ordin 40/2003 cazier fiscal

Order 40/2003 Tax Offence Record - Verordnung 40/2003 Steuervergehenakte

keylinks: FIȘA DE ÎNSCRIERE ÎN CAZIERUL FISCAL, FIȘA DE ACTUALIZARE A ÎNSCRIERILOR ÎN CAZIERUL FISCAL, CERERE DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE CAZIER FISCAL, CERERE DE RECTIFICARE A DATELOR ÎNSCRISE ÎN CAZIERUL FISCAL, CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL, ANEXA LA CERTIFICATUL DE CAZIER FISCAL, ANEXA  Nr. 1, ANEXA  Nr. 2, ANEXA  Nr. 3

Ordin nr. 40 din 17/01/2003 privind modelul formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 83 din 11/02/2003

 

În temeiul art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 410/2002,

 

Ministrul Finanţelor Publice emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor:

   -"Fişa de înscriere în cazierul fiscal" cod 14.13.43.15/1;

   -"Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal" cod 14.13.43.15/2;

   -"Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal" cod 14.13.25.15/1;

   -"Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal" cod 14.13.25.15/2;

   -"Certificat de cazier fiscal" şi anexă cod 14.13.21.15, prevăzute în anexa nr. 1.

 

Art. 2. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor menţionate sunt prevăzute în anexa nr. 2.

 

Art. 3. (1) Fişa de înscriere în cazierul fiscal şi fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal se completează şi se editează numai cu ajutorul programului de asistenţă.

            (2) Celelalte formulare prevăzute la art. 1 se distribuie gratuit, la solicitarea contribuabililor, şi se editează informatic.

 

Art. 4. - Cazierul fiscal se organizează în format electronic astfel:

   a) la nivelul Ministerului Finanţelor Publice se organizează cazierul fiscal naţional care ţine evidenţa contribuabililor de pe întregul teritoriu al României;

   b) la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti se organizează cazierul fiscal local, care ţine evidenţa contribuabililor care au domiciliul, reşedinţa sau sediul în raza teritorială a acestora.

 

Art. 5. - Cazierul fiscal este gestionat astfel:

   a) din punct de vedere metodologic, de serviciul de proceduri pentru gestionarea şi funcţionarea cazierului fiscal din cadrul Direcţiei generale de proceduri fiscale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, pentru cazierul fiscal naţional, respectiv de birourile pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul direcţiilor de administrare a veniturilor statului din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti;

   b) din punct de vedere al conţinutului, de birourile pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul direcţiilor de administrare a veniturilor statului din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, care înscriu şi actualizează datele în cazierul fiscal local;

   c) din punct de vedere informatic, de către Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, pentru baza de date centrală, respectiv de către serviciile de tehnologia informaţiei din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru bazele de date locale.

 

Art. 6. -(1) La informaţiile referitoare la cazierul fiscal au acces numai persoanele care gestionează cazierul fiscal din cadrul birourilor pentru gestionarea cazierului fiscal.

              (2) Bazele de date care cuprind informaţii referitoare la cazierul fiscal sunt administrate numai de persoanele desemnate din cadrul serviciului de tehnologia informaţiei din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi din cadrul Direcţiei generale a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

 

Art. 7. - Procedura de înscriere şi procedura de actualizare a datelor din bazele de date cuprinzând cazierul fiscal sunt prevăzute în anexa nr. 3.

 

Art. 8. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Art. 9. - Direcţia generală de proceduri fiscale, Direcţia generală a tehnologiei informaţiei, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi angajatorii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Art. 10. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 

alte referinte legale

HG 742/2008 Cazier Fiscal

Ordonanta 75/2001 Cazier Fiscal

 

Lege 91 2007 Cazier Fiscal

 

 sus ñ

 

 inapoi la legislatie Û

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 ANEXA  Nr. 1

 Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 
 

   

 

