decizie inventar

modificari temei legal prin ordin MF 2861/2009 >>

vezi si proces verbal inventar >>

S.C........................................................................

Nr. ord. Reg Com/An: ..................................... 

CIF: RO................................... 
Adresa sediu social: ........................................

Capital social: .......................................... RON

 

DECIZIA NR. ……/………...

In scopul asigurarii integritatii patrimoniului S.C. …………………..…………………… si valorificarii prin inventariere a realitatii acestui patrimoniu, in conformitate cu prevederile ordin MF 2861/2009 (care a abrogat OMF NR.1753/12.11.2004) si a  Legii 82/1991  , subsemnatul .................................................., administratorul societatii

DECID:                                                                                         

1.             Se inventariaza patrimoniul societatii precum si bunurile apartinind altor unitati aflate temporar in custodia S.C. ……………..………………………………...;

2.             Pentru coordonarea, indrumarea, instruirea, supravegherea operatiilor de inventariere se numeste comisia compusa din :

1. _____________________________________

2._____________________________________

3._____________________________________

4._____________________________________

3.             Inventarierea patrimoniului se va desfasura in perioada ……………………………… conform  graficului din Anexa 1 pe baza instructiunilor din Anexa 2 de catre comisia stabilita la pct. 2, anexe care fac parte integranta din prezenta decizie.

4.             Rezultatele inventarierii  vor fi  consemnate in procesele verbale, la care se vor atasa decizia de numire a comisiei, eventualele aprobari de modificare a termenelor, declaratiile luate gestionarilor inainte de inceperea inventarierii, listele de inventariere precum si alte documente referitoare la inventariere. Procesul verbal  va fi inregistrat la registratura si predat la contabilitate la termenul final pentru inventariere.

5.             Membrii comisiei de inventariere raspund material, conform ordin MF 2861/2009 (care a abrogat OMF NR.1753/12.11.2004),  Legii  nr. 31/1990, Legii 82/1991, pentru pagubele la a caror producere au contribuit prin nerespectarea termenelor, inexactitatea datelor din documentele de inventariere sau alte incalcari a dispozitiilor legale.

6.             Conform anexelor de mai jos inventarierea se va efectua in perioada ………………  de catre comisia de la pct. 2.

                                                            Administrator,

                                                            _____________

ANEXA NR. 1

GRAFIC DE DESFASURARE

 a inventarierii patrimoniului S.C………………….………………………… in anul …….. 

Elementele patrimoniale

Perioada de inventariere

1. Mijloace fixe

 

2. Materii prime si materiale

 

3. Obiecte de inventar

 

4. Marfuri

 

5. Ambalaje

 

6. Materiale aflate la terti

 

7. Bunuri primite in custodie, leasing, chirie, etc.

 

8. Mijloace banesti si alte valori (numerar in casierie, disponibilitati banesti in conturi, avansuri spre decontare, alte valori, etc)

 

7. Capital social (pe baza de Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului)

 

8. Creante – clienti, debitori, creante fiscale, etc

 

9. Datorii – furnizori, creditori, obligatii fiscale, etc.

 

 Administrator,

 

ANEXA NR. 2

A. INSTRUCTIUNI GENERALE  PRIVIND INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Intregul patrimoniu al societatii comerciale precum si bunurile apartinand altor unitati care temporar se afla in pastrarea societatii sau in custodie se inventariaza in perioada stabilita la pct. 3.

Membrii comisiei de inventariere stabiliti prin decizie nu pot fi inlocuiti sau revocati decat in cazuri cu totul speciale si numai prin dispozitia scrisa a directorului intreprinderii, data la propunerea directorului economic.

Comisia de inventariere are obligatia sa controleze toate locurile de munca de pe teritoriul societatii in care pot sa existe bunuri si sa le inventarieze efectiv.

Inainte de inceperea operatiunii de inventariere, comisia va cere gestionarului o declaratie scrisa, conform modelului anexat.

Cu ocazia inventarierii se vor identifica si consemna in procesele verbale bunurile care sunt deteriorate total sau partial, precum si stocurile fara miscare, mai vechi de un an sau inutilizabile propunandu-le la declasare.

