declaratie persoana in intretinere

prevederi ale Codului Fiscal si Norme de Aplicare >>

 

DECLARATIE pe propria raspundere


Subsemnatul/subsemnata ..................................................................................................................., domiciliat/a in judetul .........................................................................................................................,

localitatea/municipiul ........................................................................................................................., strada ................................................................................... nr........ bloc........ sc ........ et ...... ap ......, posesor/posesoare al/a buletinului de identitate / cartii de identitate seria ......., nr. ..........., CNP ........................................... eliberat/a de institutia......................................................................, la data de ..................,

 

declar pe propria raspundere ca

 

am in intretinere persoana cu urmatoarele date de identificare:
Numele ..........................................
Prenumele ....................................

Gen .................................................

Data nasterii ..................................

CNP .................................................

Certificat de nastere anexat in copie seria ..... nr................... emis de ............. la data de.............

    Grad de rudenie  I cu persoana in intretinere
 o
TATA oMAMA oBAIAT oFATA (bifati ceea ce corespunde)

    Grad de rudenie II cu persoana in intretinere

 oFRATE oSORAoBUNIC oBUNICA oNEPOT oNEPOATA (bifati ceea ce corespunde)

Nota: Este permisa 1 (una) singura bifa.

 

Subsemnatul dau prezenta declaratie pe proprie raspundere. Prezenta declaratie are drept scop constituirea bazei legale pentru acordarea de deduceri personale suplimentare incepand cu luna ......................... anul ............................... si este opozabila legal subsemnatului. Subsemnatul garantez personal pentru autenticitatea documentelor in copie atasate.

 

Locul declaratiei ..................................................               Numele si prenumele

Data declaratiei .... .... ....................  .... .... .... ....                                              ___   __ 

                                Z   Z     luna            A   A  A  A                (semnatura declarant/a)

Anexe:

            1. certificat de nastere – copie (numai daca persoana se afla in intretinerea declarantului/declarantei)

 

Referitor la datele cu caracter personal si operatii cu acestea:

Subsemnatul sunt de acord cu culegerea de date personale subsecventa prezentei declaratii, cu introducerea, stocarea, prelucrarea, editarea si transmiterea datelor mele personale pe hartie si in sisteme electronice si de teleprelucrare a datelor si renunt la dreptul meu de a face opozitie in orice mod, fiind constient/constienta ca exercitarea acestui drept in acest caz contravine scopului prezentei declaratii.

 

Locul declaratiei ..................................................               Numele si prenumele

Data declaratiei .... .... ....................  .... .... .... ....                                              ___   __ 

                                Z   Z     luna            A   A  A  A                (semnatura declarant/a)

 

Referitor la informarea privind legislatia aplicabila:

Subsemnatul declar, sustin si semnez ca am luat la cunostinta integral de prevederile legislatiei in vigoare privind acordarea deducerii personale suplimentare continute in esenta in  OUG 7/19.07.2001 impozitul pe venit, atasat, precum si in Codul Fiscal Titlul III cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Locul declaratiei ..................................................               Numele si prenumele

Data declaratiei .... .... ....................  .... .... .... ....                                              ___   __ 

                                Z   Z     luna            A   A  A  A                (semnatura declarant/a)

 

Nota: declaratia nu este valabila fara 3 (trei) semnaturi ale declarantului/declarantei.

 

.....................................................................................................

 

OUG 7/19.07.2001 impozitul pe venit

Art. 12

(1) Contribuabilii prevazuti la art. 2 alin. (1) lit. a) (articolul 2, alin.(1): Este subiect al impozitului pe venit, in conditiile prezentei ordonante, persoana fizica rezidenta, denumita in continuare contribuabil: a) persoana fizica romana cu domiciliul in Romania, pentru veniturile obtinute atat din Romania, cat si din strainatate;) au dreptul la deducerea din venitul anual global a unor sume sub forma de deducere personala de baza si deduceri personale suplimentare, acordate pentru fiecare luna a perioadei impozabile.

(2) Deducerea personala de baza incepand cu luna ianuarie 2000 este fixata la suma de 800.000 lei pe luna. [la 04 sept 2008 DPB = 250 RON]

(3) Deducerea personala suplimentara pentru sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, aflati in intretinere, este de 0,5 inmultit cu deducerea personala de baza.

(4) Contribuabilii mai beneficiaza de deduceri personale suplimentare in functie de situatia proprie sau a persoanelor aflate in intretinere, in afara sumelor rezultate din calcul potrivit alin. (2) si (3), astfel:

a) 1,0 inmultit cu deducerea personala de baza pentru invalizii de gradul I si persoanele cu handicap grav;

b) 0,5 inmultit cu deducerea personala de baza pentru invalizii de gradul II si persoanele cu handicap accentuat.

(5) Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere acele persoane ale caror venituri (impozabile, neimpozabile si scutite) depasesc sumele reprezentand deduceri personale conform alin. (3) si (4).

In cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentand deducerea personala a acesteia se imparte in parti egale intre contribuabili, exceptand cazul in care ei se inteleg asupra unui alt mod de impartire a sumei. Copiii minori (in varsta de pana la 18 ani impliniti) ai contribuabilului sunt considerati intretinuti, iar suma reprezentand deducerea personala suplimentara se acorda pentru persoanele aflate in intretinerea contribuabilului pentru acea perioada impozabila din anul fiscal in care acestea au fost intretinute.

Perioada se rotunjeste la luni intregi in favoarea contribuabilului.

(6) Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere:

- persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 m2 in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 m2 in zonele montane;

- persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, a legumelor si a zarzavaturilor in sere, in solarii amenajate in acest scop si in sistem irigat, a arbustilor si plantelor decorative, a ciupercilor si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata.