                                ┌─────────────────────────────┐
                                │           ROMÂNIA           │
                                │            ┌───┐            │
                                │            │MFP│            │
                                │            └───┘            │
                                │Ministerul Finanţelor Publice│
                                └────────────────-────────────┘
┌────────────────────────────────────────────┐   ┌────────────────────────────────────────────┐
│Direcţia Generală a Finanţelor Publice      │   │Instituţia: ................................│
│Judeţul/Municipiul: ........................│   │Judeţul: ...................................│
├────────────────────────────────────────────┤   │Organul constatator: .......................│
│Înregistrat la unitatea fiscală             │   │............................................│
│Nr. ............ Data: __/__/_____          │   │                                            │
├────────────────────────────────────────────┤   ├────────────────────────────────────────────┤
│Înregistrat la Biroul Gestiune Cazier Fiscal│   │Înregistrat la organul constatator:         │
│Nr. ............ Data: __/__/_____          │   │Nr. ............ Data: __/__/_____          │
└────────────────────────────────────────────┘   └────────────────────────────────────────────┘

                             FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN CAZIERUL FISCAL

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Contribuabilul:     Cod de înregistrare fiscală: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                      Nume şi prenume/denumire: ...............................................
Cu Domiciliul/Reşedinţa/Sediul:
  Judeţ: ............................ Localitate: ............................ Sector: ........
  Strada: ........................... Număr: ....... Bloc: ......... Scara: ....... Ap. .......
  Telefon: .......................... Fax: ....................................................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ▪ a fost controlat de organul constatator şi a fost sancţionat prin actul de control/procesul
    verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
  tip ................/serie .........../nr. ............./data: ..../..../........
  SAU
  ▪ a fost sancţionat prin hotărârea judecătorească nr. ............/data: ..../..../.......
    pentru săvârşirea următoarei fapte, prevăzută de OG nr. 75/2001 a fi înscrisă în Cazierul
    fiscal, menţionată mai jos:
┌─────┬──────────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────┬────────────────┐
│ Cod │  Act normativ încălcat   │Fapta săvârşită │  Act normativ sancţiune  │   Sancţiune    │
│Fapta│tip/nr/an/art/alin/lit/pct│                │tip/nr/an/art/alin/lit/pct│aplicată efectiv│
├─────┼──────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┤
│     │                          │                │                          │                │
│     │                          │                │                          │                │
│     │                          │                │                          │                │
│     │                          │                │                          │                │
│     │                          │                │                          │                │
└─────┴──────────────────────────┴────────────────┴──────────────────────────┴────────────────┘
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CONDUCĂTOR ORGAN CONSTATATOR,
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Prezentul document a fost prelucrat, în cadrul Biroului Cazier Fiscal,
de către salariatul .................................                   Semnătura salariatului:
la data de: __/__/_____
 
 

 


                                ┌─────────────────────────────┐
                                │           ROMÂNIA           │
                                │            ┌───┐            │
                                │            │MFP│            │
                                │            └───┘            │
                                │Ministerul Finanţelor Publice│
                                └─────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────┐   ┌────────────────────────────────────────────┐
│Direcţia Generală a Finanţelor Publice      │   │Instituţia: ................................│
│Judeţul/Municipiul: ........................│   │Judeţul: ...................................│
├────────────────────────────────────────────┤   │Organul care actualizează: .................│
│Înregistrat la unitatea fiscală             │   │............................................│
│Nr. ............ Data: __/__/_____          │   │                                            │
├────────────────────────────────────────────┤   ├────────────────────────────────────────────┤
│Înregistrat la Biroul Gestiune Cazier Fiscal│   │Înregistrat la organul care actualizează:   │
│Nr. ............ Data: __/__/_____          │   │Nr. ............ Data: __/__/_____          │
└────────────────────────────────────────────┘   └────────────────────────────────────────────┘

