cambia si biletul la ordin

norma tehnica 4 2009 
Normă tehnică nr. 4 din 13/02/2009, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 114 din 25/02/2009, Intrare in vigoare: 25.02.2009

OUG 39 2008   bilet la ordin, cambie   

norma tehnica 5 2008 
Normă tehnică nr. 5 din 05/06/2008 privind cambia şi biletul la ordin, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 500 din 03/07/2008, Intrare in vigoare: 03.07.2008

 

 

 

 

 

Normă tehnică nr. 5 din 05/06/2008 privind cambia şi biletul la ordin,

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 500 din 03/07/2008, Intrare in vigoare: 03/07/2008

 

    Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările ulterioare,

    în temeiul art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin şi al art. 48 din Legea nr. 312/2004, cu modificările ulterioare,

 

    Banca Naţională a României emite prezenta normă tehnică.

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii comune cambiei şi biletului la ordin

 

   ARTICOLUL 1
 

    Instituţiile de credit acceptă în operaţiunile lor cambii şi bilete la ordin care, pentru prezentarea lor la plată prin trunchiere, trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice din prezenta normă tehnică.

 

   ARTICOLUL 2
  Calitatea hârtiei pe care se tipăreşte

 

   (1) Hârtia pe care se tipăresc cambia şi biletul la ordin trebuie să respecte următoarele specificaţii tehnice:

   a) gramaj: 95,0 g/m2 +/- 5%, conform ISO 536;

   b) grosime: minimum 105 microni, conform ISO 534;

   c) rugozitatea Bendtsen, pe ambele suprafeţe: cuprinsă între 90 şi 150 µm, conform ISO 8791-2;

   d) rezistenţa la rupere (tracţiune), conform ISO 1920-2:

    d1) pe direcţie longitudinală: minimum 70 N;

    d2) pe direcţie transversală: minimum 30 N;

   e) rezistenţa internă la rupere (sfâşiere): minimum 700 mN în ambele direcţii, conform ISO 1974;

   f) capacitatea de absorbţie a apei: 15-35 g/m2;

   g) strălucirea (gradul de alb): 80%, conform ISO 2470;

   h) opacitatea: minimum 85%, conform ISO 2471;

   i) impurităţi admise:

    i1) maximum 250 de puncte pe m2, pentru punctele cu dimensiuni de maximum 0,1 mm;

    i2) maximum 25 de puncte pe m2, pentru punctele cu dimensiuni cuprinse între 0,1 mm-0,2 mm;

   j) proprietăţi de scriere: hârtia folosită trebuie să facă posibilă scrierea cu cerneală sau pastă de pix de culoare albastră ori neagră care nu se şterge;

   k) alte condiţii: hârtia utilizată trebuie să fie netedă şi fără îndoituri.

   (2) Pentru a preveni falsificarea titlurilor de credit şi pentru prezentarea lor la plată prin trunchiere, instituţiile de credit au obligaţia să respecte pentru formularele pe care le furnizează clienţilor lor, în vederea utilizării de către aceştia, următoarele cerinţe minime de securizare:

   a) fiecărui formular de bilet la ordin sau cambie trebuie să i se atribuie de către instituţiile de credit emitente o combinaţie unică de caractere alfabetice şi numerice care reprezintă referinţa biletului la ordin sau a cambiei.

    Referinţa va fi compusă din serie şi număr, după cum urmează:

    a1 - seria va fi compusă din 7 caractere alfanumerice, respectiv:

   (i) primele 4 caractere alfabetice din codul BIC al instituţiei de credit care eliberează biletul la ordin, respectiv cambia;

   (ii) un caracter numeric care codifică tipul instrumentului, respectiv 2 pentru cambie şi 3 pentru bilet la ordin;

   (iii) două caractere alfabetice - majuscule;

    a2 - numărul biletului la ordin, respectiv numărul cambiei vor fi compuse din 7 caractere numerice.

    Între seria şi numărul cambiei, respectiv biletului la ordin va exista un spaţiu pentru delimitare.

    Gestionarea plajelor de referinţe ale biletelor la ordin şi ale cambiilor este asigurată de fiecare instituţie de credit.

    Instituţiile de credit abilitate prin lege să emită cambii şi bilete la ordin sunt singurele care au dreptul să utilizeze pentru acest tip de documente: formatul, structura, conţinutul şi sistemul de atribuire a referinţelor prevăzute în această normă tehnică;

   b) utilizarea ca suport de imprimare a unei hârtii care să încorporeze în timpul procesului de fabricare cel puţin două dintre următoarele elemente de securitate, care nu pot fi reproduse sau imitate cu rezultate satisfăcătoare folosind materiale, metode şi echipamente convenţionale şi care vor fi cunoscute de către toate instituţiile de credit emitente ori utilizatoare de bilete la ordin sau cambii: melanj de fibre de securitate, cu distribuţie aleatorie în masa hârtiei, format din 3 tipuri diferite de fibre: unele vizibile numai cu ochiul liber, unele invizibile cu ochiul liber, dar vizibile la examinarea sub "lumina" UV, ca element de securitate deschis şi semideschis; absenţa fluorescenţei în masă, la examinarea sub "lumina" UV; tratarea chimică a hârtiei pentru a asigura evidenţierea oricărei încercări de alterare a menţiunilor realizate pe aceasta ulterior completării, folosind solvenţi sau alte substanţe chimice specifice, ca elemente de securitate de tip închis;

   c) aplicarea pe suportul de imprimare a unor elemente de securitate de tip deschis sau semideschis: prin intermediul designului, incluzând următoarele elemente grafice de securitate realizate vectorial: raster personalizat mono- sau multicolor, microtext în undă, relief cu modularea grosimii de linie deformat variabil în culori spot, precum şi combinaţii ale acestora; prin folosirea la imprimarea cambiei sau a biletului la ordin a cel puţin două cerneluri de securitate cu proprietăţi speciale, din care una cu proprietăţi optic variabile, de tip iridiscent, aplicată pe versoul imprimatului sub forma unei benzi de securizare.

   (3) Niciunul dintre elementele de securitate incluse de instituţiile de credit emitente (din cele menţionate mai sus sau suplimentare) nu trebuie să afecteze în vreun fel prelucrarea prin mijloace electronice a datelor înscrise ulterior pe titlurile de credit.

   (4) Elementele de securitate de tip deschis, semideschis sau închis trebuie să fie cunoscute de toate instituţiile de credit din România unde titlurile de credit pot fi prezentate la plată.

   (5) Instituţiile de credit emitente vor urmări ca încorporarea elementelor de securitate în formularele de bilet la ordin sau cambie să nu îngreuneze citirea informaţiilor conţinute, ulterior completării lor. Nu este permisă imprimarea pe verso, cu excepţia benzii de securizare menţionate la alin. (2).

