HG 996 2008 material lemnos

Government Decision 996/2008 - Regierungsbeschluss 996/2008

keylinks: contravenții, agent constatator, intră în vigoare, ANEXĂ, Documentele de proveniență și documentele de însoțire, Circulația materialelor lemnoase și controlul acesteia, Controlul depozitelor de materiale lemnoase și instalațiilor de transformat lemn rotund, metodologie SUMAL din 15.09.2008

Hotărâre nr. 996 din 27/08/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 643 din 09/09/2008, Intrare in vigoare: 09.09.2008

 

  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 73 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

   Art. 1. - Se aprobă Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, denumite în continuare norme, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

   Art. 2. - Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage, după caz, răspunderea civilă, contravențională sau penală a persoanei vinovate, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

 

   Art. 3. - Constituie contravenții următoarele fapte:

   a) neutilizarea sistemului informațional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, denumit în continuare SUMAL, de către persoanele prevăzute la art. 20 alin. (2) din norme;

   b) nerespectarea obligațiilor referitoare la raportarea de către utilizatori a datelor în SUMAL;

   c) nerespectarea obligațiilor referitoare la modul de operare de către utilizatori a datelor SUMAL.

 

   Art. 4. - (1) Faptele prevăzute la art. 3 se sancționează după cum urmează:

   a) fapta prevăzută la lit. a), cu amendă de la 1.500 lei la 10.000 lei;

   b) fapta prevăzută la lit. b), cu amendă de la 1.500 lei la 10.000 lei, retragerea acordului pentru eliberarea documentelor cu regim special și confiscarea materialului lemnos;

   c) fapta prevăzută la lit. c), cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei și suspendarea acordului pentru eliberarea și utilizarea documentelor cu regim special pe o perioadă de la 1 la 6 luni.

   (2) În cazul în care contravențiile prevăzute la art. 3 sunt săvârșite de către persoane juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (1) se majorează de 3 ori, iar în cazul în care sunt săvârșite de către personalul silvic, limitele amenzilor prevăzute la alin. (1) se majorează de 2 ori.

   (3) În cazul în care organele de control constată că în timpul transportului cu mijloace feroviare materialele lemnoase nu au avizul de însoțire prevăzut la art. 4 din norme sau nu au proveniență legală, confiscarea materialelor lemnoase se realizează după sosirea lor în stația de destinație, la locul prevăzut pentru descărcare, cu anunțarea în scris a destinatarului despre confiscare, de către personalul autorizat al operatorului de transport feroviar, administratorului și/sau al gestionarului infrastructurii, după caz.

   (4) Materialele lemnoase confiscate, în condițiile legii, de organele silvice, organele de poliție, de organele care exercită controlul financiar-fiscal din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, precum și ale Gărzii Financiare, împuternicite, vor fi date în custodie ocolului silvic cu competențe teritoriale, până la valorificare.

   (5) În cazul în care la ocolul silvic prevăzut la alin. (4) nu există spații adecvate și/sau mijloace de încărcare-descărcare, agentul constatator stabilește de comun acord cu ocolul silvic respectiv un alt spațiu pentru deținerea în custodie a materialului lemnos confiscat sau reținut în vederea confiscării, inclusiv în spațiile deținătorului, cu acceptul acestuia.

   (6) În situația în care materialele lemnoase confiscate se află în mijloace de transport, transportatorul este obligat să le transporte pe cheltuiala expeditorului la locul de predare în custodie stabilit de agentul constatator.

   (7) În cazul aplicării sancțiunii complementare a confiscării, pentru materialele lemnoase care nu se găsesc sau care nu pot fi identificate, contravenientul este obligat la plata contravalorii lor în lei, potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în termenul legal, în numerar sau prin virament, în contul indicat în procesul-verbal.

   (8) Calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la alin. (7) se face la prețuri de referință, pe specii și sortimente, stabilite anual în raport cu valoarea de circulație a materialelor lemnoase, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, pe baza prețului pieței, rezultat prin calcularea mediei ultimelor prețuri de vânzare, comunicate de administratorii fondului forestier proprietate publică, care au vândut sortimentul respectiv în ultimele 6 luni.

 

   Art. 5. - Următoarele categorii de personal au calitatea de agent constatator și au dreptul și obligația să efectueze controlul provenienței, al circulației materialelor lemnoase, precum și controlul instalațiilor de transformat lemn rotund, să constate contravențiile prevăzute la art. 3, să aplice sancțiunile prevăzute la art. 4, precum și să ia măsurile stabilite la art. 13 din norme, conform competențelor teritoriale:

   a) personalul silvic din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură cu atribuții de control al regimului silvic, precum și din cadrul structurilor teritoriale subordonate acesteia;

   b) personalul silvic din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, al unităților și subunităților acesteia;

   c) personalul silvic din cadrul ocoalelor silvice private;

   d) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române și Poliției de Frontieră Române, special abilitați;

   e) personalul care exercită controlul financiar-fiscal din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, precum și cel al Gărzii Financiare;

   f) personalul silvic din cadrul structurilor de administrare a parcurilor naționale și a parcurilor naturale.

 

   Art. 6. - Contravențiilor prevăzute la art. 3 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 

   Art. 7. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va încheia protocoale de colaborare cu Ministerul Internelor și Reformei Administrative, Ministerul Transporturilor, Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. și cu Autoritatea Națională a Vămilor în vederea aplicării în bune condiții a prevederilor prezentei hotărâri.

 

   Art. 8. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2008.

   (2) La data de 1 octombrie 2008 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulația materialelor lemnoase și controlul circulației acestora și al instalațiilor de transformat lemn rotund, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 16 aprilie 2004, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Link ITRSV http://bucuresti.itrsv.ro/

 

Link UTIL   http://www.sumal.forestier.ro/

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la hotarari guvern Û

 
 
 

ANEXĂ
 

Normă din 27/08/2008 referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 643 din 09/09/2008, Intrare in vigoare: 09/09/2008

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziții generale
 

   Art. 1. - Prezentele norme reglementează documentele de proveniență și de însoțire a materialelor lemnoase, modul cum se completează și se eliberează aceste documente, circulația materialelor lemnoase, precum și controlul circulației acestora, al depozitelor, al spațiilor destinate depozitării temporare și al instalațiilor de transformat lemn rotund.

 

   Art. 2. - În sensul prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

   a) materiale lemnoase - lemnul rotund sau despicat de lucru, lemnul de foc, cheresteaua, precum și lemnul ecarisat ori cioplit și lemnul brut, prelucrat sau semifabricat;

   b) proveniența materialelor lemnoase - sursa localizată de unde au fost obținute materialele lemnoase, respectiv:

   - fondul forestier național proprietate publică și/sau privată;

   - vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național, astfel cum este definită la pct. 50 din anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic;

   - centre de sortare, prelucrare, depozitare și comercializare a materialelor lemnoase;

   - state membre ale Uniunii Europene;

   - state terțe;

   c) document de proveniență - document care certifică localizarea sursei de unde au fost obținute materialele lemnoase;

   d) circulația materialelor lemnoase - acțiunea de transport al materialelor lemnoase de la locul de unde au fost recoltate, obținute sau depozitate la un alt loc, folosindu-se în acest scop orice mijloc de transport, și/sau transmiterea proprietății asupra materialelor lemnoase în orice mod;

   e) aviz de însoțire - document care însoțește materialul lemnos, cu scopul de a atesta proveniența legală a acestora, pe perioada transportului și/sau pe perioada depozitării;

   f) controlul provenienței, al circulației materialelor lemnoase, precum și al instalațiilor de transformare a lemnului rotund - acțiunile întreprinse pentru stabilirea provenienței materialelor lemnoase recoltate, a celor comercializate, precum și a celor transportate pe orice fel de căi de transport și/sau care sunt supuse proceselor de prelucrare ori depozitare. Acțiunile respective se exercită asupra tuturor mijloacelor care efectuează transporturi de materiale lemnoase, în locurile și spațiile în care se află materiale lemnoase, cum sunt: depozite aflate pe domeniul public sau privat, incintele instalațiilor de transformare a lemnului rotund, punctele de lucru ale instalațiilor de debitat lemn - fixe ori mobile, centrele de sortare sau de comercializare și altele asemenea, precum și la sediul persoanelor juridice unde se află documentele supuse verificării;

   g) deținător - proprietarul, administratorul, prestatorul de servicii silvice, transportatorul, depozitarul, custodele, precum și orice altă persoană fizică sau juridică în temeiul unui titlu legal de fond forestier sau de materiale lemnoase;