                     FIŞA DE ACTUALIZARE A ÎNSCRIERILOR ÎN CAZIERUL FISCAL

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Pentru Contribuabilul:  Cod de înregistrare fiscală: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                        Nume şi prenume/denumire: .............................................
Cu Domiciliul/Reşedinţa/Sediul:
  Judeţ: ............................ Localitate: ............................ Sector: ........
  Strada: ........................... Număr: ....... Bloc: ......... Scara: ....... Ap. .......
  Telefon: .......................... Fax: ....................................................
se fac actualizările la fapta menţionată în prezentul document.
┌─────┬──────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────┬──────────┬────────────┐
│ Cod │  Act normativ încălcat   │  Fapta  │  Act normativ sancţiune  │Sancţiune │    Tip     │
│Fapta│tip/nr/an/art/alin/lit/pct│săvârşită│tip/nr/an/art/alin/lit/pct│ aplicată │modificare* │
│     │                          │         │                          │ efectiv  │            │
├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────────────────────┼──────────┼────────────┤
│     │                          │         │                          │          │            │
│     │                          │         │                          │          │            │
│     │                          │         │                          │          │            │
│     │                          │         │                          │          │            │
└─────┴──────────────────────────┴─────────┴──────────────────────────┴──────────┴────────────┘
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                          Instituţia: ...............................
Date despre                               Judeţul: ..................................
Fişa de înscriere iniţială/               Organul constatator: ......................
Fişa de actualizare înscrieri:            ...........................................
                                          Înregistrarea fişei la organul constatator:
                                          Nr. ................... Data:__ /__ /____
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
* Tip modificare:  I - modificarea înscrierii,  A - anulată.
CONDUCĂTOR ORGAN CARE ACTUALIZEAZĂ,
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Prezentul document a fost prelucrat, în cadrul Biroului Cazier Fiscal,
de către salariatul .............................                       Semnătura salariatului:
 
 
   ┌───────────────┐
   │    ROMÂNIA    │
   └───────────────┘
   [ ] Persoană fizică     [ ] Română cu domiciliu în România    ┌────────────────────────────┐
                           [ ] Străină - română fără domiciliu   │Se bifează cu X dacă e cazul│
                               în România                        │ [ ] În forma simplificată  │
   ───────────────────────────────────────────────────────────   │ [ ] În regim de urgenţă    │
   [ ] Persoană juridică   [ ] Română                            └────────────────────────────┘
                           [ ] Străină
   ───────────────────────────────────────────────────────────
   [ ] Asociaţie fără personalitate juridică
                           [ ] Română
                           [ ] Străină
   ───────────────────────────────────────────────────────────
 
                     CERERE DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE CAZIER FISCAL
 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Subsemnatul/subscrisa având:      Cod de înregistrare fiscală: _ _ _ _ _ _ _ _ _
                                     Nume şi prenume/denumire: ................................
   Cu Domiciliul/Reşedinţa/Sediul în România
    Judeţ: ........................ Localitate: ............................ Sector: ..........
    Strada: ....................... Număr: ....... Bloc: ......... Scara: ....... Ap. .........
    Telefon: ...................... Fax: ......................................................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   prin                                      Se bifează cu X căsuţa care corespunde situaţiei
Cod numeric personal/Număr de                în calitate de [ ] titular
identificare fiscală: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   [ ] împuternicit/reprezentant legal
Nume şi prenume: .........................
posesor al actului de identitate ______ seria __ nr. _________ eliberat de ____________________
Împuternicire nr. _____________ din data __/__/____
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Solicit eliberarea unui certificat de cazier fiscal pentru a-mi servi la ______________________
Nume, prenume ______________________                       Funcţia ____________________________
Data __/__/____                                            Semnătura şi ştampila ______________
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Direcţia Generală a Finanţelor Publice              Data prezentării pentru ridicarea
   Judeţul/Municipiul ___________________              certificatului de cazier fiscal:
   Înregistrat la unitatea fiscală, cu                 Data __/__/____
   Nr. _______________ Data __/__/____
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Se detaşează şi se înmânează persoanei care depune cererea
   Direcţia Generală a Finanţelor Publice              Data prezentării pentru ridicarea
   Judeţul/Municipiul ___________________              certificatului de cazier fiscal:
   Înregistrat la unitatea fiscală, cu                 Data __/__/____
   Nr. _______________ Data __/__/____
 
 


