ordin 2245 2010 ANAF

Order 2245/2010 ANAF - Befehl 2245/2010 ANAF

keylinks: modelul și conținutul formularului (300) Decont de taxă pe valoarea adăugată, declararea obligațiilor fiscale aferente lunii iulie 2010

 

Ordin nr. 2245 din 29/07/2010 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată", Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 539 din 03/08/2010, Intrare in vigoare: 03.08.2010

 

 

    În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 1562 din Legea nr. 571/2003 privind Codul  fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


    președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

   Art. 1. - Se aprobă modelul și conținutul formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată", cod MFP: 14.13.01.02, prevăzut în anexa nr. 1.

 

   Art. 2. - Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.

 

   Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare ale formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.

 

   Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

   Art. 5. - Decontul de taxă pe valoarea adăugată prevăzut la art. 1 se utilizează începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii iulie 2010.

 

   Art. 6. - Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 

   Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

   Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 77/2010 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2010.

 

   Art. 9. - Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, cât și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. 


 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine ANAF Û

 

 
 
 
 

 

 

 

ANEXĂ
 

   ANEXA Nr. 1

 

    Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

   

┌──────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│              │                                                                                    │                  │
│     300      │                        DECONT DE TAXĂ PE VALOAREA ADĂUGATĂ                         │      Siglă     │
│              │                                                                                    │                  │
└──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

  

                      Perioada de raportare (luna/trimestru/semestru/an) .........................

                                                 Anul ................