 

   ARTICOLUL 3
  Dimensiunile titlurilor de credit

 

   (1) Titlurile de credit trebuie să aibă dimensiunile următoare: lungime: 190 mm, înălţime: 100 mm.

   (2) Abaterile în plus sau în minus nu pot depăşi 1 mm.

 

   ARTICOLUL 4
  Marginile de referinţă

 

   (1) Toate dimensiunile orizontale sunt măsurate de la marginea din dreapta a titlului de credit.

   (2) Toate dimensiunile verticale sunt măsurate de la marginea de jos a titlului de credit, cunoscută sub denumirea de margine inferioară.

   (3) Este obligatorie păstrarea marginilor de referinţă, astfel încât acestea să fie utilizate la alinierea documentului în mecanismele automate.

   (4) Cambiile şi biletele la ordin vor avea 3 elemente de referinţă, denumite ancore, al căror scop este de a determina poziţionarea şi delimitarea, în cadrul suprafeţei cambiei şi biletului la ordin, a ariilor cu informaţii care pot fi citite şi prelucrate cu mijloace electronice.

    Ancorele au forma unui colţar (o linie verticală şi o linie orizontală unite în extremitatea lor).

    Aceste linii vor avea următoarele dimensiuni minime:

   a) linia verticală: 5 mm lungime, 1 mm grosime;

   b) linia orizontală: 5 mm lungime, 1 mm grosime.

    Ancorele se poziţionează pe chenarul interior central, delimitat de coloanele "Avalizat" şi "Acceptat" în cazul cambiilor şi "Văzut" în cazul biletelor la ordin. Poziţionarea ancorelor faţă de marginile de referinţă este următoarea:

   (i) colţar dreapta sus: 40 mm de la marginea din dreapta, 97 mm de la marginea inferioară;

   (ii) colţar stânga sus: 149 mm de la marginea din dreapta, 97 mm de la marginea inferioară;

   (iii) ancora centrală (în forma de "L" răsturnat): 149 mm de la marginea din dreapta, 52 mm de la marginea inferioară (în spaţiul dintre câmpurile rezervate pentru "Valoarea reprezintă" şi "Tras" în cazul cambiilor şi "Emitent" în cazul biletelor la ordin).

 

   ARTICOLUL 5
  Banda albă

 

   (1) Fiecare titlu de credit are rezervată bandă albă pe care nu se înscriu alte informaţii în afara caracterelor necesare procesării automate a acestora, care constituie linia codurilor.

   (2) Banda albă, având o lungime de maximum 110 mm, va fi amplasată în partea centrală a titlului de credit începând de la 150 mm de la marginea din dreapta a titlului de credit şi va avea înălţimea de 16 mm de la marginea inferioară a titlului de credit.

   (3) Banda albă este delimitată de restul titlului de credit printr-o linie continuă.

   (4) Banda albă nu are alte linii de demarcaţie.

 

   ARTICOLUL 6
 

    În scopul uşurării procesării cambiei şi biletului la ordin, instituţiile de credit vor putea stabili de comun acord un standard privind linia codurilor.

 

   CAPITOLUL II
  Normele specifice cambiei

 

   ARTICOLUL 7
  Desenul şi redactarea cambiei


   (1) Cambia este alcătuită în mod obligatoriu din 8 zone, ale căror amplasări, conţinut şi dimensiuni vor fi realizate în conformitate cu regulile de mai jos şi cu anexele nr. 1 şi 2.

   (2) Cele 8 zone ale cambiei au fost delimitate între ele de linii groase continue.

   (3) ZONA 1 - alocată datelor de identificare şi conţinutului cambiei - este întotdeauna amplasată în partea superioară centrală a cambiei şi cuprinde:

   a) în partea stângă sus - rubrica "Plătiţi în schimbul acestei CAMBII"; cuvântul "CAMBII" fiind tipărit cu majuscule, îngroşat, cu caractere de minimum 3 mm înălţime;

   b) rubrica "stipulată" urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată de maximum 50 mm, necesar completării menţiunilor facultative ale cambiei; urmată de rubrica "trasă în", apoi de un spaţiu marcat prin linie punctată de maximum 10 mm şi de rubrica "exemplare";

   c) sub rubrica "stipulată" va apărea rubrica "suma de" urmată de un spaţiu, care începe de la 135 mm de la marginea din dreapta şi 78 mm de la marginea de jos a cambiei, format din 13 casete închise (aşa cum apar în anexa nr. 1) de 5 mm lungime şi 5 mm înălţime fiecare, pentru înscrierea sumei cambiei; în caseta 11 se va pretipări caracterul "," îngroşat şi de 2 mm înălţime; fundalul cambiei în zona acestor casete va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual - nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%; acest spaţiu va fi urmat de rubrica "moneda";

   d) începând de la 53 mm de la marginea din dreapta şi 78 mm de la marginea de jos a cambiei, va fi delimitat cu linii continue un spaţiu format dintr-un dreptunghi de maximum 12 mm lungime şi 5 mm înălţime pentru înscrierea monedei; fundalul cambiei în zona acestui dreptunghi va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual - nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%; în locul acestui spaţiu, instituţiile de credit pot pretipări însemnul monetar aferent monedei în care vor fi emise cambiile respective;

   e) începând de la 147 mm de la marginea din dreapta şi 71 mm de la marginea de jos a cambiei, va fi amplasat un spaţiu format dintr-un dreptunghi delimitat cu linie continuă şi va avea o lungime de 106 mm şi 5 mm înălţime; acest spaţiu este destinat înscrierii sumei în litere; fundalul cambiei în zona acestui dreptunghi va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual - nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%; imediat sub acest dreptunghi, în partea stângă va apărea rubrica cu caractere italice de maximum 2 mm "(suma în litere)";

   f) începând de la 147 mm de la marginea din dreapta şi 63 mm de la marginea de jos a cambiei, va fi amplasat un spaţiu format dintr-un dreptunghi delimitat cu linie continuă şi va avea o lungime de 106 mm şi 5 mm înălţime; acest spaţiu este destinat înscrierii sumei în litere. În situaţia în care cambia este emisă în altă monedă, în conformitate cu pct. 262 din Normele-cadru nr. 6/1994 privind comerţul făcut de societăţile bancare şi celelalte societăţi de credit, cu cambii şi bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/1993, aprobată şi modificată prin Legea nr. 83/1994, iar trăgătorul dispune ca plata să fie efectuată în RON, această menţiune se va face în acest spaţiu prin includerea sintagmei "în RON" fundalul cambiei în zona acestui dreptunghi va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual - nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%;

   g) rubrica "lui/la ordinul", amplasată imediat sub spaţiul alocat înscrierii sumei în litere, va fi urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată de maximum 92 mm;

   h) rubrica "Valoarea reprezintă", amplasată sub rubrica "lui/la ordinul", va fi urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată de maximum 85 mm;

   (4) ZONA 1A este alocată pentru pretipărirea referinţei cambiei, cu caractere tip OCR-B1 de 3 mm înălţime (conform ISO 1073-2:1976); rubrica trebuie să înceapă la 89 mm de la marginea din dreapta şi 92 mm de la marginea de jos a cambiei; lungimea rubricii nu va putea depăşi 45 mm.