   ┌───────────────┐
   │    ROMÂNIA    │
   └───────────────┘
[ ] Persoană fizică  [ ] Română cu domiciliu în România     [ ] Străină - română fără domiciliu
                                                                în România
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
[ ] Persoană juridică                       [ ] Română      [ ] Străină
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
[ ] Asociaţie fără personalitate juridică   [ ] Română      [ ] Străină
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 
                  CERERE DE RECTIFICARE A DATELOR ÎNSCRISE ÎN CAZIERUL FISCAL
 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Subsemnatul/subscrisa având:      Cod de înregistrare fiscală: _ _ _ _ _ _ _ _ _
                                  Nume şi prenume/denumire: ...................................
Cu Domiciliul/Reşedinţa/Sediul în România
   Judeţ: ........................ Localitate: ............................ Sector: ...........
   Strada: ....................... Număr: ....... Bloc: ......... Scara: ....... Ap. ..........
   Telefon: ...................... Fax: .......................................................
Prin       Cod de înregistrare fiscală: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
           Nume şi prenume/denumire: .........................................
în calitate de: [ ] titular                  (Se bifează cu X căsuţa care corespunde situaţiei)
                [ ] împuternicit/reprezentant legal
posesor al actului de identitate ......... seria .... nr. .......... eliberat de ..............
Împuternicire nr. ..................... din data:__/__/____
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Urmarea certificatului de cazier nr. ................ din data _/__/_____, eliberat de Direcţia
Generală a Finanţelor Publice din Judeţul/Municipiul ................................
Solicit rectificarea următoarei fapte înscrise în cazierul fiscal, menţionată mai jos, pe baza
actelor doveditoare anexate
┌─────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────┐
│     │                                 │                                 │      Organul      │
│ Cod │         Fapta săvârşită         │   Sancţiunea aplicată efectiv   │    constatator    │
│Fapta│      Act normativ încălcat      │          Act normativ           │ Fişa înscriere sau│
│  *  │(tip/nr/an/articol/alin/lit./pct)│(tip/nr/an/articol/alin/lit./pct)│   actualizare în  │
│     │                *                │                *                │ Cazierul Fiscal * │
├─────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────┤
│     │                                 │                                 │                   │
│     │                                 │                                 │                   │
│     │                                 │                                 │                   │
│     │                                 │                                 │                   │
│     │                                 │                                 │                   │
└─────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────┘
pentru motivul ................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
* Se va înscrie întocmai rândul corespunzător faptei înscrise în anexa la Certificat, pentru
care se solicită rectificarea.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nume, prenume ..................................
Funcţia ........................................
Data ..../..../...........                          Semnătura şi ştampila .....................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Direcţia Generală a Finanţelor Publice
Judeţul/Municipiul ...................
Înregistrat la unitatea fiscală cu
Nr. ........... Data ..../..../.......
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Se detaşează şi se înmânează persoanei care depune cererea.
Direcţia Generală a Finanţelor Publice
Judeţul/Municipiul ...................
Înregistrat la unitatea fiscală cu
Nr. ........... Data ..../..../.......

 
    ┌─────────────────────────────┐              ┌──────────────────────────────────────┐
    │           ROMÂNIA           │              │Direcţia Generală a Finanţelor Publice│
    │            ┌───┐            │              │Judeţul/Municipiul ...................│
    │            │MFP│            │              └──────────────────────────────────────┘
    │            └───┘            │              ┌──────────────────────────────────────┐
    │Ministerul Finanţelor Publice│              │   Înregistrat la unitatea fiscală    │
    └─────────────────────────────┘              │Nr. _________________ Data __/__/____ │
                                                 └──────────────────────────────────────┘

                                  CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL
 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ca urmare a cererii nr. ____________________ din data de __/__/____ se certifică prin prezenta:
Contribuabilul:
   Cod de înregistrare fiscală: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   Nume şi prenume/Denumire: ___________________________________________
    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │Domiciliul/Reşedinţa/Sediul:                                                      │
    │Judeţ: ...................... Localitate: .................... Sector:............│
    │Strada: ...................... Număr: ...... Bloc: ...... Scara: ...... Ap. ......│
    │Telefon: ................................. Fax: ..................................│
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 
                         ARE/NU ARE fapte înscrise în cazierul fiscal.
 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   S-a eliberat prezentul certificat pentru a-i servi la ......................................
   .......................................... şi este valabil 15 de zile de la data eliberării.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                      DIRECTOR (GENERAL),
 
 
    ┌─────────────────────────────┐              ┌──────────────────────────────────────┐
    │           ROMÂNIA           │              │Direcţia Generală a Finanţelor Publice│
    │            ┌───┐            │              │Judeţul/Municipiul ...................│
    │            │MFP│            │              └──────────────────────────────────────┘
    │            └───┘            │              ┌──────────────────────────────────────┐
    │Ministerul Finanţelor Publice│              │   Înregistrat la unitatea fiscală    │
    └─────────────────────────────┘              │Nr. _________________ Data __/__/____ │
                                                 └──────────────────────────────────────┘
 