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
┌────────────────────────────────────┬──────┬───────────────┐
│Cod de identificare fiscală         │  RO  │               │
├────────────────────────────────────┼──────┴───────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumire                            │                                                                                 │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 Domiciliu fiscal
┌──────────────┬────────────────────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────┬────────┐
│Județ         │                            │ Localitate │                                         │ Sector   │        │
├──────────────┼────────────────────────────┴────────────┼────────────┬─────────────┬──────────────┼──────────┴────────┤
│Strada        │                                         │ Cod poștal │             │    Număr     │                   │
├──────────────┼────────────────────────────┬────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┬────────┤
│Bloc          │                            │   Scara    │            │    Etaj     │              │  Ap.     │        │
├──────────────┼────────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┴──────────┴────────┤
│Telefon       │                            │    Fax     │            │    Email    │                                  │
└──────────────┴────────────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────────────────────────┘
 Cont bancar
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────┐
│Banca                                                                │    Cont     │                                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                       ┌───────────────────┐
PRO RATA DE DEDUCERE % │                   │
                       └───┴───┴───┴───┴───┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ COLECTATĂ                                                                            - lei -│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumire indicatori                                                                               Valoare      TVA    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│COMERȚ INTRACOMUNITAR ȘI ÎN AFARA UE                                                                                  │
├──────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┤
│     1│Livrări intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. a) și d) din │           │░░░░░░░░░░│
│      │Codul fiscal                                                                            │           │░░░░░░░░░░│
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│     2│Regularizări livrări intracomunitare scutite conform art. 143 alin. (2) lit. a) și d)   │           │░░░░░░░░░░│
│      │din Codul fiscal                                                                        │           │░░░░░░░░░░│
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│     3│Livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care locul livrării/locul prestării   │           │░░░░░░░░░░│
│      │este în afara României (în UE sau în afara UE), precum și livrări intracomunitare de    │           │░░░░░░░░░░│
│      │bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) și c) din Codul fiscal, din care:    │           │░░░░░░░░░░│
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│   3.1│Prestări de servicii intracomunitare care nu beneficiază de scutire în statul membru în │           │░░░░░░░░░░│
│      │care taxa este datorată                                                                 │           │░░░░░░░░░░│
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│     4│Regularizări privind prestările de servicii intracomunitare care nu beneficiază de      │           │░░░░░░░░░░│
│      │scutire în statul membru în care taxa este datorată                                     │           │░░░░░░░░░░│
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│     5│Achiziții intracomunitare de bunuri pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA  │           │          │
│      │(taxare inversă), din care:                                                             │           │          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│   5.1│Achiziții intracomunitare pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare    │           │          │
│      │inversă), iar furnizorul este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru din care a │           │          │
│      │avut loc livrarea intracomunitară                                                       │           │          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│     6│Regularizări privind achizițiile intracomunitare de bunuri pentru care cumpărătorul este│           │          │
│      │obligat la plata TVA (taxare inversă)                                                   │           │          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│     7│Achiziții de bunuri, altele decât cele de la rd. 5 și 6, și achiziții de servicii pentru│           │          │
│      │care beneficiarul din România este obligat la plata TVA (taxare inversă), din care:     │           │          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│   7.1│Achiziții de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA│           │          │
│      │(taxare inversă), din care:                                                             │           │          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│ 7.1.1│Achiziții de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA│           │          │
│      │(taxare inversă), iar prestatorul este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru   │           │          │
│      │din care efectuează prestarea de servicii                                               │           │          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│     8│Regularizări privind achizițiile de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul   │           │          │
│      │este obligat la plata TVA (taxare inversă)                                              │           │          │
├──────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┤
│LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII ÎN INTERIORUL ȚĂRII ȘI EXPORTURI                                               │
├──────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┤
│     9│Livrări de bunuri și prestări de servicii, taxabile cu cota 24%                         │           │          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│    10│Livrări de bunuri și prestări de servicii, taxabile cu cota 9%                          │           │          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│    11│Livrări de bunuri taxabile cu cota 5%                                                   │           │          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│    12│Achiziții de bunuri și servicii supuse măsurilor de simplificare pentru care            │           │          │
│      │beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversă)                                 │           │          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│    13│Livrări de bunuri și prestări de servicii scutite cu drept de deducere, altele decât    │           │░░░░░░░░░░│
│      │cele de la rd. 1-3, și operațiuni supuse măsurilor de simplificare                      │           │░░░░░░░░░░│
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│    14│Livrări de bunuri și prestări de servicii scutite fără drept de deducere                │           │░░░░░░░░░░│
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│    15│Regularizări taxă colectată                                                             │           │          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│    16│TOTAL TAXĂ COLECTATĂ (sumă de la rd. 1 până la rd. 15, cu excepția celor de la rd. 3.1, │           │          │
│      │5.1, 7.1 și 7.1.1)                                                                      │           │          │
├──────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┤
│TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ DEDUCTIBILĂ                                                                          - lei -│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Denumire indicatori                                                                             Valoare       TVA   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ACHIZIȚII INTRACOMUNITARE DE BUNURI ȘI ALTE ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII IMPOZABILE ÎN ROMÂNIA                     │
├──────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┤
│    17│Achiziții intracomunitare de bunuri pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA  │           │          │
│      │(taxare inversă), din care:                                                             │           │          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│  17.1│Achiziții intracomunitare pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare    │           │          │
│      │inversă), iar furnizorul este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru din care a │           │          │
│      │avut loc livrarea                                                                       │           │          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│    18│Regularizări privind achizițiile intracomunitare bunuri pentru care cumpărătorul este   │           │          │
│      │obligat la plata TVA (taxare inversă)                                                   │           │          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│    19│Achiziții de bunuri, altele decât cele de la rd. 17 și 18, și achiziții de servicii     │           │          │
│      │pentru care beneficiarul din România este obligat la plata TVA (taxare inversă), din    │           │          │
│      │care:                                                                                   │           │          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│  19.1│Achiziții de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA│           │          │
│      │(taxare inversă), din care:                                                             │           │          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│19.1.1│Achiziții de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA│           │          │
│      │(taxare inversă), iar prestatorul este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru   │           │          │
│      │din care efectuează prestarea de servicii                                               │           │          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│    20│Regularizări privind achiziții de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul din │           │          │
│      │România este obligat la plata TVA (taxare inversă)                                      │           │          │
├──────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┤
│ACHIZIȚII DE BUNURI/SERVICII ÎN INTERIORUL ȚĂRII ȘI IMPORTURI, ACHIZIȚII INTRACOMUNITARE SCUTITE SAU NEIMPOZABILE     │
├──────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┤
│    21│Achiziții de bunuri și servicii taxabile cu cota de 24%                                 │           │          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│    22│Achiziții de bunuri și servicii taxabile cu cota de 9%                                  │           │          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│    23│Achiziții de bunuri taxabile cu cota de 5%                                              │           │          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│    24│Achiziții de bunuri și servicii scutite de taxă sau neimpozabile, din care:             │           │░░░░░░░░░░│
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│  24.1│Achiziții de servicii intracomunitare scutite de taxă                                   │           │░░░░░░░░░░│
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│    25│TOTAL TAXĂ DEDUCTIBILĂ (sumă de la rd. 17 până la rd. 23, cu excepția celor de la       │           │          │
│      │rd. 17.1, 19.1 și 19.1.1)                                                               │           │          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│    26│SUB-TOTAL TAXĂ DEDUSĂ CONFORM ART. 145 ȘI ART. 1451 SAU ART. 147 ȘI ART. 1451            │░░░░░░░░░░░│          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│    27│TVA efectiv restituită cumpărătorilor străini, inclusiv comisionul unităților autorizate│░░░░░░░░░░░│          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│    28│Regularizări taxă dedusă                                                                │           │          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│    29│Ajustări conform pro-rata/ajustări pentru bunurile de capital                           │░░░░░░░░░░░│          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤
│    30│TOTAL TAXĂ DEDUSĂ (rd. 26 + rd. 27 + rd. 28 + rd. 29)                                   │░░░░░░░░░░░│          │
└──────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│REGULARIZĂRI CONFORM ART. 1473 DIN CODUL FISCAL                                                                - lei -│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Denumire indicatori                                                                                          TVA    │
├──────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤
│    31│Suma negativă a TVA în perioada de raportare (rd. 30 - rd. 16)                                      │          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│    32│Taxa de plată în perioada de raportare (rd. 16 - rd. 30)                                            │          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│    33│Soldul TVA de plată din decontul perioadei fiscale precedente (rd. 37 din decontul perioadei fiscale│          │
│      │precedente) neachitate până la data depunerii decontului de TVA                                     │          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│    34│TVA de plată cumulat (rd. 32 + rd. 33)                                                              │          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│    35│Soldul sumei negative a TVA reportate din perioada precedentă pentru care nu s-a solicitat          │          │
│      │rambursare (rd. 38 din decontul perioadei fiscale precedente)                                       │          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│    36│Suma negativă a TVA cumulate (rd. 31 + rd. 35)                                                      │          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│    37│Sold TVA de plată la sfârșitul perioadei de raportare (rd. 34 - rd. 36)                             │          │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│    38│Soldul sumei negative de TVA la sfârșitul perioadei de raportare (rd. 36 - rd. 34)                  │          │
└──────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
                                                                                    ┌──────────────────────────────────┐
 Cod CAEN al activității preponderente efectiv desfășurate în perioada de raportare:│                                  │
                                                                                    └──────────────────────────────────┘
  