   (5) ZONA 2 - alocată datelor de identificare a trasului - este amplasată imediat sub zona 1 şi cuprinde următoarele rubrici şi spaţii de completat:

   a) rubrica "TRAS" ca titlu al zonei, poziţionată în partea superioară stângă a zonei, tipărită cu majuscule, îngroşat;

   b) rubrica "Cod tras", urmată pe acelaşi rând, începând de la 101 mm de la marginea din dreapta şi 45 mm de la marginea de jos a cambiei, de un spaţiu marcat printr-o linie continuă, delimitat printr-un dreptunghi de 60 mm lungime şi 5 mm înălţime. Suplimentar, acest spaţiu poate fi marcat şi prin 13 căsuţe de 4,5 mm lungime şi 5 mm înălţime fiecare, delimitate prin linii întrerupte, pentru uşurarea înscrierii.

    În acest spaţiu se înscriu datele de identificare ale emitentului, respectiv:

   1. pentru persoane juridice rezidente: codul unic de identificare fiscală al emitentului;

   2. pentru persoane juridice nerezidente: informaţia solicitată de banca emitentului la deschiderea contului curent;

   3. pentru persoanele fizice rezidente: codul numeric personal al emitentului;

   4. pentru persoane fizice nerezidente: informaţia solicitată de banca trasă la deschiderea contului curent.

    Fundalul cambiei în zona acestor casete va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual - nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%;

   c) rubrica "IBAN tras" va fi urmată de un spaţiu pentru codul IBAN marcat printr-o linie continuă, delimitat printr-un dreptunghi de 96 mm lungime şi 5 mm înălţime; dreptunghiul va începe la 137 mm de la marginea din dreapta a cambiei şi 38 mm de la marginea de jos. Fundalul cambiei în zona acestor casete va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual - nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%; acest spaţiu trebuie marcat prin 6 casete de dimensiuni egale, lungime 16 mm şi înălţime 5 mm, delimitate de câte un chenar dreptunghiular, fiecare casetă fiind divizată vertical în interior prin 3 linii întrerupte amplasate la 4 mm de marginile casetei şi unele faţă de altele. În acest caz, spaţiul lăsat liber între casete este de maximum 1 mm;

   d) rubrica "Denumire tras" va fi plasată sub "IBAN tras" şi va fi urmată de un spaţiu dreptunghiular începând de la 135 mm de la marginea din dreapta şi 37 mm de la marginea de jos a cambiei, având o lungime de 94 mm şi o înălţime de 10 mm, destinat înscrierii denumirii trasului şi având fundalul imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate cu un grad de acoperire de maximum 15% (efect vizual - nuanţa pală de roz); acest spaţiu trebuie marcat prin două rânduri a câte 18 căsuţe de 5 mm lungime şi 5 mm înălţime fiecare, delimitate prin linii întrerupte, pentru uşurarea înscrierii denumirii trăgătorului.

   (6) ZONA 3 - alocată codului IBAN al ultimului posesor al cambiei - este formată din următoarele rubrici şi spaţii de completat:

   a) rubrica "IBAN posesor", urmată de un spaţiu pentru codul IBAN marcat prin 6 casete de dimensiuni egale, lungime 16 mm şi înălţime 5 mm, delimitate de câte un chenar dreptunghiular, fiecare casetă fiind divizată vertical în interior prin 3 linii întrerupte amplasate la 4 mm de marginile casetei şi unele faţă de altele; spaţiul lăsat liber între casete este de maximum o jumătate de milimetru; prima casetă va începe de la 137 mm de la marginea din dreapta a cambiei şi 19 mm de la marginea de jos; fundalul cambiei în zona acestor casete va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual - nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%;

   b) imediat sub casetele pentru codul IBAN, centrat, va fi amplasată menţiunea "În această porţiune nu se scrie", încadrată de două săgeţi cu vârful îndreptat în jos;

   (7) ZONA 4 - alocată acceptării la plată a cambiei de către tras - este amplasată în partea dreaptă sus a cambiei şi are următoarele rubrici şi spaţii de completat:

   a) rubrica "ACCEPTAT" ca titlu al zonei, poziţionată central în partea superioară, tipărită îngroşat, cu majuscule;

   b) rubrica "de", urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată cu lungimea de maximum 30 mm, necesară completării numelui sau denumirii acceptantului;

   c) începând de la 38 mm de la marginea din dreapta şi 83 mm de la marginea de jos a cambiei, va fi amplasat un spaţiu marcat prin linie continuă, delimitat printr-un dreptunghi de 35 mm lungime şi 10 mm înălţime; imediat sub acest spaţiu va fi amplasată rubrica "Semnătura acceptantului", scrisă cu caractere italice de 2 mm înălţime; fundalul cambiei în zona acestui dreptunghi va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual - nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%.

   (8) ZONA 5 - alocată datelor privind trăgătorul - este amplasată imediat sub zona 4 şi are următoarele rubrici şi spaţii de completat:

   a) rubrica "TRĂGĂTOR" ca titlu al zonei, poziţionată central în partea superioară, tipărită îngroşat, cu majuscule;

   b) spaţiul marcat prin 3 linii punctate, fiecare de lungime maximă de 35 mm, amplasate unele sub altele, necesar completării denumirii şi adresei trăgătorului; imediat sub acest spaţiu va fi amplasată rubrica "(denumire trăgător)", scrisă cu caractere italice de 2 mm înălţime;

   c) rubrica "Cod trăgător", sub care va fi amplasat un spaţiu marcat prin linie continuă, delimitat printr-un dreptunghi de maximum 35 mm lungime şi 5 mm înălţime, spaţiu care va începe de la 38 mm de la marginea din dreapta şi 48 mm de la marginea de jos a cambiei; acest spaţiu trebuie marcat prin 13 căsuţe de 4,5 mm lungime şi 5 mm înălţime fiecare, delimitate prin linii întrerupte, pentru uşurarea înscrierii. Acest spaţiu este necesar completării codului unic de identificare fiscală sau a codului numeric personal al trăgătorului persoană fizică; fundalul cambiei în zona acestui dreptunghi va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual - nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%; semnătura olografă a emitentului nu va putea depăşi spaţiul delimitat de acest dreptunghi şi nu se va suprapune cu informaţiile privind moneda de plată;

