta 1        │      40│       1.649│             2│       42│           1│       41│           811│
│Referent de specialitate superior treapta 2        │       5│       1.338│            -1│        4│            │        4│            64│
│Referent de specialitate superior treapta 3        │      12│       1.203│            -4│        8│            │        8│           115│
│Referent de specialitate principal treapta 1       │      12│       1.115│            10│       22│            │       22│           294│
│Referent de specialitate principal treapta 2       │       9│       1.087│            -1│        8│            │        8│           104│
│Referent de specialitate principal treapta 3       │       9│         827│            -6│        3│            │        3│            30│
│Referent de specialitate asistent treapta 1        │       5│         691│             4│        9│            │        9│            75│
│Referent de specialitate asistent treapta 2        │       3│         661│            -2│        1│            │        1│             8│
│Referent de specialitate asistent treapta 3        │       2│         624│             1│        3│            │        3│            22│
│Referent de specialitate debutant                  │       2│         608│            -2│         │            │         │              │
│c. Clasa III - studii medii                        │   1.320│            │           -64│    1.256│          19│    1.237│        14.352│
│Referent superior treapta 1                        │      45│       1.087│            12│       57│           2│       55│           717│
│Referent superior treapta 2                        │       7│         940│             5│       12│            │       12│           135│
│Referent superior treapta 3                        │      28│         839│           -22│        6│           1│        5│            50│
│Referent principal treapta 1                       │       5│         747│              │        5│           4│        1│             9│
│Referent principal treapta 3                       │       2│         680│             2│        4│            │        4│            33│
│Referent asistent treapta 1                        │       1│         657│            -1│         │            │         │              │
│Referent asistent treapta 3                        │       4│         619│            -2│        2│           2│         │              │
│Referent superior treapta 1                        │     790│       1.054│            39│      829│           3│      826│        10.447│
│Referent superior treapta 2                        │      93│         911│           -51│       42│            │       42│           459│
│Referent superior treapta 3                        │      79│         798│           -39│       40│           1│       39│           373│
│Referent principal treapta 1                       │     117│         747│            24│      141│           6│      135│         1.210│
│Referent principal treapta 2                       │      16│         697│            -4│       12│            │       12│           100│
│Referent principal treapta 3                       │      35│         675│           -21│       14│            │       14│           113│
│Referent asistent treapta 1                        │      20│         651│            24│       44│            │       44│           344│
│Referent asistent treapta 2                        │      29│         638│            -9│       20│            │       20│           153│
│Referent asistent treapta 3                        │      47│         617│           -22│       25│            │       25│           185│
│Referent debutant                                  │       2│         595│             1│        3│            │        3│            21│
│IV.B. Funcții publice specifice                    │       3│            │              │        3│           1│        2│            62│
│4. Manageri publici                                │       3│            │              │        3│           1│        2│            62│
│b. Funcții publice specifice                       │       3│            │              │        3│           1│        2│            62│
│Manager public asistent treapta 2                  │       2│       2.051│            -2│         │            │         │              │
│Manager public asistent                            │        │       2.564│             2│        2│           1│        1│            31│
│Manager public asistent treapta 2                  │       1│       2.051│            -1│         │            │         │              │
│Manager public asistent                            │        │       2.564│             1│        1│            │        1│            31│
│VI. Personal cu contract de muncă                  │        │            │              │         │            │         │              │
│a) Personal de specialitate                        │     787│            │            -2│      785│          30│      755│        11.813│
│Consilier, expert, inspector de specialitate,      │        │            │              │         │            │         │              │
│revizor contabil; gradul I A                       │      17│       1.739│             6│       23│           2│       21│           438│
│Consilier, expert, inspector de specialitate,      │        │            │              │         │            │         │              │
│revizor contabil gradul I                          │        │       1.523│             3│        3│           1│        2│            37│
│Consilier, expert, inspector de specialitate,      │        │            │              │         │            │         │              │
│revizor contabil; gradul II                        │       1│       1.380│             3│        4│            │        4│            66│
│Referent de specialitate, inspector de             │        │            │              │         │            │         │              │
│specialitate, revizor contabil; gradul III         │       7│       1.238│             4│       11│           1│       10│           149│
│Referent de specialitate, inspector de             │        │            │              │         │            │         │              │
│specialitate, revizor contabil; gradul IV          │      10│       1.110│              │       10│           1│        9│           120│
│Referent, inspector, revizor contabil; debutant    │       8│         578│            -5│        3│            │        3│            21│
│Tehnician-economist, secretar superior, referent,  │        │            │              │         │            │         │              │
│interpret relații, interpret profesional,          │        │            │              │         │            │         │              │
│subinginer; gradul IA                              │       2│       1.523│            -1│        1│            │        1│            18│
│Tehnician-economist, secretar superior, referent,  │        │            │              │         │            │         │              │
│interpret relații, interpret profesional,          │        │            │              │         │            │         │              │
│subinginer; gradul I                               │       1│       1.238│            -1│         │            │         │              │
│Tehnician-economist, secretar superior, referent,  │        │            │              │         │            │         │              │
│interpret relații, interpret profesional,          │        │            │              │         │            │         │              │
│subinginer; gradul III                             │       1│       1.007│            -1│         │            │         │              │
│Consilier juridic gradul IA                        │       1│       1.441│              │        1│            │        1│            17│
│Consilier juridic gradul I                         │       1│       1.152│            -1│         │            │         │              │
│Consilier juridic gradul III                       │       2│         992│            -1│        1│            │        1│            12│
│Consilier juridic debutant                         │       1│         578│            -1│         │            │         │              │
│Referent IA                                        │      71│         889│             1│       72│           4│       68│           725│
│Referent I                                         │      23│         774│             1│       24│           1│       23│           214│
│Referent II                                        │      26│         719│            -6│       20│            │       20│           173│
│Referent VI                                        │      14│         630│             5│       19│            │       19│           144│
│Referent IV                                        │       2│         599│             2│        4│            │        4│            29│
│Referent debutant                                  │       5│         563│            -3│        2│            │        2│            14│
│Analist, programator, inginer sistem; III          │       1│       1.063│            -1│         │            │         │              │
│Medic primar                                       │     165│       1.850│            -4│      161│           1│      160│         3.552│
│Medic specialist                                   │      41│       1.589│             1│       42│            │       42│           801│
│Farmacist specialist                               │       1│       1.477│              │        1│            │        1│            18│
│Secretar de redacție, tehnoredactor I              │       1│       1.002│            -1│         │            │         │              │
│Fiziokinetoterapeut specialist, bioinginer medical │       2│       1.454│            -1│        1│            │        1│            17│
│Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical            │        │       1.120│             1│        1│            │        1│            13│
│Asistent medical principal                         │      79│       1.078│            -9│       70│           1│       69│           893│
│Asistent medical                                   │      87│         964│            -1│       86│           1│       85│           983│
│Asistent medical debutant                          │       1│         630│             1│        2│           2│         │              │
│Soră medicală principală                           │       9│       1.039│            -8│        1│            │        1│            12│
│Soră medicală                                      │      10│         895│           -10│         │            │         │              │
│Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician    │        │            │              │         │            │         │              │
│medical; specialist                                │       2│       1.454│              │        2│            │        2│            35│
│Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M.,      │        │            │              │         │            │         │              │
│kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, │        │            │              │         │            │         │              │
│moașă; principal                                   │       2│       1.773│              │        2│            │        2│            43│
│Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M.,      │        │            │              │         │            │         │              │
│kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, │        │            │              │         │            │         │              │
│moașa                                              │       2│       1.328│              │        2│           2│         │              │
│Infirmieră, agent D.D.D.                           │      15│         681│              │       15│            │       15│           123│
│Brancardier, baieș, nămolar, spălătoreasă,         │        │            │              │         │            │         │              │
│îngrijitoare                                       │      33│         619│             1│       34│           2│       32│           238│
│Șofer autosanitară II                              │       2│         701│              │        2│            │        2│            17│
│Medic primar                                       │      27│       2.199│             2│       29│           2│       27│           712│
│Medic specialist                                   │      24│       1.775│            -1│       23│           2│       21│           447│
│Medic rezident anul IV-V                           │       1│       1.382│            -1│         │            │         │              │
│Asistent medical principal                         │      44│       1.368│           -14│       30│            │       30│           492│
│Asistent medical                                   │      13│       1.220│            -1│       12│           2│       10│           146│
│Asistent medical, moașă principul                  │        │       1.773│            22│       22│            │       22│           468│
│Asistent medical, moașă                            │        │       1.328│             1│        1│            │        1│            16│
│Statistician medical, registrator medical;         │        │            │              │         │            │         │              │
│principal                                          │        │       1.039│             3│        3│            │        3│            37│
│Statistician medical, registrator medical          │        │         895│             5│        5│           1│        4│            43│
│Profesor C.F.M.; principal                         │       1│       1.773│            -1│         │            │         │              │