   h) unitate silvică - ocol silvic, district silvic sau canton silvic;

   i) infrastructura căilor ferate - liniile de cale ferată curente dintre stații, liniile de cale ferată de primire-expediere din stații, liniile de cale ferată de evitare, liniile de cale ferată care asigură accesul la infrastructura portuară sau terminale, aparatele de cale, trecerile la nivel cu liniile de cale ferată, podurile, viaductele, tunelurile și alte construcții și lucrări de apărare și protecție aferente, lucrările geotehnice de protecție și de consolidare, plantațiile de protecție a liniilor de cale ferată, instalațiile fixe de siguranță și conducere operativă a circulației feroviare, aferente liniilor de cale ferată, triajele de rețea ale căii ferate și terenurile afectate acestora, rețelele fixe de telecomunicații feroviare, precum și terenurile aferente acestora;

   j) mijloc de transport - partea autovehiculului rutier distinct înmatriculată, vagonul de cale ferată, șlepul, nava, containerul pentru transportul terestru sau naval, mijlocul de tractare hipo, în care se transportă materiale lemnoase, după caz; în sensul prezentelor norme sunt considerate mijloace de transport și vehiculele neînmatriculate;

   k) cherestea - piesă de lemn obținută prin tăierea longitudinală ori așchierea buștenilor sau lemnului brut și, eventual, o retezare și/sau prelucrări ulterioare pentru o anumită exactitate. În categoria cherestelelor sunt cuprinse: scânduri, dulapi, șipci, rigle, frize și grinzi;

   l) lemn ecarisat - lemn obținut prin cioplirea sau ferăstruirea pe cel puțin o față a lemnului rotund;

   m) achizitor de materiale lemnoase - persoană juridică ce colectează materiale lemnoase de la deținători persoane fizice;

   n) lemn prelucrat sau semifabricat - sortiment obținut prin operații de retezare și/sau spintecare a lemnului rotund, a buștenilor, a lemnului ecarisat, a lemnului cioplit ori a cherestelei;

   o) documente intracomunitare - documente de proveniență și de însoțire a transportului materialelor lemnoase specifice statelor membre ale Uniunii Europene;

   p) intermedierea comercializării materialelor lemnoase - cumpărarea de către un intermediar în vederea revânzării și revânzarea materialelor lemnoase, fără ca acesta să dețină depozit și registru de evidență a intrărilor-ieșirilor și fără ca acesta să aibă calitatea de emitent al avizelor de însoțire. 

   CAPITOLUL II
  Documentele de proveniență și documentele de însoțire
ale materialelor lemnoase

 

   Art. 3. - (1) Documentele de proveniență a materialelor lemnoase sunt: actul de punere în valoare, avizul de însoțire, declarația vamală de import, documentele intracomunitare, registrul de intrări-ieșiri material lemnos.

   (2) Actul de punere în valoare, denumit în continuare APV, este documentul de proveniență a materialelor lemnoase rezultate din masa lemnoasă pe picior inventariată sau marcată și autorizată spre exploatare. APV-ul este un document tehnico-economic care conține rezultatele evaluării cantitative, calitative și valorice, precum și localizarea, conform normelor tehnice silvice pentru amenajarea pădurilor, a masei lemnoase destinate exploatării. APV-ul se întocmește conform normelor tehnice silvice pentru evaluarea masei lemnoase destinate comercializării și se înregistrează în registrul APV de către ocolul silvic care a efectuat punerea în valoare.

   (3) Deținătorii de pădure ori de vegetație forestieră din afara fondului forestier, care exploatează masa lemnoasă pentru nevoi proprii și nu realizează acte de comerț, fac dovada provenienței materialului lemnos prin înscrierea în documentul de însoțire pe timpul transportului a principalelor elemente de identificare a APV-ului, și anume: număr APV, anul înregistrării acestuia, denumirea structurii silvice unde a fost înregistrat, astfel: nr. APV/an înregistrare/denumire ocol.

   (4) În situația vânzării-cumpărării materialelor lemnoase de la locul de tăiere, proveniența lor se dovedește prin înscrierea pe documentele de proveniență și pe cele de însoțire a transportului a principalelor elemente de identificare a APV prevăzute la alin. (3).

   (5) AVP-ul nu constituie document de proveniență dacă acesta nu a fost autorizat spre exploatare.

   (6) În situația constatării unor calamități naturale care nu permit transportul materialelor lemnoase aflate în platforma primară la data reprimirii, acestea se constituie ca stoc și se înscriu în procesul-verbal de reprimire și se introduc în SUMAL de către titularul ocolului silvic care face reprimirea. Stocul constituie proveniența pentru expedierea ulterioară, iar rubrica "proveniența" din APV se completează "stoc APV nr. ...".

   (7) Avizul de însoțire este și document de proveniență numai atunci când în baza lui se emite alt aviz de însoțire, și anume:

   a) la transbordarea materialelor lemnoase dintr-un mijloc de transport în altul;

   b) la achiziționarea materialelor lemnoase de către achizitori;

   c) la expedierea materialelor lemnoase cumpărate din piețe, târguri, oboare, precum și din centre de sortare și prelucrare și altele asemenea.

   (8) Documentele intracomunitare constituie document de proveniență pentru materialele lemnoase din statul membru al Uniunii Europene respectiv.

   (9) Declarația vamală de import este documentul de proveniență al materialelor lemnoase importate din state terțe.

   (10) În situația depozitelor de materiale lemnoase, a altor spații destinate depozitării temporare, precum și a instalațiilor de transformat lemn rotund, documentul de proveniență este registrul de intrare-ieșire a materialului lemnos, identificat prin poziția la care a fost înregistrată intrarea/ieșirea.

 

   Art. 4. - (1) Documentul de însoțire a materialelor lemnoase, altele decât cherestelele, este avizul de însoțire primar.

   (2) Documentul de însoțire pentru cherestele este avizul de însoțire secundar.

   (3) Conținutul și modelul formularelor de aviz de însoțire prevăzute la alin. (1) și (2) sunt reglementate în anexele nr. 1 și 2.

   (4) Originalul avizelor de însoțire prevăzute la alin. (1) și (2) - exemplarul 1 - însoțește obligatoriu transportul materialelor lemnoase, respectiv al cherestelelor.

   (5) Pe durata transportului, termenul de valabilitate a avizelor de însoțire prevăzute la alin. (1) și (2) este de maximum 48 de ore de la data și ora plecării, dată și oră ce se consemnează în mod obligatoriu în acest document.

   (6) Se exceptează de la prevederile alin. (5) avizele de însoțire eliberate pentru:

   a) însoțirea transportului materialelor lemnoase/cherestelelor cu mijloace de transport feroviare și navale. În această situație termenul de valabilitate a avizului de însoțire este până la predarea acestora destinatarului;

   b) însoțirea transportului de materiale lemnoase/cherestele destinate exportului care nu se vămuiesc la un birou vamal de interior, până la locul de transbordare în mijlocul de transport cu care urmează să fie expediate în afara teritoriului vamal al României. În această situație, termenul de valabilitate a avizului de însoțire este ora 24,00 a zilei care urmează datei depunerii declarației vamale de export.

   (7) Avizele de însoțire prevăzute la alin. (1) și (2) se eliberează pentru fiecare mijloc de transport în parte.

   (8) Materialele lemnoase importate, care sunt transportate succesiv cu mai multe mijloace de transport, timp de mai multe zile, trebuie să fie însoțite de câte un aviz de însoțire pentru fiecare mijloc de transport.

   (9) Fac excepție de la prevederile alin. (1) și (2):

   a) materialele lemnoase importate, care până la locul de destinație sunt sub supraveghere vamală, până la punerea în liberă circulație, pentru care documentul echivalent avizului de însoțire este declarația vamală de tranzit;

   b) materialele lemnoase destinate exportului prin intermediul operatorilor portuari, care se transportă la navă pentru a fi expediate în afara teritoriului vamal al României; în această situație documentul echivalent avizului de însoțire este ordinul de îmbarcare (mate's receipt) pentru materialele lemnoase necontainerizate, respectiv "Raportul de încărcare la nave"/"Declarația de tranzit" pentru materialele lemnoase containerizate;

   c) materialele lemnoase provenite din statele membre ale Uniunii Europene însoțite de documente intracomunitare.