   d) rubrica "Data emiterii", sub care va fi amplasat un spaţiu format din 8 casete semideschise de 4 mm lungime fiecare (aşa cum apar în anexa nr. 1), pentru înscrierea datei de emitere a cambiei, în formatul zi-lună-an (ZZ/LL/AAAA); aceste casete vor începe de la 38 mm de la marginea din dreapta şi 41 mm de la marginea de jos a cambiei; fundalul cambiei în zona acestor casete va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual - nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%;

   e) rubrica "Locul emiterii", sub care va fi amplasat un spaţiu marcat prin linie continuă, delimitat printr-un dreptunghi de maximum 35 mm lungime şi 5 mm înălţime, spaţiu care va începe de la 38 mm de la marginea din dreapta şi 33 mm de la marginea de jos a cambiei; acest spaţiu este necesar completării denumirii localităţii unde a fost emisă cambia; fundalul cambiei în zona acestui dreptunghi va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual - nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%;

   f) rubrica "Scadenţa", sub care va fi amplasat un spaţiu format din 8 casete semideschise de 4 mm lungime fiecare (aşa cum apar în anexa nr. 1), în formatul zi-lună-an (ZZ/LL/AAAA), pentru înscrierea datei la care va fi scadentă cambia; aceste casete vor începe de la 38 mm de la marginea din dreapta şi 26 mm de la marginea de jos a cambiei; fundalul cambiei în zona acestor casete va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual - nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%;

   g) rubrica "Locul plăţii", sub care va fi amplasat un spaţiu marcat prin linie continuă, delimitat printr-un dreptunghi de maximum 35 mm lungime şi 5 mm înălţime, spaţiu care va începe de la 38 mm de la marginea din dreapta şi 18 mm de la marginea de jos a cambiei; acest spaţiu este necesar completării denumirii localităţii unde cambia va fi plătită; fundalul cambiei în zona acestui dreptunghi va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual - nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%;

   h) începând de la 38 mm de la marginea din dreapta şi 5 mm de la marginea de jos a cambiei, va fi amplasat un spaţiu marcat prin linie continuă, delimitat printr-un dreptunghi de 35 mm lungime şi 11 mm înălţime; imediat sub acest spaţiu va fi amplasată rubrica "Semnătura trăgătorului", scrisă cu caractere italice de 2 mm înălţime; fundalul cambiei în zona acestui dreptunghi va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual - nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%.

   (9) ZONA 6 - alocată datelor privind avalizarea cambiei - este amplasată în colţul din stânga sus al cambiei şi are următoarele rubrici şi spaţii de completat:

   a) rubrica "AVALIZAT" ca titlu al zonei, poziţionată central în partea superioară, tipărită îngroşat, cu majuscule;

   b) rubrica "de", urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată cu lungimea de maximum 35 mm, necesar completării numelui sau denumirii avalistului;

   c) rubrica "pentru", urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată cu lungimea de maximum 30 mm, necesar completării numelui sau denumirii avalizatului;

   d) spaţiu marcat printr-o linie continuă de maximum 25 mm lungime, amplasat central în partea de jos a zonei, sub care va fi amplasată rubrica "Semnătura avalistului", scrisă cu caractere italice de maximum 2 mm înălţime.

   (10) ZONA 7 - alocată pentru date privind girurile - este amplasată imediat sub zona 6 şi este formată din 3 spaţii de dimensiuni egale, amplasate unele sub altele, separate de linii groase, fiecare având următoarele rubrici şi spaţii de completat:

   a) rubrica "Girat de", precedată de numărul de ordine al girului (1, 2 sau 3), urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată cu lungimea de maximum 25 mm, necesar completării numelui sau denumirii girantului;

   b) rubrica "către", urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată cu lungimea de maximum 32 mm, necesar completării numelui sau denumirii giratului;

   c) rubrica "la data", urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată cu lungimea de maximum 30 mm, necesar completării datei la care s-a efectuat girarea;

   d) spaţiu marcat printr-o linie continuă de maximum 25 mm lungime, amplasată central în partea de jos a spaţiului pentru girul respectiv, sub care va fi amplasată rubrica "Semnătură girant", scrisă cu caractere italice de maximum 2 mm înălţime.

   (11) ZONA 8 reprezintă banda albă. În această zonă, având dimensiunile precizate la art. 6, nu vor fi făcute niciun fel de menţiuni, cu excepţia celor stabilite de Banca Naţională a României, iar fundalul cambiei nu va avea în această zonă nici un fel de imprimări.

   (12) Toate liniile utilizate pentru demarcarea unor spaţii de completat în zonele 1-7 menţionate în acest articol vor fi imprimate în nuanţe de roşu, cu grad de acoperire de 50-75% (efect vizual - roz accentuat), şi nu vor depăşi grosimea de jumătate de milimetru.

   (13) Cu excepţia zonei de bandă albă şi a zonelor precizate a fi imprimate cu nuanţe slabe cu grad de acoperire de maximum 15%, fundalul cambiei va fi imprimat uniform în culoarea roşu de slabă intensitate (efect vizual - nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%.

   (14) Pentru a permite preluarea automată a datelor, spaţiile aferente sumei în cifre şi Cod tras trebuie completate numai cu informaţiile necesare, înscrierea făcându-se în casetele sau spaţiul respectiv. Casetele rămase libere după înscrierea informaţiilor vor fi lăsate necompletate, nebarate şi fără alte însemne.

 

   CAPITOLUL III
  Norme specifice biletului la ordin

 

   ARTICOLUL 8
  Desenul şi redactarea biletului la ordin

 

   (1) Faţa biletului la ordin este alcătuită în mod obligatoriu din 8 zone ale căror amplasări, conţinut şi dimensiuni vor fi realizate în conformitate cu regulile de mai jos şi cu anexele nr. 3 şi 4.

   (2) În scopul facilitării prezentării, în anexa nr. 4 cele 8 zone ale biletului la ordin au fost delimitate între ele de linii groase continue.

