ordin 2238 2010 ANAF

Order 2238/2010 ANAF - Befehl 2238/2010 ANAF

keylinks: declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, termen de declarare 25 august 2010

 

Ordin nr. 2238 din 28/07/2010 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 538 din 02/08/2010, Intrare in vigoare: 02.08.2010

 

    Având în vedere prevederile art. 81 și art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile referitoare la obligațiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, precum și ale art. 2 din Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul instituțiilor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.933/2010,

    în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

 

    președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:


   Art. I. - Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

   1. Anexa nr. 1 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs, se modifică și se înlocuiește cu anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

   2. Anexa nr. 8 "Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs" se modifică după cum urmează:

   a) La capitolul I "Depunerea declarației", punctul 1 "Termenul de depunere a declarației", subpunctul 1.1 "Lunar", după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

    "a1) vărsăminte din reducerea drepturilor salariale;".

   b) La capitolul I "Depunerea declarației", punctul 1 "Termenul de depunere a declarației", subpunctul 1.4 "Alte termene", litera b) se abrogă.

   c) La capitolul I "Depunerea declarației", punctul 1 "Termenul de depunere a declarației", subpunctul 1.4 "Alte termene", litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

    "c) până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru următoarele obligații de plată: impozitul pe veniturile din dobânzi, în cazul împrumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozitul pe câștigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, în cazul societăților închise, și din transferul părților sociale; impozitul pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale."

   d) La capitolul II "Completarea declarației", punctul 3 "Secțiunea B «Date privind creanța fiscală»", subpunctul 3.1, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:

    "3.1. Tabelul de la pct. I «Impozite și taxe care se plătesc în contul unic» se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 1-18, 20-24 și 28-30 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15."

   e) La capitolul II "Completarea declarației", punctul 3 "Secțiunea B «Date privind creanța fiscală»", subpunctul 3.1.1, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:

    "3.1.1. (1) Pentru impozitele și taxele cuprinse la pozițiile 1, 5-18, 20-24 și 28 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15, formularul se completează astfel:".

   f) La capitolul II "Completarea declarației", punctul 3 "Secțiunea B «Date privind creanța fiscală»", subpunctul 3.2 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite și taxe care nu se plătesc în contul unic» se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 19, 25-27 și 31-54 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15.

    Rândul «Total obligații de plată»: se înscrie suma reprezentând totalul obligațiilor de plată pentru perioada de raportare, reprezentând obligații care nu se plătesc în contul unic, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 3 «Suma de plată»."

   g) La capitolul II "Completarea declarației", punctul 3 "Secțiunea B «Date privind creanța fiscală»", subpunctul 3.2.1, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:

    "3.2.1. Obligațiile prevăzute la pozițiile 31-51 și 53 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15, se declară de către operatorii economici, plătitori de accize, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, după cum urmează:".

   h) La capitolul II "Completarea declarației", punctul 3 "Secțiunea B «Date privind creanța fiscală»", după subpunctul 3.2.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.2.3, cu următorul cuprins:

    "3.2.3. Obligațiile prevăzute la pozițiile 19, 25-27 și 54 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15, se declară după cum urmează:

    Rândul 1 «Suma datorată»: se completează cu suma datorată în perioada de raportare.

    Rândul 3 «Suma de plată»: se înscrie suma de la rândul 1.

    În ceea ce privește impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, prevăzut la poziția 19 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, acesta se stabilește de notarii publici, în cuantumul prevăzut la art. 771 alin. (1) și (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare."

   3. La anexa nr. 15 "Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat", după poziția 52 se introduc două noi poziții, pozițiile 53 și 54, cu următorul cuprins:

 

   Art. II. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu obligațiile de plată cu termen de declarare 25 august 2010.

   (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziție contrară se abrogă.

