declaratie copil in intretinere

 

DECLARATIE pe propria raspundere


Subsemnatul/subsemnata ..................................................................................................................., domiciliat/a in judetul .........................................................................................................................,

localitatea/municipiul ........................................................................................................................., strada ................................................................................... nr........ bloc........ sc ........ et ...... ap ......, posesor/posesoare al/a buletinului de identitate / cartii de identitate seria ......., nr. ..........., CNP ........................................... eliberat/a de institutia......................................................................, la data de ..................,

 

cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform legii penale,

declar pe propria raspundere ca:

 

am / nu am (taiati ce nu corespunde) in intretinere copilul cu urmatoarele date de identificare:
Numele ..........................................
Prenumele ....................................

Gen .................................................

Data nasterii ..................................

CNP .................................................

Certificat de nastere anexat in copie seria ..... nr................... emis de ............. la data de.............

Subsemnatul dau prezenta declaratie pe proprie raspundere. Prezenta declaratie are drept scop constituirea bazei legale pentru acordarea de deduceri personale suplimentare incepand cu luna ......................... anul ............................... si este opozabila legal subsemnatului. Subsemnatul garantez personal pentru autenticitatea documentelor in copie atasate.

 

Locul declaratiei ..................................................               Numele si prenumele

Data declaratiei .... .... ....................  .... .... .... ....                                              ___   __ 

                                Z   Z     luna            A   A  A  A                (semnatura declarant/a)

Anexe:

            1. certificat de nastere – copie (numai daca copilul se afla in intretinerea declarantului/declarantei)

 

Referitor la datele cu caracter personal si operatii cu acestea:

Subsemnatul sunt de acord cu culegerea de date personale subsecventa prezentei declaratii, cu introducerea, stocarea, prelucrarea, editarea si transmiterea datelor mele personale pe hartie si in sisteme electronice si de teleprelucrare a datelor si renunt la dreptul meu de a face opozitie in orice mod, fiind constient/constienta ca exercitarea acestui drept in acest caz contravine scopului prezentei declaratii.

 

Locul declaratiei ..................................................               Numele si prenumele

Data declaratiei .... .... ....................  .... .... .... ....                                              ___   __ 

                                Z   Z     luna            A   A  A  A                (semnatura declarant/a)

 

Referitor la informarea privind legislatia aplicabila:

Subsemnatul declar, sustin si semnez ca am luat la cunostinta integral de prevederile legislatiei in vigoare privind acordarea deducerii personale suplimentare continute in esenta in  OUG 7/19.07.2001 impozitul pe venit, atasat, precum si in Codul Fiscal Titlul III cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Locul declaratiei ..................................................               Numele si prenumele

Data declaratiei .... .... ....................  .... .... .... ....                                              ___   __ 

                                Z   Z     luna            A   A  A  A                (semnatura declarant/a)

 

Nota: declaratia nu este valabila fara 3 (trei) semnaturi ale declarantului/declarantei.

 

.....................................................................................................

 

OUG 7/19.07.2001 impozitul pe venit

Art. 12

(1) Contribuabilii prevazuti la art. 2 alin. (1) lit. a) (articolul 2, alin.(1): Este subiect al impozitului pe venit, in conditiile prezentei ordonante, persoana fizica rezidenta, denumita in continuare contribuabil: a) persoana fizica romana cu domiciliul in Romania, pentru veniturile obtinute atat din Romania, cat si din strainatate;) au dreptul la deducerea din venitul anual global a unor sume sub forma de deducere personala de baza si deduceri personale suplimentare, acordate pentru fiecare luna a perioadei impozabile.

(2) Deducerea personala de baza incepand cu luna ianuarie 2000 este fixata la suma de 800.000 lei pe luna. [la 04 sept 2008 DPB = 250 RON]

(3) Deducerea personala suplimentara pentru sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, aflati in intretinere, este de 0,5 inmultit cu deducerea personala de baza.