 Solicitați rambursarea soldului sumei negative de TVA?             Da [ ]              Nu [ ]
  
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  FACTURI EMISE DUPĂ INSPECȚIA FISCALĂ, conform art. 159 alin. (3) din Codul fiscal                   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  
                                                                                                                 - lei -
┌───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│       Număr total facturi emise       │       Total bază de impozitare        │          Total TVA aferentă          │
├───────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│                                       │                                       │                                      │
└───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
                           ┌───────────────────────────────────────┐
 Nr. de evidență a plății: │                                       │
                           └───────────────────────────────────────┘
 Prezenta declarație constituie titlu de creanță și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data
 depunerii acesteia, în condițiile legii.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și
 complete.
┌─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐┌─────────────────────────────┐
│Nume, prenume│                                                                         ││                             │
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│    Semnătura și ștampila    │
│Funcție      │                                                                         ││                             │
└─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘└─────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Loc rezervat organului fiscal
┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Număr de înregistrare   │                                         │Data înregistrării   │                             │
└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
 Cod MFP: 14.13.01.02
 

 

  

 

 ANEXA Nr. 2 

    INSTRUCȚIUNI
pentru completarea formularului (300) "Decont de taxă
pe valoarea adăugată" 

    Formularul (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

    Persoanele impozabile care conduc evidența contabilă, potrivit legii, pentru operațiunile realizate pe bază de contract de asociere în participațiune declară inclusiv datele și informațiile privind taxa pe valoarea adăugată rezultate din astfel de operațiuni.

    Formularul (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" se depune la organul fiscal competent, la următoarele termene:

   a) lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este luna calendaristică, potrivit prevederilor art. 1561 din Codul fiscal;

   b) trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 din Codul fiscal;

   c) semestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din semestrul următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală semestrul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 alin. (7) din Codul fiscal și ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice;

   d) anual, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor celui pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile prevăzute la pct. 80 alin. (4) din Normele metodologice și de persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 alin. (7) din Codul fiscal și ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice;

   e) până la data de 25 a celei de-a treia luni a trimestrului calendaristic, pentru primele două luni ale aceluiași trimestru calendaristic, de persoanele impozabile care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Decontul se va depune pentru luna a doua a trimestrului, dar va cuprinde și operațiunile realizate în prima lună a acestuia. În situația în care exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare intervine în prima sau în a treia lună a trimestrului calendaristic, sunt aplicabile în mod corespunzător dispozițiile lit. a).

    Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal au obligația prezentării formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată", cu codificarea informației prin cod de bare. Sunt exceptați de la această prevedere contribuabilii care depun declarațiile fiscale prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distanță, potrivit prevederilor legale în vigoare.

    Formularele se depun în format hârtie, semnat și ștampilat conform legii, la organul fiscal competent. Formularul se editează în două exemplare:

   - un exemplar se depune la organul fiscal competent;

   - un exemplar se păstrează de către plătitor.

    Formatul hârtie se obține prin utilizarea programului de asistență (DECLMF), elaborat de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

    ATENȚIE! Nu se înscriu în decont:

   - taxa pe valoarea adăugată din facturile de executare silită, de către persoanele abilitate prin lege să efectueze vânzarea bunurilor supuse executării silite;

   - diferențele de taxă pe valoarea adăugată de plată constatate de organele de inspecție fiscală, pentru care nu este reglementată includerea în decont;

   - documentele neevidențiate în jurnalele pentru cumpărări sau vânzări, constatate de organele de inspecție fiscală;

   - taxa pe valoarea adăugată pentru care se află în derulare o înlesnire la plată.

    Completarea formularului se face astfel:

    Perioada de raportare

    "Perioada de raportare" poate fi luna calendaristică, trimestrul calendaristic, semestrul calendaristic sau anul calendaristic, în condițiile art. 1561 din Codul fiscal și ale pct. 80 alin. (2) și (4) din Normele metodologice.

    Se înscrie cu cifre arabe numărul perioadei de raportare (de exemplu: 01 pentru ianuarie, 03 pentru trimestrul I, 06 pentru semestrul I, 12 pentru an).

    Anul pentru care se completează declarația se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu, 2010).

    Secțiunea "Date de identificare a persoanei impozabile"

    Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează astfel:

   - contribuabilii persoane juridice, cu excepția comercianților, asociațiile sau alte entități fără personalitate juridică înscriu codul de înregistrare fiscală;

   - comercianții, inclusiv sucursalele comercianților care au sediul principal al comerțului în străinătate, înscriu codul unic de înregistrare;

   - contribuabilii persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere înscriu codul de înregistrare fiscală;

   - contribuabilii persoane fizice, cu excepția persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau care exercită profesii libere, înscriu codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal;

   - contribuabilii persoane impozabile care nu sunt stabilite în România, conform art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, și sunt înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în România, potrivit art. 153 din același act normativ, înscriu codul de înregistrare în scopuri de TVA.

    Reprezentantul fiscal desemnat de o persoană impozabilă stabilită în străinătate înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile străine, care este diferit de codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit pentru activitatea proprie a reprezentantului.

    Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

    Caseta "Denumire" se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociației sau a entității fără personalitate juridică ori cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz.

    În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate care și-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta "Denumire" se înscriu informațiile de identificare înscrise pe certificatul de înregistrare fiscală a reprezentării (denumirea persoanei impozabile stabilite în străinătate, reprezentată fiscal prin reprezentantul fiscal desemnat în condițiile legii).

    Caseta "Domiciliu fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

    În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, înregistrate direct în scopuri de TVA în România, se înscrie adresa din România la care pot fi examinate evidențele și documentele ce trebuie păstrate, în conformitate cu prevederile pct. 66 alin. (7) lit. a) din Normele metodologice.

    În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, care și-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta "Domiciliu fiscal" se înscrie domiciliul fiscal al reprezentantului fiscal.

    În cazul persoanelor impozabile care au sediul activității economice în afara României și sunt stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe fără personalitate juridică, conform art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, în caseta "Domiciliu fiscal" se înscrie domiciliul fiscal al sediului fix desemnat să depună decontul de taxă și să fie responsabil pentru toate obligațiile în scopuri de TVA, conform pct. 66 alin. (5) din Normele metodologice.

    În rubrica "Pro rata de deducere" se înscrie pro rata determinată potrivit art. 147 din Codul fiscal.

