ordin 1454 2009 MMFES

Order 1454/2009 MMFES - Befehl 1454/2009 MMFES

keylinks: Număr ore suspendate în lună,  Număr zile suspendare, Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată utilizat la calculul IS, ANEXE

ordin 1454 2009 MMSF  declarații șomaj

Ordin nr. 1454 din 05/08/2009 pentru modificarea și completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenței nominale a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 405/2004, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 579 din 20/08/2009, Intrare in vigoare: declaratiile somaj pentru luna august 2009

 

    Având în vedere dispozițiile art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 268/2009,

    în baza prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 19 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și completările ulterioare,

 

    ministrul muncii, familiei și protecției sociale emite următorul ordin:

 

   Art. I. - Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidenței nominale a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 405/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 20 august 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

   1. La articolul 2 se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:

    "(2) În situația contribuabililor nerezidenți, persoane juridice sau fizice care nu au un sediu, respectiv domiciliu/reședința în România și care au salariați care sunt supuși legislației de asigurări sociale din România în condițiile reglementărilor comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate socială salariaților, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității Europene, Spațiului Economic European și Elveția, denumiți în continuare contribuabili nerezidenți, declarația lunară se depune/transmite, în condițiile prezentei proceduri, la Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București.

    (3) Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București:

    a) asigură preluarea și prelucrarea datelor cuprinse în declarațiile lunare prevăzute la alin. (2);

    b) asigură evidența persoanelor care fac obiectul declarațiilor lunare prevăzute la alin. (2);

    c) pune la dispoziția agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene datele cuprinse în declarațiile prevăzute la alin. (2), solicitate în vederea stabilirii drepturilor de care beneficiază, potrivit prevederilor legale, persoanele asigurate care fac obiectul acestor declarații lunare, respectiv, după caz, în vederea eliberării documentelor prevăzute de reglementările comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate socială salariaților, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității Europene, Spațiului Economic European și Elveția, în vederea certificării perioadei de asigurare pentru prestația de șomaj."

   2. La articolul 7, punctele 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

    "1. La rubrica «CUI (Cod fiscal)» se completează numai cu partea numerică a codului unic de înregistrare/codului de înregistrare fiscală.

    2. La rubrica «Cod numeric personal» se completează cu codul unic de înregistrare atribuit prin certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice/codul numeric personal al angajatorului (de exemplu, persoane fizice care angajează personal casnic conform legii)."

   3. La articolul 7, punctul 3 se abrogă.

   4. La articolul 7, după punctul 12 se introduc patru noi puncte, punctele 13-16, cu următorul cuprins:

    "13. Prevederile pct. 12 se aplică și în situația salariaților contribuabililor nerezidenți care sunt supuși legislației de asigurări sociale din România în condițiile reglementărilor comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate socială salariaților, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității Europene, Spațiului Economic European și Elveția.

    14. Rubrica «Număr ore suspendate în lună pentru care se beneficiază de scutire în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 268/2009» (NOSST) se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, și pentru care salariații și angajatorul acestora sunt scutiți de plata contribuțiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj în temeiul art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 268/2009 (Se completează numai în situația în care salariații și angajatorul sunt scutiți de plata contribuțiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru șomaj în temeiul art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 268/2009; în caz contrar se completează cu zero.).

    15. Rubrica «Număr zile suspendare pentru care se beneficiază de scutire în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 268/2009» (NZSST) se completează cu numărul de zile lucrătoare din lună în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare, și pentru care salariații și angajatorul acestora sunt scutiți de plata contribuțiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj în temeiul art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 268/2009 (Se completează numai în situația în care salariații și angajatorul sunt scutiți de plata contribuțiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru șomaj în temeiul art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 268/2009; în caz contrar se completează cu zero.).

    16. Rubrica «Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată utilizat la calculul IS» (SB) se va completa cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată utilizat la calculul indemnizației de șomaj în condițiile art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 268/2009 (salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în perioada de suspendare a raporturilor de muncă în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare, pentru care salariații și angajatorul acestora sunt scutiți de plata contribuțiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru șomaj în temeiul art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 268/2009, corespunzător numărului de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul aceluiași articol și pentru care salariații și angajatorul acestora sunt scutiți de plata contribuțiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj în temeiul art. 2 din ordonanța de urgență menționată)."

   5. La articolul 12 alineatul (2), după litera b) se introduc patru noi litere, literele c)-f), cu următorul cuprins:

    "c) numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare, și pentru care salariații și angajatorul acestora sunt scutiți de plata contribuțiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj în temeiul art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 268/2009, în lună (NOSST), poate fi cel mult egal cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sunt suspendate, conform legii, în lună (NOS);

    d) în situația raporturilor de muncă cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8, 7 sau 6 ore, numărul de zile de suspendare pentru care se beneficiază de scutire în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 268/2009 (NZSST), este egal cu raportul dintre numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare, și pentru care salariații și angajatorul acestora sunt scutiți de plata contribuțiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj în temeiul art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 268/2009, în lună (NOSST), și numărul de ore reprezentând timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore). În luna martie 2009, numărul maxim de zile de suspendare pentru care se poate beneficia de scutire în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 268/2009, (NZSST) este 5;

    e) în situația raporturilor de muncă cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8, 7 sau 6 ore, numărul de zile de suspendare pentru care se beneficiază de scutire în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 268/2009, (NZSST) este mai mare decât raportul dintre numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare, și pentru care salariații și angajatorul acestora sunt scutiți de plata contribuțiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj în temeiul art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 268/2009, în lună (NOSST) și numărul de ore reprezentând timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore). În luna martie 2009, numărul maxim de zile de suspendare pentru care se poate beneficia de scutire în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 268/2009, (NZSST) este 5.

    f) câmpurile «Număr ore suspendate în lună pentru care se beneficiază de scutire în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 268/2009» (NOSST), «Număr zile suspendare pentru care se beneficiază de scutire în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 268/2009» (NZSST) și «Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată utilizat la calculul IS» (SB) se completează numai în situația în care salariații și angajatorul sunt scutiți de plata contribuțiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru șomaj în temeiul art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 268/2009; în caz contrar se completează cu zero."

   6. La articolul 12 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "a) câmpurile obligatorii sunt: LD, AD, DEN, CUI (CF/CNPA), TARA, LOC, JUD, CPOST, CAEN, BANCA, IBAN, TCID, CAD1, CAD2, TCAD, RP, RI, NA, NI, NTA, FS1, FS2, NUMEA, PREA, FUNCTA, SSRR, SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC și SUB172RES. Angajatorii care au sediul în municipiul București vor completa câmpul «JUD» cu «București» și, în mod obligatoriu, câmpul «SECT» cu numărul aferent sectorului (cu valori între 1 și 6). Contribuabilii nerezidenți vor completa câmpul «JUD» cu «nerezident». Câmpul «TARA» se va completa cu abrevierea țării de rezidență a angajatorului/contribuabilului nerezident. Câmpurile SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC și SUB172RES se completează cu zero în cazul în care nu există sume recuperate prin deducere și/sau de restituit de către agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București. Câmpurile FS1 și CAD1, respectiv, după caz, FS2 și CAD2 se completează cu zero în cazul în care nu există sume care să fie declarate potrivit art. 8 pct. 2 și 5, respectiv art. 8 pct. 3 și 6."

   7. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

    "(3) Prin derogare de la dispozițiile alin. (1) teza 1, pentru anul stabilit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 268/2009, an în care se aplică scutirea de la plata contribuțiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj în condițiile acestei ordonanțe de urgență, numărul de zile cu normă întreagă lucrate în lună, folosite la stabilirea stagiului de cotizare, se calculează cu formula: [numărul de ore efectiv lucrate în lună (NOEL) + numărul de ore suspendate în lună pentru care se beneficiază de scutire în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 268/2009 (NOSST)]/numărul de ore reprezentând timpul normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6 ore)."