   (10) Modul-cadru de completare a avizelor din anexele nr. 1 și 2 este prevăzut în anexele nr. 3 și 4.

   (11) Avizele de însoțire se completează după cum urmează:

   a) în cazul materialelor lemnoase supuse transportului tehnologic intern sau destinate consumului propriu, care nu se comercializează:

   - expeditorul, ca deținător inițial al materialelor lemnoase, este aceeași persoană cu destinatarul, ca deținător final al acestora, iar în rubricile nr. 1 și nr. 4 se înscriu datele de identificare ale aceleiași persoane juridice sau fizice. Diferă punctul de încărcare de punctul de descărcare, corespunzătoare rubricilor nr. 2 și, respectiv, nr. 5;

   - în situația în care punctul de încărcare este situat la locul de recoltare a masei lemnoase, în rubrica nr. 3 se consemnează principalele elemente de identificare a APV-ului, ca document de proveniență, prevăzute la art. 3 alin. (3);

   - în situația în care materialele lemnoase se transportă între depozitele aceluiași deținător, în rubrica nr. 3 se consemnează poziția din registrul de intrări-ieșiri material lemnos în care a fost înregistrată ieșirea materialului lemnos;

   b) în cazul vânzării materialelor lemnoase, expeditorul este persoana vânzătoare, iar destinatarul este persoana cumpărătoare:

   - în situația în care punctul de încărcare este situat la locul de recoltare a masei lemnoase, în rubrica nr. 3 se consemnează, după caz, elementele de identificare a APV-ului prevăzute la art. 3 alin. (2), în situația în care titularul autorizației de exploatare este și expeditor, sau avizul de însoțire al titularului autorizației de exploatare pentru expeditor, în situația în care titularul diferă de expeditor;

   - vânzătorul emite avizul de însoțire indiferent de punctul de încărcare, cu excepția vânzării materialului lemnos de către persoanele fizice, caz în care avizul este emis de ocolul silvic care asigură serviciul public cu specific silvic;

   - în cazul operatorilor economici care cumpără materiale lemnoase de la persoane fizice, achiziția materialelor lemnoase se face numai în baza documentelor de proveniență a materialelor lemnoase. Achizitorul va opera de versoul documentului de proveniență cantitatea achiziționată, data achiziției și societatea achizitoare, va semna și va întocmi borderoul de achiziție conform modelului prezentat în anexa nr. 5;

   - poziția din registrul de intrare-ieșire de material lemnos în care a fost înregistrată ieșirea materialului lemnos, în cazul în care expedierea se realizează dintr-un depozit;

   - în cazul vânzării/expedierii materialelor lemnoase provenite din import din state terțe, în rubrica nr. 3 se consemnează declarația vamală de import sub forma "DVI nr. ..... /data ....";

   - în cazul vânzării/expedierii materialelor lemnoase provenite din state membre ale Uniunii Europene, în rubrica nr. 3 se consemnează documentul intracomunitar al statului emitent;

   c) specificația, în rubrica nr. 8, se completează, pe baza măsurătorilor efectuate în momentul încărcării în mijlocul de transport, cu denumirea sortimentelor pe specii sau grupe de specii, dimensiunile și cantitatea, astfel:

   - pentru lemnul rotund cu diametrul la capătul subțire mai mare sau egal cu 20 cm, se înscriu, pe specii, numărul curent pentru fiecare piesă, lungimea în metri, diametrul la mijloc în centimetri și volumul exprimat în m3, în numere cu două zecimale;

   - pentru lemnul rotund cu diametrul la capătul subțire sub 20 cm, se înscrie numărul total de piese cu aceleași caracteristici dimensionale - lungimea în metri, diametrul în centimetri și volumul total al pieselor respective exprimat în m3, în numere cu două zecimale;

   - pentru lemnul fasonat în steri, lemnul de foc, crăci și fascine, se completează numai în coloana (5) în care se înscriu cantitățile exprimate în unități convenționale, în numere cu două zecimale, nu și în coloanele (1), (3) și (4);

   - pentru cherestelele transportate în vrac, se completează cu denumirea sortimentului, pe specii sau grupe de specii, numărul de bucăți corespunzător fiecărui sortiment și volumul acestora exprimat în m3, în numere cu două zecimale;

   - pentru cherestelele transportate pachetizat, se completează cu denumirea sortimentului, pe specii sau grupe de specii, cu numărul de pachete și volumul acestora exprimat în m3, în numere cu două zecimale;

   d) pe versoul avizului de însoțire se imprimă amprenta dispozitivului dreptunghiular precizat la rubrica "Mențiuni", numai în cazul transportului materialelor lemnoase de la locul de recoltare, folosindu-se în acest scop tuș sau vopsea;

   e) în cazul transportului materialelor lemnoase pe nave, în rubrica "Date privind expediția", la "Mijlocul de transport" se înscrie denumirea navei;

   f) în cazul materialului lemnos provenit din statele membre ale Uniunii Europene, în rubrica "Document de proveniență" se înscrie documentul intracomunitar, iar în rubrica "Destinatar" se înscriu și datele de identificare ale transportatorului care asigură transportul mărfurilor în afara teritoriului României. Aceste date se completează de reprezentantul expeditorului, cu consemnarea lizibilă a numelui și prenumelui celui care întocmește documentele;

   g) în cazurile prevăzute la alin. (10), la rubrica "Date privind expediția" se înscriu și datele de identificare ale permisului vamal.

   (12) În cazul materialelor lemnoase care se transportă la un custode pentru depozitare temporară, pe avizul de însoțire al materialelor lemnoase până la depozitul de custodiere, în rubrica "Destinatar" se înscriu datele de identificare ale proprietarului acestora, iar în rubrica "Punct de descărcare" se înscriu datele de identificare ale custodelui și localizarea punctului de descărcare respectiv.

 

   Art. 5. - Avizele de însoțire prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2) sunt documente cu regim special și sunt prevăzute cu elemente de securizare specifice.

 

   Art. 6. - (1) Completarea datelor pe documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2) se face cu pastă de pix, citeț, fără ștersături sau adăugări ulterioare.

   (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), este permisă aplicarea ștampilelor specifice cu denumirea și datele de identificare ale persoanei juridice, după caz, dacă ștampila respectivă conține cel puțin datele de identificare cerute de formular, cu condiția ca textul imprimat să fie lizibil.

   (3) Documentele se completează în mod obligatoriu la toate pozițiile din formular, iar acolo unde nu este cazul a fi înscrise date, poziția respectivă se barează cu o linie orizontală.

   (4) În situația în care spațiul destinat specificației de la rubrica nr. 8 în avizul de însoțire este insuficient, emitentul întocmește o specificație-anexă similară rubricii nr. 8, pe care se înscrie în mod obligatoriu mențiunea "Specificație-anexă la avizul de însoțire, seria ........... și nr. ....", înscriindu-se seria avizului de însoțire pe care îl completează această anexă. Totodată, pe avizul respectiv se înscrie în mod obligatoriu mențiunea "Specificație în anexă", iar în rubrica nr. 8 se cuprinde în mod obligatoriu întreaga cantitate încărcată pe mijlocul de transport, incluzându-se și cantitatea din specificația anexată.

 

   Art. 7. - (1) Emiterea documentelor prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2) se face, după caz, de către următorii emitenți:

   a) ocoalele silvice de stat pentru materialele lemnoase provenite din păduri și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național pe care le administrează sau pentru care asigură servicii silvice, după caz. Personalul împuternicit să emită documentele de proveniență și pe cele de însoțire a materialelor lemnoase se stabilește prin decizie a conducătorului Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva;

   b) ocoalele silvice private, pentru materialele lemnoase provenite din pădurile proprietate privată sau publică a unităților administrativ-teritoriale și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, pe care le administrează ori pentru care asigură servicii silvice, după caz. Personalul împuternicit să emită documentele de proveniență și pe cele de însoțire a materialelor lemnoase se stabilește prin decizie a conducătorului ocolului silvic;

   c) administrația piețelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri și altele asemenea, autorizate în condițiile prevăzute la alin. (4), în baza documentelor de însoțire a materialelor lemnoase aduse spre vânzare;

   d) persoanele juridice atestate care exploatează masă lemnoasă;

   e) persoanele juridice care prelucrează și/sau comercializează în condițiile legii materiale lemnoase, pentru materialele lemnoase pe care le expediază din pădure, depozite, centre de sortare și prelucrare și altele asemenea;

   f) operatorii economici cu care exportatorii sau reprezentanții acestora au încheiat contracte de prestări de servicii privind depozitarea și expedierea materialelor lemnoase.