(7) Veniturile agricole, obtinute din cresterea animalelor de persoanele fizice aflate in intretinere, vor fi evaluate de autoritatile locale pe baza limitelor minime ale veniturilor care se pot obtine din cresterea si valorificarea animalelor si pasarilor, precum si din valorificarea altor bunuri realizate in gospodarie, aprobate potrivit legii, pentru acordarea ajutorului social, precum si a criteriilor proprii elaborate de consiliile locale in acest scop.

(8) Sunt considerati alti membri de familie, potrivit alin. (3), rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv.

(9) Deducerile personale prevazute la alin. (2), (3) si (4) se insumeaza. Suma deducerilor personale admisa pentru calculul impozitului nu poate depasi de 3 ori deducerea personala de baza si se acorda in limita venitului realizat.

(10) Deducerile personale determinate potrivit prezentului articol nu se acorda personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, potrivit legii

.....................................................................................................

 

Nota:
Nu poate fi luat in intretinere minorul in varsta implinita de 16 ani incadrat in munca.

 

.....................................................................................................

 

Nota:

Pentru aceasta declaratie, prevazuta de Normele de Aplicare ale Codului Fiscal nu exista formular tipizat.

.....................................................................................................

        deducere personala ordin 1016/2005 MF

.....................................................................................................

        declaratie copil in intretinere  

.....................................................................................................

        precizari CF si Norme de Aplicare  

.....................................................................................................

        deducere personala art.56 Cod Fiscal  

.....................................................................................................

        angajam. modif. intervenite ded. pers.  

.....................................................................................................

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cod Fiscal si Norme de aplicare

 

 

TITLUL III

Impozitul pe venit

 


 

    Codul fiscal:


 

    CAPITOLUL I

Dispozitii generale


 


 

    Categorii de venituri supuse impozitului pe venit


 

    Art. 41. - Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt urmatoarele:


 

   a) venituri din activitati independente, definite conform art. 47;


 

   b) venituri din salarii, definite conform art. 56;


 

   c) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 65;


 

   d) venituri din investitii, definite conform art. 69;


 

   e) venituri din pensii, definite conform art. 72;


 

   f) venituri din activitati agricole, definite conform art. 75;


 

   g) veniturile din premii si din jocuri de noroc, definite conform art. 79;


 

   h) venituri din alte surse, definite conform art. 83.
 


 

    Norme metodologice:


 

   1. Veniturile din activitati independente, inclusiv veniturile realizate de persoanele fizice in cadrul unor asocieri fara personalitate juridica, veniturile din salarii si din cedarea folosintei bunurilor sunt venituri care se supun procedurii de globalizare si de determinare a impozitului pe venitul anual global.


 

   2. Veniturile din investitii, din pensii, din activitati agricole, din premii si din jocuri de noroc, precum si cele cuprinse in categoria "venituri din alte surse" se supun impozitarii, pe fiecare loc de realizare, in cadrul acestor categorii de venituri, impozitul fiind final.
 


 

    Codul fiscal:


 

    Venituri neimpozabile


 

    Art. 42. - In intelesul impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile:


 

   a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale de stat, din bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, inclusiv indemnizatia de maternitate si pentru cresterea copilului, precum si cele de aceeasi natura primite de la alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca;
 


 

    Norme metodologice:


 

   3. In categoria veniturilor neimpozabile se cuprind veniturile obtinute de persoanele fizice, potrivit legii, cum sunt:


 

   - alocatia de stat pentru copii;


 

   - alocatia de intretinere pentru fiecare copil incredintat sau dat in plasament familial;


 

   - indemnizatia lunara primita de persoanele cu handicap grav si accentuat;


 

   - alocatia sociala primita de nevazatorii cu handicap grav si accentuat;


 

   - indemnizatia lunara acordata nevazatorilor cu handicap grav, potrivit legii;


 

   - contravaloarea serviciilor hoteliere acordate, potrivit legii, membrilor de familie care insotesc in spital copii cu handicap sau copii bolnavi in varsta de pana la 3 ani;


 

   - ajutorul pentru incalzirea locuintei;


 

   - alocatia pentru copiii nou-nascuti, primita pentru fiecare dintre primii 4 copii nascuti vii;


 

   - indemnizatia de maternitate;


 

   - indemnizatia pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si, in cazul copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani;


 

   - ajutorul social primit de sotii celor care satisfac serviciul militar obligatoriu;


 

   - ajutorul social acordat potrivit legii;


 

   - ajutorul de urgenta acordat de Guvern si de primari in situatii de necesitate ca urmare a calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum si altor situatii deosebite stabilite prin lege, in limita fondurilor existente;


 

   - ajutoarele pentru procurarea de dispozitive medicale;


 

   - ajutorul lunar sau alocatia de sprijin primit de cadrele militare trecute in rezerva, fara drept de pensie, apte de munca, care nu se pot incadra din lipsa de locuri de munca corespunzatoare pregatirii lor;


 

   - indemnizatia de somaj si alte drepturi neimpozabile acordate conform legislatiei in materie;


 

   - sume platite din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru completarea veniturilor persoanelor care se angajeaza inainte de expirarea perioadei de somaj;


 

   - prima de incadrare si prima de instalare acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj;


 

   - sprijinul material acordat, potrivit legii, membrilor de familie ai magistratului decedat sau membrilor de familie ai altei persoane din cadrul organelor autoritatii judecatoresti, care a decedat;


 

   - echivalentul salariului primit de membrii familiei functionarului public, in caz de deces al acestuia;


 