   8. Anexele nr. 1-3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezentul ordin.

 

   Art. II. - (1) Dispozițiile prezentului ordin se aplică începând cu declarația lunară privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj corespunzătoare lunii în care prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   (2) Pentru declararea orelor din programul de lucru în care raporturile de muncă ale salariaților au fost suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare, și pentru care salariații respectivi și angajatorul acestora au fost scutiți de plata contribuțiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj în temeiul art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 268/2009, aferente perioadei care a trecut de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, angajatorii care au beneficiat de dispozițiile acestei ordonanțe de urgență au obligația de a declara orele respective prin depunerea de declarații rectificative, în termen de două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.

   (3) Nedepunerea de declarații rectificative la solicitarea, în scris, a agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, constituie contravenție și se sancționează cu amendă în cuantumul și în condițiile prevăzute la art. 114 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, de către organele de control măsuri active ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și ale structurilor sale teritoriale.

   (4) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MMFES Û

 

 

 
 
 
 

 

 

 

ANEXE

 

   ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la procedură) 

    DECLARAȚIE
privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată
la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru luna ....... anul ..........

 

Anexa este reprodusă în facsimil.

   

┌────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    CUI     │                         │               CNP               │                                                                              │
│(Cod Fiscal)│                         │  (în cazul în care angajatorul  │                                                                              │
│            │                         │      este persoana fizică)      │                                                                              │
├────┬───────┴─┴─┴─┴─┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┬─────────────────────────┼──────┬───────┬───────────┬──────────┬──────┬───────────┬──┬───┬─────┬─────┬──┤
│    │               │  Cod numeric personal   │  Cod numeric personal   │ Tip  │Nr. ore│  Nr. ore  │ Nr. ore  │ Baza │Contribuția│  │   │     │     │  │
│Nr. │Nume și prenume│     al asiguratului     │anterior al asiguratului │contr.│ norma │  lucrate  │suspendate│  de  │individuală│TA│REC│NOSST│NZSST│SB│
│crt.│   asigurat    │          (CNP)          │        (CNPANT)         │ (TC) │în lună│efectiv în │ în lună  │calcul│ datorată  │  │   │     │     │  │
│    │               │                         │ *) numai dacă REC = "C" │      │ (MOL) │lună (NOEL)│  (NOS)   │ (BC) │   (CID)   │  │   │     │     │  │
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┼──┼───┼─────┼─────┼──┤
│ 0  │       1       │            2            │            3            │  4   │   5   │     6     │    7     │  8   │     9     │10│11 │ 12  │ 13  │14│
├────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────┼───────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┼──┼───┼─────┼─────┼──┤
│  1 │               │                         │                         │      │       │           │          │      │           │  │   │     │     │  │
├────┼───────────────┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼──────┼───────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┼──┼───┼─────┼─────┼──┤
│  2 │               │                         │                         │      │       │           │          │      │           │  │   │     │     │  │
├────┼───────────────┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼──────┼───────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┼──┼───┼─────┼─────┼──┤
│  3 │               │                         │                         │      │       │           │          │      │           │  │   │     │     │  │
├────┼───────────────┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼──────┼───────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┼──┼───┼─────┼─────┼──┤
│  4 │               │                         │                         │      │       │           │          │      │           │  │   │     │     │  │
├────┼───────────────┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼──────┼───────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┼──┼───┼─────┼─────┼──┤
│  5 │               │                         │                         │      │       │           │          │      │           │  │   │     │     │  │
├────┼───────────────┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼──────┼───────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┼──┼───┼─────┼─────┼──┤
│  6 │               │                         │                         │      │       │           │          │      │           │  │   │     │     │  │
├────┼───────────────┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼──────┼───────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┼──┼───┼─────┼─────┼──┤
│  7 │               │                         │                         │      │       │           │          │      │           │  │   │     │     │  │
├────┼───────────────┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼──────┼───────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┼──┼───┼─────┼─────┼──┤
│  8 │               │                         │                         │      │       │           │          │      │           │  │   │     │     │  │
├────┼───────────────┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼──────┼───────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┼──┼───┼─────┼─────┼──┤
│  9 │               │                         │                         │      │       │           │          │      │           │  │   │     │     │  │
├────┼───────────────┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼──────┼───────┼───────────┼──────────┼──────┼───────────┼──┼───┼─────┼─────┼──┤
│ 10 │               │                         │                         │      │       │           │          │      │           │  │   │     │     │  │
└────┴───────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────┴───────┴───────────┴──────────┴──────┴───────────┴──┴───┴─────┴─────┴──┘
 

    NOTĂ:

    Pentru persoanele care au mai multe contracte individuale de muncă cu același angajator, se va completa câte o înregistrare pentru fiecare contract în parte. 

CAPITOLUL 2

 

   ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la procedură) 

    DATE DESPRE ANGAJATOR - SUBVENȚII, SCUTIRI ȘI REDUCERI
pentru luna ............... anul ...........

 

Anexa este reprodusă în facsimil.

   

┌──────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Total contribuții datorate│Contribuție angajator 1 (CAD1)       │Total contribuții datorate de angajator (TCAD)          │Rest de piață (RP):          │
│de asigurați (TCID)       ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│                          │Contribuție angajator 2 (CAD2)       │Subvenții, scutiri și reduceri recuperate (SSRR)        │Rest de încasat (RI):        │
├──────────┴─┴┬┴─┴─┼─┴─┴─┴─┴─────────────────────────────┬───┬─────────────────────────────────────┬───┬──────────────────┴──────────────┬──────────────┤
│             │    │Numărul de asigurați (CNP-uri unice) │   │Nr. de asigurați cu tip asigurat = 2:│   │CUI (Cod fiscal) sau CNP         │              │
│Rectificativă│ [] │din capitolul 1                      │   │                                     │   │                                 ├──────────────┤
│             │    ├─────────────────────────────────────┴───┴─────────────────────────────────────┴───┼─────────────────────────────────┼──────────────┤
│             │    │Numărul de înregistrări (total contracte de muncă) din capitolul 1:                │Cod CAEN                         │              │
├─────────────┴────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────┤
│                  │                                                                                   │CUI (Cod Fiscal) sau CNP anterior│              │
│Denumire angajator├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤*) numai dacă REC = "C"          ├──────────────┤
│                  │                                                                                   ├─────────────────────────────────┼──────────────┤
├───────┬────┬─────┴──────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┤Baza de calcul contribuție       │              │
│       │Loc.│                                        │Str.  │                                         │datorată angajator 1 (lei) FS1   │              │
│Adresa ├────┼──┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬──────┬──┼──────┼────────────────────┬──────┬─────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────┤
│       │Nr. │  │Bl.│  │Sc.│  │Et.│  │Ap.│  │Sector│  │Județ │                    │Țara  │             │Baza de calcul contribuție       │              │
├───────┼────┴──┴───┴──┴───┴──┼───┼──┴───┴──┴──────┴──┼──────┼────────────────────┼──────┼─────────────┤datorată angajator 2 (lei) FS2   │              │
│Telefon│                     │Fax│                   │E-mail│                    │cod   │             ├────────┬─────────────┬─────┬────┴──────────────┤
│       │                     │   │                   │      │                    │poștal│             │Cod IBAN│             │Banca│                   │
├────┬──┴─────────────────────┴───┴───────────────────┴──────┴────────────────────┴──────┴─────────────┴────────┴────────┬────┴─────┴────┬──────────────┤
│    │                                                                                                                   │Recuperate prin│ De restituit │
│Nr. │                                     Subvenții, scutiri și reduceri (după caz)                                     │ deducere din  │de la Bugetul │
│crt.│                                                                                                                   │  contribuția  │ Asigurărilor │
│    │                                                                                                                   │   datorată    │ pentru șomaj │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 0  │                                                         1                                                         │       2       │      3       │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│  1 │Subvenții conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare                        │               │              │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│  2 │Scutire de la plata contribuției datorate de angajator, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și  │               │              │
│    │completările ulterioare                                                                                            │               │              │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│  3 │Subvenții conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare                        │               │              │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│  4 │Scutire de la plata contribuției datorate de angajator, conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu        │               │              │
│    │modificările și completările ulterioare                                                                            │               │              │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│  5 │Subvenții conform art. 7 alin. (3) din OUG nr. 58/2001, cu modificările și completările ulterioare                 │               │              │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│  6 │Subvenții în baza Legii nr. 116/2002 și a Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002  │               │              │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│  7 │Reduceri ale contribuției datorate de angajator, conform art. 93 și art. 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificările │               │              │
│    │și completările ulterioare                                                                                         │               │              │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│  8 │Subvenții conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005, cu modificările și completările ulterioare     │               │              │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│  9 │Subvenții conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea 279/2005, cu modificările și completările ulterioare         │               │              │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ 10 │Subvenții conform art. 1 din Legea nr. 72/2007, cu modificările și completările ulterioare                         │               │              │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┘
 