   (2) Documentele de însoțire pentru materialul lemnos confiscat se emit de ocoalele silvice prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), situație în care documentul de proveniență este procesul-verbal de confiscare.

   (3) Persoanele care eliberează documentele de proveniență și pe cele de însoțire a materialelor lemnoase, prevăzute la alin. (1), răspund, potrivit legii, de întocmirea corespunzătoare a acestora și de exactitatea datelor înscrise.

   (4) Comercializarea materialului lemnos în piețe, târguri, oboare, burse de mărfuri este permisă numai dacă acestea sunt autorizate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin structurile teritoriale ale acesteia.

   (5) Condițiile și regulamentul de autorizare a spațiilor prevăzute la alin. (4) se aprobă prin ordin comun al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de administrație, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

 

   Art. 8. - (1) Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. asigură suportul financiar și logistic pentru tipărirea și distribuirea în condițiile legii a formularelor documentelor cu regim special cu elemente de securizare prevăzute la art. 5.

   (2) Formularele documentelor prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2) se tipăresc în blocuri cu câte 150 de file, formate din 50 de seturi a câte 3 file fiecare, de culori diferite. Pe exemplarul 1 se vor aplica elementele de securizare.

   (3) Culoarea fiecăruia dintre cele 3 exemplare dintr-un set de formulare, precum și caracteristicile elementelor de securizare prevăzute la alin. (2) se stabilesc de Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.

   (4) Persoanele juridice în cadrul cărora funcționează personal autorizat să elibereze documentele de proveniență și pe cele de însoțire prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2) procură formularele, contra cost, în condițiile stabilite de Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.

   (5) Pierderea, furtul sau distrugerea formularelor ori a documentelor de proveniență și a celor de însoțire a materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2) se declară, conform prevederilor legislației în vigoare, în maximum 24 de ore de la constatare, de către persoanele juridice autorizate să le utilizeze și se comunică unității de unde au fost procurate, la unitatea de poliție cea mai apropiată și la subunitatea silvică teritorială a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

   (6) Blocurile cu documente utilizate conținând exemplarul 3 al acestora se păstrează la emitent pe o perioadă de 5 ani. Formularele de documente rămase neutilizate se anulează de către emitent și se depun la unitatea care le-a produs.

   (7) Dovada folosirii legale a formularelor tipizate cu regim special prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2) se face prin prezentarea de către emitent la subunitatea silvică teritorială a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură a borderoului blocurilor cu documente utilizate, prevăzute la alin. (6).

   (8) Sigiliile-crotalii pentru pomii de Crăciun se confecționează și se distribuie persoanelor juridice prevăzute la alin. (4), contra cost, în condițiile legii.

   (9) Formularele documentelor de însoțire a materialelor lemnoase nu sunt transmisibile și se utilizează numai de către operatorul economic care le-a solicitat și căruia i-au fost distribuite.

   (10) Documentele cu regim special se distribuie numai utilizatorilor SUMAL, iar distribuția și utilizarea se fac în baza acordului emis de structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, acord ce poate fi suspendat sau retras.

   (11) Condițiile și procedura de emitere, suspendare și retragere a acordului prevăzut la alin. (10) se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme. 

   CAPITOLUL III
  Circulația materialelor lemnoase și controlul acesteia

 

   Art. 9. - (1) Lemnul rotund cu diametrul la capătul subțire mai mare sau egal cu 20 cm care se transportă de la locul de recoltare însoțit de avizul de însoțire prevăzut la art. 4 alin. (1) se marchează pe fiecare piesă cu amprenta dispozitivului dreptunghiular specific emitentului din cadrul căruia face parte personalul împuternicit să elibereze avizul de însoțire.

   (2) Pomii de Crăciun se identifică individual cu sigiliu-crotaliu, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6. Sigiliul-crotaliu se fixează între primele două verticile de la baza pomului de Crăciun.

   (3) Materialul lemnos nemarcat în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2) se reține în vederea stabilirii provenienței.

 

   Art. 10. - (1) Personalul autorizat al operatorului de transport feroviar, al administratorului și/sau al gestionarului infrastructurii, precum și operatorii portuari care primesc materiale lemnoase pentru expediere și efectuează operațiunile de încărcare/descărcare în/din vagoane sau în/din nave, după caz, vor refuza primirea materialelor lemnoase prezentate spre expediere, dacă acestea nu sunt însoțite de avizul de însoțire prevăzut la art. 4 sau dacă acesta nu este completat conform prevederilor prezentelor norme. În acest caz, persoanele menționate sunt obligate să sesizeze imediat organele de cercetare competente în legătură cu cele constatate.

   (2) Autoritatea vamală nu va accepta declarația vamală de export sau perfecționare pasivă fără prezentarea avizelor de însoțire - exemplarul 1, care trebuie să însoțească materialele lemnoase prezentate pentru vămuire, sau când se prezintă avize de însoțire întocmite cu încălcarea dispozițiilor prezentelor norme ori conținând neconcordanțe cu datele înscrise în declarația vamală sau în documentele anexate la aceasta.

   (3) În situația în care, după efectuarea formalităților de export sau perfecționare pasivă la un birou vamal de interior, are loc o transbordare sub supraveghere vamală, autoritatea vamală va emite permisul de transbordare numai în baza unui nou aviz de însoțire eliberat de structurile silvice competente, pentru mijlocul de transport în care se încarcă materialele lemnoase.

   (4) În situația prevăzută la alin. (2) și (3) autoritatea vamală este obligată să anunțe de îndată, în scris, subunitatea silvică cu competență teritorială a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, care este obligată să trimită în cel mai scurt timp posibil personal propriu la biroul vamal, în vederea luării măsurilor legale și, dacă este cazul, a aplicării sancțiunilor contravenționale. Dacă personalul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură constată că mărfurile îndeplinesc condițiile legale, acesta stabilește și comunică în scris autorității vamale că operațiunea de vămuire poate continua.

   (5) În situația în care la un birou vamal de export se prezintă în vederea întocmirii declarației vamale de export sau perfecționare pasivă produse lemnoase fără avizele de însoțire prevăzute în anexele nr. 1 și 2 și există suspiciunea că acestea sunt necesare, autoritățile vamale solicită în cel mai scurt timp personalului silvic competent să analizeze situația. Dacă personalul silvic constată și certifică în scris că aceste produse lemnoase nu se încadrează în categoria materialelor lemnoase, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. a), operațiunea vamală poate continua.

 

   Art. 11. - (1) În cazul întreruperii transportului, transportatorul se adresează celui mai apropiat ocol silvic. La ocolul silvic se confirmă întreruperea prin consemnarea acesteia pe avizul de însoțire. Consemnarea este certificată prin semnătura șefului ocolului silvic și prin aplicarea ștampilei ocolului silvic.

   (2) Anunțarea evenimentului se face în perioada de valabilitate a avizului de însoțire.

   (3) În cazul în care, din motive obiective, mijlocul de transport cu care se transportă materiale lemnoase trebuie să fie înlocuit, ocolul silvic pe raza căruia se realizează transbordarea materialelor lemnoase eliberează avizul de însoțire pentru noul mijloc de transport, la solicitarea transportatorului sau a proprietarului materialelor lemnoase, făcând mențiunea de anulare, sub semnătură și sigiliu, pe avizul de însoțire inițial.

   (4) Evenimentele prevăzute la alin. (1) și (3) se comunică lunar de ocolul silvic subunității silvice a autorității publice centrale care răspunde de controlul aplicării regimului silvic în raza căruia au fost semnalate.

 

   Art. 12. - Termenelor prevăzute la art. 8 alin. (5) și la art. 11 alin. (2) și (4) le sunt aplicabile prevederile legale cu privire la cazul de forță majoră.

 

   Art. 13. - (1) Reținerea sau confiscarea materialelor lemnoase se face, în condițiile prevăzute de lege, de către agenții constatatori abilitați să dispună această măsură.

   (2) Persoanele juridice care au obligația legală de valorificare a materialelor lemnoase confiscate iau măsurile de conservare a acestora până la valorificare.

   (3) În cazul mijloacelor de transport feroviare, materialele lemnoase reținute/confiscate vor fi predate custodelui de către administrația transportului feroviar, după sosirea lor în stația de destinație, din stația de cale ferată transportându-se de către custode pe cheltuiala expeditorului.