   - indemnizatia reparatorie lunara primita de persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, marilor mutilati si urmasilor celor care au decedat ca urmare a participarii la Revolutia din decembrie 1989;


 

   - indemnizatia reparatorie lunara primita de parintii persoanelor care au decedat ca urmare a participarii la Revolutia din decembrie 1989;


 

   - indemnizatia reparatorie lunara primita de sotul supravietuitor al persoanei care a decedat ca urmare a participarii la Revolutia din decembrie 1989 si care are in intretinere unul sau mai multi copii ai acesteia;


 

   - suma fixa pentru ingrijire primita de invalizii si accidentatii de razboi, marii mutilati si cei incadrati in gradul I de invaliditate;


 

   - indemnizatia lunara primita de persoanele persecutate din motive politice si etnice;


 

   - indemnizatia lunara primita de magistratii care in perioada anilor 1945-1952 au fost inlaturati din justitie din motive politice;


 

   - indemnizatia de veteran de razboi, inclusiv sporul, acordata potrivit legii;


 

   - renta lunara acordata, potrivit legii, veteranilor de razboi;


 

   - ajutorul anual pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice, acordat veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi, precum si altor persoane defavorizate, potrivit legii;


 

   - sprijinul material primit de sotul supravietuitor si copiii urmasi ai membrilor Academiei Romane;


 

   - ajutoarele acordate emigrantilor politici potrivit legislatiei in vigoare;


 

   - ajutorul rambursabil pentru refugiati;


 

   - ajutoarele umanitare, medicale si sociale;


 

   - ajutorul de deces acordat potrivit legislatiei privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si ajutorul pentru procurarea de proteze, orteze si de alte produse ortopedice, acordate in baza legislatiei de pensii;


 

   - renta viagera acordata de la bugetul de stat, bugetele locale si din alte fonduri publice, potrivit legii;


 

   - drepturi reprezentand transportul gratuit urban si interurban, acordate, potrivit legii, pentru adultii cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali si insotitorii acestora;


 

   - alte asemenea venituri acordate potrivit normelor legale in vigoare.


 

   4. In sensul art. 42 lit. a), prin alte persoane se intelege, printre altii, si:


 

   - casa de ajutor reciproc a pensionarilor, pentru ajutoarele umanitare, medicale si sociale acordate membrilor din contributiile acestora;


 

   - organizatiile umanitare, organizatii sindicale, Crucea Rosie, unitati de cult recunoscute in Romania si alte entitati care pot acorda ajutoare umanitare sau sociale.
 


 

    Codul fiscal:


 

   b) sumele incasate din asigurari de orice fel reprezentand despagubiri, sume asigurate, precum si orice alte drepturi, cu exceptia castigurilor primite de la societatile de asigurari ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti, cu ocazia tragerilor de amortizare.


 

    Nu sunt venituri impozabile despagubirile in bani sau in natura primite de catre o persoana fizica, ca urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despagubirile reprezentand daunele morale;
 


 

    Norme metodologice:


 

   5. Sunt neimpozabile despagubirile, sumele asigurate si orice alte drepturi acordate asiguratilor, beneficiarilor sau tertelor persoane pagubite, din asigurarile de orice fel, potrivit legislatiei privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor.


 

   6. Sumele reprezentand alte drepturi acordate asiguratilor pot avea printre altele urmatoarele forme: rascumparari partiale in contul persoanei asigurate, plati esalonate, rente, venituri rezultate din fructificarea rezervelor constituite din primele platite de asigurati, precum si orice alte sume de aceeasi natura indiferent de denumirea sau forma sub care sunt platite, in contul persoanei asigurate.


 

   7. In cazul in care suportatorul primei de asigurare este o persoana fizica independenta, persoana juridica sau orice alta entitate care desfasoara o activitate, atunci contravaloarea primelor de asigurare reprezinta venituri impozabile pentru persoana fizica beneficiara.
 


 

    Codul fiscal:


 

   c) sumele primite drept despagubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitatilor naturale, precum si pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii;


 

   d) pensiile pentru invalizii de razboi, orfanii, vaduvele/vaduvii de razboi, sumele fixe pentru ingrijirea pensionarilor care au fost incadrati in gradul I de invaliditate, precum si pensiile, altele decat pensiile platite din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din scheme facultative de pensii ocupationale si cele finantate de la bugetul de stat;


 

   e) contravaloarea cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare care se acorda cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispozitiilor legale in vigoare;


 

   f) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat;


 

   g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile corporale din patrimoniul personal, altele decat castigurile din transferul titlurilor de valoare;


 

   h) drepturile in bani si in natura primite de militarii in termen, militarii cu termen redus, studentii si elevii unitatilor de invatamant din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala si civile, precum si cele ale gradatilor si soldatilor concentrati sau mobilizati;


 

   i) bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare in cadru institutionalizat;
 


 

    Norme metodologice:


 

   8. Prin cadru institutionalizat se intelege orice entitate care are ca obiect de activitate educatia scolara, universitara, pregatirea si/sau perfectionarea profesionala, recunoscuta de autoritati ale statului roman.
 


 

    Codul fiscal:


 

   j) sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire si donatie;


 

   k) veniturile din agricultura si silvicultura, cu exceptia celor prevazute la art. 75;
 


 

    Norme metodologice:


 

   9. In categoria veniturilor din agricultura si silvicultura considerate neimpozabile se cuprind:


 

   - veniturile realizate de proprietar/arendas din valorificarea in stare naturala a produselor obtinute de pe terenurile agricole si silvice, proprietate privata sau luate in arenda;


 

   - veniturile provenite din: cresterea animalelor si pasarilor, apicultura si sericicultura;


 

   - veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea in stare naturala, prin unitati specializate, cum ar fi centre sau puncte de achizitie, a produselor culese sau capturate din flora si fauna salbatica.


