HG 956 2009

Government Decision 956/2009 - Regierungsbeschluss 956/2009

keylinks: Impozitul și taxa pe clădiri , Impozitul și taxa pe teren, Impozitul pe mijloacele de transport, Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, Impozitul pe spectacole, Sancțiuni, taxele extrajudiciare de timbru, Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate, eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit, Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere, Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, Taxă pentru furnizare date, Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate

Hotărâre nr. 956 din 19/08/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 24/09/2009

 

    În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 292, art. 294 alin. (7) și al art. 295 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

    Art. 1. - (1) Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   (2) Nivelurile prevăzute în anexă pentru impozitul pe mijloacele de transport menționat la art. 263 alin. (4) și (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt estimative, fiind calculate pe baza cursului mediu de schimb prognozat pentru anul 2010 de Comisia Națională de Prognoză. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 20 iulie 1999, cu modificările ulterioare, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate în anul 2010 luând în considerare rata de schimb între euro și leu în vigoare la 1 octombrie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

 

   Art. 2. - (1) În vederea stabilirii impozitului datorat, pentru fiecare mijloc de transport prevăzut în anexă, întreprinderile și operatorii de transport rutier, așa cum sunt definiți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să depună o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale, în termen de 30 de zile de la efectuarea primei operațiuni de transport rutier internațional.

   (2) Nivelurile aplicabile în anul 2010 ale impozitului pe mijloacele de transport menționat la art. 263 alin. (4) și (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, după publicarea în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene a ratei de schimb dintre euro și leu în vigoare la 1 octombrie 2009.

 

   Art. 3. - Autoritățile deliberative ale administrației publice locale vor pune de acord hotărârile privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010, adoptate până la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 45 de zile, cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și cu cele ale prezentei hotărâri.

 

   Art. 4. - (1) La data de 1 ianuarie 2010, anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2010, Hotărârea Guvernului nr. 1.514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 din 17 noiembrie 2006, se abrogă.

 

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la hotarari guvern Û

 
 
 

   ANEXĂ
 

    TABLOUL
cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele locale,
alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile
începând cu anul fiscal 2010 

   I. Codul fiscal - titlul IX "Impozite și taxe locale"

    Valorile impozabile prevăzute la art. 251 alin. (3), impozitele și taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei și care se indexează/ajustează anual, în condițiile art. 292, și, respectiv, art. 295 alin. (12), precum și amenzile care se actualizează potrivit art. 294 alin. (7)

   