    Secțiunea "Taxa pe valoarea adăugată colectată"

    Rândul 1 - se înscriu informațiile preluate din jurnalul de vânzări*), privind baza de impozitare pentru livrările intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. a) și d) din Codul fiscal, și pentru livrările intracomunitare de bunuri cu cod T, efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare de cumpărătorul revânzător, prevăzute la art. 1321 alin. (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare**), inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri parțiale pentru livrările intracomunitare de bunuri scutite. Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal.

    Rândul 2 - se înscriu regularizările ulterioare datorate unor evenimente care determină modificarea datelor declarate la rândul 1 din decont în altă perioadă, precum: modificarea prețului generată de alte situații decât cele prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, nedeclararea din eroare a livrării intracomunitare în perioada în care intervine exigibilitatea etc.

    Rândul 3 - se înscriu informațiile preluate din jurnalul de vânzări*), privind baza de impozitare pentru livrările de bunuri/prestările de servicii care nu sunt impozabile în România pentru că nu au locul livrării/prestării stabilit, conform art. 132 și 133 din Codul fiscal, în România, precum și pentru livrările intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) și c) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare**), inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri parțiale pentru aceste livrări intracomunitare de bunuri, scutite. Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, precum și orice alte regularizări ulterioare, cu excepția celor referitoare la serviciile intracomunitare care se înscriu la rândul 4.

    Rândul 3.1 - se înscriu informațiile preluate din jurnalul de vânzări*), privind baza de impozitare pentru serviciile pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, prestate către persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare, precum și ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal.

    Rândul 4 - se înscriu regularizările ulterioare datorate unor evenimente care determină modificarea datelor declarate la rândul 3.1 din decont în altă perioadă, precum: modificarea prețului generată de alte situații decât cele prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, nedeclararea din eroare a operațiunilor respective în perioada în care intervine exigibilitatea etc.

    Rândul 5 - se înscriu informațiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare pentru achizițiile intracomunitare de bunuri taxabile în România, precum și baza de impozitare pentru achizițiile de bunuri efectuate de către beneficiarul unei livrări ulterioare efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare, pentru care acesta este obligat la plata taxei conform art. 150 alin. (4) din Codul fiscal, și taxa pe valoarea adăugată aferentă, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare**), inclusiv sumele din facturile primite pentru plăți de avansuri parțiale pentru achiziții intracomunitare de bunuri. Se înscriu și ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal.

    Rândul 6 - se înscriu achizițiile intracomunitare de bunuri a căror exigibilitate a intervenit în altă perioadă, dar respectiva achiziție nu a fost declarată, regularizările privind achizițiile intracomunitare declarate în perioade anterioare și datorate unor evenimente care determină modificarea datelor declarate inițial, precum:

   - modificarea prețului bunurilor care au fost declarate ca achiziție intracomunitară pe bază de autofactură, în condițiile legii, ulterior factura primită de la furnizor având un preț mai mare sau mai mic, altele decât situațiile când această modificare a prețului a rezultat ca urmare a unuia dintre evenimentele prevăzute la art. 138 din Codul fiscal în perioada de raportare;

   - declararea achiziției intracomunitare pe bază de autofactură, în condițiile legii, într-o perioadă ulterioară, la primirea facturii de la furnizor, constatându-se că exigibilitatea achiziției intracomunitare intervenea într-o perioadă anterioară;

   - modificarea bazei impozabile a achiziției intracomunitare și a taxei aferente ca urmare a modificării cursului valutar de referință aplicabil, datorată unor neconcordanțe între data primirii facturii de la furnizor și data declarării achiziției intracomunitare;

   - orice alte evenimente de natură să modifice datele declarate inițial, cu excepția ajustărilor bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, atunci când acestea au loc ulterior, într-o altă perioadă decât cea în care a intervenit exigibilitatea pentru achizițiile intracomunitare respective.

    Rândul 7 - se înscriu informațiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare și taxa pe valoarea adăugată pentru achizițiile de bunuri și servicii pentru care beneficiarul din România este persoană obligată la plata TVA conform art. 150 alin. (2)-(6) și pentru importurile de bunuri cărora le sunt aplicabile prevederile art. 157 alin. (4) și (5) din Codul fiscal, a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare. Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, precum și orice alte regularizări ulterioare, cu excepția celor referitoare la serviciile intracomunitare, care se înscriu la rândul 8.