   (3) ZONA 1 - alocată datelor de identificare şi conţinutului biletului la ordin - este întotdeauna amplasată în partea de superioară centrală a titlului de credit şi cuprinde:

   a) în partea stângă sus - menţiunea "Voi plăti în schimbul acestui BILET LA ORDIN", cuvintele "BILET LA ORDIN" fiind tipărite îngroşat, cu majuscule, cu caractere de minimum 3 mm înălţime;

   b) rubrica "stipulat", urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată de maximum 50 mm, necesar completării menţiunilor facultative ale biletului la ordin; urmată de rubrica "emis în", apoi de un spaţiu marcat prin linie punctată de maximum 10 mm, necesar completării numărului de exemplare în care este emis respectivul bilet la ordin, şi de rubrica "exemplare";

   c) sub rubrica "stipulată" va apărea rubrica "suma de", urmată de un spaţiu, care începe de la 135 mm de la marginea din dreapta şi 78 mm de la marginea de jos a biletului la ordin, format din 13 casete închise (aşa cum apar în anexa nr. 3) de 5 mm lungime şi 5 mm înălţime fiecare, pentru înscrierea sumei biletului la ordin; în caseta 11 se va pretipări caracterul "," îngroşat şi de 2 mm înălţime; fundalul biletului la ordin în zona acestor casete va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual - nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%; acest spaţiu va fi urmate de rubrica "moneda";

   d) începând de la 53 mm de la marginea din dreapta şi 78 mm de la marginea de jos a biletului la ordin, va fi delimitat cu linii continue un spaţiu format dintr-un dreptunghi de 12 mm lungime şi 5 mm înălţime pentru înscrierea monedei; fundalul biletului la ordin în zona acestui dreptunghi va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual - nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%; în locul acestui spaţiu instituţiile de credit pot pretipări însemnul monetar aferent monedei în care va fi emis respectivul bilet la ordin;

   e) începând de la 147 mm de la marginea din dreapta şi 71 mm de la marginea de jos a biletului la ordin, va fi amplasat un spaţiu format dintr-un dreptunghi delimitat cu linie continuă şi va avea o lungime de 106 mm şi 5 mm înălţime; acest spaţiu este destinat înscrierii sumei în litere; fundalul biletului la ordin în zona acestui dreptunghi va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual - nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%; imediat sub acest dreptunghi, în partea stângă va apărea rubrica cu caractere italice de maximum 2 mm "(suma în litere)";

   f) începând de la 147 mm de la marginea din dreapta şi 63 mm de la marginea de jos a biletului la ordin, va fi amplasat un spaţiu format dintr-un dreptunghi delimitat cu linie continuă şi va avea o lungime de 106 mm şi 5 mm înălţime; acest spaţiu este destinat înscrierii sumei în litere. În situaţia în care biletul la ordin este emis în altă monedă, în conformitate cu pct. 262 din Normele-cadru nr. 6/1994, iar trăgătorul dispune ca plata să fie efectuată în RON, această menţiune se va face în acest spaţiu prin includerea sintagmei "în RON"; fundalul biletului la ordin în zona acestui dreptunghi va fi imprimat uniform folosindu-se nuanţe slabe, cu un grad de acoperire de maximum 15%;

   g) rubrica "lui/la ordinul", amplasată imediat sub spaţiul alocat înscrierii sumei în litere, va fi urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată de maximum 92 mm;

   h) rubrica "Valoarea reprezintă", amplasată sub rubrica "lui/la ordinul", va fi urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată de maximum 85 mm.

   (4) ZONA 1A este alocată pentru pretipărirea referinţei biletului la ordin, cu caractere tip OCR-B1 de 3 mm înălţime (conform ISO 1073-2:1976); rubrica trebuie să înceapă la 89 mm de la marginea din dreapta şi 92 mm de la marginea de jos a cambiei; lungimea înscrisului nu va putea depăşi 45 mm.

   (5) ZONA 2 - alocată datelor de identificare ale emitentului biletului la ordin - este amplasată imediat sub zona 1 şi cuprinde următoarele rubrici şi spaţii de completat:

   a) rubrica "EMITENT" ca titlu al zonei, poziţionată în partea superioară stângă a zonei, tipărită cu majuscule, îngroşat;

   b) rubrica "Cod emitent", urmată pe acelaşi rând, începând de la 101 mm de la marginea din dreapta şi 45 mm de la marginea de jos a biletului la ordin, de un spaţiu marcat printr-o linie continuă, delimitată printr-un dreptunghi de 60 mm lungime şi 5 mm lăţime. Suplimentar, acest spaţiu poate fi marcat şi prin 13 căsuţe de 4,5 mm lungime şi 5 mm înălţime fiecare, delimitate prin linii întrerupte, pentru uşurarea înscrierii. În acest spaţiu se înscriu datele de identificare ale emitentului, respectiv:

   (i) pentru persoane juridice rezidente: codul unic de identificare fiscală al emitentului;

   (ii) pentru persoane juridice nerezidente: informaţia solicitată de banca emitentului la deschiderea contului curent;

   (iii) pentru persoanele fizice rezidente: codul numeric personal al emitentului;

   (iv) pentru persoane fizice nerezidente: informaţia solicitată de banca trasă la deschiderea contului curent.

    Informaţiile din acest câmp sunt înscrise în momentul în care emitentul primeşte formularele de la banca al cărei client este. În cazul în care codul emitentului nu se pretipăreşte, acest spaţiu trebuie marcat prin 13 căsuţe de 4,5 mm lungime şi 5 mm înălţime fiecare, delimitate prin linii întrerupte, pentru uşurarea înscrierii.

    Fundalul biletului la ordin în zona acestor casete va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual - nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%;

   c) rubrica "IBAN emitent" va fi urmată de un spaţiu pentru codul IBAN marcat printr-o linie continuă, delimitat printr-un dreptunghi de 96 mm lungime şi 5 mm înălţime; dreptunghiul va începe de la 137 mm de la marginea din dreapta a biletului la ordin şi 38 mm de la marginea de jos. Informaţiile din acest câmp sunt înscrise în momentul în care emitentul primeşte formularele de la banca al cărei client este. În cazul în care codul IBAN al emitentului nu se pretipăreşte, acesta trebuie marcat prin 6 casete de dimensiuni egale, lungime 15 mm şi înălţime 5 mm, delimitate de câte un chenar dreptunghiular, fiecare casetă fiind divizată vertical în interior prin 3 linii întrerupte amplasate la 4 mm de marginile casetei şi unele faţă de altele. În acest caz, spaţiul lăsat liber între casete este de maximum 1 mm.

    Fundalul biletului la ordin în zona acestor casete va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual - nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%;

   d) rubrica "Denumire emitent" va fi plasată sub "IBAN emitent" şi va fi urmată de un spaţiu dreptunghiular începând de la 135 mm de la marginea din dreapta şi 37 mm de la marginea de jos a biletului la ordin, având o lungime de 94 mm şi o înălţime de 10 mm, destinat înscrierii denumirii emitentului şi având fundalul imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate, cu un grad de acoperire de maximum 15% (efect vizual: nuanţă pală de roz). Informaţiile din acest câmp sunt înscrise în momentul în care emitentul primeşte formularele de la banca al cărei client este. În cazul în care denumirea emitentului nu se pretipăreşte, acest spaţiu trebuie marcat prin două rânduri a câte 18 căsuţe de 5 mm lungime şi 5 mm înălţime fiecare, delimitate prin linii întrerupte, pentru uşurarea înscrierii denumirii trăgătorului.

