HG 1059 2009

Government Decision 1059/2009 - Regierungsbeschluss 1059/2009

keylinks: Memorandum de înțelegere între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (România) și Unitatea de Analiză a Informațiilor Financiare (Republica Malta)

Hotărâre nr. 1059 din 23/09/2009 pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (România) și Unitatea de Analiză a Informațiilor Financiare (Republica Malta) privind cooperarea în domeniul schimbului de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism, semnat la Doha la 28 mai 2009, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 667 din 06/10/2009

 

    În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

   Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de înțelegere dintre Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (România) și Unitatea de Analiză a Informațiilor Financiare (Republica Malta) privind cooperarea în domeniul schimbului de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism, semnat la Doha la 28 mai 2009.


Memorandum din 28/05/2009 Memorandum de înțelegere între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (România) și Unitatea de Analiză a Informațiilor Financiare (Republica Malta) privind cooperarea în domeniul schimbului de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism [Traducere. ], Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 667 din 06/10/2009

 

    Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (România) și Unitatea de Analiză a Informațiilor Financiare (Republica Malta), denumite în continuare, în mod individual și, respectiv, colectiv, autoritatea și autoritățile, amândouă având funcții de primire, colectare, colaționare, procesare, analizare și diseminare a informațiilor privind tranzacțiile financiare suspectate a avea legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism, în consecință, doresc, în spiritul cooperării și al interesului reciproc, să faciliteze schimbul lor de informații relevante pentru investigarea și urmărirea penală a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.

    În acest sens, autoritățile au convenit după cum urmează:

 

   Art. 1. - (1) Autoritățile convin să coopereze pentru a schimba, din proprie inițiativă sau la cerere, orice informații disponibile cu privire la tranzacțiile financiare legate de spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, cu privire la persoanele fizice sau juridice implicate, și referitoare la activități infracționale având legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism, în limitele permise de legislația respectivelor țări și în conformitate cu politicile și procedurile proprii.

   (2) În cazul unei cereri de informații, autoritatea solicitantă va justifica transmiterea cererii printr-o o scurtă declarație pentru descrierea faptelor, va include motivul cererii, scopul în care informațiile vor fi folosite și orice alte informații considerate a fi suficiente pentru a permite autorității solicitate să determine dacă cererea respectă legislația națională proprie.

 

   Art. 2. - Informațiile sau documentele obținute de la autoritatea respectivă nu vor fi transmise unei terțe părți, pentru a fi folosite în scopuri de supraveghere, de aplicare a legii, în cadrul unei proceduri penale sau judiciare, fără consimțământul prealabil al autorității care a furnizat informația, cu excepția informațiilor obținute din surse publice. Se înțelege că în momentul în care un astfel de acord este furnizat, informațiile obținute în conformitate cu dispozițiile prezentului memorandum vor putea fi folosite doar într-o investigație ori în cadrul urmăririi penale pentru o infracțiune de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism.

 

   Art. 3. - În cazul în care autoritatea solicitată nu poate realiza schimbul de informații la momentul transmiterii cererii de către autoritatea solicitantă, autoritatea solicitată va notifica, în mod prompt, autoritatea solicitantă, furnizând o motivație în scris.

 

   Art. 4. - Schimbul de informații se poate realiza doar cu respectarea ordinii publice și a altor interese naționale esențiale și dacă nu se încalcă legislația privind secretul și/sau fiscalitatea.

 

   Art. 5. - Autoritățile nu vor permite utilizarea sau transmiterea informațiilor ori a documentelor obținute de la autoritatea respectivă în alte scopuri decât cele stipulate în prezentul memorandum fără consimțământul prealabil al autorității care le-a furnizat.

 

   Art. 6. - Toate informațiile obținute în aplicarea prezentului memorandum sunt confidențiale și fac obiectul aceleiași legislații privind confidențialitatea și secretul aplicabile fiecărei autorități pentru informații similare din surse naționale.

 

   Art. 7. - Autoritatea care furnizează informații în conformitate cu prezentul memorandum poate solicita celeilalte autorități să comunice modalitatea de folosire a informațiilor astfel furnizate.

 

   Art. 8. - Orice cerere sau orice schimb de informații va fi realizat în scris și va avea loc într-un mod securizat, folosind rețeaua FIU.NET sau Egmont Secure Web (ESW).

 

   Art. 9. - Orice comunicări făcute între autorități se vor desfășura în limba engleză.

 

   Art. 10. - În cazul în care sunt inițiate proceduri judiciare în legătură cu un caz pentru care au fost solicitate informații, autoritatea solicitată nu este obligată să schimbe informațiile cerute și va informa autoritatea solicitantă în acest sens.

 

   Art. 11. - Prezentul memorandum poate fi modificat oricând, prin încheierea unui act adițional la prezentul memorandum, consemnat în scris de cele două autorități.

 

   Art. 12. - Prezentul memorandum este valabil pentru o perioadă nedeterminată și poate fi revocat oricând, de către oricare dintre autorități. Memorandumul va înceta după treizeci (30) de zile de la primirea unei notificări scrise privind revocarea de la cealaltă autoritate. Termenii și condițiile referitoare la confidențialitatea informațiilor primite anterior încetării prezentului memorandum vor produce efecte și după ieșirea acestuia din vigoare.

 

   Art. 13. - Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care autoritățile se vor informa reciproc cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.

    Semnat la Doha la data de 28 mai 2009, în două exemplare originale, în limba engleză.

 

 sus ñ

 

 inapoi la hotarari guvern Û