 

   Art. III. - Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

   Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 


 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine ANAF Û

 

 
 
 
 

 

 

 cuprins:

   

┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │                     Denumire creanță fiscală                     │                        Temei legal                        │
│crt.│                                                                  │                                                           │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│"53.│Accize pentru alte produse accizabile                             │Art. 20616 și 20652 din Legea nr. 571/2003, cu              │
│    │(energetice)                                                      │modificările și completările ulterioare                    │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤
│54. │Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale                    │Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în        │
│    │                                                                  │vederea restabilirii echilibrului bugetar"                 │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘

 

sus ñ

 

 

 

ANEXĂ
 

ANEXĂ
  (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 101/2008)

   

┌────────────────────┐
│ SIGLA ANAF   │                                         DECLARAȚIE
│Agenția Națională de│                              PRIVIND OBLIGAȚIILE DE PLATĂ LA                               100
│Administrare Fiscală│                                      BUGETUL DE STAT
└────────────────────┘
                                                                                          ┌────────────────────────────┐
                                                                                          │   Perioada de raportare    │
                                                                                          │Luna |_|_|    Anul |_|_|_|_|│
                                                                                          └────────────────────────────┘
 A. Date de identificare a plătitorului
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cod de identitate fiscală: |___| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                                          │
│Denumire |___________________________________________________________________________________________________________|│
│Județ/Sector |___________________| Localitate |___________________| Strada |_________________| Număr |___| Bloc |____|│
│Scara |___| Ap. |___| Cod poștal |__________| Telefon |___________| Fax |____________| E-mail |______________________|│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 B. Date privind creanța fiscală
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ I. Impozite și taxe care se plătesc în contul unic                                                                   │
│┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│
││Nr. crt.│                 Denumire creanță fiscală                  │              Suma                      - lei -││
│├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┬──────────────┤│
││        │Cod bugetar:                                               │1. Datorată                     │              ││
││        │                                                           ├────────────────────────────────┼──────────────┤│
││        │                                                           │1.1. Impozit minim*)            │              ││
││        │                                                           ├────────────────────────────────┼──────────────┤│
││        │                                                           │2. De plată                     │              ││
││        │                                                           ├────────────────────────────────┼──────────────┤│
││        │                                                           │3. De recuperat                 │              ││
│└────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────────┘│
│┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│
││Total obligații de plată                                                                             │              ││
│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ II. Impozite și taxe care nu se plătesc în contul unic                                                               │
│┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│
││Nr. crt.│                 Denumire creanță fiscală                  │            Suma                        - lei -││
│├────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┬──────────────┤│
││        │Cod bugetar:                                               │1. Datorată                     │              ││
││        │                                                           ├────────────────────────────────┼──────────────┤│
││        │                                                           │2. Deductibilă/Datorată anterior│              ││
││        │                                                           ├────────────────────────────────┼──────────────┤│
││        │                                                           │3. De plată (rd. 1 - rd. 2)     │              ││
││        │                                                           ├────────────────────────────────┼──────────────┤│
││        │                                                           │4. De restituit                 │              ││
│└────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────────┘│
│┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│
││Total obligații de plată                                                                             │              ││
│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 Prezenta declarație reprezintă titlu de creanță și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data
 depunerii acesteia, în condițiile legii.
 Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și
 complete.
                                                                                        Semnătura și ștampila
                                                                             ┌─────────────────────────────────────────┐
Nume, Prenume: |______________________________________________________|      │                                         │
                                                                             │                                         │
Funcția/Calitatea: |__________________________________________________|      └─────────────────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Loc rezervat organului fiscal
  
                                             Nr. înregistrare: |_____________________________| Data: |_________________|
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   *) Se completează pentru obligațiile prevăzute la pozițiile 2 și 4 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul
de stat, de către persoanele juridice române și de către persoanele juridice străine care desfășoară activitatea prin
intermediul unui sediu permanent în România în cazul în care, impozitul pe profit, pentru perioada de raportare, este
mai mic decât impozitul minim prevăzut la art. 18 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
și completările ulterioare.
  
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.99/bs

 

 

 

 sus ñ

 

 

 inapoi la ordine ANAF Û