 

   10. Se considera in stare naturala: produsele agricole obtinute dupa recoltare, materialul lemnos pe picior sau transformat in busteni ori in bile, precum si produsele de origine animala, cum ar fi: lapte, lana, oua, piei crude si altele asemenea, plante si animale din flora si fauna salbatica, cum ar fi: plante medicinale, fructe de padure, ciuperci, melci, scoici, serpi, broaste si altele asemenea.
 


 

    Codul fiscal:


 

   l) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare pentru activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, in conditii de reciprocitate, in virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte;


 

   m) veniturile nete in valuta primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale ale Romaniei amplasate in strainatate, in conformitate cu legislatia in vigoare;


 

   n) veniturile primite de oficialii organismelor si organizatiilor internationale din activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, cu conditia ca pozitia acestora, de oficial, sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe;


 

   o) veniturile primite de cetateni straini pentru activitatea de consultanta desfasurata in Romania, in conformitate cu acordurile de finantare nerambursabila incheiate de Romania cu alte state, cu organisme internationale si organizatii neguvernamentale;


 

   p) veniturile primite de cetateni straini pentru activitati desfasurate in Romania, in calitate de corespondenti de presa, cu conditia reciprocitatii acordate cetatenilor romani pentru venituri din astfel de activitati, si cu conditia ca pozitia acestor persoane sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe;


 

   q) sumele reprezentand diferenta de dobanda subventionata pentru creditele primite in conformitate cu legislatia in vigoare;


 

   r) subventiile primite pentru achizitionarea de bunuri, daca subventiile sunt acordate in conformitate cu legislatia in vigoare;


 

   s) veniturile reprezentand avantaje in bani si/sau in natura primite de persoanele cu handicap, veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi, accidentatii de razboi in afara serviciului ordonat, persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, urmasii eroilor-martiri, ranitilor, luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, precum si persoanele persecutate din motive etnice de regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945;
 


 

    Norme metodologice:


 

   11. Aceste venituri sunt acordate prin legi speciale si cuprind, printre altele:


 

   - contravaloarea protezelor acordate gratuit pentru marii mutilati si persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, a medicamentelor gratuite, accesului gratuit la sanatorii si baze de tratament apartinand Ministerului Sanatatii, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si altor institutii potrivit legii;


 

   - contravaloarea transportului urban gratuit cu mijloacele de transport in comun si altele asemenea, prevazute a fi acordate persoanelor care intra sub incidenta prevederilor Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


 

   - contravaloarea asistentei medicale si a medicamentelor acordate in mod gratuit si prioritar, atat in tratament ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarilor, a transportului gratuit cu mijloacele de transport in comun si pe calea ferata romana, contravaloarea biletului gratuit, pentru tratament intr-o statiune balneoclimaterica si altele asemenea, prevazute a fi acordate persoanelor care intra sub incidenta prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;


 

   - contravaloarea calatoriilor gratuite pe calea ferata, gratuitatile pe mijloacele de transport in comun in mediul urban, a lemnelor de foc sau echivalent carbuni, a asistentei medicale gratuite in toate institutiile medicale civile de stat sau militare si asigurarea de medicamente gratuite atat in tratamentele ambulatorii, cat si pe timpul spitalizarii, a biletelor de tratament gratuite, in limita posibilitatilor existente, in statiuni balneoclimaterice, a protezelor, a carjelor, a ghetelor ortopedice, a carucioarelor, a aparatelor auditive si implanturilor cardiace, mijloacelor moto si auto speciale pentru cei handicapati locomotor si altele asemenea, potrivit Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata;


 

   - contravaloarea transportului urban gratuit cu mijloace de transport in comun pentru adultii cu handicap accentuat si grav si pentru asistentii personali sau pentru insotitorii acestora, a transportului interurban gratuit cu trenul, asistenta medicala gratuita in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari prin Legea nr. 519/2002 , cu modificarile ulterioare;


 

   - altele asemenea, aprobate prin lege.


 

    12. Persoanele fizice prevazute la art. 42 lit. s) datoreaza impozit pe venit pentru categoriile de venituri prevazute la art. 41.
 


 

    Codul fiscal:


 

   t) premiile obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale, europene si la jocurile olimpice.


 

    Nu sunt venituri impozabile premiile, primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevazuti in legislatia in materie, in vederea realizarii obiectivelor de inalta performanta:


 

   - clasarea pe podiumul de premiere la campionatele europene, campionatele mondiale si jocurile olimpice;


 

   - calificarea si participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale si europene, prima grupa valorica, precum si la jocurile olimpice, in cazul jocurilor sportive.


 

    Nu sunt venituri impozabile primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevazuti in legislatia in materie, in vederea pregatirii si participarii la competitiile internationale oficiale ale loturilor reprezentative ale Romaniei;
 


 

    Norme metodologice:


 

   13. Beneficiaza de aceste prevederi si urmatorii specialisti: profesorii cu diploma de licenta sau de absolvire, instructorii si managerii din domeniu, precum si alte persoane calificate pentru asistenta medicala, cercetare si asistenta stiintifica, organizare si conducere tehnica si alte ocupatii complementare potrivit reglementarilor in materie.
 