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                          CAPITOLUL II                                                          │
│                                                  Impozitul și taxa pe clădiri                               │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                      VALORILE IMPOZABILE                                                       │
│                  pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice                   │
│                                                                                                                                │
│Art. 251 alin. (3)                                                                                                              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                  │                     Valoarea impozabilă                     │
│                                                                  │                         - lei/m2 -                          │
│                          Tipul clădirii                          ├───────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│                                                                  │     Cu instalații de apă,     │   Fără instalații de apă,   │
│                                                                  │   canalizare, electrice și    │  canalizare, electrice sau  │
│                                                                  │încălzire (condiții cumulative)│          încălzire          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din   │              806              │             478             │
│cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma      │                               │                             │
│unui tratament termic și/sau chimic                               │                               │                             │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din│              219              │             137             │
│cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale        │                               │                             │
│nesupuse unui tratament termic și/sau chimic                      │                               │                             │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți           │              137              │             123             │
│exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate│                               │                             │
│în urma unui tratament termic și/sau chimic                       │                               │                             │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră        │               82              │              54             │
│naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte    │                               │                             │
│materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic            │                               │                             │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│E. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă        │75% din suma care s-ar aplica  │75% din suma care s-ar aplica│
│încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă,         │clădirii                       │clădirii                     │
│utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri      │                               │                             │
│prevăzute la lit. A-D                                             │                               │                             │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│F. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă        │50% din suma care s-ar aplica  │50% din suma care s-ar aplica│
│încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă,      │clădirii                       │clădirii                     │
│utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre│                               │                             │
│tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D                         │                               │                             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                         CAPITOLUL III                                                          │
│                                                   Impozitul și taxa pe teren                                 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                         Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcții                         │
│                                                                                                                                │
│Art. 258 alin. (2)                                                                                                              │
├──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                          │                       Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități                        │
│Zona în cadrul localității│                                                                                           - lei/ha -│
│                          ├────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┤
│                          │       0        │       I        │       II       │      III       │       IV       │       V        │
├──────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│            A             │     8.921      │     7.408      │     6.508      │     5.640      │      766       │      613       │
├──────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│            B             │     7.408      │     5.600      │     4.540      │     3.832      │      613       │      460       │
├──────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│            C             │     5.600      │     3.832      │     2.874      │     1.821      │      460       │      306       │
├──────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│            D             │     3.832      │     1.821      │     1.519      │     1.060      │      300       │      153       │
└──────────────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                      Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan                                      │
│                           - orice altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții -                           │
│                                                                                                                                │
│Art. 258 alin. (4)                                                                                                              │
│                                                                                                                                │
│                                                                                                                      - lei/ha -│
├────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────────────┤
│    │ \                   Zona                   │                   │                   │                   │                  │
│Nr. │        \                                   │                   │                   │                   │                  │
│crt.│                 \                          │         A         │         B         │         C         │        D         │
│    │Categoria de folosință      \               │                   │                   │                   │                  │
│    │                                     \      │                   │                   │                   │                  │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 1. │Teren arabil                                │        24         │        18         │        16         │        13        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 2. │Pășune                                      │        18         │        16         │        13         │        11        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 3. │Fâneață                                     │        18         │        16         │        13         │        11        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 4. │Vie                                         │        40         │        30         │        24         │        16        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 5. │Livadă                                      │        46         │        40         │        30         │        24        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 6. │Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră│        24         │        18         │        16         │        13        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 7. │Teren cu ape                                │        13         │        11         │         7         │        x         │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 8. │Drumuri și căi ferate                       │         x         │         x         │         x         │        x         │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 9. │Teren neproductiv                           │         x         │         x         │         x         │        x         │
└────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                     Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan                                       │
│                                                                                                                                │
│Art. 258 alin. (6)                                                                                                              │
│                                                                                                                                │
│                                                                                                                      - lei/ha -│
├────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬──────────────────┤
│    │ \                   Zona                   │                   │                   │                   │                  │
│Nr. │        \                                   │                   │                   │                   │                  │
│crt.│                 \                          │         A         │         B         │         C         │        D         │
│    │Categoria de folosință      \               │                   │                   │                   │                  │