    Sub sancțiunile aplicate falsului în declarații, declar că am examinat această declarație și în conformitate cu informațiile furnizate, o declar corectă și completă 

    Persoana autorizată: Numele ...................... Prenumele ..................... Funcția .............................. 

    Semnătura și ștampila .................... 

    AJOFM/AMOFM

    Nr. înreg. .............../.................... 

    NOTĂ:

    Angajatorii care depun declarația lunară pe CD sau dischetă și angajatorii care au încheiat convenții cu AJOFM/AMOFM depun acest formular și pe suport de hârtie. 

   ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 3 la procedură) 

    Fișierul Cap1.DBF sau Cap1.TXT

    Conține câte o înregistrare pentru fiecare asigurat1 și are următoarea structură:

   

┌──────────────────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          │Denumirea│ Tipul  │Lungimea│                        Semnificație                        │
│                          │câmpului │câmpului│câmpului│                                                            │
├──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│            1             │    2    │   3    │   4    │                             5                              │
├──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Luna declarației          │   LD    │   N    │   2    │Se completează cu luna anului pentru care se                │
│                          │         │        │        │întocmește declarația.                                      │
├──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Anul declarației          │   AD    │   N    │   4    │Se completează cu anul pentru care se întocmește            │
│                          │         │        │        │declarația.                                                 │
├──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod unic de înregistrare  │   CF    │   N    │   10   │Se completează partea numerică a codului unic de            │
│(CUI)/CF pentru angajatori│         │        │        │înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor -        │
│persoane juridice         │         │        │        │persoane juridice.                                          │
├──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod unic de înregistrare  │  CNPA   │   N    │   13   │Conține codul unic de înregistrare atribuit prin            │
│(CUI)/CNP angajatori      │         │        │        │certificatul de înregistrare angajatorilor persoane         │
│persoane fizice           │         │        │        │fizice/codul numeric personal al angajatorului.             │
├──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele și prenumele       │  NUME   │   C    │   30   │Conține numele și prenumele asiguratului.                   │
│asiguratului              │         │        │        │                                                            │
├──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod numeric personal      │   CNP   │   N    │   13   │Conține codul numeric personal al asiguratului.             │
├──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod numeric personal      │ CNPANT  │   N    │   13   │Se completează numai în cazul declarațiilor                 │
│anterior                  │         │        │        │rectificative (REC= "C") și conține codul numeric           │
│                          │         │        │        │personal al asiguratului din declarația inițială care       │
│                          │         │        │        │trebuie schimbat.                                           │
├──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tipul contractului        │   TC    │   C    │   2    │Se completează cu *): "1" - pentru toate raporturile de     │
│                          │         │        │        │muncă/serviciu cu durata normală a timpului de muncă/lucru  │
│                          │         │        │        │cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8    │
│                          │         │        │        │ore; "10" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu cu   │
│                          │         │        │        │durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, │
│                          │         │        │        │unde timpul normal de lucru este de 7 ore; "11" - pentru    │
│                          │         │        │        │toate raporturile de muncă/serviciu cu durata normală a     │
│                          │         │        │        │timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul      │
│                          │         │        │        │normal de lucru este de 6 ore; "2" - pentru contractul      │
│                          │         │        │        │individual de muncă cu timp parțial de lucru, unde timpul   │
│                          │         │        │        │normal de lucru este de 8 ore; "3" - pentru contractul      │
│                          │         │        │        │individual de muncă cu timp parțial de lucru, unde timpul   │
│                          │         │        │        │normal de lucru este de 7 ore; "4" - pentru contractul      │
│                          │         │        │        │individual de muncă cu timp parțial de lucru, unde timpul   │
│                          │         │        │        │normal de lucru este de 6 ore; "5" - pentru contractul de   │
│                          │         │        │        │muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru │
│                          │         │        │        │cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8    │
│                          │         │        │        │ore; "50" - pentru contractul de muncă temporară cu durata  │
│                          │         │        │        │normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde   │
│                          │         │        │        │timpul normal de lucru este de 7 ore; "51" - pentru         │
│                          │         │        │        │contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului  │
│                          │         │        │        │de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de     │
│                          │         │        │        │lucru este de 6 ore; "6" - pentru contractul de muncă       │
│                          │         │        │        │temporară cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de   │
│                          │         │        │        │lucru este de 8 ore; "7" - pentru contractul de muncă       │
│                          │         │        │        │temporară cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de   │
│                          │         │        │        │lucru este de 7 ore; "8" - pentru contractul de muncă       │
│                          │         │        │        │temporară cu timp parțial de lucru, unde timpul normal de   │
│                          │         │        │        │lucru este de 6 ore;                                        │
│                          │         │        │        │"9" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu ale        │
│                          │         │        │        │angajaților militari cu durata normală a timpului de        │
│                          │         │        │        │muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru  │
│                          │         │        │        │este de 8 ore; "90" - pentru toate raporturile de           │
│                          │         │        │        │muncă/serviciu ale angajaților militari cu durata normală a │
│                          │         │        │        │timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul      │
│                          │         │        │        │normal de lucru este de 7 ore;                              │
│                          │         │        │        │"91" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu ale       │
│                          │         │        │        │angajaților militari cu durata normală a timpului de        │
│                          │         │        │        │muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru  │
│                          │         │        │        │este de 6 ore.                                              │
│                          │         │        │        │*) În situația directorilor și membrilor directoratului     │
│                          │         │        │        │societăților pe acțiuni, numiți în condițiile Legii nr.     │
│                          │         │        │        │31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu     │
│                          │         │        │        │modificările și completările ulterioare, și în situația     │
│                          │         │        │        │salariaților contribuabililor nerezidenți care sunt supuși  │
│                          │         │        │        │legislației de asigurări sociale din România în condițiile  │
│                          │         │        │        │reglementărilor comunitare cu privire la aplicarea          │
│                          │         │        │        │regimurilor de securitate socială salariaților, lucrătorilor│
│                          │         │        │        │independenți și membrilor familiilor acestora care se       │
│                          │         │        │        │deplasează în interiorul Comunității Europene, Spațiului    │
│                          │         │        │        │Economic European și Elveția, rubrica "tip contract" se va  │
│                          │         │        │        │completa în mod corespunzător tipului de contract care poate│
│                          │         │        │        │fi asimilat contractului de mandat, respectiv contractului  │
│                          │         │        │        │încheiat de salariații contribuabililor nerezidenți.        │
├──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Număr ore normă în lună   │   NOL   │   N    │   3    │Se completează cu numărul de ore de lucru normate în lună.  │
│                          │         │        │        │Exemplul nr. 1: - timpul de muncă/lucru cu normă întreagă: 8│
│                          │         │        │        │ore/zi; zile lucrătoare în lună: 21 de zile; NOL = 8 ore/zi │
│                          │         │        │        │X 21 de zile = 168 de ore normate în lună. Exemplul nr. 2: -│
│                          │         │        │        │timpul de muncă/lucru, timp parțial: 1 oră/zi; zile         │
│                          │         │        │        │lucrătoare în lună: 22 de zile; NOL = 1 oră/zi X 22 de zile │
│                          │         │        │        │= 22 de ore normate în lună. Exemplul nr. 3: - în situația  │
│                          │         │        │        │unui program de lucru inegal format din 2 zile lucrătoare în│
│                          │         │        │        │care timpul de muncă/lucru este de 3 ore/zi și 2 zile       │
│                          │         │        │        │lucrătoare în care timpul de muncă/lucru este de 7 ore/zi;  │
│                          │         │        │        │total zile lucrate în cursul lunii: 4 zile; NOL = 3 + 3 + 7 │
│                          │         │        │        │+ 7 = 20 de ore normate în lună.                            │
├──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Număr ore lucrate efectiv │  NOEL   │   N    │   3    │Se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună.   │
│în lună                   │         │        │        │Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de        │
│                          │         │        │        │serviciu suspendate pentru incapacitate temporară de muncă  │
│                          │         │        │        │de cel mult 30 de zile, rubrica se va completa în același   │
│                          │         │        │        │mod în care se completează pentru persoanele care au lucrat │
│                          │         │        │        │toata luna. (Orele din programul de lucru în care           │
│                          │         │        │        │raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru │
│                          │         │        │        │incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile sunt │
│                          │         │        │        │considerate ore efectiv lucrate.)                           │
├──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Număr ore suspendate în   │   NOS   │   N    │   3    │Se completează cu numărul de ore din programul de lucru în  │
│lună                      │         │        │        │care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate,  │
│                          │         │        │        │conform legii, cu excepția suspendării pentru incapacitate  │
│                          │         │        │        │temporară de muncă de cel mult 30 de zile. (Orele din       │