│Cercetător științific principal gradul II          │       3│       2.367│              │        3│            │        3│            85│
│Cercetător științific principal gradul III         │       3│       1.847│              │        3│            │        3│            66│
│Cercetător științific                              │       3│       1.429│              │        3│            │        3│            51│
│Asistent de cercetare științifică                  │       1│       1.124│              │        1│            │        1│            13│
│Consilier, expert, inspector de specialitate gradul│        │            │              │         │            │         │              │
│I, inginer, economist specialist IA                │       2│       1.441│             4│        6│            │        6│           104│
│Referent de specialitate, inspector de specialitate│        │            │              │         │            │         │              │
│gradul III, economist, referent, inginer gradul II │        │       1.073│             3│        3│            │        3│            39│
│Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA       │      10│         890│              │       10│            │       10│           107│
│Tehnician, merceolog, contabil, referent; I        │       3│         827│            -1│        2│            │        2│            20│
│Tehnician, merceolog, contabil, referent; III      │       1│         683│             1│        2│            │        2│            16│
│Informatician I                                    │       2│       1.086│              │        2│           2│         │              │
│Analist (programator) ajutor III                   │        │         759│             1│        1│            │        1│             9│
│Operator, controlor date I                         │        │         915│             1│        1│            │        1│            11│
│Operator, controlor date IV                        │       3│         689│              │        3│           2│        1│             8│
│VI. Personal cu contract de muncă                  │        │            │              │         │            │         │              │
│b) care ocupa funcții comune                       │     178│            │             6│      184│           6│      178│         1.740│
│Secretar-dactilograf, dactilograf; I               │      11│         775│             2│       13│            │       13│           121│
│Secretar-dactilograf, dactilograf; II              │       4│         707│            -1│        3│            │        3│            25│
│Casier magaziner; I                                │      24│         829│            -5│       19│           1│       18│           179│
│Casier magaziner; II                               │       7│         744│             3│       10│            │       10│            89│
│Funcționar arhivar; I                              │      28│         810│            -3│       25│            │       25│           243│
│Funcționar arhivar; II                             │       4│         744│             2│        6│            │        6│            54│
│Funcționar arhivar; III                            │       6│         679│             1│        7│            │        7│            57│
│Funcționar arhivar; debutant                       │       1│         611│            -1│         │            │         │              │
│Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard,        │        │            │              │         │            │         │              │
│bufetier, manipulării bunuri, curier; I            │      23│         675│              │       23│           3│       20│           162│
│Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard,        │        │            │              │         │            │         │              │
│bufetier, manipulant bunuri, curier; II            │       2│         657│            -1│        1│            │        1│             8│
│Muncitor calificat I                               │       4│         894│             1│        5│           2│        3│            32│
│Muncitor calificat II                              │       7│         850│              │        7│            │        7│            71│
│Muncitor calificat III                             │       2│         792│             4│        6│            │        6│            57│
│Muncitor calificat IV                              │       3│         744│              │        3│            │        3│            27│
│Muncitor calificat V                               │       1│         687│              │        1│            │        1│             8│
│Muncitor calificat VI                              │       1│         675│              │        1│            │        1│             8│
│Muncitor necalificat                               │       2│         657│              │        2│            │        2│            16│
│Șofer                                              │      48│         933│             4│       52│            │       52│           582│
│6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU         │        │            │              │         │            │         │              │
│ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE            │     156│            │            10│      166│          11│      155│         2.933│
│din care:                                          │        │            │              │         │            │         │              │
│IV.A. Funcții publice generale                     │     144│            │             8│      152│          11│      141│         2.678│
│1. Înalți funcționari publici                      │       1│            │              │        1│            │        1│            53│
│Director general executiv                          │       1│       4.421│              │        1│            │        1│            53│
│2. Funcții publice de conducere                    │       3│            │            -1│        2│            │        2│            49│
│Director                                           │       2│       2.051│              │        2│            │        2│            49│
│Șef birou                                          │       1│       2.051│            -1│         │            │         │              │
│3. Funcții publice de execuție                     │     140│            │             9│      149│          11│      138│         2.576│
│a. Clasa I - studii superioare                     │     140│            │             9│      149│          11│      138│         2.576│
│Consilier superior treapta 1                       │       8│       2.051│             3│       11│           1│       10│           246│
│Consilier superior treapta 2                       │       1│       1.794│              │        1│            │        1│            22│
│Consilier superior treapta 3                       │       1│       1.625│             2│        3│           1│        2│            39│
│Expert superior treapta 1                          │       1│       2.051│              │        1│            │        1│            25│
│Expert superior treapta 3                          │       1│       1.625│             1│        2│           1│        1│            20│
│Consilier principal treapta 3                      │       1│       1.212│             1│        2│            │        2│            29│
│Expert principal treapta 2                         │       1│       1.309│            -1│         │            │         │              │
│Expert principal treapta 3                         │       1│       1.212│            -1│         │            │         │              │
│Inspector principal treapta 2                      │        │       1.309│             1│        1│            │        1│            16│
│Inspector principal treapta 3                      │       2│       1.212│            -2│         │            │         │              │
│Consilier asistent treapta 1                       │       3│       1.092│            -2│        1│           1│         │              │
│Consilier asistent treapta 3                       │       1│         945│              │        1│            │        1│            11│
│Expert asistent treapta 2                          │       1│       1.017│              │        1│           1│         │              │
│Inspector asistent treapta 2                       │       1│       1.017│              │        1│           1│         │              │
│Consilier juridic debutant                         │       1│         699│              │        1│            │        1│             8│
│Consilier superior treapta 1                       │      22│       1.920│             5│       27│           1│       26│           599│
│Consilier superior treapta 2                       │       5│       1.721│             2│        7│            │        7│           145│
│Consilier superior treapta 3                       │       9│       1.560│            -2│        7│            │        7│           131│
│Expert superior treapta 1                          │        │       1.920│             7│        7│            │        7│           161│
│Expert superior treapta 2                          │      15│       1.721│            -5│       10│            │       10│           207│
│Expert superior treapta 3                          │       7│       1.560│            -4│        3│            │        3│            56│
│Inspector superior treapta 1                       │        │       1.920│             2│        2│            │        2│            46│
│Inspector superior treapta 3                       │        │       1.560│             1│        1│            │        1│            19│
│Consilier principal treapta 1                      │       5│       1.397│             2│        7│           1│        6│           101│
│Consilier principal treapta 2                      │       7│       1.256│            -5│        2│           1│        1│            15│
│Consilier principal treapta 3                      │       1│       1.163│             1│        2│            │        2│            28│
│Expert principal treapta 1                         │       4│       1.397│             5│        9│            │        9│           151│
│Expert principal treapta 2                         │      10│       1.257│            -7│        3│            │        3│            45│
│Inspector principal treapta 1                      │       6│       1.397│             4│       10│           2│        8│           134│
│Inspector principal treapta 2                      │       6│       1.256│            -2│        4│            │        4│            60│
│Inspector principal treapta 3                      │       3│       1.163│            -1│        2│            │        2│            28│
│Consilier asistent treapta 1                       │        │       1.047│             2│        2│            │        2│            25│
│Consilier asistent treapta 2                       │       1│         978│            -1│         │            │         │              │
│Expert asistent treapta 1                          │       6│       1.047│            -2│        4│            │        4│            50│
│Expert asistent treapta 2                          │        │         978│             2│        2│            │        2│            23│
│Expert asistent treapta 3                          │        │         908│             2│        2│            │        2│            22│
│Inspector asistent treapta 1                       │       2│       1.047│              │        2│            │        2│            25│
│Inspector asistent treapta 2                       │       4│         978│            -1│        3│            │        3│            35│
│Inspector asistent treapta 3                       │       2│         908│              │        2│            │        2│            22│
│Consilier juridic asistent treapta 3               │       1│         908│             2│        3│            │        3│            33│
│VI. Personal cu contract de muncă                  │        │            │              │         │            │         │              │
│a) Personal de specialitate                        │      10│            │             2│       12│            │       12│           232│
│Consilier, expert, inspector de specialitate,      │        │            │              │         │            │         │              │
│revizor contabil; gradul IA                        │       6│       1.739│             4│       10│            │       10│           209│
│Consilier, expert, inspector de specialitate,      │        │            │              │         │            │         │              │
│revizor contabil; gradul II                        │       1│       1.380│              │        1│            │        1│            17│
│Referent IA                                        │       2│         889│            -2│         │            │         │              │
│Referent IV                                        │        │         599│             1│        1│            │        1│             7│
│Medic specialist                                   │       1│       1.589│            -1│         │            │         │              │
│VI. Personal cu contract de muncă                  │        │            │              │         │            │         │              │
│b) care ocupa funcții comune                       │       2│            │              │        2│            │        2│            22│
│Șofer                                              │       2│         933│              │        2│            │        2│            22│
└───────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴──────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴──────────────┘
 