│    │                                     \      │                   │                   │                   │                  │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 1. │Teren cu construcții                        │        27         │        24         │        22         │        19        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 2. │Teren arabil                                │        43         │        41         │        39         │        36        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 3. │Pășune                                      │        24         │        22         │        19         │        17        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 4. │Fâneață                                     │        24         │        22         │        19         │        17        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 5. │Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. │        48         │        46         │        43         │        41        │
│    │crt. 5.1                                    │                   │                   │                   │                  │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│5.1.│Vie până la intrarea pe rod                 │         x         │         x         │         x         │        x         │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 6. │Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută     │        48         │        46         │        43         │        41        │
│    │la nr. crt. 6.1                             │                   │                   │                   │                  │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│6.1.│Livadă până la intrarea pe rod              │         x         │         x         │         x         │        x         │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 7. │Pădure sau alt teren cu vegetație           │        14         │        12         │        10         │        7         │
│    │forestieră, cu excepția celui prevăzut la   │                   │                   │                   │                  │
│    │nr. crt. 7.1                                │                   │                   │                   │                  │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│7.1.│Pădure în vârstă de până la 20 de ani și    │         x         │         x         │         x         │        x         │
│    │pădure cu rol de protecție                  │                   │                   │                   │                  │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 8. │Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări  │         5         │         4         │         2         │        1         │
│    │piscicole                                   │                   │                   │                   │                  │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│8.1.│Teren cu amenajări piscicole                │        29         │        27         │        24         │        22        │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 9. │Drumuri și căi ferate                       │         x         │         x         │         x         │        x         │
├────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│10. │Teren neproductiv                           │         x         │         x         │         x         │        x         │
└────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                          CAPITOLUL IV                                                          │
│                                              Impozitul pe mijloacele de transport                      │
│                                                                                                                                │
│Art. 263 alin. (2)                                                                                                              │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤
│Nr. │                                                                                                       │   - lei/200 cm3   │
│crt.│                              Mijloace de transport cu tracțiune mecanică                              │ sau fracțiune din │
│    │                                                                                                       │     aceasta -     │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 1. │Motorete, scutere, motociclete și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv  │          8        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 2. │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv                            │         18        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 3. │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv                            │         36        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 4. │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv                            │         72        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 5. │Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3                                               │        145        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 6. │Autobuze, autocare, microbuze                                                                          │         24        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 7. │Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv       │         30        │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 8. │Tractoare înmatriculate                                                                                │         18        │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Art. 263 alin. (4)                                                                                                              │
│Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone1)                                │
├────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│    │                                                              │     Impozitul, în lei,      │      Impozitul, în lei,      │
│    │                                                              │ pentru vehiculele angajate  │  pentru vehiculele angajate  │
│    │                                                              │  exclusiv în operațiunile   │ în operațiunile de transport │
│    │                                                              │     de transport intern     │   intern și internațional    │
│    │                                                              ├──────────────┬──────────────┼──────────────┬───────────────┤
│    │                        Numărul axelor                        │   Vehicule   │              │   Vehicule   │               │
│    │               și masa totală maximă autorizată               │  cu sistem   │              │  cu sistem   │               │
│    │                                                              │ de suspensie │   Vehicule   │ de suspensie │   Vehicule    │
│    │                                                              │  pneumatică  │cu alt sistem │  pneumatică  │ cu alt sistem │
│    │                                                              │    sau un    │ de suspensie │    sau un    │ de suspensie  │
│    │                                                              │  echivalent  │              │  echivalent  │               │
│    │                                                              │  recunoscut  │              │  recunoscut  │               │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┤
│I.  │Vehicule cu două axe                                                                                                       │
├────┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┤
│    │1.│Masa nu mai puțin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone   │        0     │      102     │        0     │       127     │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│    │2.│Masa nu mai puțin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone   │      102     │      282     │      127     │       352     │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│    │3.│Masa nu mai puțin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone   │      282     │      396     │      352     │       495     │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│    │4.│Masa nu mai puțin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone   │      396     │      897     │      495     │     1.121     │
├────┼──┴───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┤
│II. │Vehicule cu 3 axe                                                                                                          │
├────┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┤
│    │1.│Masa nu mai puțin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone   │      102     │      177     │      127     │       221     │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│    │2.│Masa nu mai puțin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone   │      177     │      364     │      221     │       454     │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│    │3.│Masa nu mai puțin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone   │      364     │      472     │      454     │       589     │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│    │4.│Masa nu mai puțin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone   │      472     │      727     │      589     │       908     │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│    │5.│Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone   │      727     │    1.129     │      908     │     1.412     │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│    │6.│Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone   │      727     │    1.129     │      908     │     1.412     │
├────┼──┴───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┤
│III.│Vehicule cu 4 axe                                                                                                          │
├────┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┤
│    │1.│Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone   │      472     │      478     │      589     │       598     │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│    │2.│Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone   │      478     │      747     │      598     │       933     │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│    │3.│Masa nu mai puțin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone   │      747     │    1.185     │      933     │     1.481     │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│    │4.│Masa nu mai puțin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone   │    1.185     │    1.758     │    1.481     │     2.197     │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│    │5.│Masa nu mai puțin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone   │    1.185     │    1.758     │    1.481     │     2.197     │
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┘
   1) Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat pentru anul 2010 de Comisia
Națională de Prognoză. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie
1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, aceste valori vor fi
recalculate pentru a fi aplicate în anul 2010 luându-se în considerare rata de schimb între euro și leu în vigoare la 1 octombrie
2009, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.
  