(4) Contribuabilii mai beneficiaza de deduceri personale suplimentare in functie de situatia proprie sau a persoanelor aflate in intretinere, in afara sumelor rezultate din calcul potrivit alin. (2) si (3), astfel:

a) 1,0 inmultit cu deducerea personala de baza pentru invalizii de gradul I si persoanele cu handicap grav;

b) 0,5 inmultit cu deducerea personala de baza pentru invalizii de gradul II si persoanele cu handicap accentuat.

(5) Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere acele persoane ale caror venituri (impozabile, neimpozabile si scutite) depasesc sumele reprezentand deduceri personale conform alin. (3) si (4).

In cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentand deducerea personala a acesteia se imparte in parti egale intre contribuabili, exceptand cazul in care ei se inteleg asupra unui alt mod de impartire a sumei. Copiii minori (in varsta de pana la 18 ani impliniti) ai contribuabilului sunt considerati intretinuti, iar suma reprezentand deducerea personala suplimentara se acorda pentru persoanele aflate in intretinerea contribuabilului pentru acea perioada impozabila din anul fiscal in care acestea au fost intretinute.

Perioada se rotunjeste la luni intregi in favoarea contribuabilului.

(6) Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere:

- persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 m2 in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 m2 in zonele montane;

- persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, a legumelor si a zarzavaturilor in sere, in solarii amenajate in acest scop si in sistem irigat, a arbustilor si plantelor decorative, a ciupercilor si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata.

(7) Veniturile agricole, obtinute din cresterea animalelor de persoanele fizice aflate in intretinere, vor fi evaluate de autoritatile locale pe baza limitelor minime ale veniturilor care se pot obtine din cresterea si valorificarea animalelor si pasarilor, precum si din valorificarea altor bunuri realizate in gospodarie, aprobate potrivit legii, pentru acordarea ajutorului social, precum si a criteriilor proprii elaborate de consiliile locale in acest scop.

(8) Sunt considerati alti membri de familie, potrivit alin. (3), rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv.

(9) Deducerile personale prevazute la alin. (2), (3) si (4) se insumeaza. Suma deducerilor personale admisa pentru calculul impozitului nu poate depasi de 3 ori deducerea personala de baza si se acorda in limita venitului realizat.

(10) Deducerile personale determinate potrivit prezentului articol nu se acorda personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, potrivit legii

.....................................................................................................

 

Nota:
Nu poate fi luat in intretinere minorul in varsta implinita de 16 ani incadrat in munca.

 

.....................................................................................................

 

Nota:

Pentru aceasta declaratie, prevazuta de Normele de Aplicare ale Codului Fiscal nu exista formular tipizat.

 

.....................................................................................................

 

Anexa 1 la Decizia nr.2/2000
 

Gruparea rudelor pana la gradul al patrulea inclusiv

Dupa gradul de rudenie, rudele se grupeaza astfel:

 

- rude de gradul intai:

parinti(linie dreapta ascendenta);

copii*) (linie descendenta)

 

- rude de gradul al doilea:

bunici (linie dreapta ascendenta);

nepoti (linie dreapta descendenta);

frati/surori (linie colaterala);

 

- rude de gradul al treilea:

strabunici (linie dreapta ascendenta);

stranepoti (linie dreapta descendenta);

nepoti de frate/sora (linie colatrala);

unchi/matusi (linie colaterala);

 

- rude de gradul al patrulea :

stra-strabunici (linie dreapta ascendenta);

stra-stranepoti (linie dreapta descendenta);

copii ai nepotilor de frate/sora (linie colaterala);

veri primari (linie colaterala).
 

*) pentru copii minori aflati in intretinere, contribuabilul are dreptul la deduceri personale suplimentare, conform art.12 alin.(3) lit.b), iar pentru copii majori aflati in intretinere, conform art.12 alin.(3) lit.c).

 

indemnizatie crestere copil >>

 

 

 

declaratie persoana in intretinere

deducere personala art.56 Cod Fiscal

deducere personala ordin 1016/2005 MF