ordin 1308 2009 ANAF

Order 1308/2009 ANAF - Befehl 1308/2009 ANAF

ordin 1308 2009 ANAF >>   

keylinks: LISTA furnizorilor neachitați la data de, NOTIFICARE privind cesionarea dreptului de restituire

 

Ordin nr. 1308 din 02/07/2009 privind unele măsuri pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, precum și pentru stingerea prin compensare sau restituire a sumelor reprezentând taxă pe valoarea adăugată aprobată prin decizia de rambursare, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 476 din 10.07.2009

 

    În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, și ale art. 30, 116, 117 și art. 228 alin. (21) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

    președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

   Art. 1. - Pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare se are în vedere principiul reglementat prin Metodologia de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, aprobată prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.857/2007, potrivit căruia solicitările de rambursare se soluționează, în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal, în termenul prevăzut de lege.

 

   Art. 2. - (1) În cazul în care, pentru obținerea informațiilor suplimentare, organul fiscal competent cu soluționarea decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare solicită altor organe fiscale efectuarea unui control încrucișat potrivit art. 97 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, organul fiscal competent pentru efectuarea acestui control transmite rezultatele controlului în termen de 45 de zile de la solicitare.

   (2) Termenul prevăzut la alin. (1) se poate prelungi, în cazuri justificate, cu 45 de zile de către direcția coordonatoare din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

   (3) Prelungirea termenului de soluționare se realizează pentru întreaga sumă solicitată la rambursare și nu poate opera pentru sume parțiale.

   (4) Efectuarea de controale încrucișate, în scopul soluționării deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare încadrate la risc fiscal mare, se planifică cu prioritate față de alte activități de inspecție fiscală.

   (5) Controlul încrucișat în vederea soluționării deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare poate fi efectuat și de către comisarii Gărzii Financiare, în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

 

   Art. 3. - (1) În cazul în care contribuabilul pentru care s-a emis o decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată înregistrează obligații fiscale restante, organul fiscal competent efectuează de îndată compensarea acestora, întocmind în acest sens Nota privind compensarea obligațiilor fiscale - cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.41.99.

   (2) În situația în care suma aprobată la rambursare, înscrisă în decizia de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, este mai mare decât cuantumul obligațiilor fiscale compensate, restituirea diferenței se efectuează în termenul prevăzut de lege.

 

   Art. 4. - (1) În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, creanțele principale sau accesorii privind drepturi de rambursare sau de restituire ale contribuabililor pot fi cesionate numai după stabilirea lor potrivit legii.

   (2) Cesiunea produce efecte față de organul fiscal competent în administrarea cedentului numai de la data la care aceasta a fost notificată de către cesionar, potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

   (3) Plățile efectuate între organul fiscal și contribuabilul cedent până la notificarea cesiunii sunt valabile. După notificare, organul fiscal devine debitorul cesionarului, cedentul nemaiavând un drept de creanță asupra bugetului pentru sumele înscrise în decizia de rambursare și care au făcut obiectul cesiunii.

   (4) Potrivit dispozițiilor art. 117 din Codul de procedură fiscală, operațiunea de restituire de sume de la buget se realizează numai după compensarea eventualelor obligații fiscale înregistrate de către contribuabil, astfel că obiect al cesiunii pot reprezenta numai sumele efectiv de restituit contribuabilului cedent.

   (5) În vederea corelării situației contabile a cesionarului cu cea fiscală existentă în evidența analitică pe plătitori, cesionarul, în cazul în care înregistrează obligații fiscale restante, va depune, concomitent cu notificarea contractului de cesiune, și o cerere de compensare a obligațiilor fiscale restante, caz în care, potrivit prevederilor art. 122 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, data stingerii va fi data depunerii cererii de compensare la organul fiscal competent în administrarea cedentului.

   (6) În cazul în care cesionarul, deși înregistrează obligații fiscale restante, nu depune cerere de compensare, data stingerii este data înregistrării operațiunii de compensare de către unitatea de trezorerie care deservește organul fiscal competent în administrarea cedentului, conform notei de compensare întocmite de către acesta.