                            ANEXA LA CERTIFICATUL DE CAZIER FISCAL

pentru contribuabilul:
 Cod de înregistrare fiscală: _ _ _ _ _ _ _ _  Nume şi prenume/Denumire: ______________________
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Fapte înscrise în cazierul fiscal:
┌────┬─────┬─────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────┬──────────────┐
│Nr. │Cod  │   Fapta săvârşită   │Sancţiunea aplicată efectiv│Organ Constatator│ Contribuabil │
│crt.│fapta│Act normativ încălcat│       Act normativ        │─────────────────│  Sancţionat  │
│    │     │ (tip/nr/an/articol/ │    (tip/nr/an/articol/    │ Fişa înscriere/ │     Cod      │
│    │     │   alin/lit./pct)    │      alin/lit./pct)       │   Actualizare   │ înregistrare │
│    │     │                     │                           │    nr./data     │   fiscală    │
├────┼─────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────┼──────────────┤
│    │     │                     │                           │                 │              │
│    │     │                     │                           │                 │              │
│    │     │                     │                           │                 │              │
│    │     │                     │                           │                 │              │
│    │     │                     │                           │                 │              │
│    │     │                     │                           │                 │              │
└────┴─────┴─────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────┴──────────────┘
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                      DIRECTOR (GENERAL),
 

 

  

 ANEXA  Nr. 2

    CARACTERISTICI
de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor

    1. Fişa de înscriere în cazierul fiscal,
cod 14.13.43.15/1  

   1. Denumire: Fişa de înscriere în cazierul fiscal

   2. Cod: 14.13.43.15/1

   3. Format: 2A4/t1

   4. Caracteristici de tipărire:

   -se tipăreşte pe o singură faţă;

   -se poate utiliza echipament informatic pentru editare

   5. Se difuzează: gratuit

   6. Se utilizează la: înscrierea în cazierul fiscal al contribuabililor a faptelor constatate de către organele de control, precum şi a sancţiunilor aplicate

   7. Se întocmeşte în: două exemplare;

   de: organul de control constatator

   8. Circulă:

   -un exemplar la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul/sediul/reşedinţa contribuabilului;

   -un exemplar la organul constatator

   9. Se arhivează: un exemplar la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal şi un exemplar la organul constatator

 

   2. Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal,
cod 14.13.43.15/2  

   1. Denumire: Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal

   2. Cod: 14.13.43.15/2

   3. Format: 2A4/t1

   4. Caracteristici de tipărire:

   -se tipăreşte pe o singură faţă;

   -se poate utiliza echipament informatic pentru editare

   5. Se difuzează: gratuit

   6. Se utilizează la: actualizarea înscrierilor în cazierul fiscal al contribuabililor

   7. Se întocmeşte în:

   -un exemplar, în cazul în care fişa este completată de biroul pentru gestionarea cazierului fiscal;

   -două exemplare, în cazul în care fişa este completată de organul de control constatator

   8. Circulă:

   -un exemplar la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal al organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul/sediul/reşedinţa contribuabilului, în cazul în care fişa este completată de biroul pentru gestionarea cazierului fiscal;

   -un exemplar la organul constatator şi un exemplar la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal, în cazul în care fişa este completată de organul de control constatator

   9. Se arhivează:

   -un exemplar la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal şi un exemplar la organul constatator, în cazul în care fişa este completată de organul de control constatator;

   -un exemplar la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal

 

   3. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal,
cod 14.13.25.15/1 

   1. Denumire: Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal

   2. Cod: 14.13.25.15/1

   3. Format: A4/t1

   4. Caracteristici de tipărire:

   -se tipăreşte pe o singură faţă;

   -se poate utiliza echipament informatic pentru editare

   5. Se difuzează: gratuit

   6. Se utilizează la: eliberarea unui certificat de cazier fiscal

   7. Se întocmeşte în: un exemplar

   de: contribuabil

   8. Circulă: la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal

   9. Se arhivează: la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal

 

   4. Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal,
cod 14.13.25.15/2  

   1. Denumire: Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal

   2. Cod: 14.13.25.15/2

   3. Format: 2A4/t1

   4. Caracteristici de tipărire:

   -se tipăreşte pe o singură faţă;

   -se poate utiliza echipament informatic pentru editare

   5. Se difuzează: gratuit

   6. Se utilizează la: rectificarea datelor înscrise în cazierul fiscal

   7. Se întocmeşte în: un exemplar

   de: contribuabil

   8. Circulă: la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal

   9. Se arhivează: la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal

 