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Art. 263 alin. (5)                                                                                                              │
│Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată    │
│egală sau mai mare de 12 tone2)                                                                                                 │
├────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│    │                                                              │     Impozitul, în lei,      │      Impozitul, în lei,      │
│    │                                                              │ pentru vehiculele angajate  │  pentru vehiculele angajate  │
│    │                                                              │  exclusiv în operațiunile   │ în operațiunile de transport │
│    │                                                              │     de transport intern     │   intern și internațional    │
│    │                                                              ├──────────────┬──────────────┼──────────────┬───────────────┤
│    │                        Numărul axelor                        │   Vehicule   │              │   Vehicule   │               │
│    │               și masa totală maximă autorizată               │  cu sistem   │              │  cu sistem   │               │
│    │                                                              │ de suspensie │   Vehicule   │ de suspensie │   Vehicule    │
│    │                                                              │  pneumatică  │cu alt sistem │  pneumatică  │ cu alt sistem │
│    │                                                              │    sau un    │ de suspensie │    sau un    │ de suspensie  │
│    │                                                              │  echivalent  │              │  echivalent  │               │
│    │                                                              │  recunoscut  │              │  recunoscut  │               │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┤
│I.  │Vehicule cu 2+1 axe                                                                                                        │
├────┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┤
│    │1.│Masa nu mai puțin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone   │        0     │       0      │        0     │        0      │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│    │2.│Masa nu mai puțin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone   │        0     │        0     │        0     │         0     │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│    │3.│Masa nu mai puțin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone   │        0     │       46     │        0     │        58     │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│    │4.│Masa nu mai puțin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone   │       46     │      105     │       58     │       131     │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│    │5.│Masa nu mai puțin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone   │      105     │      246     │      131     │       307     │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│    │6.│Masa nu mai puțin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone   │      246     │      318     │      307     │       397     │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│    │7.│Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone   │      318     │      573     │      397     │       716     │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│    │8.│Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone   │      573     │    1.005     │      716     │     1.256     │
├────┼──┴───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┤
│II. │Vehicule cu 2+2 axe                                                                                                        │
├────┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┤
│    │1.│Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone   │       99     │      230     │      123     │       287     │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│    │2.│Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone   │      230     │      377     │      287     │       471     │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│    │3.│Masa nu mai puțin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone   │      377     │      553     │      471     │       692     │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│    │4.│Masa nu mai puțin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone   │      553     │      668     │      692     │       835     │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│    │5.│Masa nu mai puțin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone   │      668     │    1.097     │      835     │     1.371     │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│    │6.│Masa nu mai puțin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone   │    1.097     │    1.522     │    1.371     │     1.902     │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│    │7.│Masa nu mai puțin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone   │    1.522     │    2.311     │    1.902     │     2.888     │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│    │8.│Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone   │    1.522     │    2.311     │    1.902     │     2.888     │
├────┼──┴───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┤
│III.│Vehicule cu 2+3 axe                                                                                                        │
├────┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┤
│    │1.│Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone   │    1.211     │    1.686     │    1.514     │     2.107     │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│    │2.│Masa nu mai puțin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone   │    1.686     │    2.291     │    2.107     │     2.863     │
├────┼──┴───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┤
│IV. │Vehicule cu 3+2 axe                                                                                                        │
├────┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┤
│    │1.│Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone   │    1.070     │    1.486     │    1.338     │     1.857     │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│    │2.│Masa nu mai puțin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone   │    1.486     │    2.055     │    1.857     │     2.569     │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│    │3.│Masa nu mai puțin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone   │    2.055     │    3.040     │    2.569     │     3.800     │
├────┼──┴───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┤
│V.  │Vehicule cu 3+3 axe                                                                                                        │
├────┼──┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┤
│    │1.│Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone   │      609     │      737     │      761     │       921     │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│    │2.│Masa nu mai puțin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone   │      737     │    1.100     │      921     │     1.375     │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┤
│    │3.│Masa nu mai puțin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone   │    1.100     │    1.751     │    1.375     │     2.189     │
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┘
   2) Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat pentru anul 2010 de Comisia
Națională de Prognoză. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate
în anul 2010 luându-se în considerare rata de schimb între euro și leu în vigoare la 1 octombrie 2009, publicată în Jurnalul
Oficial al Comunităților Europene.
  