   (4) În cazul mijloacelor de transport navale, marfa va fi predată custodelui de către proprietarii sau operatorii navelor ori de reprezentanții împuterniciți ai acestora, în cel mai apropiat port unde există instalații de descărcare și spațiu de depozitare.

 

   Art. 14. - (1) Pentru materialele lemnoase reținute/ confiscate în condițiile legii, se încheie procesul-verbal de dare în custodie, în 3 exemplare, care va cuprinde următoarele date, după caz:

   a) numele, prenumele și calitatea persoanei care a făcut constatarea și a dispus reținerea/confiscarea materialelor lemnoase;

   b) numele, prenumele și domiciliul sau denumirea și sediul destinatarului și, respectiv, ale expeditorului, numele, prenumele și datele de identificare sau denumirea și sediul transportatorului și/sau datele de identificare ale persoanei care însoțește transportul;

   c) motivul și împrejurările în care s-a luat măsura reținerii/confiscării;

   d) cantitatea și sortimentele reținute/confiscate, redate pe specii, iar în cazul lemnului rotund, ecarisat sau cioplit, inventarul pe număr de piese și dimensiuni, precum și indicativul ciocanului silvic cu marcă triunghiulară sau pentagonală, aplicat pe materialul reținut/confiscat, dacă este cazul;

   e) denumirea custodelui, precum și numele, prenumele, domiciliul și actul de identitate ale persoanei care primește în custodie materialele lemnoase;

   f) termenul stabilit pentru prezentarea actelor ce dovedesc proveniența materialelor lemnoase reținute, redat prin număr de ore, menționându-se anul, luna, ziua și ora de la care curge acest termen, documentele solicitate, precum și locul de prezentare a documentelor.

   (2) Procesul-verbal de custodie se semnează de agentul constatator care a dispus reținerea/confiscarea materialelor lemnoase, de persoana care primește în custodie materialele lemnoase, de transportator, destinatar și/sau de însoțitorul transportului, după caz, precum și de cel puțin un martor.

   (3) Cele 3 exemplare ale procesului-verbal de custodie se repartizează astfel: agentului constatator - un exemplar, custodelui - un exemplar și destinatarului sau persoanei care a însoțit ori a efectuat transportul - un exemplar. 

   CAPITOLUL IV
  Controlul depozitelor de materiale lemnoase
și instalațiilor de transformat lemn rotund


   Art. 15. - Se interzice primirea, depozitarea, prelucrarea sau comercializarea materialelor lemnoase de către deținătorii depozitelor, ai altor spații destinate depozitării temporare sau ai instalațiilor de prelucrare a lemnului, dacă materialele lemnoase nu sunt însoțite de avize de însoțire ori de documentele echivalente avizului de însoțire stabilite în prezentele norme, după caz.

 

   Art. 16. - (1) Deținătorii depozitelor de materiale lemnoase, ai altor spații destinate depozitării temporare, precum și deținătorii instalațiilor de transformat lemn rotund au următoarele obligații:

   a) să permită controlul activităților reglementate în prezentele norme și să prezinte organelor de control documentele solicitate;

   b) să țină situația gestionară în conformitate cu normele SUMAL;

   c) să dețină un singur registru de intrări-ieșiri material lemnos pe fiecare depozit/instalație de transformat lemn rotund/spațiu destinat depozitării temporare și să îl completeze la zi; în cazul în care într-un depozit se află mai multe instalații de transformat lemn rotund, registrul se ține pe depozit;

   d) să împrejmuiască incintele punctelor de lucru, ale depozitelor de materiale lemnoase și ale celorlalte perimetre pe care le dețin și pe care le folosesc în procesul tehnologic.

   (2) Operatorii economici cu care exportatorii sau reprezentanții acestora au încheiat contracte de prestări de servicii privind depozitarea, manipularea și expedierea materialelor lemnoase au obligațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c), precum și obligația de a deține și de a pune la dispoziție organelor de control documentele specifice cu caracter tehnico-operativ care să permită calcularea stocurilor scriptice de materiale lemnoase.

   (3) În situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) și (2), agentul constatator procedează la aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare, înștiințează organul care a autorizat funcționarea instalației, după caz, precum și alte instituții publice, corespunzător competențelor legale, pentru a lua măsurile ce se impun.

 

   Art. 17. - (1) Registrul de intrări-ieșiri material lemnos este document cu regim special, are paginile numerotate, iar tipărirea și distribuirea în condițiile legii a formularelor se asigură de Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.

   (2) În cazul în care s-a produs pierderea, furtul sau distrugerea registrului de intrări-ieșiri material lemnos, se va urma procedura prevăzută la art. 8 alin. (5).

   (3) Modelul și conținutul formularului de registru de intrări-ieșiri material lemnos sunt prevăzute în anexa nr. 7.

 

   Art. 18. - (1) Valorificarea materialelor lemnoase confiscate și a pomilor de Crăciun confiscați, precum și alocarea cotelor aferente agenților constatatori și a cheltuielilor transportatorului se realizează potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

   (2) Sumele obținute din vânzarea materialelor lemnoase confiscate vor fi virate în termen de 5 zile la bugetul de stat, după deducerea cheltuielilor efectuate pentru valorificare, a cotelor aferente agenților constatatori și a cheltuielilor transportatorului, conform prevederilor legale în vigoare.

   (3) În cazul materialelor lemnoase față de care ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române și Poliției de Frontieră Române au dispus măsura confiscării, valorificarea acestora se execută de către ocoalele silvice care au primit bunurile în custodie sau pe a căror rază teritorială își are sediul ori domiciliul custodele, altul decât ocolul silvic.

   (4) În acest sens, organele din care fac parte agenții constatatori prevăzuți la alin. (3) comunică ocolului silvic competent teritorial un exemplar al procesului-verbal de constatare a contravenției silvice, rămas definitiv, pentru îndeplinirea procedurilor de valorificare.

   (5) În cazul în care printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă se dispune returnarea contravalorii materialului lemnos confiscat și valorificat către persoana în favoarea căreia a fost dată hotărârea judecătorească, aceasta se face la prețul de valorificare, dacă hotărârea judecătorească nu dispune altfel.

 

   Art. 19. - (1) Materialele lemnoase găsite de către agenții constatatori fără a fi posibilă identificarea deținătorului acestora sau nerevendicate pe bază de documente de către deținător în termen de 24 de ore de la notificare sunt materiale lemnoase abandonate și ele se valorifică potrivit procedurii prevăzute la art. 18.

   (2) Agentul constatator are obligația să notifice primăriei pe raza căreia a identificat materialele lemnoase abandonate, în vederea stabilirii deținătorilor de drept ale acestora.

   (3) Pentru însoțirea transportului materialelor lemnoase prevăzute la alin. (1) până la locul de predare în custodie în vederea valorificării, agenții constatatori din categoriile prevăzute la art. 5 lit. b) sau c) din hotărâre vor emite avize de însoțire conform prevederilor prezentelor norme.

 

  Art. 20. - (1) Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură realizarea și funcționarea SUMAL.

   (2) Utilizarea sistemului SUMAL este obligatorie pentru:

   a) ocoalele silvice;

   b) operatorii economici care exploatează, prelucrează, depozitează sau comercializează materiale lemnoase.

   (3) Softul SUMAL se pune la dispoziție în mod gratuit utilizatorilor prevăzuți la alin. (2) de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

   (4) Actele de punere în valoare, autorizațiile de exploatare și actele de reprimire a partizilor se generează în sistemul SUMAL.

   (5) Masa lemnoasă și materialele lemnoase care nu sunt înregistrate și pentru care nu se introduc documente în sistemul SUMAL sunt considerate fără proveniență legală.

   (6) Partizile autorizate anterior intrării în vigoare a prezentelor norme și nereprimite până la data intrării în vigoare a acestora se introduc în SUMAL.

   (7) Funcționarea SUMAL este asigurată de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

   (8) Organizarea și funcționarea SUMAL și obligațiile operatorilor economici se stabilesc conform metodologiei care se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

 

A se vedea Metodologie din 15/09/2008

 

 

   CAPITOLUL V
  Dispoziții finale 

   Art. 21. - Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentele norme.

    Anexele nr. 1-4 și nr. 6 sunt reproduse în facsimil. 

ANEXA Nr. 1
la norme

   

Seria                                                                           REGIM SPECIAL - Exemplarul 1; (2); (3)

   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

 

   ┌────┐                                    AVIZ DE ÎNSOȚIRE PRIMAR Nr. .........