│                          │         │        │        │programul de lucru în care raporturile de muncă sau de      │
│                          │         │        │        │serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de   │
│                          │         │        │        │muncă de cel mult 30 de zile sunt considerate ore efectiv   │
│                          │         │        │        │lucrate.)                                                   │
├──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Baza de calcul contribuție│   BC    │   N    │   10   │Se completează cu suma reprezentând baza lunară             │
│individuală               │         │        │        │de calcul asupra căreia angajatorii au obligația de a       │
│                          │         │        │        │reține și de a vira contribuția individuală la bugetul      │
│                          │         │        │        │asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor legale,    │
│                          │         │        │        │reprezentată de venitul brut realizat lunar de              │
│                          │         │        │        │persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii,       │
│                          │         │        │        │prevăzute la art. 19 din Legea nr. 76/2002 privind          │
│                          │         │        │        │sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea            │
│                          │         │        │        │ocupării forței de muncă, cu modificările și                │
│                          │         │        │        │completările ulterioare, determinat în conformitate cu      │
│                          │         │        │        │prevederile art. 14 din Normele metodologice de             │
│                          │         │        │        │aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin Hotărârea       │
│                          │         │        │        │Guvernului nr. 174/2002, cu modificările și                 │
│                          │         │        │        │completările ulterioare.                                    │
├──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Contribuția individuală   │   CID   │   N    │   8    │Conține contribuția datorată de asigurat și reținută de     │
│datorată                  │         │        │        │angajator (cotă contribuție individuală, stabilită potrivit │
│                          │         │        │        │legii, x BC - cu rotunjire potrivit prevederilor legale.    │
│                          │         │        │        │De exemplu: 0,5% x BC).                                     │
├──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tip asigurat              │   TA    │   N    │   1    │Se completează cu:                                          │
│                          │         │        │        │"1" - dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul      │
│                          │         │        │        │legii, în sistemul asigurărilor pentru șomaj, angajatorul   │
│                          │         │        │        │are obligația, conform Legii nr. 200/2006 privind           │
│                          │         │        │        │constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru     │
│                          │         │        │        │plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, de  │
│                          │         │        │        │a plăti lunar contribuția la Fondul de garantare pentru     │
│                          │         │        │        │plata creanțelor salariale;                                 │
│                          │         │        │        │"2" - dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul      │
│                          │         │        │        │legii, în sistemul asigurărilor pentru șomaj, angajatorul   │
│                          │         │        │        │nu are obligația, conform Legii nr. 200/2006, cu            │
│                          │         │        │        │modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuția la    │
│                          │         │        │        │Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.      │
├──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Rectificativă             │   REC   │   C    │   1    │- spațiu, dacă declarația nu este rectificativă;            │
│                          │         │        │        │- "M", dacă se dorește modificarea înregistrării            │
│                          │         │        │        │inițiale;                                                   │
│                          │         │        │        │- "A", dacă se dorește adăugarea unei înregistrări          │
│                          │         │        │        │noi;                                                        │
│                          │         │        │        │- "S", dacă se dorește ștergerea înregistrării inițiale;    │
│                          │         │        │        │- "C", dacă se dorește modificarea CNP-ului din             │
│                          │         │        │        │declarația inițială.                                        │
├──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Număr ore suspendate în   │  NOSST  │   N    │   3    │Se completează cu numărul de ore din programul de           │
│lună pentru care se       │         │        │        │lucru în care raporturile de muncă sunt suspendate în       │
│beneficiază de scutire în │         │        │        │temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 -   │
│condițiile Ordonanței de  │         │        │        │Codul muncii, cu modificările și completările               │
│urgență a Guvernului nr.  │         │        │        │ulterioare, și pentru care salariații și angajatorul        │
│28/2009 privind           │         │        │        │acestora sunt scutiți de plata contribuțiilor la bugetul    │
│reglementarea unor măsuri │         │        │        │asigurărilor pentru șomaj în temeiul art. 2 din             │
│de protecție socială,     │         │        │        │Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2009               │
│aprobată cu modificări și │         │        │        │privind reglementarea unor măsuri de protecție              │
│completări prin Legea     │         │        │        │socială, aprobată cu modificări și completări prin          │
│nr. 268/2009              │         │        │        │Legea nr. 268/2009. Se completează numai în situația        │
│                          │         │        │        │în care salariații și angajatorul sunt scutiți de plata     │
│                          │         │        │        │contribuțiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru       │
│                          │         │        │        │șomaj în temeiul art. 2 din Ordonanța de urgență a          │
│                          │         │        │        │Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări și           │
│                          │         │        │        │completări prin Legea nr. 268/2009; în caz contrar se       │
│                          │         │        │        │completează cu zero.                                        │
├──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Număr zile suspendare     │  NZSST  │   N    │   2    │Se completează cu numărul de zile lucrătoare din lună       │
│pentru care se beneficiază│         │        │        │în care raporturile de muncă sunt suspendate în             │
│de scutire în condițiile  │         │        │        │temeiul art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003,    │
│Ordonanței de urgență a   │         │        │        │cu modificările și completările ulterioare, și pentru care  │
│Guvernului nr. 28/2009    │         │        │        │salariații și angajatorul acestora sunt scutiți de plata    │
│privind reglementarea unor│         │        │        │contribuțiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj în      │
│măsuri de protecție       │         │        │        │temeiul art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.    │
│socială, aprobată cu      │         │        │        │28/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.│
│modificări și completări  │         │        │        │268/2009. Se completează numai în situația în care          │
│prin Legea nr. 268/2009   │         │        │        │salariații și angajatorul sunt scutiți de plata             │
│                          │         │        │        │contribuțiilor sociale la bugetul asigurărilor pentru șomaj │
│                          │         │        │        │în temeiul art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. │
│                          │         │        │        │28/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.│
│                          │         │        │        │268/2009; în caz contrar se completează cu zero.            │
│                          │         │        │        │În situația raporturilor de muncă cu durata normală a       │
│                          │         │        │        │timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul      │
│                          │         │        │        │normal de lucru este de 8, 7 sau 6 ore, NZSST este egal cu  │
│                          │         │        │        │raportul dintre NOSST și numărul de ore reprezentând timpul │
│                          │         │        │        │normal de lucru, conform tipului de contract (8, 7 sau 6    │
│                          │         │        │        │ore). În situația raporturilor de muncă cu timp parțial de  │
│                          │         │        │        │lucru, unde timpul normal de lucru este de 8, 7 sau 6 ore,  │
│                          │         │        │        │NZSST este mai mare decât raportul dintre (NOSST) și numărul│
│                          │         │        │        │de ore reprezentând timpul normal de lucru, conform tipului │
│                          │         │        │        │de contract (8, 7 sau 6 ore). În luna martie 2009, numărul  │
│                          │         │        │        │maxim de zile de suspendare pentru care se poate beneficia  │
│                          │         │        │        │de scutire în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului │
│                          │         │        │        │nr. 28/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea│
│                          │         │        │        │nr. 268/2009 (NZSST), este 5.                               │
├──────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Salariul de bază minim    │   SB    │   N    │   4    │Se completează cu salariul de bază minim brut pe țară       │
│brut pe țară garantat în  │         │        │        │garantat în plată utilizat la calculul indemnizației de     │
│plată utilizat la         │         │        │        │șomaj în condițiile art. 2 din Ordonanța de urgență a       │
│calculul IS               │         │        │        │Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări și completări│
│                          │         │        │        │prin Legea nr. 268/2009 (salariul de bază minim brut pe țară│
│                          │         │        │        │garantat în plată în vigoare în perioada de suspendare a    │
│                          │         │        │        │raporturilor de muncă în temeiul art. 52 alin. (1) lit. d)  │
│                          │         │        │        │din Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările      │
│                          │         │        │        │ulterioare, pentru care salariații și angajatorul acestora  │
│                          │         │        │        │sunt scutiți de plata contribuțiilor sociale la bugetul     │
│                          │         │        │        │asigurărilor pentru șomaj în temeiul art. 2 din Ordonanța de│
│                          │         │        │        │urgență a Guvernului nr. 28/2009, aprobată cu modificări și │
│                          │         │        │        │completări prin Legea nr. 268/2009, corespunzător numărului │
│                          │         │        │        │de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă  │
│                          │         │        │        │sunt suspendate în temeiul aceluiași articol și pentru care │
│                          │         │        │        │salariații și angajatorul acestora sunt scutiți de plata    │
│                          │         │        │        │contribuțiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj în      │
│                          │         │        │        │temeiul art. 2 din ordonanța de urgență menționată).        │
└──────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘
 