 

 

   ANEXA Nr. 5/03/20/120 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE 

    PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII
ȘI SURSE DE FINANȚARE

   

                                                                                                            - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                                EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
I  - credite de                              CHELTUIELI   EXECUȚIE             ────────────────────────────────────────
     angajament                     TOTAL    EFECTUATE   PRELIMINATĂ  PROGRAM                  ESTIMĂRI
II - credite bugetare                         până la       2008       2009    ────────────────────────────────────────
SURSA/GRUPA/CAPITOL                          31.12.2007                          2010       2011      2012      anii
                                                                                                              ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
              0                1   2=3+..+9      3            4          5         6         7         8          9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL GENERAL
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.    Total surse de           I   189.623    131.705       6.595     16.583    10.433     10.447    10.460     3.400
      finanțare                II  189.623    131.705       6.595     16.583    10.433     10.447    10.460     3.400
1.3   Credite externe          I   110.684     97.868       3.336      9.480
                               II  110.684     97.868       3.336      9.480
1.4   Bugetul asigurărilor     I    78.939     33.837       3.259      7.103    10.433     10.447    10.460     3.400
      sociale de stat          II   78.939     33.837       3.259      7.103    10.433     10.447    10.460     3.400
1.4.1 Active fixe              I    66.084     32.830       2.261      4.953    10.433      7.547     7.560       500
                               II   66.084     32.830       2.261      4.953    10.433      7.547     7.560       500
1.4.2 Reparații capitale       I    12.855      1.007         998      2.150                2.900     2.900     2.900
      aferente activelor fixe  II   12.855      1.007         998      2.150                2.900     2.900     2.900
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.    Total surse de           I       954        720                    234
      finanțare                II      954        720                    234
1.4   Bugetul asigurărilor     I       954        720                    234
      sociale de stat          II      954        720                    234
1.4.1 Active fixe              I       954        720                    234
                               II      954        720                    234
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIȚII NOI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.    Total surse de           I    14.596                             2.400     9.070      3.126
      finanțare                II   14.596                             2.400     9.070      3.126
1.4   Bugetul asigurărilor     I    14.596                             2.400     9.070      3.126
      sociale de stat          II   14.596                             2.400     9.070      3.126
1.4.1 Active fixe              I    14.596                             2.400     9.070      3.126
                               II   14.596                             2.400     9.070      3.126
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.    Total surse de           I   174.073    130.985       6.595     13.949     1.363      7.321    10.460     3.400
      finanțare                II  174.073    130.985       6.595     13.949     1.363      7.321    10.460     3.400
1.3   Credite externe          I   110.684     97.868       3.336      9.480
                               II  110.684     97.868       3.336      9.480
1.4   Bugetul asigurărilor     I    63.389     33.117       3.259      4.469     1.363      7.321    10.460     3.400
      sociale de stat          II   63.389     33.117       3.259      4.469     1.363      7.321    10.460     3.400
1.4.1 Active fixe              I    50.534     32.110       2.261      2.319     1.363      4.421     7.560       500
                               II   50.534     32.110       2.261      2.319     1.363      4.421     7.560       500
1.4.2 Reparații capitale       I    12.855      1.007         998      2.150                2.900     2.900     2.900
      aferente activelor fixe  II   12.855      1.007         998      2.150                2.900     2.900     2.900
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
b) Dotări independente
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.    Total surse de           I   149.448    129.978       3.196      4.430       863      3.921     7.060
      finanțare                II  149.448    129.978       3.196      4.430       863      3.921     7.060
1.3   Credite externe          I   102.769     97.868         971      3.930
                               II  102.769     97.868         971      3.930
1.4   Bugetul asigurărilor     I    46.679     32.110       2.225        500       863      3.921     7.060
      sociale de stat          II   46.679     32.110       2.225        500       863      3.921     7.060
1.4.1 Active fixe              I    46.679     32.110       2.225        500       863      3.921     7.060
                               II   46.679     32.110       2.225        500       863      3.921     7.060
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
e) Alte cheltuieli asimilate investițiilor
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.    Total surse de           I    24.625      1.007       3.399      9.519       500      3.400     3.400     3.400
      finanțare                II   24.625      1.007       3.399      9.519       500      3.400     3.400     3.400
1.3   Credite externe          I     7.915                  2.365      5.550
                               II    7.915                  2.365      5.550
1.4   Bugetul asigurărilor     I    16.710      1.007       1.034      3.969       500      3.400     3.400     3.400
      sociale de stat          II   16.710      1.007       1.034      3.969       500      3.400     3.400     3.400
1.4.1 Active fixe              I     3.855                     36      1.819       500        500       500       500
                               II    3.855                     36      1.819       500        500       500       500
1.4.2 Reparații capitale       I    12.855      1.007         998      2.150                2.900     2.900     2.900
      aferente activelor fixe  II   12.855      1.007         998      2.150                2.900     2.900     2.900
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol: 68.03 -- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.    Total surse de           I   180.433    125.475       6.395     16.483     9.570      9.560     9.550     3.400
      finanțare                II  180.433    125.475       6.395     16.483     9.570      9.560     9.550     3.400
1.3   Credite externe          I   110.684     97.868       3.336      9.480
                               II  110.684     97.868       3.336      9.480
1.4   Bugetul asigurărilor     I    69.749     27.607       3.059      7.003     9.570      9.560     9.550     3.400
      sociale de stat          II   69.749     27.607       3.059      7.003     9.570      9.560     9.550     3.400
1.4.1 Active fixe              I    56.894     26.600       2.061      4.853     9.570      6.660     6.650       500
                               II   56.894     26.600       2.061      4.853     9.570      6.660     6.650       500
1.4.2 Reparații capitale       I    12.855      1.007         998      2.150                2.900     2.900     2.900
      aferente activelor fixe  II   12.855      1.007         998      2.150                2.900     2.900     2.900
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.    Total surse de           I       954        720                    234
      finanțare                II      954        720                    234
1.4   Bugetul asigurărilor     I       954        720                    234
      sociale de stat          II      954        720                    234
1.4.1 Active fixe              I       954        720                    234
                               II      954        720                    234
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIȚII NOI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.    Total surse de           I    14.596                             2.400     9.070      3.126
      finanțare                II   14.596                             2.400     9.070      3.126
1.4   Bugetul asigurărilor     I    14.596                             2.400     9.070      3.126
      sociale de stat          II   14.596                             2.400     9.070      3.126
1.4.1 Active fixe              I    14.596                             2.400     9.070      3.126
                               II   14.596                             2.400     9.070      3.126
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.    Total surse de           I   164.883    124.755       6.395     13.849       500      6.434     9.550     3.400
      finanțare                II  164.883    124.755       6.395     13.849       500      6.434     9.550     3.400
1.3   Credite externe          I   110.684     97.868       3.336      9.480
                               II  110.684     97.868       3.336      9.480
1.4   Bugetul asigurărilor     I    54.199     26.887       3.059      4.369       500      6.434     9.550     3.400
      sociale de stat          II   54.199     26.887       3.059      4.369       500      6.434     9.550     3.400
1.4.1 Active fixe              I    41.344     25.880       2.061      2.219       500      3.534     6.650       500
                               II   41.344     25.880       2.061      2.219       500      3.534     6.650       500
1.4.2 Reparații capitale       I    12.855      1.007         998      2.150                2.900     2.900     2.900
      aferente activelor fixe  II   12.855      1.007         998      2.150                2.900     2.900     2.900
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capitol: 69.03 -- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.    Total surse de           I     9.190      6.230         200        100       863        887       910
      finanțare                II    9.190      6.230         200        100       863        887       910
1.4   Bugetul asigurărilor     I     9.190      6.230         200        100       863        887       910
      sociale de stat          II    9.190      6.230         200        100       863        887       910
1.4.1 Active fixe              I     9.190      6.230         200        100       863        887       910
                               II    9.190      6.230         200        100       863        887       910
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

    Programul s-a obținut din centralizarea a 7 fișe. 

   ANEXA Nr. 5/03/20/121 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

    Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

    Cod 20.68.03.0002 

    FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
AMENAJARE SEDIU CASA LOCALĂ DE PENSII BÂRLAD 

    Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) în continuare

   

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE
   1.  Date geografice:
   1.1 Județ/Sector                                                            VASLUI
   1.2 Municipiu/Oraș/Comună                                                   BÂRLAD
   1.3 Amplasament                                                             STR. STROE BELOLESCU NR. 3

   2.  Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numărul și data Acordului MFP
   2.2 Numărul și data aprobării studiului de
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
   1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
      (în prețuri luna 03/anul 2007)                                                             954
   2. Capacități aprobate (în unități fizice)                                  SC 559 71 MP
                                                                               SC 559 71 MP
   3. Durata de realizare aprobată (număr luni)                                                    6
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
   1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei)
      (în prețuri luna 03/anul 2007)                                                             954
   2.
Durata de realizare contractată (număr luni)                                                 6
   3. Data începerii investiției (lună/an)                                                   03/2007
   4.
Data programată a terminării și PIP (lună/an)                                          03/2009
   5. Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei)                                            720
   6. Valoarea programată în anul 2008 (mii lei)
   7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2008 (mii lei)                                        234
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE
   DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
   I - Credite de angajament                                                                  (Cod obiectiv: 20.68.03.0002)
   II - Credite bugetare                                                                                        - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                                      EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
    Surse de finanțare și                         CHELTUIELI     EXECUȚIE    PROGRAM  ─────────────────────────────────────
   costuri de funcționare      I/II    TOTAL    EFECTUATE până  PRELIMINATĂ   2009                  ESTIMĂRI
                                                la 31.12.2007      2008               ─────────────────────────────────────
                                                                                       2010   2011    2012   anii ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
              0                  1   2=3+...+9        3              4          5       6      7       8           9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.    Total surse de             I      954          720                       234
      finanțare                  II     954          720                       234
1.4   Bugetul asigurărilor       I      954          720                       234
      sociale de stat            II     954          720                       234
1.4.1 Active fixe                I      954          720                       234
                                 II     954          720                       234
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiecția costurilor de
   funcționare și de întreținere
   după PIF (preliminări)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

 

 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

    Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

    Cod 20.68.03.0003 

    FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
BIROURI ȘI ARHIVA DMPS ȘI CJP GIURGIU 

    Tipul cheltuielii: B - obiectiv (proiect) nou

   