   │ LS │                                            (Materiale lemnoase)

   └────┘                                    Data emiterii ......./......./.......

 

1. Expeditor ......................................            4. Destinatar .........................................

   ................................................               ....................................................

   Nr. reg. com./CNP ..............................               Nr. reg. com./CNP ..................................

   Sediul/Domiciliul (Loc., str., nr., jud.) ......               Sediul/Domiciliul (Loc., str., nr., jud.) ..........

   ................................................               ....................................................

2. Punct de încărcare .............................            5. Punct de descărcare: ...............................

   (denumire locație)                                             (denumire, locație)

   ................................................            6. Fiecare piesă a fost însemnată cu dispozitivul

3. Doc. proveniență ...............................               dreptunghiular, indicativ ..........................

(APV nr./an/ocol silvic; Nr. Aviz de însoțire; Registru        7. Transport întrerupt din cauza ......................

intrare-ieșire material lemnos - poziție:                         ....................................................

Document intracomunitar; Factura externă; DVI)                    Perioada întreruperii ..............................

                                                                  Viza ...............................................

8.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                    SPECIFICAȚIA                                                    │

├────┬────┬───────────────────┬───────┬─────────┬─────┬────┬────┬───────────────────────┬───────┬──────────────┬─────┤

│Nr. │Nr. │                   │Lungime│Diametrul│Volum│Nr. │Nr. │                       │Lungime│  Diametrul   │Volum│

│crt.│buc.│ Sortiment/Specia  │       │la mijloc│     │crt.│buc.│   Sortiment/Specia    │       │  la mijloc   │     │

│    │    │                   │  (m)  │  (cm)   │(m3) │    │    │                       │  (m)  │     (cm)     │(m3) │

├────┼────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼───────────────────────┼───────┼──────────────┼─────┤

│(0) │(1) │        (2)        │  (3)  │   (4)   │ (5) │(0) │(1) │          (2)          │  (3)  │     (4)      │ (5) │

├────┼────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼───────────────────────┼───────┼──────────────┼─────┤

├────┼────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼───────────────────────┼───────┼──────────────┼─────┤

├────┼────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼───────────────────────┼───────┼──────────────┼─────┤

├────┼────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼───────────────────────┼───────┼──────────────┼─────┤

├────┼────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼───────────────────────┼───────┼──────────────┼─────┤

├────┼────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼───────────────────────┼───────┼──────────────┼─────┤

├────┼────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼───────────────────────┼───────┼──────────────┼─────┤

├────┼────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼───────────────────────┼───────┼──────────────┼─────┤

├────┼────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼───────────────────────┼───────┼──────────────┼─────┤

├────┼────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼───────────────────────┼───────┼──────────────┼─────┤

├────┼────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼───────────────────────┼───────┼──────────────┼─────┤

├────┼────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼───────────────────────┼───────┼──────────────┼─────┤

├────┼────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼───────────────────────┼───────┼──────────────┼─────┤

├────┼────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┴────┴───────────────────────┴───────┼──────────────┼─────┤

│    │    │                   │       │         │     │Total pe grupe de specii                 │Rășinoase:    │     │

├────┼────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────┤                                         ├──────────────┼─────┤

│    │    │                   │       │         │     │                                         │Fag           │     │

├────┼────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────┤                                         ├──────────────┼─────┤

│    │    │                   │       │         │     │                                         │Qverc         │     │

├────┼────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────┤                                         ├──────────────┼─────┤

│    │    │                   │       │         │     │                                         │Fr, Pa, Ci, Nu│     │

├────┼────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────┤                                         ├──────────────┼─────┤

│    │    │                   │       │         │     │                                         │DM            │     │

├────┼────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────┤                                         ├──────────────┼─────┤

│    │    │                   │       │         │     │                                         │DT            │     │

├────┼────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────────────────────────────────────┴──────────────┼─────┤

│    │    │                   │       │         │     │Total general                                           │     │

├────┼────┼───────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│    │    │                   │       │         │     │Procentul lemnului de lucru: %                          │     │

├────┴────┴───────────────────┴───────┴─────────┼─────┴────────────────────────────────────────────────────────┴─────┤

│Data și ora plecării transportului:            │Data și ora sosirii transportului:                                  │

│                                               │                                                                    │

├─────────────────────────────┬─────────────────┴───────────────────────────────────────┬────────────────────────────┤

│9. Emitent:                  │Date privind expediția:                                  │Vize control circulație:    │

│.............................│(Numele, prenumele și semnătura persoanei care expediază)│............................│

│                             │.........................................................│                            │

│Numele și prenumele persoanei│Mijlocul de transport .................... nr. ..........│............................│

│abilitate:                   │                                                         │                            │

│.............................│Date identificare permis vamal ..........................│............................│

  │Semnătura:                   │                                                         │                            │

│.............................│.........................................................│............................│

│                             │                                                         │                            │

└─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

 

    Instrucțiuni de completare:

    Rubricile 1 și 4: denumirea și forma juridică în cazul persoanelor juridice sau numele și prenumele în cazul persoanelor fizice;

    Rubricile 2 și 5 se completează numai dacă locația punctului de încărcare/descărcare diferă de locația expeditorului/destinatarului:

    Rubrica 6: se completează numai în cazul transportului de la locul de recoltare, pe materialul lemnos cu dimensiunea minimă a secțiunii transversale >= 8 cm;

    Rubrica 8: Col. (1) - numărul total al pieselor din același sortiment și cu aceleași caracteristici dimensionale:

    Col. (5) - volumul total, cu două zecimale, corespunzător numărului total al pieselor din același sortiment și cu aceleași caracteristici dimensionale:

    Toate rubricile se completează obligatoriu sau se barează după caz.

    Rubrica 9: Persoana juridică din cadrul căreia face parte persoana abilitată să emită avize de însoțire; 

ANEXA Nr. 2
la norme

   

Seria                                                                          REGIM SPECIAL - Exemplarul 1; (2); (3)

   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

 

   ┌────┐                                    AVIZ DE ÎNSOȚIRE SECUNDAR Nr. .......

   │ LS │                                                (Cherestele)

   └────┘                                    Data emiterii ......./......./.......

 

1. Expeditor ......................................            4. Destinatar .........................................

   ................................................               ....................................................

   Nr. reg. com./B.I./C.I. ........................               Nr. reg. com./B.I./C.I. ............................

   Sediul/Domiciliul (Loc., str., nr., jud.) ......               Sediul/Domiciliul (Loc., str., nr., jud.) ..........

   ................................................               ....................................................

2. Punct de încărcare .............................            5. Punct de descărcare: ...............................

   (denumire locație)                                             (denumire, adresa)

   RP serie și nr. filă ...........................

3. Document de proveniență ........................            6. Mențiuni:

   (Factura/factura externă/DVI)                                  Transport întrerupt din cauza ......................

                                                                  ....................................................

                                                                  Perioada întreruperii ..............................

                                                                  Viza ...............................................

7.

┌───────────┬────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│ Nr. crt.  │        Sortiment/Specia        │     U.M.     │       Cantitatea        │          Observații          │

├───────────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤

├───────────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤

├───────────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤

├───────────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤

├───────────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤

├───────────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤

├───────────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────────┤

│           │             Total              │              │                         │                              │

└───────────┴────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────────┘

 

8.                                                   SPECIFICAȚIA

 

┌────────┬────────────────┬──────────────────┬───────────┬────────┬────────────────┬──────────────────┬──────────────┐

│Nr. crt.│Sortiment/Specia│Nr. colete/Nr. buc│   Volum   │Nr. crt.│Sortiment/Specia│Nr. colete/Nr. buc│    Volum     │

│        │                │                  │   (m3)    │        │                │                  │     (m3)     │

├────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

├────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

├────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

├────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

├────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

├────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

├────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

├────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

├────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

├────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

├────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

├────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

├────────┼────────────────┼──────────────────┼───────────┼────────┼────────────────┼──────────────────┼──────────────┤

│        │     Total      │                  │           │        │                │                  │              │

├────────┴────────────────┴──────────────────┴───────────┴────────┴────────────────┴──────────────────┴──────────────┤

│Data și ora plecării transportului:                      Data și ora sosirii transportului:                         │

│                                                                                                                    │

├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤

│9. Emitent:                             │Date privind expediția:               │Vize control circulație:            │

│........................................│......................................│....................................│

│Numele și prenumele persoanei abilitate:│(Numele, prenumele și semnătura       │....................................│

│........................................│persoanei care expediază)             │....................................│

│........................................│Mijlocul de transport ................│....................................│

│                                        │nr. ..................................│....................................│

│               Semnătura:               │Date identificare permis vamal .......│....................................│

  │........................................│......................................│....................................│

└────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

 

    Instrucțiuni de completare:

    Rubricile 1 și 4: denumirea și forma juridică în cazul persoanelor juridice sau numele și prenumele în cazul persoanelor fizice;

    Rubricile 2 și 5 se completează numai dacă locul punctului de încărcare/descărcare diferă de locul expeditorului/destinatarului;

    RU - registru de poartă, numai la expedieri din depozite; DVI - declarație vamală de import.