    Pentru persoanele care au mai multe contracte individuale de muncă la același angajator, declarația se va completa cu câte o înregistrare pentru fiecare contract în parte. 

    Fișierul Cap2. DBF sau Cap2. TXT

    Conține o singură înregistrare și are următoarea structură:

   

┌──────────────────────────┬──────────┬────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          │Denumirea │ Tipul  │Lungimea│                         Semnificație                         │
│                          │ câmpului │câmpului│câmpului│                                                              │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│            1             │    2     │   3    │   4    │                              5                               │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Luna declarației          │    LD    │   N    │   2    │Se completează cu luna anului pentru care se întocmește       │
│                          │          │        │        │declarația.                                                   │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Anul declarației          │    AD    │   N    │   4    │Se completează cu anul pentru care se întocmește declarația.  │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumire angajator        │   DEN    │   C    │   30   │Conține denumirea completă a angajatorului sau, după caz,     │
│                          │          │        │        │numele și prenumele angajatorului persoană fizică.            │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod unic de înregistrare  │    CF    │   N    │   10   │Se completează partea numerică a codului unic de              │
│(CUI)/CF pentru angajatori│          │        │        │înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor -          │
│persoane juridice         │          │        │        │persoane juridice.                                            │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod unic de înregistrare  │  CFANT   │   N    │   10   │Se completează numai în cazul declarațiilor rectificative     │
│anterior (CUI)/CF pentru  │          │        │        │(REC= "C") și conține codul fiscal al angajatorului din       │
│angajatori persoane       │          │        │        │declarația inițială care trebuie schimbat (a fost introdus    │
│juridice                  │          │        │        │eronat în declarația inițială).                               │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod unic de înregistrare  │   CNPA   │   N    │   13   │Conține codul unic de înregistrare atribuit prin              │
│(CUI)/CNP pentru          │          │        │        │certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice    │
│angajatori persoane fizice│          │        │        │(codul numeric personal al angajatorului).                    │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod unic de înregistrare  │ CNPAANT  │   N    │   13   │Se completează numai în cazul declarațiilor rectificative     │
│(CUI)/CNP pentru          │          │        │        │(REC = "C") și conține codul numeric personal al              │
│angajatori persoane fizice│          │        │        │angajatorului persoană fizică din declarația inițială care    │
│                          │          │        │        │trebuie schimbat (a fost introdus eronat în declarația        │
│                          │          │        │        │inițială).                                                    │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod CAEN                  │   CAEN   │   C    │   4    │Codul CAEN al angajatorului pentru activitatea de bază.       │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Țara                      │   TARA   │   C    │   2    │Abrevierea țării de rezidență a                               │
│                          │          │        │        │angajatorului/contribuabilului nerezident                     │
│                          │          │        │        │Abrevieri utilizate*):                                        │
│                          │          │        │        │BE = Belgia; CZ = Republica Cehă; DK = Danemarca; DE =        │
│                          │          │        │        │Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spania; FR = Franța;│
│                          │          │        │        │IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipru; LV = Letonia LT =      │
│                          │          │        │        │Lituania; LU = Luxemburg; HU = Ungaria; MT = Malta; NL =      │
│                          │          │        │        │Olanda; AT = Austria; PL = Polonia; PT = Portugalia; SI =     │
│                          │          │        │        │Slovenia; SK = Slovacia; FI = Finlanda; SE = Suedia; UK =     │
│                          │          │        │        │Marea Britanie; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO =        │
│                          │          │        │        │Norvegia; CH = Elveția; RO = România; BG = Bulgaria.          │
│                          │          │        │        │*) Se modifică în mod corespunzător în situația în care se    │
│                          │          │        │        │modifică abrevierile utilizate pentru completarea             │
│                          │          │        │        │formularelor emise, conform reglementărilor comunitare, de    │
│                          │          │        │        │către instituțiile competente în materie de șomaj.            │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Localitatea (oraș, comună)│   LOC    │   C    │   30   │Adresa, sediul angajatorului - localitate (orașul sau comuna) │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Strada (strada, satul)    │   STR    │   C    │   30   │Adresa, sediul angajatorului - strada sau satul - dacă        │
│                          │          │        │        │localitatea este oraș, se completează obligatoriu și strada   │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Număr                     │   NRA    │   C    │   10   │Adresa, sediul angajatorului - număr                          │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Bloc                      │    BL    │   C    │   10   │Adresa, sediul angajatorului - bloc                           │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Scara                     │    SC    │   C    │   4    │Adresa, sediul angajatorului - scara                          │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Etaj                      │    ET    │   C    │   2    │Adresa, sediul angajatorului - etaj                           │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Apartament                │    AP    │   C    │   4    │Adresa, sediul angajatorului - apartament                     │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Sector                    │   SECT   │   N    │   1    │Adresa, sediul angajatorului - sector (numai pentru           │
│                          │          │        │        │București); câmp obligatoriu pentru angajatorii cu sediul în  │
│                          │          │        │        │municipiul București                                          │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Județ                     │   JUD    │   C    │   15   │Adresa, sediul angajatorului - județ                          │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Telefon                   │   TEL    │   N    │   10   │Telefon de legătură al angajatorului (fără prefixul de        │
│                          │          │        │        │țară)                                                         │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Fax                       │   FAX    │   N    │   10   │Numărul de fax al angajatorului (fără prefixul de țară)       │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│e-mail                    │   MAIL   │   C    │   50   │Adresa de e-mail a angajatorului de la care se trimite        │
│                          │          │        │        │declarația, respectiv cea comunicată în scris în condițiile   │
│                          │          │        │        │art. 5 alin. (2) din procedură                                │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod poștal                │  CPOST   │   C    │   6    │Codul poștal                                                  │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod IBAN                  │   IBAN   │   C    │   24   │Codul IBAN                                                    │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Banca                     │  BANCA   │   C    │   30   │Banca la care angajatorul are deschis contul                  │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Baza de calcul contribuție│   FS1    │   N    │   15   │Baza de calcul al contribuției datorate de angajator la       │
│datorată angajator 1      │          │        │        │bugetul asigurărilor pentru șomaj, în situația în care        │
│                          │          │        │        │pentru asigurații obligatoriu, prin efectul legii, prevăzuți  │
│                          │          │        │        │la art. 19 lit. a) din Legea
nr. 76/2002, cu modificările și  │
│                          │          │        │        │completările ulterioare (salariații încadrați în temeiul unui │
│                          │          │        │        │contract individual de muncă încheiat pentru normă întreagă   │
│                          │          │        │        │sau cu timp parțial ori al unui contract de muncă la          │
│                          │          │        │        │domiciliu, de muncă temporară sau de ucenicie la locul de     │
│                          │          │        │        │muncă, indiferent de durata acestora, cu excepția persoanelor │
│                          │          │        │        │care au calitatea de pensionari), angajatorul are obligația,  │
│                          │          │        │        │conform Legii
nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a  │
│                          │          │        │        │plăti lunar contribuția la Fondul de garantare pentru plata   │