   (6) ZONA 3 - alocată codului IBAN al posesorului biletului la ordin - este formată din următoarele rubrici şi spaţii de completat:

   a) rubrica "IBAN posesor", urmată de un spaţiu pentru codul IBAN marcat prin 6 casete de dimensiuni egale, lungime 16 mm şi înălţime 5 mm, delimitate de câte un chenar dreptunghiular, fiecare casetă fiind divizată vertical în interior prin 3 linii întrerupte amplasate la 4 mm de marginile casetei şi unele faţă de altele; prima casetă va începe de la 137 mm de la marginea din dreapta a cambiei şi 19 mm de la marginea de jos; spaţiul lăsat liber între casete este de maximum o jumătate de milimetru; fundalul biletului la ordin în zona acestor casete va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual - nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%;

   b) imediat sub casetele pentru codul IBAN, centrat, va fi amplasată menţiunea "În această porţiune nu se scrie" încadrată de două săgeţi cu vârful îndreptat în jos.

   (7) ZONA 4 - alocată unor date specifice biletului la ordin plătibil la un anumit timp de la vedere - este amplasată în partea dreaptă sus a biletului la ordin şi are următoarele rubrici şi spaţii de completat:

   a) rubrica "VĂZUT" ca titlu al zonei, poziţionată central în partea superioară, tipărită îngroşat, cu majuscule;

   b) rubrica "la data", urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată cu lungimea de maximum 25 mm, necesar completării datei la care biletul la ordin a fost văzut de emitentul la vedere;

   c) rubrica "de emitent", sub care va fi marcat un spaţiu prin linie punctată cu lungimea de maximum 33 mm, necesar completării denumirii emitentului la vedere;

   d) începând de la 38 mm de la marginea din dreapta şi 64 mm de la marginea de jos a biletului la ordin, va fi amplasat un spaţiu marcat prin linie continuă, delimitat printr-un dreptunghi de 35 mm lungime şi 15 mm înălţime; imediat sub acest spaţiu va fi amplasată rubrica "Semnătura emitentului la vedere", scrisă cu caractere italice de 2 mm înălţime; fundalul biletului la ordin în zona acestui dreptunghi va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual - nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%.

   (8) ZONA 5 - alocată unor date privind biletul la ordin şi semnăturii emitentului - este amplasată imediat sub zona 4 şi are următoarele rubrici şi spaţii de completat:

   a) rubrica "Data emiterii", sub care va fi amplasat un spaţiu format din 8 casete semideschise de 4 mm lungime fiecare (aşa cum apar în anexa nr. 3), pentru înscrierea datei de emitere a biletului la ordin în formatul zi-lună-an (ZZ/LL/AAAA); aceste casete vor începe de la 38 mm de la marginea din dreapta şi 53 mm de la marginea de jos a biletului la ordin; fundalul în zona acestor casete va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual - nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%;

   b) rubrica "Locul emiterii", sub care va fi amplasat un spaţiu marcat prin linie continuă, delimitat printr-un dreptunghi de maximum 35 mm lungime şi 5 mm înălţime, spaţiu care va începe de la 38 mm de la marginea din dreapta şi 43 mm de la marginea de jos a biletului la ordin; acest spaţiu este necesar completării denumirii localităţii unde a fost emis biletul la ordin; fundalul în zona acestui dreptunghi va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual - nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%;

   c) rubrica "Scadenţa", sub care va fi amplasat un spaţiu format din 8 casete semideschise de 4 mm lungime fiecare (aşa cum apar în anexa nr. 3), în formatul zi-lună-an (ZZ/LL/AAAA), pentru înscrierea datei la care va fi scadent biletul la ordin; aceste casete vor începe de la 38 mm de la marginea din dreapta şi 33 mm de la marginea de jos a biletului la ordin; fundalul în zona acestor casete va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual - nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%;

   d) rubrica "Locul plăţii", sub care va fi amplasat un spaţiu marcat prin linie continuă, delimitat printr-un dreptunghi de maximum 35 mm lungime şi 5 mm înălţime, spaţiu care va începe de la 38 mm de la marginea din dreapta şi 23 mm de la marginea de jos a biletului la ordin; acest spaţiu este necesar completării denumirii localităţii unde biletul la ordin va fi plătit; fundalul biletului la ordin în zona acestui dreptunghi va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual - nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%;

   e) începând de la 38 mm de la marginea din dreapta şi 5 mm de la marginea de jos a biletului la ordin, va fi amplasat un spaţiu marcat prin linie continuă, delimitat printr-un dreptunghi de 35 mm lungime şi 17 mm înălţime; imediat sub acest spaţiu va fi amplasată rubrica "Semnătura emitentului", scrisă cu caractere italice de maximum 2 mm înălţime; fundalul biletului la ordin în zona acestui dreptunghi va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual - nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%; semnătura olografă a emitentului nu va putea depăşi spaţiul delimitat de acest dreptunghi şi nu se va suprapune cu informaţiile privind moneda de plată.

   (9) ZONA 6 - alocată datelor privind avalizarea biletului la ordin - este amplasată în colţul din stânga sus al biletului la ordin şi are următoarele rubrici şi spaţii de completat:

   a) rubrica "AVALIZAT" ca titlu al zonei, poziţionată central în partea superioară, tipărită îngroşat, cu majuscule;

   b) rubrica "de", urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată cu lungimea de maximum 35 mm, necesară completării numelui sau denumirii avalistului;

   c) rubrica "pentru", urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată cu lungimea de maximum 30 mm, necesară completării numelui sau denumirii avalizatului;

   d) spaţiu marcat printr-o linie continuă de maximum 25 mm lungime, amplasată central în partea de jos a zonei, sub care va fi amplasată rubrica "Semnătura avalistului", scrisă cu caractere italice de maximum 2 mm înălţime.

   (10) ZONA 7 - alocată pentru date privind girurile - este amplasată imediat sub zona 6 şi este formată din 3 spaţii de dimensiuni egale, amplasate unele sub altele, fiecare având următoarele rubrici şi spaţii de completat:

   a) rubrica "Girat de", precedată de numărul de ordine al girului (1, 2 sau 3), urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată cu lungimea de maximum 26 mm, necesar completării numelui sau denumirii girantului;

   b) rubrica "către", urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată cu lungimea de maximum 32 mm, necesar completării numelui sau denumirii giratului;

   c) rubrica "la data", urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată cu lungimea de maximum 30 mm, necesar completării datei la care s-a efectuat girarea;

   d) spaţiu marcat printr-o linie continuă de maximum 25 mm lungime, amplasată central în partea de jos a spaţiului pentru girul respectiv, sub care va fi amplasată rubrica "Semnătură girant", scrisă cu caractere italice de maximum 2 mm înălţime.

