ordin 1173 2008 ANAF

Order 1173/2008 ANAF - Befehl 1173/2008 ANAF

keylinks: Procedură din 22/08/2008 privind cesiunea creanțelor fiscale, ANEXĂ, Procedura de atribuire a contractului de cesiune a creanțelor fiscale, Contestarea procedurii, Încheierea contractului de cesiune a creanțelor fiscale, Dispoziții privind plata prețului cesiunii creanțelor fiscale, Dispoziții privind plata în rate a prețului cesiunii creanțelor fiscale, Dispoziții privind stingerea obligațiilor fiscale aparținând debitorului fiscal cedat

Ordin nr. 1173 din 22/08/2008 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 08/09/2008, Intrare in vigoare: 08.09.2008 

 

    În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 1751 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

    președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

   Art. 1. - Se aprobă Procedura privind cesiunea creanțelor fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

   Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

ANEXĂ

 

Procedură din 22/08/2008 privind cesiunea creanțelor fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 08/09/2008, Intrare in vigoare: 08/09/2008

 

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziții generale

 

   Art. 1. - Procedura de cesiune a creanțelor fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală și organele sale subordonate începe din inițiativa Agenției Naționale de Administrare Fiscală, aceasta fiind cea care stabilește categoriile de creanțe fiscale ce urmează a face obiectul cesiunii, specificând și valoarea nominală a acestora.

 

   Art. 2. - (1) Procedura de cesiune a creanțelor fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală are ca obiect numai creanțele fiscale cuprinse în:

   a) titluri executorii provenite din transformarea titlurilor de creanță fiscală (declarații fiscale, decizii de impunere, definitive în sistemul căilor administrative de atac);

   b) hotărâri judecătorești definitive sau irevocabile, după caz;

   c) tabloul definitiv al creanțelor, aprobat în condițiile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările ulterioare, după caz;

   d) alte titluri executorii.

   (2) Sumele pentru care se inițiază procedura de cesiune a creanțelor fiscale trebuie să fie confirmate printr-un certificat de atestare fiscală.

 

   Art. 3. - (1) Pentru creanțele fiscale în cuantum mai mic sau egal cu 10 milioane lei competența pentru efectuarea procedurii de cesiune aparține comisiei constituite la nivelul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, iar pentru creanțele fiscale în cuantum mai mare de 10 milioane lei, precum și pentru creanțele fiscale datorate de marii contribuabili, indiferent de cuantumul acestora, competența aparține comisiei constituite la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

   (2) Pentru creanțele fiscale în cuantum mai mic sau egal cu 10 milioane lei inițierea procedurii de cesiune a creanțelor fiscale are loc după avizarea acesteia de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, pe baza unei documentații care va prezenta situația juridică a debitoarei și stadiul măsurilor de executare efectuate.

 

   Art. 4. - Componența comisiilor prevăzute la art. 3 și regulamentul de funcționare al acestora se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Comisia este formată din 5 membri, din care un membru are și calitatea de președinte.

 

   Art. 5. - (1) Valoarea nominală a creanțelor fiscale ce urmează a fi cesionate reprezintă valoarea creanțelor fiscale ce se intenționează a fi cesionate, astfel cum sunt acestea individualizate în titlurile executorii.

   (2) Obligațiile fiscale accesorii aferente creanțelor bugetare care fac obiectul cesiunii de creanță, calculate până la data la care are loc semnarea contractului de cesiune, rămân în sarcina debitorului fiscal, art. 119-123 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.

   (3) În situația în care nu se realizează cesiunea creanțelor fiscale sau intervine rezoluțiunea contractului de cesiune de creanță, obligațiile fiscale rămân în sarcina debitorului fiscal. 

   CAPITOLUL II
 
Procedura de atribuire a contractului de cesiune a creanțelor fiscale

 

   Art. 6. - (1) Atribuirea contractului de cesiune a creanțelor fiscale se realizează prin cerere de oferte sau prin licitație, după caz.

   (2) În cazul în care, ca urmare a anunțului publicat în cadrul procedurii de cerere de ofertă, se depune o singură ofertă de preluare a creanței fiscale, care îndeplinește toate condițiile prevăzute de prezenta procedură, această ofertă este declarată câștigătoare.