 

    Codul fiscal:


 

   u) premiile si alte drepturi sub forma de cazare, masa, transport si alte asemenea, obtinute de elevi si studenti in cadrul competitiilor interne si internationale, inclusiv elevi si studenti nerezidenti in cadrul competitiilor desfasurate in Romania;
 


 

    Norme metodologice:


 

   14. In aceasta categorie se cuprind:


 

   - premii obtinute la concursuri pe obiecte sau discipline de invatamant, pe meserii, cultural-stiintifice, festivaluri, simpozioane, concursuri tehnico-stiintifice, premii obtinute la campionate si concursuri sportive scolare, nationale si internationale;


 

   - contravaloarea avantajelor sub forma de masa, cazare si transport;


 

   - alte drepturi materiale primite de participanti cu ocazia acestor manifestari;


 

   - altele asemenea.
 


 

    Codul fiscal:


 

   v) alte venituri care nu sunt impozabile, asa cum sunt precizate la fiecare categorie de venit.


 

    Barem de impunere


 

    Art. 43. - (1) Baremul anual de impunere pentru anul fiscal 2004, pentru calculul platilor anticipate, este prevazut in urmatorul tabel:


 

Venitul anual impozabil

Impozitul anual

(lei)

(lei)

pana la 28.800.000

18%

28.800.001-69.600.000

5.184.000 + 23% pentru ceea ce depaseste suma de 28.800.000 lei

69.600.001-111.600.000

14.568.000 + 28% pentru ceea ce depaseste suma de 69.600.000 lei

111.600.001-156.000.000

26.328.000 + 34% pentru ceea ce depaseste suma de 111.600.000 lei

peste 156.000.000

41.424.000 + 40% pentru ceea ce depaseste suma de 156.000.000 lei


 

    Baremul lunar pentru determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii si pensii se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, avand ca baza de calcul baremul anual de mai sus.


 

    (2) Pentru anul 2004, impozitul anual se calculeaza prin aplicarea asupra venitului anual global impozabil a baremului anual prevazut la alin. (1), corectat, prin ordin al ministrului finantelor publice, cu rata inflatiei realizate pe anul 2004, diminuata cu 1/2 din rata inflatiei prognozate pe acest an.


 

   (3) Incepand cu anul fiscal 2005, baremul anual, respectiv lunar, pentru calculul platilor anticipate cu titlu de impozit se stabileste luandu-se in calcul 1/2 din rata inflatiei prognozate pentru anul respectiv, aplicata la baremul de impunere construit pe baza ratei inflatiei realizate pe perioada ianuarie-octombrie si a prognozei pe lunile noiembrie-decembrie ale anului precedent. Aceste baremuri se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.


 

   (4) Incepand cu anul fiscal 2005, baremul anual pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, pe baza baremului anual prevazut la alin. (3), corectat cu variatia ratei inflatiei realizate, fata de cea prognozata pe perioada impozabila.
 


 

    Norme metodologice:


 

   15. La determinarea impozitului anual, cat si a platilor anticipate cu titlu de impozit calculat pentru veniturile prevazute de art. 41, bazele de calcul al impozitului vor fi stabilite prin rotunjire la mia de lei, prin neglijarea fractiunilor sub 1.000 lei.
 


 

    Codul fiscal:


 

    Perioada impozabila


 

    Art. 44. - (1) Perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului calendaristic.


 

   (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), perioada impozabila este inferioara anului calendaristic, in situatia in care decesul contribuabilului survine in cursul anului.
 


 

    Norme metodologice:


 

   16. Anul fiscal corespunde cu perioada celor 12 luni ale unui an calendaristic in care se realizeaza venituri. Venitul impozabil ce se realizeaza intr-o fractiune de an sau in perioade diferite ce reprezinta fractiuni ale aceluiasi an se considera venit anual impozabil.


 

   17. In cazul decesului contribuabilului, perioada impozabila este inferioara anului calendaristic, cuprinzand numarul de luni din anul calendaristic pana la data decesului.
 


 

    Codul fiscal:


 

    Deduceri personale


 

    Art. 45. - (1) Persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul anual global a unor sume sub forma de deducere personala de baza si deduceri personale suplimentare, acordate pentru fiecare luna a perioadei impozabile.


 

   (2) Deducerea personala de baza, incepand cu luna ianuarie 2004, este fixata la suma de 2.000.000 lei pe luna.


 

   (3) Deducerea personala suplimentara pentru sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, aflati in intretinere este de 0,5 inmultit cu deducerea personala de baza.


 

   (4) Contribuabilii mai beneficiaza de deduceri personale suplimentare, in functie de situatia proprie sau a persoanelor aflate in intretinere, in afara sumelor rezultate din calculul prevazut la alin. (2) si (3), astfel:


 

   a) 1,0 inmultit cu deducerea personala de baza pentru invalizii de gradul I si persoanele cu handicap grav;


 

   b) 0,5 inmultit cu deducerea personala de baza pentru invalizii de gradul II si persoanele cu handicap accentuat.


 

   (5) Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere acele persoane ale caror venituri, impozabile si neimpozabile, depasesc sumele reprezentand deduceri personale, conform alin. (3) si (4). In cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentand deducerea personala a acesteia se imparte in parti egale intre contribuabili, exceptandu-se cazul in care acestia se inteleg asupra unui alt mod de impartire a sumei. Copiii minori, in varsta de pana la 18 ani impliniti, ai contribuabilului sunt considerati intretinuti, iar suma reprezentand deducerea personala suplimentara se acorda pentru persoanele aflate in intretinerea contribuabilului, pentru acea perioada impozabila din anul fiscal in care acestea au fost intretinute. Perioada se rotunjeste la luni intregi in favoarea contribuabilului.


 

   (6) Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere:


 

   a) persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 m 2 in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 m 2 in zonele montane;


 

   b) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere, in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata.