   (11) ZONA 8 reprezintă banda albă. În această zonă, având dimensiunile precizate la art. 6, nu vor fi făcute niciun fel de menţiuni, cu excepţia celor stabilite de Banca Naţională a României, iar fundalul biletului la ordin nu va avea în această zonă niciun fel de imprimări.

   (12) Toate liniile utilizate pentru demarcarea unor spaţii de completat în zonele 1-7 menţionate în acest articol vor fi imprimate în nuanţe slabe de roşu, cu grad de acoperire de 50-75% (efect vizual - roz accentuat), şi nu vor depăşi grosimea de jumătate de milimetru.

   (13) Cu excepţia zonei de bandă albă şi a zonelor precizate a fi imprimate cu nuanţe slabe cu grad de acoperire maximum 15%, fundalul biletului la ordin fi imprimat uniform în culoarea albastru de slabă intensitate (efect vizual - nuanţă pală de bleu), cu un grad de acoperire de maximum 15%.

   (14) Pentru a permite preluarea automată a datelor, spaţiile aferente sumei în cifre şi Cod emitent trebuie completate numai cu informaţiile necesare, înscrierea făcându-se în casetele respective. Casetele rămase libere după înscrierea informaţiilor vor fi lăsate necompletate, nebarate şi fără alte însemne.

   (15) Informaţiile privind Codul emitentului, codul IBAN al emitentului şi denumirea emitentului care se înscriu pe formularele de bilet la ordin, conform art. 8 alin. (5) lit. b), c) şi d) de mai sus, vor fi pretipărite de către banca emitentului, cu caractere OCR - B1 de 3 mm înălţime (ISO 1073-2:1976).

   (16) La intrarea în vigoare a prezentei norme tehnice, prevederile alin. (15) nu se aplică, având caracter opţional.

 

   ARTICOLUL 9
  Dispoziţii tranzitorii şi finale


   (1) Nicio menţiune nu se va afla la o distanţă mai mică de 3 mm de oricare dintre marginile titlurilor de credit.

   (2) Până la data de 31 august 2008 inclusiv, Banca Naţională a României şi instituţiile de credit vor putea elibera clienţilor lor atât formulare prevăzute de prezenta normă tehnică, cât şi formulare prevăzute de Normele tehnice nr. 10/1994 privind cambia şi biletul la ordin.

   (3) Începând cu data de 1 septembrie 2008, Banca Naţională a României şi instituţiile de credit vor elibera clienţilor lor numai formulare de cambii şi bilete la ordin conforme cu prezenta normă tehnică.

   (4) Anexele 1-4*) fac parte integrantă din prezenta normă tehnică.

    ___________

    Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.


  

   ANEXA Nr. 1
la norma tehnică 

    CAMBIA CU CELE 8 ZONE

  

   ANEXA Nr. 2
la norma tehnică 

    DIMENSIUNILE ZONELOR CAMBIEI

  

   ANEXA Nr. 3
la norma tehnică 

    BILETUL LA ORDIN CU CELE 8 ZONE

  

   ANEXA Nr. 4
la norma tehnică 

    DIMENSIUNILE ZONELOR BILETULUI LA ORDIN

 

 

 

 

Normă tehnică nr. 4 din 13/02/2009 pentru modificarea Normei tehnice a Băncii Naţionale a României nr. 5/2008 privind cambia şi biletul la ordin, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 114 din 25/02/2009, Intrare in vigoare: 25/02/2009

 

    Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    în temeiul art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin şi al art. 48 din Legea nr. 312/2004,

 

    Banca Naţională a României emite prezenta normă tehnică.

 

   Art. I. - Norma tehnică a Băncii Naţionale a României nr. 5/2008 privind cambia şi biletul la ordin, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iulie 2008, se modifică după cum urmează:

   1. La articolul 2 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:

    "b) utilizarea ca suport de imprimare a unei hârtii care să încorporeze în timpul procesului de fabricare cel puţin două dintre următoarele elemente de securitate, care nu pot fi reproduse sau imitate cu rezultate satisfăcătoare folosind materiale, metode şi echipamente convenţionale şi care vor fi cunoscute de toate instituţiile de credit care pun în circulaţie formulare de cambii şi bilete la ordin ori care utilizează bilete la ordin sau cambii: melanj de fibre de securitate, cu distribuţie aleatorie în masa hârtiei, format din 3 tipuri diferite de fibre: unele vizibile numai cu ochiul liber, unele invizibile cu ochiul liber, dar vizibile la examinarea sub «lumina» UV, şi unele vizibile atât cu ochiul liber, cât şi la examinarea sub «lumina» UV, ca element de securitate deschis şi semideschis; absenţa fluorescenţei în masă, la examinarea sub «lumina» UV; tratarea chimică a hârtiei pentru a asigura evidenţierea oricărei încercări de alterare a menţiunilor realizate pe aceasta ulterior completării, folosind solvenţi sau alte substanţe chimice specifice, ca elemente de securitate de tip închis;".

   2. La articolul 7 alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins:

    "b) rubrica «stipulată» urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată de maximum 50 mm, necesar completării menţiunilor facultative ale cambiei;".

   3. La articolul 7 alineatul (5) litera b), paragraful 2 va avea următorul cuprins:

    "În acest spaţiu se înscriu datele de identificare ale trasului, respectiv:

    1. pentru persoane juridice rezidente: codul unic de identificare fiscală al trasului;

    2. pentru persoane juridice nerezidente: informaţia solicitată de banca trasului la deschiderea contului curent;

    3. pentru persoanele fizice rezidente: codul numeric personal al trasului;

    4. pentru persoane fizice nerezidente: informaţia solicitată de banca trasului la deschiderea contului curent."

   4. La articolul 7 alineatul (5), litera c) va avea următorul cuprins:

    "c) rubrica «IBAN tras» va fi urmată de un spaţiu pentru codul IBAN marcat prin 6 casete de dimensiuni egale. Fiecare casetă va avea o lungime de 15 mm şi o înălţime de 5 mm, va fi delimitată de un chenar dreptunghiular şi va fi divizată în interior prin 3 linii verticale întrerupte în 4 spaţii de dimensiuni egale. Prima casetă va începe la 137 mm de la marginea din dreapta a cambiei şi 38 mm de la marginea de jos. Fundalul cambiei în zona acestor casete va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual-nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%; spaţiul lăsat liber între casete este de maximum un mm;".