   (3) În cazul în care există mai mulți ofertanți pentru preluarea creanțelor fiscale și 2 sau mai mulți dintre aceștia depun oferte financiare cu valoarea cea mai mare, care sunt egale, cesiunea de creanță se va realiza ca urmare a unei licitații.

 

   Art. 7. - Procedura de cesiune a creanțelor fiscale este organizată de comisia constituită potrivit art. 3.

 

   Art. 8. - Intenția de cesionare a creanței fiscale se va notifica debitorului fiscal cedat de către comisia constituită potrivit art. 3, cu minimum 15 zile înainte de data publicării anunțului privind cesiunea creanțelor fiscale.

 

   Art. 9. - Nerealizarea cesiunii creanțelor fiscale se va notifica debitorului fiscal de către comisia constituită potrivit art. 3, în termen de 3 zile de la data încheierii procesului-verbal prevăzut la art. 27.

 

   Art. 10. - În cazul în care există mai mulți ofertanți pentru preluarea creanțelor fiscale care prezintă oferte financiare egale, licitația creanțelor fiscale este organizată de comisia constituită potrivit art. 3, în termen de maximum 3 zile de la data deschiderii ofertelor.

 

   Art. 11. - Pentru atribuirea contractului de cesiune de creanțe fiscale comisia este obligată să efectueze publicitatea cesiunii cu cel puțin 30 de zile înainte de data fixată pentru deschiderea ofertelor.

 

   Art. 12. - Procedura de cesiune a creanțelor fiscale administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală începe prin publicarea unui anunț într-un cotidian de circulație națională și locală, precum și pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

 

   Art. 13. - Anunțul privind cesiunea creanțelor fiscale cuprinde următoarele elemente:

   a) denumirea organului fiscal care administrează creanțele fiscale ce urmează a fi cesionate;

   b) data la care au fost emise titlurile executorii în care sunt individualizate creanțele fiscale principale și accesorii care se intenționează a fi cesionate;

   c) creanțele fiscale principale și accesorii care urmează a fi cesionate și descrierea lor sumară;

   d) prețul minim al cesiunii care nu poate fi mai mic decât valoarea nominală a creanțelor fiscale, prevăzută la art. 5;

   e) indicarea, atunci când este cazul, dacă creanțele sunt garantate, cu menționarea valorii creanțelor garantate din totalul creanțelor;

   f) data, ora și locul la care se va ține ședința de deschidere a ofertelor;

   g) invitația către toți cei interesați în cumpărarea creanțelor fiscale de a depune la direcțiile generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București, respectiv la Agenția Națională de Administrare Fiscală, în termenul de depunere a ofertelor și la locul fixat în acest scop, oferte de cumpărare, în plic închis, sub sancțiunea descalificării;

   h) invitația către toți cei interesați în cumpărarea creanțelor fiscale de a se prezenta, personal sau prin împuternicit, la data, ora și locul unde se va desfășura ședința de deschidere a ofertelor;

   i) mențiunea că ofertanții sunt obligați să depună, până la termenul prevăzut pentru depunerea ofertelor, o taxă de participare ori o scrisoare de garanție bancară, reprezentând 2% din valoarea nominală a creanțelor fiscale ce urmează a fi cesionate;

   j) mențiunea că cei interesați în cumpărarea creanțelor fiscale trebuie să prezinte certificatul de atestare fiscală emis de organele fiscale, din care să rezulte că ofertantul nu are obligații fiscale restante față de bugetele administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală prin intermediul organelor fiscale; ofertanții persoane fizice străine vor depune o declarație pe propria răspundere referitoare la obligațiile pe care ofertantul le are către bugetele administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

   k) mențiunea că cei interesați în cumpărarea creanțelor fiscale trebuie să prezinte documentele prevăzute la art. 16 lit. j) și k).