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE
   1.  Date geografice:
   1.1 Județ/Sector                                                            GIURGIU
   1.2 Municipiu/Oraș/Comună                                                   GIURGIU
   1.3 Amplasament                                                             STR. DOROBANȚI NR. 18
   2.  Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numărul și data Acordului MFP
   2.2 Numărul și data aprobării studiului de                                  ORDIN 41/01.07.2008
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
   1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
      (în prețuri luna 03/anul 2008)                                                                1.806
   2. Capacități aprobate (în unități fizice)                                  SC 606 42 MP
                                                                               SD 1792 02 MP
   3. Durata de realizare aprobată (număr luni)                                                        18
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
   1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei)
      (în prețuri luna 01/anul 2009)                                                                1.806
   2.
Durata de realizare contractată (număr luni)                                                     18
   3. Data începerii investiției (lună/an)                                                        01/2009
   4.
Data programată a terminării și PIF (lună/an)                                               06/2010
   5. Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei)
   6. Valoarea programată în anul 2008 (mii lei)
   7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2008 (mii lei)                                           1.806
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE
   FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
   I - Credite de angajament                                                                  (Cod obiectiv: 20.68.03.0003)
   II - Credite bugetare                                                                                        - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                                      EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
    Surse de finanțare și                         CHELTUIELI     EXECUȚIE    PROGRAM  ─────────────────────────────────────
   costuri de funcționare      I/II    TOTAL    EFECTUATE până  PRELIMINATĂ   2009                  ESTIMĂRI
                                                la 31.12.2007      2008               ─────────────────────────────────────
                                                                                       2010   2011    2012   anii ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
              0                  1   2=3+...+9        3              4          5       6      7       8           9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.    Total surse de             I     1.806                                   700    1.106
      finanțare                  II    1.806                                   700    1.106
1.4   Bugetul asigurărilor       I     1.806                                   700    1.106
      sociale de stat            II    1.806                                   700    1.106
1.4.1 Active fixe                I     1.806                                   700    1.106
                                 II    1.806                                   700    1.106
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Z. Proiecția costurilor de
   funcționare și de întreținere
   după PIF (preliminări)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

 

 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

    Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

    Cod 20.68.03.0004 

    FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
SEDIU CJP GORJ 

    Tipul cheltuielii: B - obiectiv (proiect) nou

   

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE
   1.  Date geografice:
   1.1 Județ/Sector                                                            GORJ
   1.2 Municipiu/Oraș/comună                                                   TÂRGU JIU
   1.3 Amplasament                                                             STR. ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 2A
   2.  Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numărul și data Acordului MFP
   2.2 Numărul și data aprobării studiului de                                  ORDIN 417/01.01.2008
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
   1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
      (în prețuri luna 03/anul 2008)                                                               11.408
   2. Capacități aprobate (în unități fizice)                                  SC 1122 MP
                                                                               SD 3468 MP
                                                                               80 SALARIAȚI
   3. Durata de realizare aprobată (număr luni)                                                        24
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
   1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei)
      (în prețuri luna 01/anul 2009)                                                               11.408
   2.
Durata de realizare contractată (număr luni)                                                     24
   3. Data începerii investiției (lună/an)                                                        06/2009
   4.
Data programată a terminării și PIF (lună/an)                                               06/2011
   5. Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei)
   6. Valoarea programată în anul 2008 (mii lei)
   7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2008 (mii lei)                                          11.408
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE
   DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
   I - Credite de angajament                                                                   (Cod obiectiv: 20.68.03.0004)
   II - Credite bugetare                                                                                        - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                                      EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
    Surse de finanțare și                         CHELTUIELI     EXECUȚIE    PROGRAM  ─────────────────────────────────────
   costuri de funcționare      I/II    TOTAL    EFECTUATE până  PRELIMINATĂ   2009                  ESTIMĂRI
                                                la 31.12.2007      2008               ─────────────────────────────────────
                                                                                       2010   2011    2012   anii ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
              0                  1   2=3+...+9        3              4          5       6      7       8           9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.    Total surse de             I    11.408                                   1.000  7.282  3.126
      finanțare                  II   11.408                                   1.000  7.282  3.126
1.4   Bugetul asigurărilor       I    11.408                                   1.000  7.282  3.126
      sociale de stat            II   11.408                                   1.000  7.282  3.126
1.4.1 Active fixe                I    11.408                                   1.000  7.282  3.126
                                 II   11.408                                   1.000  7.282  3.126
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiecția costurilor de
   funcționare și de întreținere
   după PIF (preliminări)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

 

 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

    Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

    Cod 20.68.03.0005 

    FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
EXTINDERE SEDIU CNPAS 

    Tipul cheltuielii: B - obiectiv (proiect) nou

   

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE
   1.  Date geografice:
   1.1 Județ/Sector                                                            2
   1.2 Municipiu/Oraș/Comună                                                   BUCUREȘTI
   1.3 Amplasament                                                             STR. LATINA NR. 8
   2.  Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numărul și data Acordului MFP
   2.2 Numărul și data aprobării studiului de                                  DECIZIA NR. 847/11.11.2008
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
   1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
      (în prețuri luna 10/anul 2008)                                                                1.382
   2. Capacități aprobate (în unități fizice)                                  SC 339 26 MP
   3. Durata de realizare aprobați (număr luni)                                                        12
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
   1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei)
      (în prețuri luna 01/anul 2009)                                                                1.382
   2.
Durata de realizare contractată (număr luni)                                                     12
   3. Data începerii investiției (lună/an)                                                        04/2004
   4.
Data programată a terminării și PIF (lună/an)
   5. Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei)
   6. Valoarea programată în anul 2008 (mii lei)
   7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2008 (mii lei)                                           1.382
D. EȘALONARE A VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE
   DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
   I - Credite de angajament                                                                  (Cod obiectiv: 20.68.03.0005)
   II - Credite bugetare                                                                                        - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                                      EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
    Surse de finanțare și                         CHELTUIELI     EXECUȚIE    PROGRAM  ─────────────────────────────────────
   costuri de funcționare      I/II    TOTAL    EFECTUATE până  PRELIMINATĂ   2009                  ESTIMĂRI
                                                la 31.12.2007      2008               ─────────────────────────────────────
                                                                                       2010   2011    2012   anii ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
              0                  1   2=3+...+9        3              4          5       6      7       8           9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.    Total surse de             I     1.382                                   700     682
      finanțare                  II    1.382                                   700     682
1.4   Bugetul asigurărilor       I     1.382                                   700     682
      sociale de stat            II    1.382                                   700     682
1.4.1 Active fixe                I     1.382                                   700     682
                                 II    1.382                                   700     682
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiecția costurilor de
   funcționare și de întreținere
   după PIF (preliminări)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

 

 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

    Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

    Cod 20.68.03.001bBM-CP 

    FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
b) dotări independente 

    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții

   

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE
   1.  Date geografice:
   1.1 Județ/Sector
   1.2 Municipiu/Oraș/Comună
   1.3 Amplasament
   2.  Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numărul și data Acordului MFP
   2.2 Numărul și data aprobării studiului de
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
   1. Valoarea totală aprobată  (mii lei)
      (în prețuri luna    /anul     )
   2. Capacități aprobate  (în unități fizice)
   3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
   1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei)
      (în prețuri luna    /anul     )
   2.
Durata de realizare contractată (număr luni)
   3. Data începerii investiției (lună/an)
   4.
Data programată a terminării și PIP (lună/an)
   5. Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei)                                      123.748
   6. Valoarea programată în anul 2008 (mii lei)                                             2.996
   7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2008 (mii lei)                                   13.514
D. EȘALONARE A VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE
   DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
   I - Credite de angajament                                                             (Cod obiectiv: 20.68.03.001bBM-CP)
   II - Credite bugetare                                                                                        - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                                      EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
    Surse de finanțare și                         CHELTUIELI     EXECUȚIE    PROGRAM  ─────────────────────────────────────
   costuri de funcționare      I/II    TOTAL    EFECTUATE până  PRELIMINATĂ   2009                  ESTIMĂRI
                                                la 31.12.2007      2008               ─────────────────────────────────────
                                                                                       2010   2011    2012   anii ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
              0                  1   2=3+...+9        3              4          5       6      7       8           9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.    Total surse de             I    140.258      123.748         2.996      4.330          3.034   6.150
      finanțare                  II   140.258      123.748         2.996      4.330          3.034   6.150
1.3   Credite externe            I    102.769       97.868           971      3.930
                                 II   102.769       97.868           971      3.930
1.4   Bugetul asigurărilor       I     37.489       25.880         2.025        400          3.034   6.150
      sociale de stat            II    37.489       25.880         2.025        400          3.034   6.150
1.4.1 Active fixe                I     37.489       25.880         2.025        400          3.034   6.150
                                 II    37.489       25.880         2.025        400          3.034   6.150
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiecția costurilor de
   funcționare și de întreținere
   după PIF (preliminări)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

 

 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

    Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

    Cod 20.68.03.01 ȘI RK 

    FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
e) alte cheltuieli asimilate investițiilor 

    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții

   

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE
   1.  Date geografice:
   1.1 Județ/Sector
   1.2 Municipiu/Oraș/Comună
   1.3 Amplasament
   2.  Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numărul și data Acordului MFP
   2.2 Numărul și data aprobării studiului de
       fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
   1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
      (în prețuri luna    /anul   )
   2. Capacități aprobate (în unități fizice)
   3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
   1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei)
      (în prețuri luna    /anul   )
   2.
Durata de realizare contractată (număr luni)
   3. Data începerii investiției (lună/an)
   4.
Data programată a terminării și PIF (lună/an)
   5. Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei)                                             1.007
   6. Valoarea programată în anul 2008 (mii lei)                                                  3.399
   7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2008 (mii lei)                                        20.219
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE
   DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
   I - Credite de angajament                                                              (Cod obiectiv: 20.68.03.01 ȘI RK)
   II - Credite bugetare                                                                                        - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                                      EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
    Surse de finanțare și                         CHELTUIELI     EXECUȚIE    PROGRAM  ─────────────────────────────────────
   costuri de funcționare      I/II    TOTAL    EFECTUATE până  PRELIMINATĂ   2009                  ESTIMĂRI
                                                la 31.12.2007      2008               ─────────────────────────────────────
                                                                                       2010   2011    2012   anii ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
              0                  1   2=3+...+9        3              4          5       6       7       8          9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.    Total surse de             I      24.625      1.007          3.399      9.519    500    3.400   3.400      3.400
      finanțare                 II      24.625      1.007          3.399      9.519    500    3.400   3.400      3.400
1.3   Credite externe            I       7.915                     2.365      5.550
                                II       7.915                     2.365      5.550
1.4   Bugetul asigurărilor       I      16.710      1.007          1.034      3.969    500    3.400   3.400      3.400
      sociale de stat           II      16.710      1.007          1.034      3.969    500    3.400   3.400      3.400
1.4.1 Active fixe                I       3.855                        36      1.819    500      500     500        500
                                II       3.855                        36      1.819    500      500     500        500
1.4.2 Reparații capitale         I      12.855      1.007            998      2.150           2.900   2.900      2.900
      aferente activelor fixe   II      12.855      1.007            998      2.150           2.900   2.900      2.900
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.    Proiecția costurilor
      de funcționare și de
      întreținere după PIF
      (preliminări)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

