OUG 79 2008

Emergency Ordnance 79/2008 - Noterlass 79/2008

modificata prin OUG 135/2008 Intrare in vigoare: 28/10/2008

keylinks: se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001

Ordonanță de urgență nr. 79 din 18/06/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 465 din 23/06/2008, Intrare in vigoare: 23.06.2008

 

 Având în vedere că actualul cadru legal a creat premisele funcționării în paralel a două sisteme de conducere a operatorilor economici, primul aplicabil societăților comerciale, în general, instituit de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia administrarea executivă este delegată directorilor care își exercită atribuțiile în temeiul unui contract de mandat, iar cel de-al doilea incident regiilor autonome, societăților și companiilor naționale, precum și societăților la care statul sau o autoritate administrativă este acționar majoritar, instituit de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, conform căruia atribuțiile de conducere sunt exercitate de conducători în baza unui contract de performanță, anexă la contractul individual de muncă,

    ținând cont de faptul că existența unui regim diferențiat pentru o anumită categorie de operatori economici nu se justifică, fiind, dimpotrivă, de natură a crea disfuncționalități în derularea activității societăților cu capital integral sau majoritar de stat,

    luând în considerare specificul anumitor categorii de societăți comerciale,

    în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,


 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.


 

   Art. 1. - Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică regiilor autonome, societăților și companiilor naționale și societăților comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau majoritar, precum și filialelor acestora, denumite în continuare operatori economici.

 

   Art. 2. - (1) Directorii generali/directorii asigură conducerea operatorilor economici prevăzuți la art. 1, în baza unui contract de mandat încheiat în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei ordonanțe de urgență.

   (2) Contractul de mandat este acordul de voință încheiat între operatorul economic, reprezentat de consiliul de administrație, și directorul general/directorul operatorului economic, care are ca obiect îndeplinirea unor obiective și criterii de performanță aprobate de acționari.

   (3) La nivelul operatorului economic, în contractul de mandat, alături de criteriile de performanță specifice, se prevăd în mod obligatoriu obiective cuantificate privind reducerea creanțelor și plăților restante, a pierderilor, a cheltuielii la 1.000 lei venituri, precum și creșterea productivității muncii, calculată potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

 

   Art. 3. - Criteriile și obiectivele înscrise în contractul de mandat se actualizează anual, în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli.

 

   Art. 4. - (1) Remunerația lunară a directorului general/directorului se diminuează proporțional cu gradul global de neîndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat, dar nu mai mult de 30% din nivelul acesteia.

   (2) După aprobarea situațiilor financiare anuale, conducătorului operatorului economic i se poate acorda un premiu anual de cel mult 12 remunerații brute lunare, proporțional cu gradul global de depășire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat.

 

   Art. 5. - Conducătorii ministerelor, Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, organelor administrației publice centrale sau ale administrației publice locale, după caz, precum și ai altor instituții publice care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici au următoarele obligații:

   a) să aprobe sau să supună aprobării, după caz, bugetele de venituri și cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare;

   b) să dispună măsuri pentru urmărirea lunară a execuției contractelor de mandat și pentru aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență;

   c) să aprobe acordarea premiilor anuale în limita și în condițiile prevăzute prin contractul de mandat și prin prevederile art. 4 alin. (2) din prezenta ordonanță de urgență.

 

   Art. 6. - Ministerele, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, organele administrației publice centrale sau ale administrației publice locale, după caz, prezintă spre consultare sindicatelor de ramură bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici prevăzuți la art. 1.

 

   Art. 7. - (1) Fundamentarea fondului de salarii anual, prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, se va face pe baza indicelui de creștere a câștigului salarial mediu brut lunar, care nu va putea fi mai mare de 60% din indicele de creștere a productivității muncii, calculat în unități valorice comparabile sau în unități fizice, după caz.

   (2) Suplimentar față de creșterea prevăzută la alin. (1) se va putea acorda o creștere a câștigului salarial mediu pe baza economiilor rezultate din reducerea cheltuielilor la 1.000 lei venituri, dar nu mai mult decât indicele de creștere a productivității muncii.

   (3) Indicele productivității muncii va putea fi calculat în unități fizice pentru activitatea de bază, dacă aceasta reprezintă mai mult de 50% din totalul veniturilor din activitatea de bază.

   (4) Pentru operatorii economici-filiale, a căror activitate depinde de contractele cu societatea-mamă în proporție mai mare de 60% din activitate, drepturile salariale se acordă în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), dar nu mai mult decât creșterea acordată pentru societatea-mamă.

   (5) În cazuri justificate, prin hotărâre a Guvernului, pot fi stabiliți alți indicatori specifici de fundamentare a fondului de salarii.

 

   Art. 8. - Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică societăților financiar-bancare și de asigurări, precum și societății comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A.

 

   Art. 9. - Contractele de performanță încheiate în baza dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, precum și contractele de mandat încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență încetează sau se modifică, după caz.

 

   Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 7 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

 

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordonante de urgenta Û