    Rândul 7.1 - se înscriu informațiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare și taxa pe valoarea adăugată pentru achizițiile de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul din România este persoană obligată la plata TVA conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, precum și ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal.

    Rândul 7.1.1 - se înscriu informațiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare și taxa pe valoarea adăugată pentru achizițiile de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul din România este persoană obligată la plata TVA conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, iar prestatorul este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru din care efectuează prestarea de servicii, precum și ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal.

    Rândul 8 - se înscriu regularizările ulterioare datorate unor evenimente care determină modificarea datelor declarate la rândul 7.1 din decont în altă perioadă, precum: modificarea prețului generată de alte situații decât cele prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, nedeclararea din eroare a operațiunilor respective în perioada în care intervine exigibilitatea etc.

    Rândul 9 - se înscriu informațiile preluate din jurnalul de vânzări*), pentru operațiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, privind:

   - baza de impozitare și taxa pe valoarea adăugată colectată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile cu cota de 24%, inclusiv pentru livrările de bunuri și prestările de servicii asimilate;

   - baza de impozitare și taxa pe valoarea adăugată colectată pentru operațiunile supuse regimurilor speciale de taxă pe valoarea adăugată determinate pe baza situațiilor de calcul întocmite în acest scop;

   - ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, dacă au fost generate de operațiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 24%.

    Rândul 10 - se înscriu informațiile preluate din jurnalul de vânzări*), pentru operațiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, privind baza de impozitare și taxa pe valoarea adăugată colectată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile cu cota de 9%, inclusiv pentru livrările de bunuri și prestările de servicii asimilate.

    Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 9%, potrivit dispozițiilor art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal.

    Rândul 11 - se înscriu informațiile preluate din jurnalul de vânzări*), pentru operațiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, privind baza de impozitare și taxa pe valoarea adăugată colectată pentru livrările de bunuri taxabile cu cota de 5%.

    Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 5%, potrivit dispozițiilor art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal.

    Rândul 12 - se înscriu informațiile preluate din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare și taxa colectată pentru achizițiile de bunuri și de servicii, a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare, de către beneficiarii care aplică măsurile de simplificare prevăzute la art. 160 din Codul fiscal.

    Rândul 13 - se înscriu informațiile preluate din jurnalul de vânzări*), pentru operațiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare sau în perioade fiscale anterioare, privind:

   - baza de impozitare pentru livrările de bunuri/prestările de servicii scutite cu drept de deducere, prevăzute la art. 143 alin. (1), art. 144 și 1441 din Codul fiscal;

   - baza de impozitare pentru operațiuni scutite de taxă, conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1-5 și lit. b) din Codul fiscal, în cazul în care cumpărătorul sau clientul este stabilit în afara Uniunii Europene sau în cazul în care aceste operațiuni sunt în legătură directă cu bunuri care vor fi exportate, precum și în cazul operațiunilor efectuate de intermediari care acționează în numele și în contul altei persoane, atunci când aceștia intervin în derularea unor astfel de operațiuni;

   - baza de impozitare pentru livrările/prestările efectuate, pentru care furnizorii/prestatorii aplică măsurile de simplificare prevăzute la art. 160 din Codul fiscal.

    Rândul 14 - se înscriu informațiile preluate din jurnalul de vânzări*), privind baza de impozitare pentru livrările de bunuri scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 din Codul fiscal.

    Rândul 15 - se evidențiază sumele rezultate din corectarea informațiilor de la rândurile 9, 10, 11 și 12 din deconturile anterioare, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, dar care au fost generate de operațiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată a fost de 19%, sumele rezultate din regularizările prevăzute la art. 140 alin. (4) din Codul fiscal datorate modificării cotelor de TVA, precum și orice alte sume rezultate din regularizările prevăzute de legislația în vigoare datorate unor evenimente, cu excepția celor prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, care determină modificarea datelor declarate inițial, cum ar fi nedeclararea din eroare a operațiunii în perioada în care intervine exigibilitatea.

    Secțiunea "Taxa pe valoarea adăugată deductibilă"

    Rândul 17 - se înscriu aceleași informații declarate la rândul 5.

    Rândul 18 - se înscriu aceleași informații declarate la rândul 6.

    Rândul 19 - se înscriu aceleași informații declarate la rândul 7.

    Rândul 19.1 - se înscriu aceleași informații declarate la rândul 7.1.