 

   Art. 14. - Data, ora-limită și locul de depunere a ofertelor, precum și data, ora și locul la care se va ține ședința de deschidere a ofertelor vor fi stabilite de comisie și vor fi menționate în anunțul privind cesiunea creanțelor fiscale. Orice modificare a datei, orei sau locului de depunere a ofertelor, precum și a datei, orei sau locului la care se va ține ședința de deschidere a ofertelor va fi publicată într-un cotidian de circulație națională și locală, precum și pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

 

   Art. 15. - Taxa de participare în valoare de 2% din valoarea nominală a creanțelor fiscale ce urmează a fi cesionate se plătește în lei la unitatea de trezorerie și contabilitate publică ce deservește organul fiscal unde este înregistrat debitorul fiscal cedat. Ofertanții pot constitui și garanții, în condițiile legii, sub forma scrisorii de garanție bancară emisă în favoarea organului fiscal unde este înregistrat debitorul fiscal cedat, emisă de o instituție de credit cu sediul în România.

 

   Art. 16. - Pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de cesiune de creanță, până la expirarea termenului de depunere a ofertelor stabilit de comisie, ofertanții vor depune următoarele documente:

   a) o prezentare sintetică a ofertantului, care va cuprinde datele de identificare și datele de contact, inclusiv un număr de fax și o adresă de e-mail pe care pot fi făcute comunicările;

   b) oferta financiară de cumpărare care nu poate cuprinde un preț mai mic decât valoarea nominală a creanțelor fiscale ce urmează a fi cesionate - oferta financiară trebuie să conțină obligatoriu următoarele elemente: suma oferită, termenul în care se poate face plata și modalitatea de plată;

   c) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară, reprezentând 2% din valoarea nominală a creanțelor fiscale ce urmează a fi cesionate;

   d) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

   e) pentru persoanele juridice române, copie certificată de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului, precum și copii certificate de pe înregistrările existente la registrul comerțului, actualizate cu cel puțin 10 zile înainte de data depunerii documentației;

   f) pentru persoanele juridice străine, copie certificată de pe actul de înmatriculare, de pe certificatul de rezidență fiscală din țara de origine, precum și copii certificate de pe înregistrările existente la registrul comerțului sau un alt registru corespunzător în țara de origine, actualizate cu cel puțin 10 zile înainte de data depunerii documentației - toate aceste documente vor fi prezentate în traducere autorizată;

   g) pentru persoanele fizice române, copie certificată de pe actul de identitate;

   h) pentru persoanele fizice străine, copie certificată de pe pașaport;

   i) certificatul de atestare fiscală, din care să rezulte că ofertantul nu are obligații fiscale restante față de bugetele administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală; ofertanții persoane fizice străine vor depune o declarație pe propria răspundere referitoare la obligațiile pe care ofertantul le are către bugetele administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

   j) o scrisoare de bonitate prin care să se ateste faptul că ofertantul are capacitatea financiară de a cumpăra creanțele fiscale pentru care depune oferta;

   k) declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că ofertantul nu se află în procedura insolvenței.

 

   Art. 17. - (1) Documentația va fi depusă în două exemplare, unul original și cel de-al doilea copie, îndosariată în dosar cu șină, în plicuri sigilate, toate paginile fiind numerotate, inițializate și ștampilate. Pe plic se vor înscrie obligatoriu mențiunea "original" sau "copie", după caz, precum și numele/denumirea și adresa/sediul social ale ofertantului.

   (2) Plicul cu mențiunea "original" și cel cu mențiunea "copie" vor fi sigilate într-un plic pe care se vor menționa numele/denumirea și adresa/sediul social ale ofertantului, precum și textul "Ofertă pentru procedura cesiunii creanțelor fiscale. Oferta se va deschide în ședința din data de ... de către comisia constituită în cadrul ...".

 

   Art. 18. - Oferta va fi descalificată în următoarele situații:

   a) oferta nu cuprinde datele de contact ale ofertantului, iar acesta nu este prezent sau nu are un împuternicit în sală la ședința de deschidere a ofertelor;

   b) oferta financiară are un preț mai mic decât valoarea nominală a creanțelor fiscale, este făcută pentru un termen mai mare decât cel prevăzut de prezenta procedură sau se face prin alte modalități de plată decât cele prevăzute de prezenta procedură;

   c) nu se face dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție bancară ori taxa achitată, respectiv scrisoarea de garanție este pe o valoare mai mică decât cea prevăzută de prezenta procedură, este prezentată în altă formă sau nu este valabilă;

   d) oferta nu conține, pentru persoanele juridice române, copia certificată de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;