Toate bunurile care se inventariaza se inscriu in listele de inventariere (model 14-3-12), conform anexa, care trebuie sa se intocmeasca pe locuri de depozitare, sectii, ateliere, locuri de munca, pe gestionari si categorii de bunuri cu caracteristicile respective- denumire (simbol, numar de cod), numar de inventar, unitate de masura care trebuie sa fie identica cu cea din contabilitate, precum si orice alta caracteristica care usureaza identificarea bunurilor respective.

Listele de inventariere(model 14-3-12) intocmite pentru bunurile in custodie vor contine pe langa elementele comune (felul marfii,valoarea, cantitatea, etc.) numarul si data actului de custodie si a documentului de decontare (factura, dispozitie de plata)

Pentru bunurile de prisos, fara miscare, greu vandabile sau deteriorate se intocmesc liste de inventariere separate la care se anexeaza procesele verbale.

In cazul in care comisia constata plusuri, minusuri, degradari, declarate sau nedeclarate inainte de inceperea inventarierii va cere gestionarului explicatii scrise cu privire la cauzele acestora si va verifica realitatea sustinerilor gestionarului putand cere in acest scop relatii si documente de la orice persoana din cadrul societatii.

Pe ultima fila a listelor de inventariere gestionarul trebuie sa mentioneze daca toate bunurile au fost inventariate in prezenta sa, daca bunurile respective se afla in pastrarea si raspunderea sa, daca mai are bunuri care sa fi ramas neinventariate precum si eventualele obiectiuni pe care le are de facut, pe care comisia are obligatia sa le analizeze mentionand la sfarsitul listei de inventariere concluzia la care s-a ajuns

Listele de inventariere se semneaza pe fiecare fila de catre membrii comisiei de inventariere si de gestionar mentionandu-se si data inventarierii.

Determinarea plusurilor sau minusurilor se face direct pe listele de inventariere model (14-3-12/a).

Inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeaza la verificarea minutioasa a exactitatii si evaluarii calculelor si totalizarilor din contabilitate, greselile descoperite cu aceasta ocazie trebuie corectate inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii, concluziile si propunerile cu privire la cauzele plusurilor, lipsurilor, pierderilor si vinovatilor pentru acestea, precum si alte propuneri si masuri de aplicarea dispozitiilor legale.

In cazul in care comisiile de inventariere constata dezordine, materiale si bunuri aflate in afara locului de depozitare, vor consemna acestea in procesele verbale de inventariere, propunand masuri de tragere la raspundere si la imbunatatire a folosirii spatiilor de depozitare.

ATENTIE: In cazul constatarii unor minusuri sau plusuri in gestiune se va lua declaratie scrisa de la gestionari. Declaratia va fi semnata si de membrii comisiei de inventariere, se vor face propuneri conducerii societatii pentru solutionarea celor constatate.

Administrator,

 

B. INSTRUCTIUNI SPECIFICE

pentru inventarierea patrimoniului

Inventarierea anuală a elementelor de activ şi de pasiv se face astfel:

1.Capital social – justificarea existentei acestui element se face pe baza eliberarii unui certificat constatator la 31.12.2005 de catre Registrul Comertului.

2.Imobilizari necorporale (brevete, licente, know-how şi mărci de fabrică, programe informatice)  - justificarea acestor elemente se face pe baza titlurilor de proprietate

3.Imobilizari corporale (mijloace fixe) : evaluarea acestor elemente se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoare de inventar, stabilită în funcţie de utilitatea bunului, starea acestuia şi preţul pieţei. Bunurile de aceasta natura sunt:

·        Terenuri  –   se inventariaza pe baza documentelor care atestă proprietatea acestora şi a schiţelor de amplasare.

·        Clădirile -  se inventariază prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate şi a dosarului tehnic al acestora.

·        Echipamente tehnice (masini, utilaje si alte instalatii de lucru), aparate si instalatii de masurare, control si reglare,mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane etc,-  se inventariaza fizic 

Nota : Se va face distinctie intre bunurile de natura mijloacelor fixe si cele de natura obiectelor de inventar, astfel: un mijloc fix are o valoare de intrare mai mare de 1500 lei si o durata normala de utilizare mai mare de 1 an.       