│                          │          │        │        │creanțelor salariale.                                         │
│                          │          │        │        │Se completează, după caz, astfel:                             │
│                          │          │        │        │a) suma bazelor de calcul al contribuției individuale la      │
│                          │          │        │        │bugetul asigurărilor pentru șomaj ale asiguraților            │
│                          │          │        │        │obligatoriu, prin efectul legii, prevăzuți la art. 19 lit. a) │
│                          │          │        │        │din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările        │
│                          │          │        │        │ulterioare, determinate în conformitate cu prevederile art.   │
│                          │          │        │        │14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002,  │
│                          │          │        │        │aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu           │
│                          │          │        │        │modificările și completările ulterioare, în situația în care  │
│                          │          │        │        │pentru această categorie de asigurați angajatorul are         │
│                          │          │        │        │obligația, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările        │
│                          │          │        │        │ulterioare, de a plăti lunar contribuția la Fondul de         │
│                          │          │        │        │garantare pentru plata creanțelor salariale;                  │
│                          │          │        │        │b) cu zero, în situația în care pentru asigurații obligatoriu,│
│                          │          │        │        │prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru șomaj,    │
│                          │          │        │        │prevăzuți la art.19 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și │
│                          │          │        │        │completările ulterioare, angajatorul nu are obligația, conform│
│                          │          │        │        │Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti    │
│                          │          │        │        │lunar contribuția la Fondul de garantare pentru plata         │
│                          │          │        │        │creanțelor salariale; (de exemplu: instituții publice definite│
│                          │          │        │        │conform Legii
nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu      │
│                          │          │        │        │modificările ulterioare, care pot să angajeze forță de munca  │
│                          │          │        │        │pe bază de contract individual de muncă, în condițiile        │
│                          │          │        │        │prevăzute de Legea nr. 53/2003, cu modificările și            │
│                          │          │        │        │completările ulterioare etc.).                                │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Baza de calcul contribuție│   FS2    │   N    │   15   │Baza de calcul al contribuției datorate de angajator la       │
│datorată angajator 2      │          │        │        │bugetul asigurărilor pentru șomaj, în situația în care pentru │
│                          │          │        │        │asigurații obligatoriu, prin efectul legii, prevăzuți la art. │
│                          │          │        │        │19 lit. a)-f) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și       │
│                          │          │        │        │completările ulterioare, angajatorul nu are obligația, conform│
│                          │          │        │        │Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti    │
│                          │          │        │        │lunar contribuția la Fondul de garantare pentru plata         │
│                          │          │        │        │creanțelor salariale.                                         │
│                          │          │        │        │Se completează, după caz, astfel:                             │
│                          │          │        │        │a) cu zero, în situația în care în cadrul angajatorului își   │
│                          │          │        │        │desfășoară activitatea numai persoane asigurate obligatoriu,  │
│                          │          │        │        │prin efectul legii, din categoria celor prevăzute la art. 19  │
│                          │          │        │        │lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările│
│                          │          │        │        │ulterioare, și pentru care angajatorul are obligația, conform │
│                          │          │        │        │Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti    │
│                          │          │        │        │lunar contribuția la Fondul de garantare pentru plata         │
│                          │          │        │        │creanțelor salariale;                                         │
│                          │          │        │        │b) cu suma bazelor de calcul al contribuției individuale la   │
│                          │          │        │        │bugetul asigurărilor pentru șomaj ale asiguraților            │
│                          │          │        │        │obligatoriu, prin efectul legii, prevăzuți la art. 19 din     │
│                          │          │        │        │Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare,│
│                          │          │        │        │determinate în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele
│                          │          │        │        │metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, aprobate prin   │
│                          │          │        │        │Hotărârea Guvernului
nr. 174/2002, cu modificările și         │
│                          │          │        │        │completările ulterioare, în situația în care pentru acești    │
│                          │          │        │        │asigurați angajatorul nu are obligația, conform Legii nr.     │
│                          │          │        │        │200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar        │
│                          │          │        │        │contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor    │
│                          │          │        │        │salariale.                                                    │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Contribuție angajator 1   │   CAD1   │   N    │   10   │Contribuția datorată de angajator la bugetul asigurărilor     │
│                          │          │        │        │pentru șomaj, aferentă categoriilor de persoane asigurate     │
│                          │          │        │        │obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor     │
│                          │          │        │        │pentru șomaj, pentru care, potrivit prevederilor legale,      │
│                          │          │        │        │angajatorul are obligația, conform Legii nr. 200/2006, cu     │
│                          │          │        │        │modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuția la      │
│                          │          │        │        │Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu     │
│                          │          │        │        │rotunjire potrivit prevederilor legale.                       │
│                          │          │        │        │[CAD1 = FS1 x cota contribuției datorate de angajatori la     │
│                          │          │        │        │bugetul asigurărilor pentru șomaj, stabilită potrivit legii]  │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Contribuție angajator 2   │   CAD2   │   N    │   10   │Contribuția datorată de angajator la bugetul asigurărilor     │
│                          │          │        │        │pentru șomaj, aferentă categoriilor de persoane asigurate     │
│                          │          │        │        │obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor     │
│                          │          │        │        │pentru șomaj, pentru care, potrivit prevederilor legale,      │
│                          │          │        │        │angajatorul nu are obligația, conform Legii nr. 200/2006, cu  │
│                          │          │        │        │modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuția la      │
│                          │          │        │        │Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu     │
│                          │          │        │        │rotunjire potrivit prevederilor legale.                       │
│                          │          │        │        │[CAD2 = FS2 x cota contribuției datorate de angajatori la     │
│                          │          │        │        │bugetul asigurărilor pentru șomaj, stabilită potrivit legii]  │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Total contribuție datorată│   TCAD   │   N    │   10   │Contribuția totală datorată de angajator la bugetul           │
│de angajator              │          │        │        │asigurărilor pentru șomaj (este egală cu suma dintre CAD1 și  │
│                          │          │        │        │CAD2)                                                         │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Total contribuții         │   TCID   │   N    │   10   │Suma contribuțiilor individuale datorate la bugetul           │
│individuale datorate de   │          │        │        │asigurărilor pentru șomaj, declarate de angajator în cap. 1   │
│asigurați și colectate de │          │        │        │                                                              │
│angajator                 │          │        │        │                                                              │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Subvenții, scutiri și     │   SSRR   │   N    │   10   │Suma subvențiilor, scutirilor și reducerilor recuperate din   │
│reduceri recuperate       │          │        │        │contribuția datorată de angajator (nu poate fi mai mare decât │