   e) oferta nu conține, pentru persoanele juridice străine, copia certificată de pe actul de înmatriculare, de pe certificatul de rezidență fiscală din țara de origine sau copiile certificate de pe înregistrările existente la registrul comerțului ori un alt registru corespunzător în țara de origine, actualizate cu cel puțin 10 zile înainte de data depunerii documentației, prezentate în traducere autorizată;

   f) oferta nu conține, pentru persoanele fizice române, copia certificată de pe actul de identitate;

   g) oferta nu conține, pentru persoanele fizice străine, copia certificată de pe pașaport;

   h) oferta nu conține certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că ofertantul nu are obligații fiscale restante față de bugetele administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală sau conține un certificat de atestare fiscală prin care se atestă obligații către bugetele administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

   i) pentru ofertanții persoane fizice străine, oferta nu conține declarația pe propria răspundere referitoare la obligațiile pe care ofertantul le are către bugetele administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală sau conține o declarație prin care se recunosc datorii către bugetele administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

   j) oferta nu conține scrisoarea de bonitate prin care să se ateste faptul că ofertantul are capacitatea financiară de a cumpăra creanțele fiscale pentru care depune oferta;

   k) oferta nu conține declarația pe propria răspundere cu privire la faptul că ofertantul nu se află în procedura insolvenței sau ofertantul se află în procedura insolvenței;

   l) oferta a fost depusă după termenul de depunere a ofertelor indicat în anunțul prevăzut la art. 13;

   m) oferta a fost depusă la altă adresă decât cea indicată în anunțul prevăzut la art. 13;

   n) oferta nu este depusă în condițiile menționate la art. 17 din prezenta procedură.

 

   Art. 19. - Despre data, ora și locul ședinței de deschidere a ofertelor va fi înștiințat și debitorul fiscal cedat. Debitorul fiscal cedat poate participa la ședința de deschidere a ofertelor și la ședințele de licitație.

 

   Art. 20. - Ședința de deschidere a ofertelor se ține la data, ora și locul stabilite de comisie, astfel cum sunt acestea menționate în anunțul privind cesiunea creanțelor fiscale.

 

   Art. 21. - În data, la ora și în locul stabilite de comisie în vederea deschiderii ofertelor, comisia va proceda la inventarierea ofertelor depuse și la deschiderea exemplarelor originale ale acestora. Ofertanții pot participa la procedura de deschidere a exemplarelor originale ale ofertelor.

 

   Art. 22. - După deschiderea ofertelor comisia verifică și analizează documentele de participare, stabilind care dintre ofertele depuse se încadrează în vreuna dintre situațiile reglementate de dispozițiile art. 18.

 

   Art. 23. - (1) În cazul în care va fi depusă o singură ofertă calificată, aceasta va fi declarată câștigătoare dacă prețul oferit de acesta este cel puțin egal cu valoarea nominală a creanțelor fiscale stabilită potrivit art. 5.

   (2) În cazul în care există mai multe oferte calificate, este declarată câștigătoare oferta cu valoarea cea mai mare.

   (3) În cazul în care există mai multe oferte calificate și 2 sau mai mulți ofertanți au ofertele financiare cu valoarea cea mai mare, care sunt egale, este declarată câștigătoare oferta cu valoarea cea mai mare și cu termenul cel mai scurt de plată.

   (4) În cazul în care există mai multe oferte calificate și două sau mai multe dintre acestea au valoarea cea mai mare, sunt egale și au același termen de plată, comisia va stabili data licitației, în termen de maximum 3 zile de la data deschiderii ofertelor. La licitație vor putea participa numai ofertanții care au depus ofertele financiare cu valoarea cea mai mare.

   (5) Până la data licitației, ofertanții declarați calificați care au depus ofertele financiare egale cu valoarea cea mai mare vor depune noi oferte financiare, în plic închis. În cazul în care 2 sau mai mulți ofertanți au ofertele financiare cu valoarea cea mai mare și acestea sunt egale, este declarată câștigătoare oferta financiară cu valoarea cea mai mare și cu termenul cel mai scurt de plată. În cazul în care există două sau mai multe oferte financiare care au valoarea cea mai mare, sunt egale și au același termen de plată, comisia va stabili data licitației, în termen de maximum 3 zile de la data deschiderii ofertelor. La licitație vor putea participa numai ofertanții care au depus ofertele financiare cu valoarea cea mai mare.