   (7) În situația în care cesionarul încheie un contract de cesiune a dreptului de rambursare, îl notifică potrivit prevederilor legale și depune concomitent și o cerere de compensare a obligațiilor sale restante, organul fiscal competent în administrarea cedentului, după compensarea eventualelor obligații fiscale înregistrate de către acesta, va solicita, în scris, organului fiscal competent în administrarea cesionarului situația obligațiilor fiscale restante înregistrate de către cesionar și va întocmi nota privind compensarea obligațiilor fiscale - MFP-ANAF cod 14.13.41.99, în format hârtie, în 4 exemplare, pe care le va transmite unității de trezorerie și contabilitate publică care deservește organul fiscal competent în administrarea cedentului. Data stingerii obligațiilor fiscale restante ale cesionarului este data depunerii cererii de compensare.

   (8) Dacă atât cedentul, cât și cesionarul sunt administrați de către același organ fiscal, respectiv sunt arondați aceleiași unități de trezorerie și contabilitate publică, aceasta, ca urmare a primirii notei de compensare, va întocmi nota contabilă prin care se sting obligațiile cesionarului, va efectua informatic operațiunea de compensare și va restitui organului fiscal nota de compensare, în 3 exemplare, din care: un exemplar se va comunica cesionarului, un exemplar se va arhiva la dosarul fiscal al cedentului, iar cel de-al 3-lea exemplar se va arhiva la dosarul fiscal al cesionarului.

   (9) Dacă cedentul și cesionarul sunt arondați la unități de trezorerie și contabilitate publică diferite, unitatea de trezorerie și contabilitate publică care deservește organul fiscal competent în administrarea cedentului, ca urmare a primirii notei de compensare, va întocmi ordine de plată în care se va înscrie la rubrica "cod fiscal plătitor" codul fiscal al cedentului și la rubrica "cod fiscal beneficiar" codul fiscal al cesionarului, cu indicarea conturilor bugetare corespunzătoare, iar în rubrica "data plății" va înscrie data la care se sting obligațiile bugetare ale cesionarului, prin derogare de la prevederile art. 5 lit. s) din Normele metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare. După efectuarea compensării, unitatea de trezorerie și contabilitate publică la care este arondat cedentul va restitui 3 exemplare din nota de compensare organului fiscal competent, din care: un exemplar se comunică cesionarului, un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al cedentului, iar cel de- al 3-lea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al cesionarului.

   (10) În situația în care contribuabilii nu doresc cesiunea dreptului de rambursare și având în vedere că un mare număr al creditorilor contribuabililor care dețin drepturi de rambursare au domiciliul fiscal pe raza altor organe fiscale, se va constitui o bază de date la nivel național referitoare la contribuabilii care dețin drepturi de rambursare, precum și la creditorii acestora, necesară identificării relațiilor dintre aceștia în scopul înființării popririlor pe venituri, respectiv al verificării valorii sumelor notificate față de nivelul obligațiilor bugetare ale cesionarilor.

   (11) Se aprobă modelul și conținutul formularelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin:

   a) "Lista furnizorilor neachitați la data de ....", formular pe care îl depune la organul fiscal competent cedentul;

   b) "Notificare privind cesionarea dreptului de restituire, conform art. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare", formular pe care îl depune la organul fiscal competent cesionarul.

   (12) Formularele de la alin. (11) se depun în situația în care contribuabilii optează pentru aplicarea procedurii prevăzute în prezentul articol.

   (13) Procedura de compensare și/sau poprire efectuată în condițiile prezentului articol, în cazul în care contribuabilii în cauză sunt administrați de organe fiscale diferite, se va realiza prin schimb de informații între organe fiscale, potrivit prevederilor art. 51 din Codul de procedură fiscală.

 

   Art. 5. - Activitatea de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată, indiferent de categoria de risc în care acestea au fost încadrate, se monitorizează de conducătorii unităților fiscale, precum și de directorii coordonatori și directorii coordonatori adjuncți de la nivelul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, și de directorul general și directorii generali adjuncți ai Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, pentru contribuabilii aflați în sfera de administrare, cu ajutorul aplicației informatice puse la dispoziție de Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

 

   Art. 6. - (1) Directorii coordonatori ai direcțiilor generale ale finanțelor publice județene dispun măsurile necesare pentru ca unitățile fiscale din subordine să actualizeze baza de date locală pentru deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare.