│                          │          │        │        │această contribuție).                                         │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Rest de plată             │    RP    │   N    │   10   │Se completează cu suma pe care angajatorul o virează la       │
│                          │          │        │        │bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul în care           │
│                          │          │        │        │TCAD>SSRR. (RP = TCAD - SSRR), după efectuarea, în condițiile │
│                          │          │        │        │legii, a deducerilor din contribuția datorată de angajator.   │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Rest de încasat           │    RI    │   N    │   10   │Se completează cu suma pe care angajatorul o are de încasat de│
│                          │          │        │        │la bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul în care TCAD = │
│                          │          │        │        │SSRR [reprezintă suma subvențiilor, scutirilor și reducerilor │
│                          │          │        │        │de restituit de către AJOFM/AMOFM (SUB80RES, SC80144RES,      │
│                          │          │        │        │SUB85RES, SC85144RES, SUB58RES, SUB116RES, RED9394RES,        │
│                          │          │        │        │SUB17ARES, SUB17BRES SUB172RES), după efectuarea, în          │
│                          │          │        │        │condițiile legii, a deducerilor din contribuția datorată de   │
│                          │          │        │        │angajator].                                                   │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numărul de asigurați din  │    NA    │   N    │   6    │Numărul de asigurați (CNP-uri unice) din cap. 1.              │
│cap. 1                    │          │        │        │                                                              │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numărul de înregistrări   │    NI    │   N    │   6    │Numărul de înregistrări din cap. 1; poate fi mai mare decât   │
│din cap. 1                │          │        │        │numărul de asigurați (NA) în cazul în care cel puțin un       │
│                          │          │        │        │asigurat are mai mult de un contract de muncă cu respectivul  │
│                          │          │        │        │angajator.                                                    │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numărul de asigurați de   │   NTA    │   N    │   6    │Numărul de asigurați care în cap. 1 sunt de tip asigurat 2    │
│tip asigurat = 2          │          │        │        │(TA=2)                                                        │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Subvenții conform art. 80 │ SUB80REC │   N    │   10   │Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art.    │
│din Legea nr. 76/2002, cu │          │        │        │80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările     │
│modificările și           │          │        │        │ulterioare, recuperate prin deducere din TCAD                 │
│completările ulterioare,  │          │        │        │                                                              │
│recuperate din TCAD       │          │        │        │                                                              │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Subvenții conform art. 80 │ SUB80RES │   N    │   10   │Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 80 │
│din Legea nr. 76/2002, cu │          │        │        │din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările        │
│modificările și           │          │        │        │ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM                 │
│completările ulterioare,  │          │        │        │                                                              │
│de restituit              │          │        │        │                                                              │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Scutire de la plata       │SC80144REC│   N    │   10   │Scutire de la plata contribuției datorate de angajator,       │
│contribuției datorate de  │          │        │        │aferentă absolvenților încadrați, conform art. 80 din Legea   │
│angajator, conform art. 80│          │        │        │nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare,      │
│din Legea nr. 76/2002, cu │          │        │        │recuperată prin deducere din TCAD                             │
│modificările și           │          │        │        │                                                              │
│completările ulterioare,  │          │        │        │                                                              │
│recuperată din TCAD       │          │        │        │                                                              │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Scutire de la plata       │SC80144RES│   N    │   10   │Scutire de la plata contribuției datorate de angajator,       │
│contribuției datorate de  │          │        │        │aferentă absolvenților încadrați, conform art. 80 din Legea   │
│angajator, conform art. 80│          │        │        │nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, de   │
│din Legea nr. 76/2002, cu │          │        │        │restituit de către AJOFM-AMOFM                                │
│modificările și           │          │        │        │                                                              │
│completările ulterioare,  │          │        │        │                                                              │
│de restituit              │          │        │        │                                                              │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Subvenții conform art. 85 │ SUB85REC │   N    │   10   │Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art.    │
│din Legea nr. 76/2002, cu │          │        │        │85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările     │
│modificările și           │          │        │        │ulterioare, recuperate prin deducere din TCAD                 │
│completările ulterioare,  │          │        │        │                                                              │
│recuperate din TCAD       │          │        │        │                                                              │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Subvenții conform art. 85 │ SUB85RES │   N    │   10   │Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 85 │
│din Legea nr. 76/2002, cu │          │        │        │din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările        │
│modificările și           │          │        │        │ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM                 │
│completările ulterioare,  │          │        │        │                                                              │
│de restituit              │          │        │        │                                                              │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Scutire de la plata       │SC85144REC│   N    │   10   │Scutire de la plata contribuției datorate de angajator,       │
│contribuției datorate de  │          │        │        │aferentă persoanelor încadrate din categoriile prevăzute de   │
│angajator, conform art.   │          │        │        │lege, conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu     │
│85 alin. (1) din Legea    │          │        │        │modificările și completările ulterioare, recuperată prin      │
│nr. 76/2002, cu           │          │        │        │deducere din TCAD                                             │
│modificările și           │          │        │        │                                                              │
│completările ulterioare,  │          │        │        │                                                              │
│recuperată din TCAD       │          │        │        │                                                              │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Scutire de la plata       │SC85144RES│   N    │   10   │Scutire de la plata contribuției datorate de angajator,       │
│contribuției datorate de  │          │        │        │aferentă persoanelor încadrate din categoriile prevăzute de   │
│angajator, conform art. 85│          │        │        │lege, conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu     │
│alin. (1) din Legea nr.   │          │        │        │modificările și completările ulterioare, de restituit de      │
│76/2002, cu modificările  │          │        │        │către AJOFM/AMOFM                                             │
│și completările           │          │        │        │                                                              │
│ulterioare, de restituit  │          │        │        │                                                              │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Subvenții conform art. 7  │ SUB58REC │   N    │   10   │Subvenții conform art. 7 alin. (3) din Ordonanța de           │
│alin. (3) din Ordonanța   │          │        │        │urgență a Guvernului
nr. 58/2001, recuperate prin             │
│de urgență a Guvernului   │          │        │        │deducere din TCAD                                             │
│nr. 58/2001, cu           │          │        │        │                                                              │
│modificările și           │          │        │        │                                                              │
│completările ulterioare,  │          │        │        │                                                              │
│recuperată din TCAD       │          │        │        │                                                              │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Subvenții conform art. 7  │ SUB58RES │   N    │   10   │Subvenții conform art. 7 alin. (3) din Ordonanța de           │
│alin. (3) din Ordonanța de│          │        │        │urgență a Guvernului nr. 58/2001, de restituit de către       │