 

   (7) La stabilirea veniturilor realizate de persoanele fizice aflate in intretinere, potrivit alin. (5), se va avea in vedere si venitul determinat potrivit legislatiei privind venitul minim garantat.


 

   (8) Sunt considerati alti membri de familie, potrivit alin. (3), rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv.


 

   (9) Deducerile personale prevazute la alin. (2), (3) si (4) se insumeaza. Suma deducerilor personale admisa pentru calculul impozitului nu poate depasi de 3 ori deducerea personala de baza si se acorda in limita venitului realizat.


 

   (10) Deducerile personale determinate potrivit prezentului articol nu se acorda personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, potrivit legii.
 


 

    Norme metodologice:


 

   18. Determinarea coeficientilor si a sumei reprezentand deduceri personale de baza si suplimentare pentru fiecare contribuabil se efectueaza astfel:


 

   a) de catre angajatorii cu sediul sau domiciliul in Romania pentru veniturile din salarii realizate pe teritoriul Romaniei, la functia de baza;


 

   b) de catre organul fiscal pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii, altele decat cele prevazute la lit. a), pentru contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si din cedarea folosintei bunurilor, precum si in alte situatii aparute in aplicarea prevederilor titlului III din Codul fiscal.


 

   19. Deducerile personale de baza se acorda contribuabilului, automat, pentru fiecare luna a perioadei impozabile, in cursul sau la sfarsitul anului, potrivit pct. 18, dupa caz. Deducerile personale suplimentare pentru persoanele aflate in intretinere se acorda o singura data numai pe lunile in care persoanele se afla in intretinerea contribuabilului, iar cele pentru starea de invaliditate/handicap, numai pentru perioada existentei acestei stari, atestata prin documente justificative. In cazul in care perioada impozabila este inferioara anului calendaristic ca urmare a decesului contribuabilului in cursul anului, acesta beneficiaza de un numar de deduceri personale de baza lunare si de deduceri personale suplimentare corespunzator numarului de luni ale anului calendaristic pana in luna decesului, inclusiv.


 

   20. Deducerile personale suplimentare pentru persoanele aflate in intretinere se acorda numai pentru acele persoane care sunt efectiv in intretinerea contribuabilului, chiar daca acestia nu au domiciliul comun. Coeficientul de deducere personala suplimentara este de 0,5 pentru fiecare persoana valida aflata in intretinere. Pentru starea de invaliditate/handicap a persoanei aflate in intretinere coeficientul de deducere personala suplimentara se majoreaza corespunzator. Pentru ca o persoana sa fie in intretinere, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:


 

   - existenta unor raporturi juridice intre contribuabil si persoana aflata in intretinere;


 

   - incadrarea in plafon.


 

   21. Sunt considerate persoane aflate in intretinere sotul/sotia contribuabilului, copiii acestuia, precum si alti membri de familie pana la gradul al doilea inclusiv.


 

   22. In sensul art. 45 alin. (8), in categoria "alt membru de familie aflat in intretinere" se cuprind rudele contribuabilului si ale sotului/sotiei acestuia, pana la gradul al doilea inclusiv.


 

   23. Dupa gradul de rudenie rudele se grupeaza astfel:


 

   - rude de gradul intai, cum ar fi: parinti si copii;


 

   - rude de gradul al doilea, cum ar fi: bunici, nepoti si frati/surori.


 

   24. Sunt considerate persoane in intretinere militarii in termen, militarii cu termen redus, studentii si elevii militari ai institutiilor de invatamant militare si civile, peste varsta de 18 ani, daca veniturile obtinute sunt sub plafonul stabilit de acest titlu.


 

   25. Nu sunt considerate persoane in intretinere persoanele majore condamnate, care executa pedepse privative de libertate.


 

   26. Copilul minor este considerat intotdeauna intretinut, cu exceptia celor incadrati in munca, indiferent daca se afla in unitati speciale sanitare sau de protectie speciala si altele asemenea, precum si in unitati de invatamant, inclusiv in situatia in care costul de intretinere este suportat de aceste unitati. In acest caz eventualele venituri obtinute de copilul minor nu se au in vedere la acordarea deducerii personale suplimentare.


 

    Pentru copilul minor aflat in intretinerea parintilor sau a tutorelui, deducerea personala suplimentara se acorda integral unuia dintre parinti, conform intelegerii dintre acestia, respectiv tutorelui.


 

    Pentru copilul minor provenit din casatorii anterioare, dreptul la coeficientul de deducere personala suplimentara pentru copilul aflat in intretinere revine parintelui caruia i-a fost incredintat copilul sau unuia dintre soti care formeaza noua familie, conform intelegerii dintre acestia, indiferent daca s-a facut o adoptie cu efecte restranse si chiar daca parintii firesti ai acestuia contribuie la intretinerea lui prin plata unei pensii de intretinere. Plata unei pensii de intretinere nu da dreptul la deducere personala suplimentara parintelui obligat la aceasta plata.


 

    Pentru copilul minor primit in plasament sau incredintat unei persoane ori unei familii, dreptul la coeficientul de deducere personala suplimentara pentru acest copil se acorda:


 

   - persoanei care l-a primit in plasament sau careia i s-a incredintat copilul;


 

   - unuia dintre soti care formeaza familia careia i-a fost incredintat sau i-a fost dat in plasament copilul, conform intelegerii dintre acestia.