   5. Certificat de cazier fiscal şi Anexa la Certificatul de cazier fiscal,
cod 14.13.21.15

    1. Denumire: Certificat de cazier fiscal şi Anexa la Certificatul de cazier fiscal

   2. Cod: 14.13.21.15

   3. Format: 2A4/t1

   4. Caracteristici de tipărire:

   -se tipăresc pe o singură faţă atât certificatul, cât şi anexa;

   -se poate utiliza echipament informatic pentru editare

   5. Se difuzează: gratuit

   6. Se utilizează: numai în scopul în care a fost eliberat

   7. Se întocmeşte în: două exemplare

   de: organul fiscal

   8. Circulă: - un exemplar la contribuabil

   -un exemplar la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal

   9. Se arhivează: copia la biroul pentru gestionarea cazierului fiscal

 

 

 

   ANEXA  Nr. 3  

 

   1. Procedura de înscriere a datelor în bazele de date cuprinzând cazierul fiscal

   Înscrierea datelor în cazierul fiscal se face numai pe baza fişelor de înscriere.

   Fişele de înscriere sunt completate de către:

   a) organele cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi al unităţilor sale teritoriale;

   b) organele cu atribuţii de control din afara Ministerului Finanţelor Publice.

   Fişele de înscriere completate se înregistrează şi se transmit birourilor pentru gestionarea cazierului fiscal din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti.

   Termenele de transmitere a fişelor de înscriere sunt:

   a) pentru organele cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi al unităţilor sale teritoriale, 15 zile de la expirarea termenului legal de contestare, pentru actele rămase definitive prin neexercitarea căilor de atac, sau 5 zile de la data primirii comunicării de la compartimentele juridice, potrivit prevederilor art. 12 alin. (3) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001;

   b) pentru organele cu atribuţii de control din afara Ministerului Finanţelor Publice, 5 zile de la data la care au luat la cunoştinţă că asupra faptelor ce urmează să fie înscrise în cazierul fiscal s-au pronunţat organele competente definitiv şi irevocabil.

   Se va completa câte o fişă pentru fiecare faptă care se înscrie în cazierul fiscal.

   Fişele de înscriere primite de birourile pentru gestionarea cazierului fiscal sunt înregistrate în registrul unic de evidenţă.

   Fişele de înscriere sunt analizate formal din punct de vedere al coerenţei şi completitudinii de birourile pentru gestionarea cazierului fiscal.

   Fişele la care se constată neconcordanţe sunt restituite organelor de control pentru a fi corectate.

   Fişele valide sunt vizate de şeful biroului pentru gestionarea cazierului fiscal şi sunt repartizate de acesta pentru a fi introduse în baza de date locală.

   2. Procedura de actualizare a datelor din bazele de date cuprinzând cazierul fiscal

   Actualizarea datelor din bazele de date cuprinzând cazierul fiscal se face numai pe baza fişelor de actualizare.

   Fişele de actualizare a datelor din bazele de date cuprinzând cazierul fiscal se întocmesc de către salariaţii birourilor pentru gestionarea cazierului fiscal, pe baza următoarelor documente jusitificative:

   a) comunicarea primită de la serviciul cu atribuţii în gestionarea şi funcţionarea cazierului fiscal din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, care cuprinde actele normative care abrogă sau modifică prevederile legale în baza cărora au fost sancţionate faptele înscrise în cazier ori în baza cărora s-a stabilit reabilitarea de drept;

   b) listele, primite săptămânal de la serviciul/biroul care se ocupă de Registrul contribuabililor, care cuprind persoanele radiate, respectiv decedate, după caz;

   c) nota de serviciu prin care se aprobă fişa de actualizare pentru rectificarea erorilor constatate la înscrierea faptelor în cazierul fiscal, aprobată de directorul general.

   Potrivit prevederilor art. 13 lit. c) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001, fişele de actualizare pot fi completate şi de organele cu atribuţii de control, pentru a rectifica eventualele erori din fişele de înscriere transmise de aceştia.

   Se va completa câte o fişă pentru fiecare faptă care se actualizează.

   Fişele de actualizare sunt înregistrate de birourile pentru gestionarea cazierului fiscal în registrul unic de evidenţă.

   Fişele de actualizare sunt vizate de şeful biroului pentru gestionarea cazierului fiscal şi sunt repartizate de acesta pentru a fi introduse în baza de date locală.