│urgență a Guvernului nr.  │          │        │        │AJOFM/AMOFM                                                   │
│58/2001, cu modificările  │          │        │        │                                                              │
│și completările           │          │        │        │                                                              │
│ulterioare, de restituit  │          │        │        │                                                              │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Subvenții în baza Legii   │SUB116REC │   N    │   10   │Subvenții în baza Legii
nr. 116/2002 și a Normelor            │
│nr. 116/2002 privind      │          │        │        │metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului               │
│prevenirea și combaterea  │          │        │        │
nr. 1.149/2002, recuperate prin deducere din TCAD             │
│marginalizării sociale și │          │        │        │                                                              │
│a Normelor metodologice   │          │        │        │                                                              │
│aprobate prin Hotărârea   │          │        │        │                                                              │
│Guvernului nr. 1.149/2002,│          │        │        │                                                              │
│recuperate din TCAD       │          │        │        │                                                              │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Subvenții în baza Legii   │SUB116RES │   N    │   10   │Subvenții în baza Legii
nr. 116/2002 și a Normelor            │
│nr. 116/2002 și a         │          │        │        │metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului               │
│Normelor metodologice     │          │        │        │nr. 1.149/2002, de restituit de către AJOFM/AMOFM             │
│aprobate prin Hotărârea   │          │        │        │                                                              │
│Guvernului nr. 1.149/2002,│          │        │        │                                                              │
│de restituit              │          │        │        │                                                              │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Reduceri ale contribuției │RED9394REC│   N    │   10   │Reduceri ale contribuției datorate de angajator,              │
│datorate de angajator,    │          │        │        │conform art. 93 și 94 din Legea nr. 76/2002, cu               │
│conform art. 93 și 94 din │          │        │        │modificările și completările ulterioare, recuperate prin      │
│Legea nr. 76/2002, cu     │          │        │        │deducere din TCAD                                             │
│modificările și           │          │        │        │                                                              │
│completările ulterioare,  │          │        │        │                                                              │
│recuperate din TCAD       │          │        │        │                                                              │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Reduceri ale contribuției │RED9394RES│   N    │   10   │Reduceri ale contribuției datorate de angajator,              │
│datorate de angajator,    │          │        │        │conform art. 93 și 94 din Legea
nr. 76/2002, cu               │
│conform art. 93 și 94 din │          │        │        │modificările și completările ulterioare, de restituit de      │
│Legea nr. 76/2002, cu     │          │        │        │către AJOFM/AMOFM                                             │
│modificările și           │          │        │        │                                                              │
│completările ulterioare,  │          │        │        │                                                              │
│de restituit              │          │        │        │                                                              │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Subvenții conform art. 17 │SUB17AREC │   N    │   10   │Sume cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform           │
│alin. (1) lit. a) din     │          │        │        │art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005, cu          │
│Legea nr. 279/2005 privind│          │        │        │modificările și completările ulterioare, recuperate prin      │
│ucenicia la locul de      │          │        │        │deducere din TCAD                                             │
│muncă, cu modificările și │          │        │        │                                                              │
│completările ulterioare,  │          │        │        │                                                              │
│recuperate din TCAD       │          │        │        │                                                              │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Subvenții conform art. 17 │SUB17ARES │   N    │   10   │Sume cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform           │
│alin. (1) lit. a) din     │          │        │        │art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005, cu          │
│Legea nr. 279/2005, cu    │          │        │        │modificările și completările ulterioare, de restituit de      │
│modificările și           │          │        │        │către AJOFM/AMOFM                                             │
│completările ulterioare,  │          │        │        │                                                              │
│de restituit              │          │        │        │                                                              │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Subvenții, conform art. 17│SUB17BREC │   N    │   10   │Contravaloarea lunară a serviciilor de instruire              │
│alin. (1) lit. b) din     │          │        │        │teoretică a ucenicilor, conform art. 17 alin. (1) lit. b) din │
│Legea nr. 279/2005, cu    │          │        │        │Legea nr. 279/2005, cu modificările și completările           │
│modificările și           │          │        │        │ulterioare, recuperată prin deducere din TCAD                 │
│completările ulterioare,  │          │        │        │                                                              │
│recuperate din TCAD       │          │        │        │                                                              │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Subvenții conform art. 17 │SUB17BRES │   N    │   10   │Contravaloarea lunară a serviciilor de instruire              │
│alin. (1) lit. b) din     │          │        │        │teoretică a ucenicilor, conform art. 17 alin. (1) lit. b) din │
│Legea nr. 279/2005, cu    │          │        │        │Legea nr. 279/2005, cu modificările și completările           │
│modificările și           │          │        │        │ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM                 │
│completările ulterioare,  │          │        │        │                                                              │
│de restituit              │          │        │        │                                                              │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Subvenții, conform art. 1 │SUB172REC │   N    │   10   │Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform         │
│din Legea nr. 72/2007     │          │        │        │art. 1 din Legea
nr. 72/2007, cu modificările ulterioare,     │
│privind stimularea        │          │        │        │recuperate prin deducere din TCAD                             │
│încadrării în muncă a     │          │        │        │                                                              │
│elevilor și studenților,  │          │        │        │                                                              │
│cu modificările           │          │        │        │                                                              │
│ulterioare, recuperate    │          │        │        │                                                              │
│din TCAD                  │          │        │        │                                                              │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Subvenții, conform art. 1 │SUB172RES │   N    │   10   │Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform         │
│din Legea nr. 72/2007, cu │          │        │        │art. 1 din Legea nr. 72/2007, cu modificările ulterioare,     │
│modificările ulterioare,  │          │        │        │de restituit de către AJOFM/AMOFM                             │
│de restituit              │          │        │        │                                                              │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele persoanei          │  NUMEA   │   C    │   15   │Numele persoanei autorizate să depună declarația              │
│autorizate                │          │        │        │                                                              │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Prenumele persoanei       │   PREA   │   C    │   15   │Prenumele persoanei autorizate să depună declarația           │
│autorizate                │          │        │        │                                                              │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Funcția persoanei         │  FUNCTA  │   C    │   15   │Funcția persoanei autorizate să depună declarația             │
│autorizate                │          │        │        │                                                              │
├──────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Rectificativă             │   REC    │   C    │   1    │- spațiu, dacă declarația nu este rectificativă;              │
│                          │          │        │        │- "M", dacă se dorește modificarea înregistrării inițiale;    │
│                          │          │        │        │- "C", dacă se dorește modificarea CF/CNPA-ului din           │
│                          │          │        │        │declarația inițială.                                          │
└──────────────────────────┴──────────┴────────┴────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘
 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MMFES Û