    Rândul 19.1.1 - se înscriu aceleași informații declarate la rândul 7.1.1.

    Rândul 20 - se înscriu aceleași informații declarate la rândul 8.

    Rândul 21 - se înscriu informațiile din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare și taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferentă achizițiilor din țară de bunuri și servicii taxabile cu cota de 24%, precum și baza de impozitare și taxa aferentă importurilor care nu se încadrează în prevederile art. 157 alin. (4) și (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare.

    Se înscriu, de asemenea, și ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, dacă au fost generate de operațiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 24%.

    Rândul 22 - se înscriu informațiile din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare și taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferentă achizițiilor din țară de bunuri și servicii taxabile cu cota de 9%, precum și taxa aferentă importurilor care nu se încadrează în prevederile art. 157 alin. (4) și (5) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare.

    Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 9%, potrivit dispozițiilor art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal.

    Rândul 23 - se înscriu informațiile din jurnalul de cumpărări*), privind baza de impozitare și taxa pe valoarea adăugată deductibilă aferentă achizițiilor din țară de bunuri taxabile cu cota de 5%.

    Se înscriu, de asemenea, ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată este de 5%, potrivit dispozițiilor art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal.

    Rândul 24 - se înscriu informațiile din jurnalul de cumpărări*), privind:

   - contravaloarea achizițiilor de bunuri și servicii a căror livrare/prestare a fost scutită de taxă, neimpozabilă sau supusă unui regim special de taxă;

   - contravaloarea achizițiilor de bunuri și servicii din alte state membre pentru care nu se datorează taxa pe valoarea adăugată în România;

   - contravaloarea achizițiilor intracomunitare de bunuri scutite de taxă sau neimpozabile în România;

   - contravaloarea achizițiilor de servicii intracomunitare scutite de taxa pe valoarea adăugată;

   - contravaloarea importurilor scutite de taxa pe valoarea adăugată.

    Nu este obligatorie înscrierea în decont a sumelor care nu sunt incluse în baza impozabilă.

    Rândul 24.1 - se înscriu informațiile din jurnalul de cumpărări*), privind achizițiile de servicii intracomunitare scutite de taxa pe valoarea adăugată.

    Rândul 26 - se înscrie taxa pe valoarea adăugată efectiv dedusă pentru achizițiile prevăzute la rândurile 17-23:

   - conform art. 145 și 1451 din Codul fiscal, în cazul persoanelor care efectuează numai operațiuni cu drept de deducere. Nu se preia în acest rând taxa pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 1451 din Codul fiscal;

   - conform art. 1451 și 147 din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile cu regim mixt, respectiv taxa preluată din coloanele jurnalului pentru cumpărări*), în funcție de destinația achizițiilor, astfel:

   - taxa aferentă achizițiilor destinate realizării de operațiuni cu drept de deducere, cu excepția achizițiilor pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 1451 din Codul fiscal;

   - taxa dedusă conform pro rata pentru achizițiile destinate realizării atât de operațiuni cu drept de deducere, cât și de operațiuni fără drept de deducere, cu excepția achizițiilor pentru care nu se permite exercitarea dreptului de deducere conform art. 1451 din Codul fiscal;

   - taxa aferentă achizițiilor destinate realizării operațiunilor care nu dau drept de deducere nu se preia în acest rând.

    Totalul de la rândul 26 poate fi mai mic sau egal cu totalul de la rândurile 17-23, cu excepția celor de la rândurile 17.1, 19.1 și 19.1.1.

    Rândul 27 - se înscriu sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată efectiv restituită, în baza art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, cumpărătorilor persoane fizice care nu sunt stabilite în Comunitatea Europeană de către persoanele impozabile autorizate în acest sens, inclusiv comisionul perceput pentru activitatea de restituire a taxei.

    Rândul 28 - se evidențiază sumele rezultate din corectarea informațiilor de la rândurile 21, 22, 23 din deconturile anterioare, ajustările prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, a căror exigibilitate este ulterioară datei de 1 iulie 2010, dar care au fost generate de operațiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată a fost de 19%, potrivit dispozițiilor art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, precum și orice alte sume rezultate din regularizările prevăzute de legislația în vigoare datorate unor evenimente, cu excepția celor prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, care determină modificarea datelor declarate inițial, cum ar fi nedeclararea din eroare a operațiunii în perioada în care intervine exigibilitatea.