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Art. 263 alin. (6)                                                                                                              │
│Remorci, semiremorci sau rulote                                                                                                 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│                                 Masa totală maximă autorizată                                  │            Impozit            │
│                                                                                                │                        - lei -│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│a) Până la 1 tonă inclusiv                                                                      │               8               │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone                                                      │              29               │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone                                                      │              45               │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│d) Peste 5 tone                                                                                 │              55               │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Art. 263 alin. (7)                                                                                                              │
│Mijloace de transport pe apă                                                                                                    │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal                             │              18               │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri                                                   │              48               │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│3. Bărci cu motor                                                                               │              181              │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│4. Nave de sport și agrement*)                                                                  │        Între 0 și 964         │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│5. Scutere de apă                                                                               │              181              │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│6. Remorchere și împingătoare:                                                                  │               x               │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│   a) până la 500 CP inclusiv                                                                   │              482              │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│   b) peste 500 CP și până la 2.000 CP inclusiv                                                 │              783              │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│   c) peste 2.000 CP și până la 4.000 CP inclusiv                                               │             1.205             │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│   d) peste 4.000 CP                                                                            │             1.928             │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din acesta                                  │              157              │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:                                                          │               x               │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│   a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de tone inclusiv                                │              157              │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│   b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 de tone și până la 3.000 de tone inclusiv      │              241              │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│   c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 de tone 422                                    │                               │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                          CAPITOLUL V                                                           │
│                              Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor                               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│Art. 267 alin. (1)                                                                           │                                  │
│Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban                            │                           - lei -│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism                                     │                                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│a) până la 150 m2 inclusiv                                                                   │               4-5                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│b) între 151 și 250 m2 inclusiv                                                              │               5-6                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│c) între 251 și 500 m2 inclusiv                                                              │               6-8                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│d) între 501 și 750 m2 inclusiv                                                              │               8-10               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│e) între 751 și 1.000 m2 inclusiv                                                            │              10-12               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│f) peste 1.000 m2                                                                            │12 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2│
│                                                                                             │     care depășește 1.000 m2      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Art. 267 alin. (4)                                                                           │    Între 0 și 7 lei inclusiv     │
│Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări                                   │    pentru fiecare m2 afectat     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Art. 267 alin. (7)                                                                           │    Între 0 și 7 lei inclusiv     │
│Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de│  pentru fiecare m2 de suprafață  │
│expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și │      ocupată de construcție      │
│a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor                                             │                                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Art. 267 alin. (11)                                                                          │    Între 0 și 11 lei inclusiv    │
│Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la     │      pentru fiecare racord       │
│rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și          │                                  │
│televiziune prin cablu                                                                       │                                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Art. 267 alin. (12)                                                                          │    Între 0 și 13 lei inclusiv    │
│Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea   │                                  │
│teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului     │                                  │
│județean                                                                                     │                                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Art. 267 alin. (13)                                                                          │    Între 0 și 8 lei inclusiv     │
│Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă                     │                                  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Art. 268 alin. (1)                                                    │1. în mediul rural    │    Între 0 și 13 lei inclusiv    │
│Taxa pentru eliberarea unei autorizații pentru desfășurarea unei      ├──────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│activități economice                                                  │2. în mediul urban    │    Între 0 și 69 lei inclusiv    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Art. 268 alin. (2)                                                                           │    Între 0 și 17 lei inclusiv    │
│Taxa pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare                                         │                                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Art. 268 alin. (3)                                                                           │    Între 0 și 28 lei inclusiv    │
│Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte         │        pentru fiecare m2         │
│asemenea planuri, deținute de consiliile locale                                              │       sau fracțiune de m2        │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Art. 268 alin. (4)                                                                           │    Între 0 și 69 lei inclusiv    │
│Taxa pentru eliberarea certificatului de producător                                          │                                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Art. 268 alin. (5)                                                                           │  Între 0 și 3.615 lei inclusiv   │
│Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de     │                                  │
│alimentație publică                                                                          │                                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                          CAPITOLUL VI                                                          │
│          Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate                   │
├──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│                  │          Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate:           │  - lei/m2 sau fracțiune de m2 -  │
│                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│                  │a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o      │      Între 0 și 28 inclusiv      │
│Art. 271 alin. (2)│activitate economică                                                      │                                  │
│                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│                  │b) în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj pentru     │      Între 0 și 20 inclusiv      │
│                  │reclamă și publicitate                                                    │                                  │
├──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                         CAPITOLUL VII                                                          │
│                                                    Impozitul pe spectacole                                     │
├──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│                  │           Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:            │            - lei/m2 -            │
│Art. 275 alin. (2)├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│                  │a) în cazul videotecilor                                                  │      Între 0 și 2 inclusiv       │
│                  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│                  │b) în cazul discotecilor                                                  │      Între 0 și 3 inclusiv       │
└──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                         CAPITOLUL XIII                                                         │
│                                                         Sancțiuni                                                        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                              Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice                               │
├──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Art. 294 alin. (3)│Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 60 lei la 240 lei, iar cele de la│
│                  │lit. b)-d), cu amendă de la 240 lei la 600 lei                                                               │
├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz,   │
│Art. 294 alin. (4)│a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă │
│                  │de la 280 lei la 1.360 lei.                                                                                  │
├──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                             Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice                              │
├──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                  │(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4)     │
│                  │se majorează cu 300%, respectiv:                                                                             │
│                  │- contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 240 lei la 960 lei, iar cele de│
│                  │la lit. b)- d), cu amendă de la 960 lei la 2400 lei.                                                         │
│Art. 294 alin. (6)│                                                                                                             │
│                  │Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz,   │
│                  │a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă │
│                  │de la 1.100 lei la 5.450 lei.                                                                                │
└──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 