 

    Pentru copiii aflati in intretinerea unei familii, deducerea personala suplimentara va fi acordata parintilor, conform intelegerii dintre acestia. Nu se va fractiona intre parinti deducerea personala suplimentara pentru fiecare copil aflat in intretinere. Astfel, in situatia in care intr-o familie sunt mai multi copii aflati in intretinere, deducerile personale suplimentare se pot acorda unuia dintre parinti pentru toti copiii sau fiecarui parinte pentru un numar de copii, conform intelegerii dintre parinti. In aceste situatii angajatii vor prezenta angajatorilor sau organului fiscal fie o declaratie pe propria raspundere din partea sotului/sotiei, fie o adeverinta emisa de angajatorul acestuia/acesteia, dupa caz, din care sa rezulte numarul si identitatea copiilor pentru care beneficiaza de deduceri personale suplimentare.


 

    Nu se acorda deducere personala suplimentara urmatorilor:


 

   - parintilor ai caror copii sunt dati in plasament sau incredintati unei familii ori persoane;


 

   - parintilor copiilor incredintati unui organism privat autorizat sau unui serviciu public autorizat, in cazul in care parintii respectivi sunt pusi sub interdictie sau sunt decazuti din drepturile parintesti.


 

    Copilul minor cu varsta intre 16 si 18 ani, incadrat in munca in conditiile Codului muncii, devine contribuabil si beneficiaza de deducerea personala de baza, situatie in care parintii nu mai au dreptul la acordarea deducerii personale suplimentare, intrucat deducerea personala se acorda o singura data.


 

   27. Contribuabilul beneficiaza de deducere personala suplimentara pentru persoanele aflate in intretinere potrivit art. 45 alin. (3) din Codul fiscal, daca persoana fizica intretinuta nu are venituri sau veniturile acesteia sunt sub plafonul rezultat din aplicarea coeficientului aferent de deducere personala suplimentara la deducerea personala de baza.


 

   28. Verificarea incadrarii veniturilor acestor persoane in plafonul determinat se realizeaza comparand veniturile brute realizate de persoana fizica aflata in intretinere cu plafonul.


 

   29. In cursul anului fiscal, in cazul in care angajatul obtine venituri la functia de baza, pentru a stabili dreptul acestuia la deduceri suplimentare pentru persoane aflate in intretinere, se compara venitul lunar realizat de persoana aflata in intretinere cu plafonul lunar, astfel:


 

   a) in cazul in care persoana aflata in intretinere realizeaza venituri lunare de natura pensiilor, indemnizatiilor, alocatiilor si altele asemenea, venitul lunar realizat de persoana intretinuta rezulta din insumarea tuturor drepturilor de aceasta natura realizate intr-o luna;


 

   b) in cazul in care venitul este realizat sub forma de castiguri la jocuri de noroc, premii la diverse competitii, dividende, dobanzi si altele asemenea, venitul lunar realizat de persoana fizica aflata in intretinere se determina prin impartirea venitului realizat la numarul de luni ramase pana la sfarsitul anului, exclusiv luna de realizare a venitului;


 

   c) in cazul in care persoana intretinuta realizeaza atat venituri lunare, cat si aleatorii, venitul lunar se determina prin insumarea acestor venituri.


 

   30. In functie de venitul lunar al persoanei intretinute, angajatorul va proceda dupa cum urmeaza:


 

   a) in situatia in care persoana aflata in intretinere, pentru care contribuabilul - angajatul - beneficiaza de deducerea personala suplimentara, obtine in cursul anului un venit lunar mai mare decat plafonul lunar, angajatorul va inceta acordarea deducerii personale suplimentare pentru persoana in intretinere, incepand cu luna urmatoare celei in care a fost realizat venitul;


 

   b) in situatia in care contribuabilul solicita acordarea deducerii personale suplimentare pentru persoana aflata in intretinere ca urmare a situarii venitului lunar al acesteia din urma sub plafonul lunar, angajatorul va incepe acordarea deducerii personale suplimentare pentru persoana in intretinere o data cu plata drepturilor lunare ale lunii in care angajatul a depus solicitarea.


 

    Daca venitul unei persoane aflate in intretinere depaseste plafonul deducerii personale suplimentare, ea nu este considerata intretinuta.


 

   31. Pentru determinarea coeficientilor de deduceri personale suplimentare contribuabilul va depune la angajator o declaratie pe propria raspundere, care trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:


 

   - date de identificare a salariatului (numele si prenumele, domiciliul, codul numeric personal);


 

   - date de identificare a fiecarei persoane aflate in intretinere (numele si prenumele, codul numeric personal), precum si situatia invaliditatii sau handicapului, daca este cazul.


 

    In ceea ce priveste copiii aflati in intretinere, la aceasta declaratie salariatul va anexa si adeverinta de la angajatorul celuilalt sot sau declaratia pe propria raspundere a acestuia ca nu beneficiaza de deducere personala suplimentara pentru acel copil.


 

   32. Declaratia pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere, cu exceptia copilului minor, trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:


 

   - date de identificare a persoanei aflate in intretinere, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;


 

   - date de identificare a contribuabilului care beneficiaza de coeficientul de deducere personala suplimentara, cum ar fi: numele, prenumele, domiciliul, codul numeric personal;


 

   - acordul persoanei intretinute ca intretinatorul sa beneficieze de coeficientul de deducere personala suplimentara;


 

   - nivelul si natura venitului persoanei aflate in intretinere, inclusiv mentiunea privind suprafetele de teren agricol si silvic detinute, precum si declaratia afirmativa sau negativa cu privire la desfasurarea de activitati de: cultivare a terenurilor cu flori, legume si zarzavat in sere, in solarii amenajate si in sistem irigat; cultivare a arbustilor si plantelor decorative, ciupercilor; exploatare a pepinierelor viticole si pomicole;


 

   - angajarea persoanei intretinute de a comunica persoanei care contribuie la intretinerea sa orice modificari in situatia venitului realizat.