 

 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

    Capitol 69.03 -- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

    Cod 20.69.03.001 

    FIȘA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
b) dotări independente 

    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiții

   

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. DATE GENERALE
   1. Date geografice:
   1.1 Județ/Sector
   1.2 Municipiu/Oraș/Comuna
   1.3 Amplasament
   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
   2.1 Numărul și data Acordului MFP
   2.2 Numărul și data aprobării studiului de
   fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAȚI
   1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
      (în prețuri luna    /anul   )
   2. Capacități aprobate (în unități fizice)
   3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
   1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei)
      (în prețuri luna    /anul   )
   2.
Durata de realizare contractată (număr luni)
   3. Data începerii investiției (lună/an)
   4.
Data programată a terminării și PIF (lună/an)
   5. Valoarea decontată până la 31/12/2007 (mii lei)                                            6.230
   6. Valoarea programată în anul 2008 (mii lei)                                                   200
   7. Valoarea rămasă de finanțat la 31/12/2008 (mii lei)                                        2.760
D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE
   DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI
   I - Credite de angajament                                                                   (Cod obiectiv: 20.69.03.001)
   II - Credite bugetare                                                                                        - mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                                      EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT
    Surse de finanțare și                         CHELTUIELI     EXECUȚIE    PROGRAM  ─────────────────────────────────────
   costuri de funcționare      I/II    TOTAL    EFECTUATE până  PRELIMINATĂ   2009                  ESTIMĂRI
                                                la 31.12.2007      2008               ─────────────────────────────────────
                                                                                       2010   2011    2012   anii ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
              0                  1   2=3+...+9        3              4          5       6      7       8           9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.    Total surse de             I     9.190        6.230           200        100     863    887     910
      finanțare                 II     9.190        6.230           200        100     863    887     910
1.4   Bugetul asigurărilor       I     9.190        6.230           200        100     863    887     910
      sociale de stat           II     9.190        6.230           200        100     863    887     910
1.4.1 Active fixe                I     9.190        6.230           200        100     863    887     910
                                II     9.190        6.230           200        100     863    887     910
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.    Proiecția costurilor
      de funcționare și de
      întreținere după PIF
      (preliminări)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

 

 

   ANEXA Nr. 1/04 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE 

    BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
pe anul 2009
- SINTEZĂ -

   

- mii lei -
┌─────┬─────┬────┬─────┬───┬────┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│Capi-│Sub- │Pa- │Gru- │Ar-│Ali-│                                                     │    2009    │
│ tol │capi-│ra- │ pa/ │ti-│ne- │                 Denumire indicator                  │  Program   │
│     │ tol │graf│Titlu│col│at  │                                                     │            │
├─────┴─────┴────┴─────┴───┴────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│               A               │                          B                          │     1      │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│0001   04                      │VENITURI - TOTAL                                     │   1.677.477│
│0002                           │I. VENITURI CURENTE                                  │   1.607.477│
│2000                           │B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI                          │   1.578.093│
│2004                           │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR                          │     899.472│
│       02                      │Contribuții de asigurări pentru șomaj                │            │
│                               │datorate de angajatori                               │     677.552│
│             01                │Contribuții ale angajatorului și ale persoanelor     │            │
│                               │juridice asimilate angajatorului                     │     677.552│
│       06                      │Contribuția angajatorilor la fondul de garantare     │            │
│                               │pentru plata creanțelor salariale                    │     221.920│
│2104                           │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR                           │     678.621│
│       02                      │Contribuții de asigurări pentru șomaj                │            │
│                               │datorate de asigurați                                │     678.621│
│             01                │Contribuții individuale                              │     644.349│
│             02                │Contribuții datorate de persoanele care încheie      │            │
│                               │contract de asigurare pentru șomaj                   │      34.272│
│2900   04                      │C. VENITURI NEFISCALE                                │      29.384│
│3000                           │C1. VENITURI DIN PROPRIETĂȚI                         │      21.816│
│3104                           │VENITURI DIN DOBÂNZI                                 │      21.816│
│       03                      │Alte venituri din dobânzi                            │      20.558│
│       04                      │Venituri din dobânzi la fondul de                    │            │
│                               │garantare pentru plata creanțelor                    │            │
│                               │salariate                                            │       1.258│
│3600                           │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII                    │       7.568│
│3604                           │DIVERSE VENITURI                                     │       7.568│
│       12                      │Alte venituri la fondul de garantare                 │            │
│                               │pentru plata creanțelor salariale                    │         757│
│       50                      │Alte venituri                                        │       6.811│
│4004                           │ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA                             │            │
│                               │ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE                              │      70.000│
│       03                      │Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate     │            │
│                               │pentru înființarea și dezvoltarea de întreprinderi   │            │
│                               │mici și mijlocii                                     │      70.000│
│4904   01                      │Venituri sistem asigurări pentru șomaj               │   1.453.542│
│       02                      │Venituri fond garantare pentru plata                 │            │
│                               │creanțelor salariate                                 │     223.935│
│5004                           │CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI PENTRU ȘOMAJ            │   1.620.803│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │   1.589.921│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │     119.098│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │      62.145│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                  │       4.388│
│                  51           │TITLUL Vi TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │     331.404│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │       2.200│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN                │            │
│                               │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)                 │            │
│                               │POSTADERARE                                          │      12.391│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │     960.829│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │      97.466│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │      10.282│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │      10.282│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                │      20.600│
│                  80           │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI                                │      20.600│
│6400   04                      │Partea a III-a ACȚIUNI SOCIAL-CULTURALE              │   1.426.916│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │   1.416.634│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │     119.098│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │      61.055│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                  │         581│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │     287.023│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │     851.411│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │      97.466│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │      10.282│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │      10.282│
│6404                           │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE                   │            │
│                               │PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE                    │      99.666│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │      99.666│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │         751│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │       1.449│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │      97.466│
│6404   01                      │Asigurări pentru plata creanțelor                    │            │
│                               │salariale                                            │      97.466│
│       02                      │Cheltuieli de gestionare ale fondului                │            │
│                               │de garantare a creanțelor salariale                  │       2.200│
│             01                │Cheltuieli cu transmiterea și plata                  │            │
│                               │drepturilor                                          │       1.004│
│             02                │Alte cheltuieli de administrare fond                 │       1.196│
│6504                           │ÎNVĂȚĂMÂNT                                           │      29.874│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │      26.736│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │         395│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │      11.073│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                  │         581│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │      12.456│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │       2.231│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │       3.138│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │       3.138│
│6504   07                      │Învățământ nedefinibil prin nivel                    │      12.456│
│             01                │Centre de specializare, perfecționare,               │            │
│                               │calificare și recalificare                           │      12.456│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul                          │            │
│                               │învățământului                                       │      17.418│
│6804                           │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                       │   1.297.376│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │   1.290.232│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │     117.952│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │      48.533│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │     274.567│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │     849.180│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │       7.144│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │       7.144│
│6804   07                      │Asigurări pentru șomaj                               │   1.108.593│
│       15                      │Prevenirea excluderii sociale                        │      15.154│
│             50                │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii               │            │
│                               │excluderii sociale                                   │      15.154│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor             │            │
│                               │și asistenței sociale                                │     173.629│
│             02                │Cheltuieli cu transmiterea și plata                  │            │
│                               │drepturilor                                          │       8.449│
│             03                │Alte cheltuieli de administrare fond                 │     165.180│
│8000   04                      │Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE                       │     193.887│
│8004                           │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE,                          │            │
│                               │COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ                               │     193.887│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │     173.287│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │       1.090│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                  │       3.807│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │      44.381│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │       2.200│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN                │            │
│                               │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)                 │            │
│                               │POSTADERARE                                          │      12.391│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │     109.418│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                │      20.600│
│                  80           │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI                                │      20.600│
│8004   02                      │Acțiuni generale de muncă                            │     193.887│
│             04                │Măsuri active pentru combaterea                      │            │
│                               │șomajului                                            │      45.471│
│             05                │Stimularea creării de locuri de muncă                │     113.225│
│             30                │Alte acțiuni generale de muncă                       │      35.191│
│8904   01                      │Cheltuieli sistem asigurări pentru                   │            │
│                               │șomaj                                                │   1.521.137│
│       02                      │Cheltuieli fond garantare pentru                     │            │
│                               │plata creanțelor salariate                           │      99.666│
│9904                           │EXCEDENT/DEFICIT                                     │      56.674│
│       10                      │Excedent/Deficit sistem asigurări                    │            │
│                               │pentru șomaj                                         │     -67.595│
│       11                      │Excedent/Deficit fond garantare pentru               │            │
│                               │plata creanțelor salariale                           │     124.269│
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

 

 

 

 