   II. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare

   

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                    Anexa - Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru               │
├────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│Nr. │                                    Extras din norma juridică                                     │        - lei -         │
│crt.│                                                                                                  │                        │
├────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│                                                          CAPITOLUL I                                                           │
│      Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției și      │
│  Libertăților Cetățenești, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de notarii publici, precum și pentru   │
│                                       alte servicii prestate de unele instituții publice                                       │
├────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│ 1. │Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte                   │           2            │
│    │autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea atribuțiilor            │                        │
│    │lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor,                       │                        │
│    │adeverințelor și a oricăror altor înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o                    │                        │
│    │situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă                             │                        │
│    │extrajudiciară de timbru mai mare                                                                 │                        │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 2. │Eliberarea certificatului de producător                                                           │Punct abrogat prin art. │
│    │                                                                                                  │80 lit. j) din Ordonanța│
│    │                                                                                                  │Guvernului nr. 36/2002│
│    │                                                                                                  │privind impozitele și   │
│    │                                                                                                  │taxele locale           │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 3. │Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:                     │           x            │
│    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│    │- pentru animale sub 2 ani                                                                        │           2            │
│    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│    │- pentru animale peste 2 ani                                                                      │           2            │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 4. │Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap                  │           x            │
│    │de animal, în bilete de proprietate:                                                              │                        │
│    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│    │- pentru animale sub 2 ani                                                                        │           2            │
│    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│    │- pentru animale peste 2 ani                                                                      │           4            │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 5. │Eliberarea certificatelor de atestare fiscală                                                     │Punct abrogat prin art. │
│    │                                                                                                  │1 pct. 144 din Legea    │
│    │                                                                                                  │nr. 174/2004 pentru   │
│    │                                                                                                  │aprobarea Ordonanței    │
│    │                                                                                                  │Guvernului nr. 92/2003│
│    │                                                                                                  │privind Codul de       │
│    │                                                                                                  │procedură fiscală       │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 6. │Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale și a altor certificate                      │            2           │
│    │medicale folosite în justiție                                                                     │                        │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 7. │Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar                                        │            2           │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 8. │Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și sexului               │           13           │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 9. │Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei                       │            2           │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│10. │Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române a actelor de stare                  │            2           │
│    │civilă întocmite de autoritățile străine                                                          │                        │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│11. │Reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă                     │            2           │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│12. │Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase,                   │            2           │
│    │distruse sau deteriorate                                                                          │                        │
├────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          CAPITOLUL II                                                          │
│     Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru      │
│                                        eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit                                        │
├────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│ 1. │Acte de identitate:                                                                               │           x            │
│    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│    │a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetățenii români,                    │           4            │
│    │eliberarea sau prelungirea valabilității actelor de identitate pentru cetățenii                   │                        │
│    │străini și pentru persoanele fără cetățenie, precum și înscrierea mențiunilor                     │                        │
│    │privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români                               │                        │
│    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│    │b) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței                        │ Abrogat prin Ordonanța │
│    │                                                                                                  │de urgență a Guvernului │
│    │                                                                                                  │      nr. 70/2009     │
│    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│    │c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale persoanelor              │           5            │
│    │fără cetățenie                                                                                    │                        │
│    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│    │d) eliberarea unor noi cărți, buletine, carnete de identitate și legitimații provizorii           │ Abrogat prin Ordonanța │
│    │în locul celor pierdute, furate sau deteriorate                                                   │de urgență a Guvernului │
│    │                                                                                                  │      nr. 70/2009       │
