OUG 135 2008

Emergency Ordnance 135/2008 - Noterlass 135/2008

keylinks: Contractul de mandat, remunerație lunară

Ordonanță de urgență nr. 135 din 22/10/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 728 din 28/10/2008, Intrare in vigoare: 28.10.2008

 

    Luând în considerare discrepanțele majore existente între salariile personalului din conducerea operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat și salariile celorlalte categorii de personal din sectorul bugetar,

    în vederea creșterii gradului de transparență a utilizării fondurilor publice, se impune stabilirea unor limite maxime pentru nivelul indemnizațiilor personalului din conducerea operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat.

    În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

 

   Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, se modifică și se completează după cum urmează:

   1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(2) Contractul de mandat este acordul de voință încheiat între operatorul economic, reprezentat de consiliul de administrație, și directorul general/directorul operatorului economic, care are ca obiect îndeplinirea unor obiective și criterii de performanță aprobate de către acționari, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau majoritar, respectiv de către conducerea ministerelor, autorităților publice centrale sau locale în subordinea, coordonarea sau autoritatea cărora se află, în cazul regiilor autonome."

   2. După articolul 3 se introduc două noi articole, articolele 31 și 32, cu următorul cuprins:

    "Art. 31. - (1) Directorul general/directorul beneficiază de o remunerație lunară acordată prin contractul de mandat, compusă din:

    a) o sumă fixă egală cu indemnizația lunară acordată prin lege pentru funcția de subsecretar de stat;

    b) o sumă acordată în funcție de importanța activității, responsabilitatea funcției și nivelul subvențiilor, transferurilor, inclusiv al celor de capital, rambursărilor de credite acordate, aprobată prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor, autorităților publice centrale, sau, după caz, prin hotărâri ale autorităților publice locale.

    (2) Directorul general/directorul beneficiază prin contractul de mandat de concediu de odihnă anual și indemnizația aferentă, diurnă și cheltuieli de delegare în interesul serviciului, concediu medical conform legii și zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice, căsătorie, nașterea unui copil sau în caz de deces al unui membru de familie, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă aplicabil unității respective.

    Art. 32. - (1) Remunerația lunară a directorului general/directorului stabilită prin contractul de mandat în condițiile art. 31 alin. (1) este unica formă de recompensare în bani a activității depuse de persoana respectivă.

    (2) Directorului general/directorului nu i se pot acorda prin contractul de mandat alte beneficii, de orice formă, în afara celor prevăzute la art. 31 alin. (2)."

   3. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

    "(11) În cazul îndeplinirii pe perioada cumulată de la începutul anului a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat, la sfârșitul anului sumele reținute conform alin. (1) se restituie directorului general/directorului."

   4. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

    "(3) Premiul anual prevăzut la alin. (2) nu se acordă în situația în care la sfârșitul exercițiului financiar anual operatorul economic înregistrează pierdere."

 

   Art. II. - Hotărârea Guvernului și hotărârile autorităților publice locale prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008, cu modificările și completările aduse prin prezentul act normativ, se adoptă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

 

   Art. III. - (1) Contractele de mandat se modifică în mod corespunzător, astfel încât să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2009.

   (2) Contractele încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență își păstrează valabilitatea până la data modificării acestora, dar nu mai mult de 31 decembrie 2008.

 

   Art. IV. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordonante de urgenta Û