   (6) În cazul în care nici după a doua licitație nu se pot departaja ofertele, se organizează noi licitații până când va fi depusă o ofertă cu valoarea cea mai mare sau cu valoarea cea mai mare și termenul de plată cel mai scurt.

 

   Art. 24. - Adjudecarea se face în favoarea ofertantului care a oferit cel mai mare preț, preț care trebuie să fie cel puțin egal cu valoarea nominală a creanțelor fiscale stabilită potrivit art. 5. În cazul în care 2 sau mai mulți ofertanți au ofertele cu valoarea cea mai mare și acestea sunt egale, este declarată câștigătoare oferta cu valoarea cea mai mare și cu termenul cel mai scurt de plată.

 

   Art. 25. - Dacă nu se prezintă ofertanți calificați sau nu se obține cel puțin valoarea nominală a creanțelor fiscale stabilită potrivit art. 5, comisia nu atribuie contractul de cesiune de creanță.

 

   Art. 26. - Procedura de cesiune a creanțelor fiscale se poate relua într-un termen stabilit de comisie.

 

   Art. 27. - La finalizarea procedurii se întocmește un proces-verbal privind desfășurarea și rezultatul procedurii.

 

   Art. 28. - În termen de două zile de la data întocmirii procesului-verbal privind desfășurarea și rezultatul procedurii, o copie a acestuia va fi comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și ofertanților care nu au fost prezenți la deschiderea ofertelor.

 

   Art. 29. - În termen de 5 zile de la data întocmirii procesului-verbal, organul fiscal va restitui taxa de participare participanților care au depus oferte de cumpărare și care nu au fost declarați adjudecatari, iar în cazul adjudecării, taxa se reține în contul prețului. Taxa de participare nu se restituie ofertantului declarat adjudecatar care a refuzat semnarea contractului de cesiune de creanță, precum și adjudecatarului care nu a plătit prețul. Taxa de participare care nu se restituie se face venit la bugetul de stat.

 

   Art. 30. - Scrisoarea de garanție bancară, constituită în condițiile art. 15 se valorifică de organul fiscal competent în cazul în care ofertantul este declarat adjudecatar și/sau în situațiile prevăzute la art. 29 teza a doua. 

   CAPITOLUL III
 
Contestarea procedurii

 

   Art. 31. - Procesul-verbal prevăzut la art. 27 poate fi atacat la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă. 

   CAPITOLUL IV
 
Încheierea contractului de cesiune a creanțelor fiscale


   Art. 32. - După adjudecarea creanței fiscale, se va proceda la semnarea contractului de cesiune de creanțe fiscale de către părți în termen de 7 zile de la data încheierii procesului-verbal privind desfășurarea și rezultatul procedurii.

 

   Art. 33. - Contractul de cesiune de creanță va fi semnat din partea creditorului fiscal de directorul executiv al direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București ori de înlocuitorul său de drept pentru creanțele fiscale în cuantum mai mic sau egal cu 10 milioane lei, respectiv de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală ori de o persoană împuternicită de către acesta, prin ordin, pentru creanțele fiscale în cuantum mai mare de 10 milioane lei, precum și pentru creanțele fiscale datorate de marii contribuabili, indiferent de cuantumul acestora.

 

   Art. 34. - Prin contractul de cesiune al creanțelor fiscale, încheiat între Agenția Națională de Administrare Fiscală/direcțiile generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București se transmit cesionarului toate garanțiile ce însoțesc creanțele fiscale cedate.

 

   Art. 35. - Contractul de cesiune de creanță se încheie în 3/4 exemplare, cu valoare de original, câte un exemplar pentru fiecare parte și câte un exemplar care va fi comunicat de cedent în termen de 3 zile de la plata prețului Biroului de Carte Funciară și/sau Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, după caz, în vederea efectuării mențiunii privind noul titular al garanției corespunzătoare creanțelor fiscale cesionate. Exemplarul organului fiscal va fi arhivat, în original, la dosarul fiscal. 