│    │                                                                                                  │                        │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 2. │Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date               │ Abrogat prin Ordonanța │
│    │din Registrul permanent de evidență a populației                                                  │de urgență a Guvernului │
│    │                                                                                                  │      nr. 70/2009       │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 3. │Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare                                              │           3            │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 4. │Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit                                                │           2            │
├────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│                                                         CAPITOLUL III                                                          │
│               Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere               │
├────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│ 1. │Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule:     │           x            │
│    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│    │a) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și                       │           5            │
│    │subcategoriile A, A1, B, B1 și B+E                                                                │                        │
│    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│    │b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A                  │ Abrogat prin Ordonanța │
│    │                                                                                                  │de urgență a Guvernului │
│    │                                                                                                  │      nr. 70/2009       │
│    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│    │c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând                       │ Abrogat prin Ordonanța │
│    │uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E                                            │de urgență a Guvernului │
│    │                                                                                                  │      nr. 70/2009       │
│    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│    │d) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și                       │           24           │
│    │subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb și Tv                                   │                        │
│    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│    │e) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând                       │ Abrogat prin Ordonanța │
│    │uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv                              │de urgență a Guvernului │
│    │                                                                                                  │      nr. 70/2009       │
│    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│    │f) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile                  │ Abrogat prin Ordonanța │
│    │C+E, D+E                                                                                          │de urgență a Guvernului │
│    │                                                                                                  │      nr. 70/2009       │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 2. │Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru          │           72           │
│    │categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a persoanelor care au fost respinse de 3 ori   │                        │
│    │la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum și pentru      │                        │
│    │persoanele care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru  │                        │
│    │categoriile B, B1, B+E                                                                            │                        │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 3. │Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru          │ Abrogat prin Ordonanța │
│    │categoriile cuprinse în permisul anulat                                                           │de urgență a Guvernului │
│    │                                                                                                  │      nr. 70/2009       │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 4. │Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea    │ Abrogat prin Ordonanța │
│    │aceleiași categorii a permisului de conducere                                                     │de urgență a Guvernului │
│    │                                                                                                  │      nr. 70/2009       │
├────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│                                                          CAPITOLUL IV                                                          │
│     Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație     │
│                                                          pentru probe                                                          │
├────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│ 1. │Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor:                   │           x            │
│    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│    │a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv          │           52           │
│    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│    │b) autovehicule și remorci cu masă totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg și 3.500 kg     │ Abrogat prin Ordonanța │
│    │inclusiv                                                                                          │de urgență a Guvernului │
│    │                                                                                                  │      nr. 70/2009       │
│    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│    │c) autovehicule și remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg                  │          125           │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 2. │Taxă de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate         │            8           │
│    │permanent sau temporar                                                                            │                        │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ 3. │Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor                     │          357           │
├────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│                                                         CAPITOLUL IV1                                                          │
│                                                   Taxă pentru furnizare date                                                   │
├────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│ 1. │Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul │           4            │
│    │național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național de evidență a permiselor de  │                        │
│    │conducere și certificatelor de înmatriculare și din registrele județene și al municipiului        │                        │
│    │București de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare                │                        │
├────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│                                                          CAPITOLUL V                                                           │
│   Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991,    │
│                                    republicată, cu modificările și completările ulterioare                                     │
├────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤
│ 1. │Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii       │           13           │
│    │fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu       │                        │
│    │excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere3)                                         │                        │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘
   3) Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea și înmânarea
titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate,
eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere se fac gratuit.
 


 

   

 sus ñ

 

 inapoi la hotarari guvern Û