    Rubrica 7: Cuprinde centralizarea pe grupe de specii a datelor din specificație.

    Rubrica 9: Persoana juridică din cadrul căreia face parte persoana abilitată să emită avize de însoțire;

    Toate rubricile se completează obligatoriu sau se barează după caz. 

ANEXA Nr. 3
la norme

   

Seria                                                                         REGIM SPECIAL - Exemplarul 1; (2); (3)

   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

 

   ┌────┐                                    AVIZ DE ÎNSOȚIRE PRIMAR Nr. .........

   │ LS │                                            (Materiale lemnoase)

   └────┘                            Data emiterii ... 01 ..../.... 01 ...../... 2008 ...

 

1. Expeditor ......................................            4. Destinatar .........................................

   ................................................               ....................................................

   Nr. reg. com./CNP ..............................               Nr. reg. com./CNP ..................................

   Sediul/Domiciliul (Loc., str., nr., jud.) ......               Sediul/Domiciliul (Loc., str., nr., jud.) ..........

   ................................................               ....................................................

2. Punct de încărcare .............................            5. Punct de descărcare: ...............................

   (denumire, locație)                                            (denumire, locație)

   ................................................            6. Fiecare piesă a fost însemnată cu dispozitivul

3. Doc. proveniență ...............................               dreptunghiular, indicativ ..........................

(APV nr./an/ocol silvic; Nr. Aviz de însoțire; Registru        7. Transport întrerupt din cauza ......................

intrare-ieșire material lemnos - poziție:                         ....................................................

Document intracomunitar; Factura externă; DVI)                    Perioada întreruperii ..............................

                                                                  Viza ...............................................

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                                                    SPECIFICAȚIA                                                    │

├────┬────┬──────────────────┬───────┬─────────┬─────┬────┬────┬───────────────────────┬───────┬──────────────┬──────┤

│Nr. │Nr. │                  │Lungime│Diametrul│Volum│Nr. │Nr. │                       │Lungime│  Diametrul   │Volum │

│crt.│buc.│ Sortiment/Specia │       │la mijloc│     │crt.│buc.│   Sortiment/Specia    │       │  la mijloc   │      │

│    │    │                  │  (m)  │  (cm)   │(m3) │    │    │                       │  (m)  │     (cm)     │(m3)  │

├────┼────┼──────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼───────────────────────┼───────┼──────────────┼──────┤

│(0) │(1) │       (2)        │  (3)  │   (4)   │ (5) │(0) │(1) │          (2)          │  (3)  │     (4)      │ (5)  │

├────┼────┼──────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼───────────────────────┼───────┼──────────────┼──────┤

│  1 │ 1  │        Mo        │   8   │   36    │0,814│    │    │                       │       │              │      │

├────┼────┼──────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼───────────────────────┼───────┼──────────────┼──────┤

│  2 │ 2  │        Mo        │   8   │   24    │0,724│    │    │                       │       │              │      │

├────┼────┼──────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼───────────────────────┼───────┼──────────────┼──────┤

│  3 │ 1  │        Mo        │   8   │   44    │1,216│    │    │                       │       │              │      │

├────┼────┼──────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼───────────────────────┼───────┼──────────────┼──────┤

│  4 │ 1  │        Fa        │   8   │   38    │0,907│    │    │                       │       │              │      │

├────┼────┼──────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼───────────────────────┼───────┼──────────────┼──────┤

│  5 │ 1  │        Fa        │   8   │   30    │0,565│    │    │                       │       │              │      │

├────┼────┼──────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼───────────────────────┼───────┼──────────────┼──────┤

│  6 │ 1  │        Fa        │   8   │   40    │1,005│    │    │                       │       │              │      │

├────┼────┼──────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼───────────────────────┼───────┼──────────────┼──────┤

│  7 │ 1  │        Mo        │   8   │   42    │1,108│    │    │                       │       │              │      │

├────┼────┼──────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼───────────────────────┼───────┼──────────────┼──────┤

│  8 │ 1  │        Mo        │   8   │   48    │1,448│    │    │                       │       │              │      │

├────┼────┼──────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼───────────────────────┼───────┼──────────────┼──────┤

│  9 │ 1  │        Fr        │   8   │   34    │0,726│    │    │                       │       │              │      │

├────┼────┼──────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼───────────────────────┼───────┼──────────────┼──────┤

│ 10 │ 1  │        Mo        │   8   │   52    │1,699│    │    │                       │       │              │      │

├────┼────┼──────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼───────────────────────┼───────┼──────────────┼──────┤

│ 11 │ 1  │        Fr        │   8   │   30    │0,565│    │    │                       │       │              │      │

├────┼────┼──────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼───────────────────────┼───────┼──────────────┼──────┤

│ 12 │ 1  │        Fa        │   8   │   46    │1,329│    │    │                       │       │              │      │

├────┼────┼──────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼───────────────────────┼───────┼──────────────┼──────┤

│ 13 │ 1  │        Fa        │   8   │   50    │1,571│    │    │                       │       │              │      │

├────┼────┼──────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼───────────────────────┼───────┼──────────────┼──────┤

│ 14 │ 1  │        Br        │   8   │   50    │1,571│    │    │                       │       │              │      │

├────┼────┼──────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼───────────────────────┼───────┼──────────────┼──────┤

├────┼────┼──────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┼────┼───────────────────────┼───────┼──────────────┼──────┤

├────┼────┼──────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────┴────┴───────────────────────┴───────┼──────────────┼──────┤

│    │    │                  │       │         │     │Total pe grupe de specii                 │Rășinoase:    │8,580 │

├────┼────┼──────────────────┼───────┼─────────┼─────┤                                         ├──────────────┼──────┤

│    │    │                  │       │         │     │                                         │Fag           │5,377 │

├────┼────┼──────────────────┼───────┼─────────┼─────┤                                         ├──────────────┼──────┤

│    │    │                  │       │         │     │                                         │Qverc         │      │

├────┼────┼──────────────────┼───────┼─────────┼─────┤                                         ├──────────────┼──────┤

│    │    │                  │       │         │     │                                         │Fr, Pa, Ci, Nu│1,291 │

├────┼────┼──────────────────┼───────┼─────────┼─────┤                                         ├──────────────┼──────┤

│    │    │                  │       │         │     │                                         │DM            │      │

├────┼────┼──────────────────┼───────┼─────────┼─────┤                                         ├──────────────┼──────┤

│    │    │                  │       │         │     │                                         │DT            │      │

├────┼────┼──────────────────┼───────┼─────────┼─────┼─────────────────────────────────────────┴──────────────┼──────┤

│    │    │                  │       │         │     │Total general                                           │15,248│

├────┼────┼──────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────┼──────┤

│    │    │                  │       │         │     │Procentul lemnului de lucru: %                          │  68  │

├────┴────┴──────────────────┴───────┴─────────┼─────┴────────────────────────────────────────────────────────┴──────┤

│Data și ora plecării transportului:           │Data și ora sosirii transportului:                                   │

│01.01.2008; ora 1010                          │                                                                     │

├────────────────────────────┬─────────────────┴───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤

│9. Emitent:                 │Date privind expediția:                                  │Vize control circulație:     │

│............................│(Numele, prenumele și semnătura persoanei care expediază)│.............................│

│                            │.........................................................│                             │

│Numele și prenumele         │Mijlocul de transport ..... auto .... nr. ... B-01-xxx ..│.............................│

  │persoanei abilitate:        │                                                         │                             │

│............................│Date identificare permis vamal ..........................│.............................│

│Semnătura:                  │                                                         │                             │

│............................│.........................................................│.............................│

└────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

 

    Instrucțiuni de completare:

    Rubricile 1 și 4: denumirea și forma juridică în cazul persoanelor juridice sau numele și prenumele în cazul persoanelor fizice;

    Rubricile 2 și 5 se completează numai dacă locația punctului de încărcare/descărcare diferă de locația expeditorului/destinatarului;

    Rubrica 6: se completează numai în cazul transportului de la locul de recoltare, pe materialul lemnos cu dimensiunea minimă a secțiunii transversale >= 8 cm;

    Rubrica 8: Col. (1) - numărul total al pieselor din același sortiment și cu aceleași caracteristici dimensionale;

    Col. (5) - volumul total, cu două zecimale, corespunzător numărului total al pieselor din același sortiment și cu aceleași caracteristici dimensionale;

    Toate rubricile se completează obligatoriu sau se barează după caz.