   ANEXA Nr. 2/04 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE 

    BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
SINTEZĂ
cheltuielilor pe surse de finanțare, capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate,
după caz pe anul 2009

   

- mii lei -
┌─────┬─────┬────┬─────┬───┬────┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│Capi-│Sub- │Pa- │Gru- │Ar-│Ali-│                                                     │    2009    │
│tol  │capi-│ra- │pa/  │ti-│ne- │                 Denumire indicator                  │  Program   │
│     │ tol │graf│Titlu│col│at  │                                                     │            │
├─────┴─────┴────┴─────┴───┴────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│               A               │                          B                          │     1      │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│5000                           │TOTAL GENERAL                                        │            │
│                               │-------------                                        │   1.622.593│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │   1.590.461│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │     119.098│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │      62.685│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                  │       4.388│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │     331.404│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │       2.200│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN                │            │
│                               │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)                 │            │
│                               │POST ADERARE                                         │      12.391│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │     960.829│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │      97.466│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │      11.532│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │      11.532│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                │      20.600│
│                  80           │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI                                │      20.600│
│6400                           │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE                   │            │
│                               │PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE                    │      99.666│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │      99.666│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │         751│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │       1.449│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │      97.466│
│6500                           │ÎNVĂȚĂMÂNT                                           │      29.874│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │      26.736│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │         395│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │      11.073│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                  │         581│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │      12.456│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │       2.231│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │       3.138│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │       3.138│
│6800                           │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                       │   1.299.096│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │   1.290.702│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │     117.952│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │      49.003│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │     274.567│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │     849.180│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │       8.394│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │       8.394│
│8000                           │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE,                          │            │
│                               │COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ                               │     193.957│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │     173.357│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │       1.160│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                  │       3.807│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │      44.381│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │       2.200│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN                │            │
│                               │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)                 │            │
│                               │POSTADERARE                                          │      12.391│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │     109.418│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                │      20.600│
│                  80           │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI                                │      20.600│
│5004                           │CHELTUIELI - BUGET ASIGURĂRI PENTRU                  │            │
│                               │ȘOMAJ                                                │   1.620.803│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │   1.589.921│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │     119.098│
│                       01      │Cheltuieli salariale în bani                         │      94.772│
│                            01 │Salarii de bază                                      │      52.496│
│                            02 │Salarii de merit                                     │         287│
│                            03 │Indemnizație de conducere                            │       3.720│
│                            04 │Spor de vechime                                      │      10.254│
│                            06 │Alte sporuri                                         │         746│
│                            08 │Fond de premii                                       │       5.520│
│                            09 │Prima de vacanță                                     │       6.500│
│                            12 │Indemnizații plătite unor persoane din               │            │
│                               │afara unității                                       │       2.918│
│                            13 │Indemnizații de delegare                             │         486│
│                            30 │Alte drepturi salariale în bani                      │      11.845│
│                       02      │Cheltuieli salariale în natură                       │         100│
│                            04 │Locuința de serviciu folosită de                     │            │
│                               │salariat și familia sa                               │          80│
│                            05 │Transportul la și de la locul de muncă               │          20│
│                       03      │Contribuții                                          │      24.226│
│                            01 │Contribuții de asigurări sociale de                  │            │
│                               │stat                                                 │      17.649│
│                            02 │Contribuții de asigurări de șomaj                    │         503│
│                            03 │Contribuții de asigurări sociale de                  │            │
│                               │sănătate                                             │       4.969│
│                            04 │Contribuții de asigurări pentru                      │            │
│                               │accidente de muncă și boli profesionale              │         202│
│                            06 │Contribuții pentru concedii și                       │            │
│                               │indemnizații                                         │         903│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │      62.145│
│                       01      │Bunuri și servicii                                   │      37.813│
│                            01 │Furnituri de birou                                   │         541│
│                            02 │Materiale pentru curățenie                           │          54│
│                            03 │Încălzit, iluminat și forță metrică                  │       2.904│
│                            04 │Apă, canal și salubritate                            │         249│
│                            05 │Carburanți și lubrifianți                            │         518│
│                            06 │Piese de schimb                                      │         224│
│                            08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv,                   │            │
│                               │internet                                             │       1.977│
│                            09 │Materiale și prestări de servicii cu                 │            │
│                               │caracter funcțional                                  │      27.451│
│                            30 │Alte bunuri și servicii pentru                       │            │
│                               │întreținere și funcționare                           │       3.895│
│                       02      │Reparații curente                                    │       1.060│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar              │         720│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                             │         720│
│                       06      │Deplasări, detășări, transferări                     │         960│
│                            01 │Deplasări interne, detașări, transferări             │         760│
│                            02 │Deplasări în străinătate                             │         200│
│                       11      │Cărți, publicații și materiale                       │            │
│                               │documentare                                          │         134│
│                       12      │Consultanță și expertiză                             │          40│
│                       13      │Pregătire profesională                               │         266│
│                       14      │Protecția muncii                                     │          59│
│                       30      │Alte cheltuieli                                      │      21.093│
│                            02 │Protocol și reprezentare                             │          20│
│                            04 │Chirii                                               │       6.700│
│                            06 │Prestări servicii pentru transmiterea                │            │
│                               │drepturilor                                          │       9.453│
│                            09 │Executarea silită a creanțelor bugetare              │          20│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                │       4.900│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                  │       4.388│
│                       09      │Plăți către angajatori pentru formarea               │            │
│                               │profesională a angajaților                           │         581│
│                       19      │Plăți pentru stimularea creerii de                   │            │
│                               │locuri de muncă                                      │       3.807│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │     331.404│
│                       01      │Transferuri curente                                  │     331.404│
│                            01 │Transferuri către instituții publice                 │      12.456│
│                            17 │Transferuri din bugetul asigurărilor                 │            │
│                               │pentru șomaj către bugetul asigurărilor              │            │
│                               │sociale de stat                                      │     223.549│
│                            18 │Transferuri din bugetul asigurărilor                 │            │
│                               │pentru șomaj către bugetele locale pt.               │            │
│                               │finanțarea programelor pentru ocuparea               │            │
│                               │temporară a forței de muncă și                       │            │
│                               │subvenționarea locurilor de muncă                    │      44.381│
│                            19 │Transferuri din bugetul asigurărilor                 │            │
│                               │pentru șomaj către bugetul fondului                  │            │
│                               │național unic de asigurări sociale de                │            │
│                               │sănătate                                             │      50.759│
│                            20 │Transferuri din bugetul asigurărilor                 │            │
│                               │pentru șomaj către bugetul asigurărilor              │            │
│                               │sociale de stat reprezentând asigurare               │            │
│                               │pentru accidente de muncă și boli                    │            │
│                               │profesionale pentru șomeri pe durata                 │            │
│                               │practicii profesionale                               │         259│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │       2.200│
│                       01      │A. Transferuri interne                               │       2.000│
│                            08 │Programe PHARE și alte programe cu                   │            │
│                               │finanțare nerambursabilă                             │       2.000│
│                       02      │B. Transferuri curente în străinătate                │            │
│                               │(către organizații internaționale)                   │         200│
│                            01 │Contribuții și cotizații la organisme                │            │
│                               │internaționale                                       │         200│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN                │            │
│                               │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)                 │            │
│                               │POSTADERARE                                          │      12.391│
│                       02      │Programe din Fondul Social European (FSE)            │      12.391│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │     960.829│
│                       01      │Asigurări sociale                                    │     834.026│
│                       02      │Ajutoare sociale                                     │     126.803│
│                            01 │Ajutoare sociale în numerar                          │     124.572│
│                            02 │Ajutoare sociale în natură                           │       2.231│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │      97.466│
│                       25      │Sume aferente plății creanțelor                      │            │
│                               │salariale                                            │      97.466│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │      10.282│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │      10.282│
│                       01      │Active fixe                                          │       5.002│
│                            01 │Construcții                                          │       1.220│
│                            02 │Mașini, echipamente și mijloace de                   │            │
│                               │transport                                            │       1.945│
│                            03 │Mobilier, aparatură birotică și alte                 │            │
│                               │active corporale                                     │         283│
│                            30 │Alte active fixe                                     │       1.554│
│                       03      │Reparații capitale aferente activelor                │            │
│                               │fixe                                                 │       5.280│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                │      20.600│
│                  80           │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI                                │      20.600│
│                       04      │Împrumuturi din bugetul asigurărilor                 │            │
│                               │pentru șomaj                                         │      20.600│
│6404                           │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE                   │            │
│                               │PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE                    │      99.666│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │      99.666│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │         751│
│                       01      │Cheltuieli salariale în bani                         │         703│
│                            01 │Salarii de bază                                      │         703│
│                       03      │Contribuții                                          │          48│
│                            01 │Contribuții de asigurări sociale de                  │            │
│                               │stat                                                 │          43│
│                            02 │Contribuții de asigurări de șomaj                    │           1│
│                            03 │Contribuții de asigurări sociale de                  │            │
│                               │sănătate                                             │           2│
│                            04 │Contribuții de asigurări pentru                      │            │
│                               │accidente de muncă și boli profesionale              │           1│
│                            06 │Contribuții pentru concedii și                       │            │
│                               │indemnizații                                         │           1│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │       1.449│
│                       01      │Bunuri și servicii                                   │         218│
│                            01 │Furnituri de birou                                   │          11│
│                            02 │Materiale pentru curățenie                           │           4│
│                            03 │Încălzit, iluminat și forță motrică                  │          25│
│                            04 │Apă, canal și salubritate                            │           5│
│                            09 │Materiale și prestări de servicii cu                 │            │
│                               │caracter funcțional                                  │         128│
│                            30 │Alte bunuri și servicii pentru                       │            │
│                               │întreținere și funcționare                           │          45│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar              │          20│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                             │          20│
│                       13      │Pregătire profesională                               │           7│
│                       30      │Alte cheltuieli                                      │       1.204│
│                            06 │Prestări servicii pentru transmiterea                │            │
│                               │drepturilor                                          │       1.004│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                │         200│
│                  59           │TITLUL X ALTE CHELTUIELI                             │      97.466│
│                       25      │Sume aferente plății creanțelor                      │            │
│                               │salariale                                            │      97.466│
│6404   01                      │Asigurări pentru plata creanțelor                    │            │
│                               │salariale                                            │      97.466│
│       02                      │Cheltuieli de gestionare ale fondului                │            │
│                               │de garantare a creanțelor salariale                  │       2.200│
│             01                │Cheltuieli cu transmiterea și plata                  │            │
│                               │drepturilor                                          │       1.004│
│             02                │Alte cheltuieli de administrare fond                 │       1.196│
│6504                           │ÎNVĂȚĂMÂNT                                           │      29.874│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │      26.736│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │         395│
│                       01      │Cheltuieli salariale în bani                         │         317│
│                            01 │Salarii de bază                                      │         214│
│                            02 │Salarii de merit                                     │           2│
│                            03 │Indemnizație de conducere                            │          18│
│                            04 │Spor de vechime                                      │          40│
│                            06 │Alte sporuri                                         │          10│
│                            08 │Fond de premii                                       │          20│
│                            30 │Alte drepturi salariale în bani                      │          13│
│                       03      │Contribuții                                          │          78│
│                            01 │Contribuții de asigurări sociale de                  │            │
│                               │stat                                                 │          56│
│                            02 │Contribuții de asigurări de șomaj                    │           2│