   CAPITOLUL V
 
Dispoziții privind plata prețului cesiunii creanțelor fiscale

 

   Art. 36. - Adjudecatarul este obligat să plătească prețul, diminuat cu contravaloarea taxei de participare, în lei, în numerar la unitatea de trezorerie și contabilitate publică ce deservește organul fiscal unde este înregistrat debitorul fiscal cedat sau prin decontare bancară, în cel mult 5 zile de la data semnării contractului, urmând ca transferul dreptului de proprietate să se realizeze la data plății prețului.

 

   Art. 37. - Dacă adjudecatarul nu plătește prețul în termenul prevăzut la art. 36, acesta va fi obligat la plata de majorări de întârziere, în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care vor fi stipulate în contractul de cesiune de creanță.

 

   Art. 38. - Sumele reprezentând diferența de preț între valoarea nominală a creanțelor și prețul de adjudecare a creanțelor fiscale se fac venit la bugetul de stat, în condițiile art. 75 din Legea nr. 500/2002 privind finanțale publice, cu modificările ulterioare.

 

   Art. 39. - La data plății prețului organul fiscal va remite cesionarului titlurile executorii și titlurile de creanță, în original.

 

   Art. 40. - În cazul în care cesionarul nu își poate îndeplini obligațiile prevăzute în contractul de cesiune de creanță, din orice motive, suma datorată va fi repusă de organul fiscal în sarcina debitorului fiscal cedat sau a succesorilor săi. 

   CAPITOLUL VI
 
Dispoziții privind plata în rate a prețului cesiunii creanțelor fiscale

 

   Art. 41. - În condițiile în care debitoarea se află în procedura reglementată de Legea nr. 85/2006, adjudecatarului i se va putea accepta plata prețului în rate.

 

   Art. 42. - Plata în rate a prețului cesiunii de creanță se va realiza numai cu condiția unui avans de minimum 30% din prețul cesiunii plătit înainte de semnarea contractului, iar diferența urmează să fie plătită în cel mult 6 luni de la data semnării contractului de cesiune de creanță pentru creanțele fiscale în cuantum mai mic sau egal cu 100 milioane lei sau în cel mult 12 luni de la data semnării contractului de cesiune de creanță pentru creanțele fiscale în cuantum mai mare de 100 milioane lei, în termenele stabilite prin oferta financiară.

 

   Art. 43. - Graficul de plată a prețului cesiunii creanțelor fiscale se întocmește în conformitate cu prevederile art. 42 și constituie anexă la contractul de cesiune de creanțe fiscale.

 

   Art. 44. - În cazul plății prețului cesiunii creanțelor fiscale în rate, dreptul de proprietate asupra creanțelor fiscale ce au făcut obiectul procedurii de cesiune, inclusiv garanțiile ce însoțesc aceste creanțe, se transferă la data plății în întregime a prețului.

 

   Art. 45. - (1) În cazul neplății avansului prevăzut la art. 42, dispozițiile art. 29 teza a doua se aplică în mod corespunzător.

   (2) În situația în care cesionarul nu plătește toate ratele în termenele prevăzute în contract, comisia îl va notifica pe cesionar cu privire la rezoluțiunea contractului de cesiune de creanță, informându-l că rezoluțiunea contractului dă dreptul la restituirea prețului plătit, cu excepția taxei de participare, care se face venit la bugetul de stat. Restituirea acestor sume se face în condițiile stabilite de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

   CAPITOLUL VII
 
Dispoziții privind stingerea obligațiilor fiscale aparținând
debitorului fiscal cedat

 

   Art. 46. - După data de 1 a lunii următoare lunii în care s-a făcut notificarea debitorului fiscal cedat și până la data realizării cesiunii de creanță, orice plată făcută de acesta se consideră a fi efectuată în contul creanțelor sale fiscale curente sau viitoare.

 

   Art. 47. - În situația în care nu se realizează cesiunea creanțelor fiscale odată cu notificarea debitorului fiscal cedat asupra faptului nerealizării cesiunii, va fi înștiințat și organul fiscal în a cărui evidență sunt înregistrate creanțele fiscale ale debitorului fiscal asupra faptului nerealizării cesiunii, în vederea aplicării corespunzătoare a prevederilor art. 114 și 115 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.