    Rubrica 9: Persoana juridică din cadrul căreia face parte persoana abilitată să emită avize de însoțire; 

ANEXA Nr. 4
la norme

   

Seria                                                                           REGIM SPECIAL - Exemplarul 1; (2); (3)

   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐

   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

 

   ┌────┐                                   AVIZ DE ÎNSOȚIRE SECUNDAR Nr. .........

   │ LS │                                                (Cherestele)

   └────┘                                    Data emiterii ......./......./.......

 

1. Expeditor .........................................     4. Destinatar .............................................

   ...................................................        ........................................................

   Nr. reg. com./B.I./C.I. ...........................        Nr. reg. com./B.I./C.I. ................................

   Sediul/Domiciliul (Loc., str., nr., jud.) .........        Sediul/Domiciliul (Loc., str., nr., jud.) ..............

   ...................................................        ........................................................

2. Punct de încărcare ................................     5. Punct de descărcare: ...................................

   (denumire, adresa)                                         (denumire, adresa)

   RU serie și nr. filă ..............................

3. Document de proveniență ...........................     6. Mențiuni:

   (Factura/factura externă/DVI/DVI + Licența FLEGT)          Transport întrerupt din cauza ..........................

                                                              ........................................................

                                                              Perioada întreruperii ..................................

                                                              Viza ...................................................

7.

┌────────┬───────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┐

│Nr. crt.│             Sortiment/Specia              │  U.M.  │     Cantitatea      │           Observații           │

├────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤

│   1    │            Cherestea rășinoase            │   m3   │         48          │          Pachetizată           │

├────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤

│   2    │               Cherestea fag               │   m3   │         33          │          Pachetizată           │

├────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤

│   3    │            Cherestea rășinoase            │   m3   │         12          │              Vrac              │

├────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤

│   4    │               Cherestea fag               │   m3   │          6          │              Vrac              │

├────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤

│   5    │             Cherestea stejar              │   m3   │         10          │              Vrac              │

├────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤

│   6    │             Cherestea diverse             │   m3   │         20          │              Vrac              │

├────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤

├────────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤

│        │                   Total                   │        │         129         │                                │

└────────┴───────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┘

  

                                                    SPECIFICAȚIA:

  

┌─────────┬───────────────────┬───────────────┬────────────┬────────┬───────────────────┬───────────────┬────────────┐

│Nr. crt. │  Specia/Denumire  │  Nr. colete/  │ Volum (m3) │Nr. crt.│  Specia/Denumire  │  Nr. colete/  │ Volum (m3) │

│         │                   │   Nr. buc.    │            │        │                   │   Nr. buc.    │            │

├─────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┤

│   Ex.   │a. Cherestea rășin.│               │      48    │        │                   │               │            │

├─────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┤

│    1    │       Putna       │        5      │      20    │        │                   │               │            │

├─────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┤

│    2    │      Morali       │        4      │      16    │        │                   │               │            │

├─────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┤

│    3    │       Siria       │        3      │      12    │        │                   │               │            │

├─────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┤

│4 .......│       etc.        │               │            │        │                   │               │            │

├─────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┤

│         │ b. Cherestea fag  │               │      33    │        │                   │               │            │

├─────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┤

│    1    │        TAL        │        6      │      12    │        │                   │               │            │

├─────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┤

│    2    │        TAS        │        8      │       9    │        │                   │               │            │

├─────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┤

│    3    │       TASS        │       12      │      12    │        │                   │               │            │

├─────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┤

│4 .......│       etc.        │               │            │        │                   │               │            │

├─────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┤

│         │ c. Cherestea vrac │               │      48    │        │                   │               │            │

├─────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┤

│    1    │     rășinoase     │      400      │      12    │        │                   │               │            │

├─────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┤

│    2    │        fag        │      200      │       6    │        │                   │               │            │

├─────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┤

│    3    │      stejar       │      200      │      10    │        │                   │               │            │

├─────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┤

│    4    │   Diverse tari    │      200      │      10    │        │                   │               │            │

├─────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┤

│    5    │    Diverse moi    │      200      │      10    │        │                   │               │            │

├─────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────┤

│         │       Total       │               │     129    │        │                   │               │            │

├─────────┴───────────────────┴───────────────┴────────────┴────────┴───────────────────┴───────────────┴────────────┤

│Data și ora plecării transportului:                                 Data și ora sosirii transportului:              │

├─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤

│8. Emitent:                          │Date privind expediția:                │Vize control circulație:              │

│.....................................│...................................... │......................................│

│Numele și prenumele persoanei        │(Numele, prenumele și semnătura        │......................................│

│abilitate:                           │persoanei care expediază)              │......................................│

│.....................................│Mijlocul de transport ................ │......................................│

│.....................................│nr. .................................. │......................................│

│                                     │                                       │......................................│

│Semnătura:                           │Date identificare permis vamal         │......................................│

  │.....................................│...................................... │......................................│

│                                     │...................................... │......................................│

└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

 

    Instrucțiuni de completare:

    Rubricile 1 și 4: denumirea și forma juridică în cazul persoanelor juridice sau numele și prenumele în cazul persoanelor fizice;

    Rubricile 2 și 5 se completează numai dacă locul punctului de încărcare/descărcare diferă de locul expeditorului/destinatarului;

    RU - registru unic, numai la expedieri din depozite: DVI - declarație vamală de import. Licența FLEGT se completează numai la importuri din țări partenere.

    Rubrica 7: Cuprinde centralizarea pe grupe de specii a datelor din specificație.

    Rubrica 8: Persoana juridică din cadrul căreia face parte persoana abilitată să emită avize de însoțire. 

ANEXA Nr. 5
la norme 

    ACHIZITOR: S.C. ..................

    Nr. reg. com ..............................

    Sediul (loc., str., nr., jud.) ............................... 

    BORDEROU DE ACHIZIȚIE MATERIAL LEMNOS

   

┌────┬────────────────────┬────────────────┬────────────────────┬─────────────┬───────────────────────┬───────────────┬─────────────┬─────────┐

│    │                    │                │                    │             │                       │Data achiziției│             │         │

│    │                    │                │                    │             │                       ├───────────────┤             │         │

│    │                    │                │                    │             │                       │     Ziua      │  Numele și  │         │

│Nr. │Numele și prenumele │      CNP       │Punctul de încărcare│ Cantitatea  │Document de proveniență├───────────────┤  prenumele  │Semnătura│

│crt.│persoanei vânzătoare│                │(Denumirea locației)│achiziționată│ Nr. și seria avizului │     Luna      │  persoanei  │         │

│    │                    │                │                    │    (m3)     │      de însoțire      ├───────────────┤   fizice    │         │

│    │                    │                │                    │             │                       │     Anul      │             │         │

├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────┼───────────┬───────────┼───────────────┼─────────────┼─────────┤

├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼─────────────┼─────────┤

├────┼────────────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────────┼─────────────┼─────────┤

└────┴────────────────────┴────────────────┴────────────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────────┴─────────────┴─────────┘

               Numele și prenumele, CNP,

            semnătura persoanei achizitoare

.......................................................

 

 

ANEXA Nr. 6
la norme 

   

  

ANEXA Nr. 7
la norme 

    REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a intrărilor-ieșirilor de materiale lemnoase

   

┌────┬────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────┬────────────────┐

│Nr. │Nr. mijlocului de transport/│                    │                   │                         │                │

│crt.│Numele și CNP proprietarului│Data și ora intrării│Data și ora ieșirii│Nr. aviz de însoțire/data│Volum/sortimente│

│    │  mijlocului de transport   │                    │                   │                         │                │

├────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┤

├────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┤

├────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┤

├────┼────────────────────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┼────────────────┤

└────┴────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┴────────────────┘

 

 sus ñ

 

 inapoi la hotarari guvern Û