│                            03 │Contribuții de asigurări sociale de                  │            │
│                               │sănătate                                             │          17│
│                            04 │Contribuții de asigurări pentru                      │            │
│                               │accidente de munca și boli profesionale              │           1│
│                            06 │Contribuții pentru concedii și                       │            │
│                               │indemnizații                                         │           2│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │      11.073│
│                       01      │Bunuri și servicii                                   │      10.169│
│                            01 │Furnituri de birou                                   │          14│
│                            03 │Încălzit, iluminat și forță motrică                  │         443│
│                            04 │Apă, canal și salubritate                            │          36│
│                            05 │Carburanți și lubrifianți                            │          24│
│                            06 │Piese de schimb                                      │          24│
│                            08 │Poștă, telecomunicații, radio, TV,                   │            │
│                               │internet                                             │         142│
│                            09 │Materiale și prestări de servicii cu                 │            │
│                               │caracter funcțional                                  │       8.386│
│                            30 │Alte bunuri și servicii pentru                       │            │
│                               │întreținere și funcționare                           │       1.100│
│                       02      │Reparații curente                                    │         150│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar              │         250│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                             │         250│
│                       06      │Deplasări, detașări, transferări                     │          10│
│                            01 │Deplasări interne, detașări, transferări             │          10│
│                       11      │Cărți, publicații și materiale                       │            │
│                               │documentare                                          │          75│
│                       13      │Pregătire profesională                               │         109│
│                       30      │Alte cheltuieli                                      │         310│
│                            04 │Chirii                                               │         200│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                │         110│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                  │         581│
│                       09      │Plăți către angajatori pentru formarea               │            │
│                               │profesională a angajaților                           │         581│
│                  51           │TiTLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │      12.456│
│                       01      │Transferuri curente                                  │      12.456│
│                            01 │Transferuri către instituții publice                 │      12.456│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │       2.231│
│                       02      │Ajutoare sociale                                     │       2.231│
│                            02 │Ajutoare sociale în natură                           │       2.231│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │       3.138│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │       3.138│
│                       01      │Active fixe                                          │         638│
│                            02 │Mașini, echipamente și mijloace de                   │            │
│                               │transport                                            │         445│
│                            03 │Mobilier, aparatură birotică și alte                 │            │
│                               │active corporale                                     │          98│
│                            30 │Alte active fixe                                     │          95│
│                       03      │Reparații capitale aferente activelor                │            │
│                               │fixe                                                 │       2.500│
│6504   07                      │Învățământ nedefinibil prin nivel                    │      12.456│
│             01                │Centre de specializare, perfecționare,               │            │
│                               │calificare și recalificări                           │      12.456│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul                          │            │
│                               │învățământului                                       │      17.418│
│6804                           │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                       │   1.297.376│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │   1.290.232│
│                  10           │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                      │     117.952│
│                       01      │Cheltuieli salariale în bani                         │      93.752│
│                            01 │Salarii de bază                                      │      51.579│
│                            02 │Salarii de merit                                     │         285│
│                            03 │Indemnizație de conducere                            │       3.702│
│                            04 │Spor de vechime                                      │      10.214│
│                            06 │Alte sporuri                                         │         736│
│                            08 │Fond de premii                                       │       5.500│
│                            09 │Prima de vacanță                                     │       6.500│
│                            12 │Indemnizații plătite unor persoane din               │            │
│                               │afara unității                                       │       2.918│
│                            13 │Indemnizații de delegare                             │         486│
│                            30 │Alte drepturi salariale în bani                      │      11.832│
│                       02      │Cheltuieli salariale în natură                       │         100│
│                            04 │Locuința de serviciu folosită de                     │            │
│                               │salariat și familia sa                               │          80│
│                            05 │Transportul la și de la locul de muncă               │          20│
│                       03      │Contribuții                                          │      24.100│
│                            01 │Contribuții de asigurări sociale de                  │            │
│                               │stat                                                 │      17.550│
│                            02 │Contribuții de asigurări de șomaj                    │         500│
│                            03 │Contribuții de asigurări sociale de                  │            │
│                               │sănătate                                             │       4.950│
│                            04 │Contribuții de asigurări pentru                      │            │
│                               │accidente de muncă și boli profesionale              │         200│
│                            06 │Contribuții pentru concedii și                       │            │
│                               │indemnizații                                         │         900│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │      48.533│
│                       01      │Bunuri și servicii                                   │      27.426│
│                            01 │Furnituri de birou                                   │         516│
│                            02 │Materiale pentru curățenie                           │          50│
│                            03 │Încălzit, iluminat și forță motrică                  │       2.436│
│                            04 │Apă, canal și salubritate                            │         208│
│                            05 │Carburanți și lubrifianți                            │         494│
│                            06 │Piese de schimb                                      │         200│
│                            08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv,                   │            │
│                               │internet                                             │       1.835│
│                            09 │Materiale și prestări de servicii cu                 │            │
│                               │caracter funcțional                                  │      18.937│
│                            30 │Alte bunuri și servicii pentru                       │            │
│                               │întreținere și funcționare                           │       2.750│
│                       02      │Reparații curente                                    │         910│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar              │         450│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                             │         450│
│                       06      │Deplasări, detașări, transferări                     │         950│
│                            01 │Deplasări interne, detașări, transferări             │         750│
│                            02 │Deplasări în străinătate                             │         200│
│                       11      │Cărți, publicații și materiale                       │            │
│                               │documentare                                          │          59│
│                       12      │Consultanță și expertiză                             │          40│
│                       13      │Pregătire profesională                               │         150│
│                       14      │Protecția muncii                                     │          59│
│                       30      │Alte cheltuieli                                      │      18.489│
│                            02 │Protocol și reprezentare                             │          20│
│                            04 │Chirii                                               │       6.500│
│                            06 │Prestări servicii pentru transmiterea                │            │
│                               │drepturilor                                          │       8.449│
│                            09 │Executarea silită a creanțelor bugetare              │          20│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                │       3.500│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │     274.567│
│                       01      │Transferuri curente                                  │     274.567│
│                            17 │Transferuri din bugetul asigurărilor                 │            │
│                               │pentru șomaj către bugetul asigurărilor              │            │
│                               │sociale de stat                                      │     223.549│
│                            19 │Transferuri din bugetul asigurărilor                 │            │
│                               │pentru șomaj către bugetul fondului                  │            │
│                               │național unic de asigurări sociale de                │            │
│                               │sănătate                                             │      50.759│
│                            20 │Transferuri din bugetul asigurărilor                 │            │
│                               │pentru șomaj către bugetul asigurărilor              │            │
│                               │sociale de stat reprezentând asigurare               │            │
│                               │pentru accidente de muncă și boli                    │            │
│                               │profesionale pentru șomeri pe durata                 │            │
│                               │practicii profesionale                               │         259│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │     849.180│
│                       01      │Asigurări sociale                                    │     834.026│
│                       02      │Ajutoare sociale                                     │      15.154│
│                            01 │Ajutoare sociale în numerar                          │      15.154│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │       7.144│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │       7.144│
│                       01      │Active fixe                                          │       4.364│
│                            01 │Construcții                                          │       1.220│
│                            02 │Mașini, echipamente și mijloace de                   │            │
│                               │transport                                            │       1.500│
│                            03 │Mobilier, aparatură birotică și alte                 │            │
│                               │active corporale                                     │         185│
│                            30 │Alte active fixe                                     │       1.459│
│                       03      │Reparații capitale aferente activelor                │            │
│                               │fixe                                                 │       2.780│
│6804   07                      │Asigurări pentru șomaj                               │   1.108.593│
│       15                      │Prevenirea excluderii sociale                        │      15.154│
│             50                │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii               │            │
│                               │excluderii sociale                                   │      15.154│
│       50                      │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor             │            │
│                               │și asistenței sociale                                │     173.629│
│             02                │Cheltuieli cu transmiterea și plata                  │            │
│                               │drepturilor                                          │       8.449│
│             03                │Alte cheltuieli de administrare fond                 │     165.180│
│8004                           │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE,                          │            │
│                               │COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ                               │     193.887│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │     173.287│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │       1.090│
│                       30      │Alte cheltuieli                                      │       1.090│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                │       1.090│
│                  40           │TITLUL IV SUBVENȚII                                  │       3.807│
│                       19      │Plăți pentru stimularea creerii de                   │            │
│                               │locuri de muncă                                      │       3.807│
│                  51           │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI                  │            │
│                               │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                           │      44.381│
│                       01      │Transferuri curente                                  │      44.381│
│                            18 │Transferuri din bugetul asigurărilor                 │            │
│                               │pentru șomaj către bugetele locale pt.               │            │
│                               │finanțarea programelor pentru ocuparea               │            │
│                               │temporară a forței de muncă și                       │            │
│                               │subvenționarea locurilor de muncă                    │      44.381│
│                  55           │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI                          │       2.200│
│                       01      │A. Transferuri interne                               │       2.000│
│                            08 │Programe PHARE și alte programe cu                   │            │
│                               │finanțare nerambursabilă                             │       2.000│
│                       02      │B. Transferuri curente în străinătate                │            │
│                               │(către organizații internaționale)                   │         200│
│                            01 │Contribuții și cotizații la organisme                │            │
│                               │internaționale                                       │         200│
│                  56           │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN                │            │
│                               │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)                 │            │
│                               │POSTADERARE                                          │      12.391│
│                       02      │Programe din Fondul Social European (FSE)            │      12.391│
│                  57           │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                          │     109.418│
│                       02      │Ajutoare sociale                                     │     109.418│
│                            01 │Ajutoare sociale în numerar                          │     109.418│
│                  79           │OPERAȚIUNI FINANCIARE                                │      20.600│
│                  80           │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI                                │      20.600│
│                       04      │Împrumuturi din bugetul asigurărilor                 │            │
│                               │pentru șomaj                                         │      20.600│
│8004   02                      │Acțiuni generale de muncă                            │     193.887│
│             04                │Măsuri active pentru combaterea                      │            │
│                               │șomajului                                            │      45.471│
│             05                │Stimularea creării de locuri de muncă                │     113.225│
│             30                │Alte acțiuni generale de muncă                       │      35.191│
│5006                           │CREDITE EXTERNE                                      │            │
│                               │---------------                                      │       1.790│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │         540│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │         540│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar              │         470│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                             │         470│
│                       30      │Alte cheltuieli                                      │          70│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                │          70│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │       1.250│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │       1.250│
│                       01      │Active fixe                                          │       1.250│
│                            03 │Mobilier, aparatură birotică și alte                 │            │
│                               │active corporale                                     │         250│
│                            30 │Alte active fixe                                     │       1.000│
│6806                           │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                       │       1.720│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │         470│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │         470│
│                       05      │Bunuri de natura obiectelor de inventar              │         470│
│                            30 │Alte obiecte de inventar                             │         470│
│                  70           │CHELTUIELI DE CAPITAL                                │       1.250│
│                  71           │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE                       │       1.250│
│                       01      │Active fixe                                          │       1.250│
│                            03 │Mobilier, aparatură birotică și alte                 │            │
│                               │active corporale                                     │         250│
│                            30 │Alte active fixe                                     │       1.000│
│6806   50                      │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor             │            │
│                               │și asistenței sociale                                │       1.720│
│             03                │Alte cheltuieli de administrare Fond                 │       1.720│
│8006                           │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE,                          │            │
│                               │COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ                               │          70│
│                  01           │CHELTUIELI CURENTE                                   │          70│
│                  20           │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                         │          70│
│                       30      │Alte cheltuieli                                      │          70│
│                            30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii                │          70│
│8006   02                      │Acțiuni generale de muncă                            │          70│
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