   5. La articolul 7 alineatul (5), litera d) va avea următorul cuprins:

    "d) rubrica «Denumire tras» va fi plasată sub «IBAN tras» şi va fi urmată de un spaţiu dreptunghiular începând de la 135 mm de la marginea din dreapta şi 27 mm de la marginea de jos a cambiei, având o lungime de 94 mm şi o înălţime de 10 mm, destinat înscrierii denumirii trasului şi având fundalul imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate cu un grad de acoperire de maximum 15% (efect vizual-nuanţă pală de roz); acest spaţiu trebuie marcat prin două rânduri a câte 18 căsuţe de dimensiuni egale, delimitate prin linii întrerupte, pentru uşurarea înscrierii denumirii trăgătorului."

   6. Articolul 7 alineatul (6), litera a) va avea următorul cuprins:

    "a) rubrica «IBAN posesor», urmată de un spaţiu pentru codul IBAN marcat prin 6 casete de dimensiuni egale. Fiecare casetă va avea o lungime de 15 mm şi o înălţime de 5 mm, va fi delimitată de un chenar dreptunghiular şi va fi divizată în interior prin 3 linii verticale întrerupte în 4 spaţii de dimensiuni egale. Spaţiul lăsat liber între casete este de maximum un milimetru; prima casetă va începe de la 137 mm de la marginea din dreapta a cambiei şi 19 mm de la marginea de jos; fundalul cambiei în zona acestor casete va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual-nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%;".

   7. La articolul 7 alineatul (7), litera b) va avea următorul cuprins:

    "b) rubrica «de», urmată de un spaţiu marcat prin două linii punctate cu lungimea de maximum 30 mm, necesară completării numelui sau denumirii acceptantului;".

   8. La articolul 7 alineatul (7), litera c) va avea următorul cuprins:

    "c) începând de la 38 mm de la marginea din dreapta şi 74 mm de la marginea de jos a cambiei va fi amplasat un spaţiu marcat prin linie continuă, delimitat printr-un dreptunghi de 35 mm lungime şi 10 mm înălţime; imediat sub acest spaţiu va fi amplasată rubrica «Semnătura acceptantului», scrisă cu caractere italice de 2 mm înălţime; fundalul cambiei în zona acestui dreptunghi va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual - nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%."

   9. La articolul 7 alineatul (8), litera b) va avea următorul cuprins:

    "b) spaţiul marcat prin două linii punctate, fiecare de lungime maximă de 35 mm, amplasate unele sub altele, necesar completării denumirii trăgătorului; imediat sub acest spaţiu va fi amplasată rubrica «denumire trăgător», scrisă cu caractere italice de 2 mm înălţime;".

   10. La articolul 7 alineatul (8), litera c) va avea următorul cuprins:

    "c) rubrica «Cod trăgător», sub care va fi amplasat un spaţiu marcat prin linie continuă, delimitat printr-un dreptunghi de maximum 35 mm lungime şi 5 mm înălţime, spaţiu care va începe de la 38 mm de la marginea din dreapta şi 48 mm de la marginea de jos a cambiei; acest spaţiu trebuie marcat prin 13 căsuţe de dimensiuni egale, delimitate prin linii întrerupte, pentru uşurarea înscrierii. Acest spaţiu este necesar completării codului unic de identificare fiscală sau a codului numeric personal al trăgătorului persoană fizică; fundalul cambiei în zona acestui dreptunghi va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual - nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%; semnătura olografă a emitentului nu va putea depăşi spaţiul delimitat de acest dreptunghi şi nu se va suprapune cu informaţiile privind moneda de plată;".

   11. La articolul 8 alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins:

    "b) rubrica «stipulat», urmată de un spaţiu marcat prin linie punctată de maximum 50 mm, necesar completării menţiunilor facultative ale biletului la ordin;".

   12. La articolul 8 alineatul (5), litera d) va avea următorul cuprins:

    "d) rubrica «Denumire emitent» va fi plasată sub «IBAN emitent» şi va fi urmată de un spaţiu dreptunghiular începând de la 135 mm de la marginea din dreapta şi 27 mm de la marginea de jos a biletului la ordin, având o lungime de 94 mm şi o înălţime de 10 mm, destinat înscrierii denumirii emitentului şi având fundalul imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate, cu un grad de acoperire de maximum 15% (efect vizual - nuanţă pală de roz). Informaţiile din acest câmp sunt înscrise în momentul în care emitentul primeşte formularele de la banca al cărei client este. În cazul în care denumirea emitentului nu se pretipăreşte, acest spaţiu trebuie marcat prin două rânduri a câte 18 căsuţe de dimensiuni egale, delimitate prin linii întrerupte, pentru uşurarea înscrierii denumirii trăgătorului."

   13. La articolul 8 alineatul (6), litera a) va avea următorul cuprins:

    "a) rubrica «IBAN posesor», urmată de un spaţiu pentru codul IBAN marcat prin 6 casete de dimensiuni egale. Fiecare casetă va avea o lungime de 15 mm şi o înălţime de 5 mm, va fi delimitată de un chenar dreptunghiular şi va fi divizată în interior prin 3 linii verticale întrerupte în 4 spaţii de dimensiuni egale; prima casetă va începe de la 137 mm de la marginea din dreapta a cambiei şi 19 mm de la marginea de jos; spaţiul lăsat liber între casete este de maximum un milimetru; fundalul biletului la ordin în zona acestor casete va fi imprimat uniform în culoare roşu de slabă intensitate (efect vizual - nuanţă pală de roz), cu un grad de acoperire de maximum 15%;".

   14. Anexele nr. 1-4 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4*), care fac parte integrantă din prezenta normă tehnică.

    ___________

  Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil. 

   Art. II. - Cambiile şi biletele la ordin tipărite până la data intrării în vigoare a prezentelor norme, în conformitate cu prevederile Normei tehnice a Băncii Naţionale a României nr. 5/2008 privind cambia şi biletul la ordin, vor putea fi utilizate până la epuizarea acestora.

   Art. III. - Norma tehnică a Băncii Naţionale a României nr. 5/2008 privind cambia şi biletul la ordin, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iulie 2008, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  

   ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la norma tehnică) 

    CAMBIA CU CELE 8 ZONE 

   
http://legenet.net/?page=/ln2images/2009n4a_325775 

   ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la norma tehnică) 

    DIMENSIUNILE ZONELOR CAMBIEI 

   
http://legenet.net/?page=/ln2images/2009n4b_325775

  

   ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 3 la norma tehnică) 

    BILETUL LA ORDIN CU CELE 8 ZONE 

   
http://legenet.net/?page=/ln2images/2009n4c_325775 

 

   ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 4 la norma tehnică) 

    DIMENSIUNILE ZONELOR BILETULUI LA ORDIN 

   
http://legenet.net/?page=/ln2images/2009n4d_325775