ordin 491 2009 CNAS

Order 491/2009 CNAS - Befehl 491/2009 CNAS

keylinks: DIS - persoană disponibilizată cu plăți compensatorii acordate în baza unor acte normative, DCM-persoană disponibilizată cu plăți compensatorii acordate în baza contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, TAS - persoană beneficiară de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, SCS - salariat care nu are domiciliu sau reședința în România (numai pentru persoanele care intră în câmpul personal de aplicare al regulamentelor CEE nr. 1.408/71 și 574/72), SS - salariații scutiți de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială

Ordin nr. 491 din 06/04/2009 pentru modificarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuției, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 269 din 24/04/2009, Intrare in vigoare: 24.04.2009

 

Având în vedere:

   - Referatul de aprobare al Direcției generale relații cu furnizorii, al Direcției juridic, contencios și acorduri internaționale și al Direcției sisteme informatice nr. DGF449/SI531/JA771/2009;

   - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială,

    în temeiul dispozițiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

 

    președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:


   Art. I. - La anexa nr. 2a) la normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calității de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuției, precum și pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 24 septembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, a doua notă de subsol va avea următorul cuprins:

    "**) se va menționa categoria de salariat: S - salariat, CM - concedii medicale în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, AM - accident de muncă, CT - cenzori, membri în consiliul de administrație, alte categorii de persoane care realizează venituri asimilate salariilor, SOM - șomer, CIC - concediu de creștere copil până la vârsta de 2 ani,
DIS - persoană disponibilizată cu plăți compensatorii acordate în baza unor acte normative
,
DCM-persoană disponibilizată cu plăți compensatorii acordate în baza contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă,
TAS - persoană beneficiară de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,
SCS - salariat care nu are domiciliu sau reședința în România (numai pentru persoanele care intră în câmpul personal de aplicare al regulamentelor CEE nr. 1.408/71 și 574/72),
SS - salariații scutiți de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială."

   Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine CNAS Û