4. Bunurile aparţinând altor unităţi (închiriate, în leasing, în custodie, cu vânzare în consignaţie, spre prelucrare etc.) se inventariază şi se înscriu în liste separate. Listele de inventariere pentru aceste bunuri vor conţine informaţii cu privire la numărul şi data actului de predare-primire şi ale documentului de livrare, precum şi alte informaţii utile.

Listele de inventariere cuprinzând bunurile aparţinând terţilor se trimit şi persoanei fizice sau juridice, române ori străine, după caz, căreia îi aparţin bunurile respective, în termen de cel mult 15 zile de la terminarea inventarierii, urmând ca proprietarul bunurilor să comunice eventualele nepotriviri în termen de 5 zile de la primirea listelor de inventariere. Neconfirmarea în acest termen presupune recunoaşterea exactităţii datelor înscrise în listele de inventariere.

În caz de nepotriviri, unitatea deţinătoare este obligată să clarifice situaţia diferenţelor respective şi să comunice constatările sale persoanei fizice sau juridice căreia îi aparţin bunurile respective, în termen de 5 zile de la primirea sesizării.

5. Imobilizari financiare

Sunt inventariate si evaluate:

  • titluri de participare – pe baza Certificatului Constatator emis de Registrul Comertului, pentru societatea la care sunt achizitionate titluri (parti sociale, actiuni, etc).

  • imprumuturi acordate altor societati – pe baza scadentarului din contractile de imprumuturi

  • garantii platite la furnizori – pe baza extraselor de cont trimise furnizorilor

6.Stocuri - stabilirea stocurilor faptice se face prin numărare, cântărire, măsurare, după caz. Bunurile aflate în ambalaje originale intacte nu se desfac decât prin sondaj, acest lucru urmând a fi menţionat şi în listele de inventariere respective.  Bunurile de aceasta natura pot fi:

  • materii prime, materiale consumabile, marfuri, ambalaje, etc.

  • formulare tipizate (facturi,fise de magazine, chitante, ordine de compensare etc.) aflate in stoc la data inventarierii

Bunurile aflate asupra angajaţilor la data inventarierii (echipament, cazarmament, scule, unelte etc.) se inventariază şi se trec în liste separate, specificându-se persoanele care răspund de păstrarea lor.

Bunurile cu un grad mare de perisabilitate se inventariază cu prioritate fără a se stânjeni desfacerea imediată a acestora.

Bunurile aflate în expediţie se inventariază de către unităţile furnizoare, iar bunurile achiziţionate aflate în curs de aprovizionare se inventariază de unitatea cumpărătoare şi se înscriu în liste de inventariere separate.

Listele de inventariere se intocmesc pentru toate materialele inclusiv cele pentru care prezinta diferente (plus sau minus), cele fara de miscare, cu mi]care lenta, degradate, inutilizabile, cu luarea notelor explicative.

In cazul in care comisia constata plusuri, minusuri, degradari nedeclarate inainte de inceperea inventarierii, va cere gestionarului explicatii scrise cu privire la cauzele acestora.

7.Disponibilităţile în lei şi în valută din casieria unităţii se inventariază în ultima zi lucrătoare a exerciţiului financiar, după înregistrarea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi privind exerciţiul respectiv, confruntându-se soldurile din registrul de casă cu monetarul şi cu cele din contabilitate.

8.Disponibilităţile aflate în conturi la bănci se inventariaza pe baza extraselor de cont din ziua de 31 decembrie sau din ultima zi lucrătoare a anului, puse la dispoziţie de unităţile bancare şi unităţile Trezoreriei Statului, avand ştampila oficială a acestora.

9.Creanţele şi obligaţiile faţă de terţi sunt supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii, potrivit "Extrasului de cont" (cod 14-6-3), prezentat ca model în anexa. Aceste extrase vor fi intocmite in conformitate cu soldurile clientilor si furnizorilor asa cum rezulta ele din evidenta primara a societatii, dupa ce au fost puse de acord cu soldurile din evidenta contabila. Nerespectarea acestei proceduri, precum şi refuzul de confirmare constituie abateri de la reglementarile legale privind inventarierea.

Diferentele constatate trebuie clarificate inainte de inchiderea bilantului si solutionate pe baza legala.

 

Administrator,

 

______________

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la formulare Û