    Rândul 29 - se înscriu diferențele de taxă pe valoarea adăugată rezultate ca urmare a ajustării anuale pe bază de pro rata definitivă, prevăzute la art. 147 din Codul fiscal, diferențele de taxă pe valoarea adăugată rezultate ca urmare a regularizării erorilor constatate ulterior în calculul pro rata definitivă, conform pct. 47 alin. (5) din Normele metodologice, precum și diferențele de taxă pe valoarea adăugată rezultate ca urmare a ajustării taxei deductibile pentru bunurile de capital prevăzute la art. 149 și 161 din Codul fiscal, cu semnul plus sau minus, după caz.

    Secțiunea "Regularizări conform art. 1473 din Codul fiscal"

    Rândul 33 - se preia suma prevăzută la rândul 37 din decontul perioadei precedente celei de raportare, din care se scad sumele achitate până la data depunerii decontului.

    Rândul 35 - se preia suma prevăzută la rândul 38 din decontul perioadei precedente celei de raportare, pentru care nu s-a solicitat rambursarea, prin bifarea casetei corespunzătoare din decontul anterior.

    Secțiunea "Facturi emise după inspecția fiscală, conform art. 159 alin. (3) din Codul fiscal"

    Se completează cu informațiile preluate din facturile de corecție emise către beneficiari în urma inspecției fiscale, astfel cum este prevăzut la art. 159 alin. (3) din Codul fiscal, facturi care se evidențiază într-o rubrică separată din jurnalul pentru vânzări, conform pct. 811 alin. (4) din Normele metodologice.

    Câmpul "Nr. de evidență a plății" nu se completează, în condițiile prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea și modificarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul administrării fiscale, cu modificările ulterioare, și de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.421/2009 pentru prorogarea termenului prevăzut de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea și modificarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul administrării fiscale.

    Nu se admit întocmirea și depunerea de deconturi rectificative pentru corectarea datelor din deconturile anterioare.

    În ceea ce privește achizițiile intracomunitare de bunuri, pe lângă legislația națională, organele fiscale și contribuabilii vor ține cont de art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 1.777/2005 al Consiliului din 17 octombrie 2005 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 77/388/CEE privind sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată.

    ___________

   *) Prin jurnale de vânzări și jurnale de cumpărări se înțelege orice jurnale, registre, evidențe sau alte documente similare pe care persoanele impozabile au obligația să le întocmească în conformitate cu prevederile art. 156 din Codul fiscal și ale pct. 79 din Normele metodologice. Prin ordin al ministrului finanțelor publice se propun modele de jurnale de vânzări și cumpărări, utilizarea acestor modele de către persoanele impozabile fiind opțională.

   **) Pentru a evita orice neconcordanță între livrările intracomunitare de bunuri, scutite de TVA, care se includ în decontul de TVA și în declarația recapitulativă pentru astfel de livrări în statul membru de origine, și achizițiile intracomunitare evidențiate în decontul de TVA și în declarația recapitulativă pentru achiziții intracomunitare, în statul membru de destinație, momentul exigibilității taxei pentru achizițiile intracomunitare intervine:

   - în a 15-a zi a lunii următoare celei în care a avut loc faptul generator, respectiv livrarea;

   - la data emiterii facturii pentru livrarea respectivă către persoana care cumpără bunurile, inclusiv în cazul facturilor pentru încasarea de avansuri parțiale, dacă factura este emisă înainte de data de 15 a lunii următoare lunii în care a intervenit faptul generator, respectiv livrarea. 

   ANEXA Nr. 3 

    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de
păstrare ale formularului (300)
"Decont de taxă pe valoarea adăugată" 

    Denumirea formularului: Decont de taxă pe valoarea adăugată

    Cod MFP: 14.13.01.02

    Format: A4/t1

    Caracteristicile de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare, cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție gratuit de unitățile fiscale teritoriale.

    Se utilizează la declararea operațiunilor din sfera TVA.

    Se întocmește de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

    Circulă:

   - un exemplar la organul fiscal competent:

    ▪ în format hârtie, semnat și ștampilat, potrivit legii, cu codificarea informației prin cod de bare;

    ▪ în format electronic;

   - un exemplar la contribuabil.

    Se păstrează:

   - formatul electronic, în arhiva de documente electronice;

   - formatul hârtie, la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

 

 

 sus ñ

 

 

 inapoi la ordine ANAF Û