 

 

 

 

   ANEXA Nr. 3/04/20/125 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

    I - Credite de angajament

    II - Credite bugetare 

    SINTEZA
proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor
aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și
de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare

   

mii lei
┌─────────────────────────────────────────┬───┬─────┬───────────┬─────────┬───────┬───────┬─────────┬────────────────────────────┐
│           Denumirea și codul            │   │     │ Valoarea  │         │       │       │         │     Valoarea rămasă a      │
│            proiectului/surse            │   │Cod  │ totală a  │Realizări│Program│Program│Propuneri│proiectului eșalonată pe ani│
│              de finanțare               │   │     │proiectului│  2007   │ 2008  │ 2009  │  2010   ├──────┬───────┬─────────────┤
│                                         │   │     │           │         │       │       │         │ 2011 │ 2012  │anii următori│
├─────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┤
│                    0                    │   │     │1=2+3+...+8│    2    │   3   │   4   │    5    │  6   │   7   │      8      │
└─────────────────────────────────────────┴───┴─────┴───────────┴─────────┴───────┴───────┴─────────┴──────┴───────┴─────────────┘
 TOTAL CHELTUIELI
 I. Credite de angajament                              34.875               3.566  12.391   13.628   5.290
 II. Credite bugetare                                  34.875               3.566  12.391   13.628   5.290
 din care:
 Programe din Fondul Social European (FSE)     56.02
 I. Credite de angajament                              34.875               3.566  12.391   13.628   5.290
 II. Credite bugetare                                  34.875               3.566  12.391   13.628   5.290
 din acesta:
 3. Programul Operațional Sectorial
 Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU)
 I. Credite de angajament                              34.875               3.566  12.391   13.628   5.290
 II.
Credite bugetare                                  34.875               3.566  12.391   13.628   5.290

 

 

 

 

   ANEXA Nr. 3/04/20/125/01 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operațional Sectorial

    Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 

    I - Credite de angajament

    II - Credite bugetare 

    FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de
Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor
facilități și instrumente postaderare

   

                                                                                                                       - mii lei -
┌──────────────────────────────────────────┬─────┬────────┬───────────────┬─────────┬───────┬───────┬─────────┬──────────────────┐
│                                          │     │        │               │         │       │       │         │Valoarea rămasă a │
│                                          │     │        │               │         │       │       │         │   proiectului    │
│     Denumirea și codul proiectului/      │     │  Cod   │Valoarea totală│Realizări│Program│Program│Propuneri│ eșalonată pe ani │
│            surse de finanțare            │     │        │ a proiectului │  2007   │ 2008  │ 2009  │  2010   ├────┬────┬────────┤
│                                          │     │        │               │         │       │       │         │2011│2012│  anii  │
│                                          │     │        │               │         │       │       │         │    │    │următori│
├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼────┼────┼────────┤
│                    0                     │     │        │  1=2+3+...+8  │    2    │   3   │   4   │    5    │ 6  │ 7  │   8    │
└──────────────────────────────────────────┴─────┴────────┴───────────────┴─────────┴───────┴───────┴─────────┴────┴────┴────────┘
 Proiectul: 20 Analiza deficitului de forță de muncă calificată în domeniul construcțiilor
 - mii EURO                                  I                         223                40     183
                                            II                         223                40     183
 - mii lei                                   I                         841               212     629
                                            II                         841               212     629
 TOTAL CHELTUIELI                            I    50.04                841               212     629
                                            II                         841               212     629

 Capitolul bugetar: 8004 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
 PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
 POSTADERARE                                 I    56                   841               212     629
                                            II                         841               212     629
 Programe din Fondul Social European (FSE)   I    56.02                841               212     629
                                            II                         841               212     629
 

 

 

    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

    Program/facilitate/instrument: 3 - Programul Operațional Sectorial

    Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 

    I - Credite de angajament

    II - Credite bugetare 

    FIȘA PROIECTULUI
finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de
Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune și de Pescuit și a altor
facilități și instrumente postaderare

   

                                                                                                                       - mii lei -
┌──────────────────────────────────────────┬─────┬────────┬───────────────┬─────────┬───────┬───────┬─────────┬──────────────────┐
│                                          │     │        │               │         │       │       │         │Valoarea rămasă a │
│                                          │     │        │               │         │       │       │         │   proiectului    │
│     Denumirea și codul proiectului/      │     │  Cod   │Valoarea totală│Realizări│Program│Program│Propuneri│ eșalonată pe ani │
│            surse de finanțare            │     │        │ a proiectului │  2007   │ 2008  │ 2009  │  2010   ├────┬────┬────────┤
│                                          │     │        │               │         │       │       │         │2011│2012│  anii  │
│                                          │     │        │               │         │       │       │         │    │    │următori│
├──────────────────────────────────────────┼─────┼────────┼───────────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼────┼────┼────────┤
│                    0                     │     │        │  1=2+3+...+8  │    2    │   3   │   4   │    5    │ 6  │ 7  │   8    │
└──────────────────────────────────────────┴─────┴────────┴───────────────┴─────────┴───────┴───────┴─────────┴────┴────┴────────┘
 Proiectul: 21 Promovarea serviciilor de self-service PROSELF
 - mii EURO                                   I                      1.573               209     503       576  285
                                             II                      1.573               209     503       576  285
 - mii lei                                    I                      5.376               740   1.738     1.948  950
                                             II                      5.376               740   1.738     1.948  950
 TOTAL CHELTUIELI                             I   50.04              5.376               740   1.738     1.948  950
                                             II                      5.376               740   1.738     1.948  950

 Capitolul bugetar: 8004 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
 PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN
 POSTADERARE                                  I   56                 5.376               740   1.738     1.948  950
                                             II                      5.376               740   1.738     1.948  950
 Programe din Fondul Social European (FSE)    I   56.02         &n