   (2) Baza de date locală organizată potrivit ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală se actualizează de îndată, pe măsură ce în procesul de soluționare a solicitărilor de rambursare sunt parcurse etapele procedurale.

   (3) Conducătorii unităților fiscale desemnează persoane responsabile din rândul funcționarilor publici cu atribuții în soluționarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată, pentru asigurarea actualizării bazei de date locale, astfel încât aceasta să reflecte situația reală, în vederea informării corecte a conducerii ministerului și a agenției.

 

   Art. 7. - (1) Dispozițiile prezentului ordin sunt aplicabile atât deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare aflate în curs de soluționare la organele fiscale competente la data intrării în vigoare a acestui act normativ, cât și deconturilor care se depun după această dată.

   (2) În sensul art. 1, deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a acestui act normativ, cu termenul de soluționare întârziat, se soluționează cu prioritate, în ordinea vechimii acestora, începând cu cele mai vechi, până la eliminarea stocului de astfel de deconturi.

 

   Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

   Art. 9. - Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Codul de procedură fiscală.

 

   Art. 10. - Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală coordonare inspecție fiscală, Direcția generală de planificare strategică și monitorizare a realizării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

 


 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine ANAF Û

 

 

 
 
 
 

 

ANEXE
 

   ANEXA Nr. 1 

    LISTA furnizorilor neachitați la data de ........ 

   1. Denumirea solicitantului ............

   2. Codul de identificare fiscală ............

   3. Adresa: județul ....................., localitatea ........................., str. ......................... nr. .........., bl. ......, sc. ....., ap. .....

   

┌────┬───────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │                       │Codul de identificare│    Domiciliul fiscal     │Valoarea obligațiilor│
│crt.│       Denumirea       │       fiscală       ├───────┬───────────┬──────┤     neachitate      │
│    │                       │                     │Județul│Localitatea│Adresa│                     │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼─────────────────────┤
│ 1. │                       │                     │       │           │      │                     │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼─────────────────────┤
│ 2. │                       │                     │       │           │      │                     │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼─────────────────────┤
│... │                       │                     │       │           │      │                     │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼─────────────────────┤
│    │                       │                     │       │           │      │                     │
└────┴───────────────────────┴─────────────────────┴───────┴───────────┴──────┴─────────────────────┘

 

 

 

    Numele și prenumele ......................., funcția .............................

    Semnătura și ștampila ............................................................ 

   ANEXA Nr. 2 

    NOTIFICARE privind cesionarea dreptului de restituire, conform art. 30 din
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare 

   1. Denumirea cesionarului ..................................................................

   2. Codul de identificare fiscală ...........................................................

   3. Domiciliul fiscal: județul ............................., localitatea ...................., str. ............. nr. ...., bl. ......, sc. ...., ap. .... 

    În baza art. 30 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă notificăm cesiunea creanțelor fiscale în sumă de ..................., reprezentând dreptul de restituire cesionat de către:
 

┌────┬───────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │                       │Codul de identificare│    Domiciliul fiscal     │ Obligații bugetare  │
│crt.│       Denumirea       │       fiscală       ├───────┬───────────┬──────┼──────────┬──────────┤
│    │                       │                     │Județul│Localitatea│Adresa│   Tip*   │   Suma   │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┤
│    │                       │                     │       │           │      │          │          │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┤
│    │                       │                     │       │           │      │          │          │
├────┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┤
│    │                       │                     │       │           │      │          │          │
├────┴───────────────────────┴─────────────────────┴───────┴───────────┴──────┴──────────┼──────────┤
│                                         TOTAL                                          │          │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
 

   * Tip: 1 - obligații fiscale datorate bugetului de stat, care se plătesc în cont unic (anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, cu modificările și completările ulterioare);

    2 - obligații fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, care se plătesc în cont unic (anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007, cu modificările si completările ulterioare);

    3 - TVA;

    4 - accize;

    5 - altele (detaliat).

    Numele și prenumele ........................., funcția ...................................

    Semnătura și ștampila ....................................................................

 

 

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine ANAF Û