 

    Declaratiile pe propria raspundere depuse in vederea acordarii de deduceri personale suplimentare nu sunt formulare tipizate.


 

   33. Contribuabilul va prezenta angajatorului sau organului fiscal si documentele justificative care sa ateste situatia proprie si a persoanelor aflate in intretinere, cum sunt: certificatul de casatorie, certificatele de nastere ale copiilor, certificatul emis de comisia de expertiza medicala sau decizia de pensionare pentru cazurile de invaliditate, adeverinta de venit a persoanei intretinute sau declaratia pe propria raspundere si altele. Documentele vor fi prezentate in original si in copie, angajatorul sau organul fiscal, dupa caz, pastrand copia dupa ce verifica conformitatea cu originalul. Contribuabilii care depun declaratia de venit global prin posta si care solicita acordarea deducerilor de catre organul fiscal vor anexa la aceasta declaratie copii legalizate de pe documentele justificative care atesta dreptul la deduceri personale suplimentare.


 

   34. Daca la un angajat intervine o schimbare care are influenta asupra deducerilor personale suplimentare acordate si aceasta schimbare duce la diminuarea deducerii personale suplimentare, angajatul este obligat sa instiinteze angajatorul in termen de 15 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul care a generat modificarea.


 

   35. In situatia in care solicitarea si/sau depunerea documentelor justificative privind acordarea deducerilor personale suplimentare se fac ulterior aparitiei evenimentului care da nastere sau modifica dreptul la deducere, angajatorul va acorda deducerile cuvenite o data cu plata drepturilor salariale aferente lunii in care angajatul a depus toate documentele justificative.


 

   36. Situatia definitiva a deducerilor personale suplimentare se va stabili o data cu determinarea venitului anual impozabil si cu calculul impozitului anual.


 

   37. In situatia in care depunerea documentelor justificative se face dupa calcularea impozitului si regularizarea anuala potrivit prevederilor art. 61 din Codul fiscal, corectiile se fac de catre organul fiscal, pe baza cererii contribuabilului, la care se anexeaza toate documentele justificative care atesta dreptul acestuia la deduceri personale suplimentare. In cerere se va mentiona obligatoriu perioada pentru care se solicita acordarea deducerilor, in termenul legal de prescriptie.


 

   38. Deducerea personala de baza nu se fractioneaza in cazul veniturilor realizate in baza unui contract de munca cu timp partial.
 


 

    Codul fiscal:


 

    Actualizarea deducerilor personale si a sumelor fixe


 

    Art. 46. - (1) Deducerea personala de baza lunara, precum si celelalte sume fixe, exprimate in lei, se stabilesc potrivit procedurii prevazute la art. 43.


 

   (2) Incepand cu anul fiscal 2004, sumele fixe exprimate in lei, altele decat deducerea personala de baza, se stabilesc potrivit procedurii prevazute la art. 43 alin. (3).


 

   (3) Sumele fixe se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.


 

   (4) Sumele si transele de venituri impozabile sunt calculate prin rotunjire la suta de mii de lei, in sensul ca fractiunile sub 100.000 lei se majoreaza la 100.000 lei.
 


 

    Norme metodologice:


 

   39. Sumele fixe calculate prin rotunjire la suta de mii de lei sunt cele prevazute la art. 43 alin. (2)-(4), art. 56 alin. (4) lit. a), art. 73, art. 81 alin. (4) si art. 86 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal.


 

   40. Pentru determinarea impozitului pe venitul anual global, precum si pentru recalcularea impozitului anual pe veniturile din salarii, deducerea personala de baza se actualizeaza potrivit art. 43 alin. (2) sau alin. (4) din Codul fiscal.


 

   41. Rotunjirea la suta de mii de lei se refera si la transele de venituri din baremele de impunere anuale si lunare. Atat sumele fixe, cat si baremele de impunere sunt aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice si sunt publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 


 

    Codul fiscal:


 

    CAPITOLUL II

Venituri din activitati independente
 


 

    Definirea veniturilor din activitati independente


 

    Art. 47 - (1) Veniturile din activitati independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.


 

    (2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comert ale contribuabililor, din prestari de servicii, altele decat cele prevazute la alin. (3), precum si din practicarea unei meserii.


 

   (3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.


 

   (4) Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.
 


 

    Norme metodologice:


 

   42. Se supun impozitului pe veniturile din activitati independente persoanele fizice care realizeaza aceste venituri in mod individual sau asociate pe baza unui contract de asociere incheiat in vederea desfasurarii de activitati in scopul obtinerii de venit, asociere care se realizeaza potrivit dispozitiilor legale si care nu da nastere unei persoane juridice.


 

   43. Exercitarea unei activitati independente presupune desfasurarea acesteia in mod obisnuit, pe cont propriu si urmarind un scop lucrativ. Printre criteriile care definesc preponderent existenta unei activitati independente sunt: libera alegere a desfasurarii activitatii, a programului de lucru si a locului de desfasurare a activitatii; riscul pe care si-l asuma intreprinzatorul; activitatea se desfasoara pentru mai multi clienti; activitatea se poate desfasura nu numai direct, ci si cu personalul angajat de intreprinzator in conditiile legii.


 

   44. Persoanele fizice nerezidente sunt supuse impozitarii in Romania pentru veniturile obtinute din desfasurarea in Romania, potrivit legii, a unei activitati independente, printr-un sediu permanent.


 

   45. Sunt considerate venituri comerciale veniturile realizate din fapte de comert de catre persoane fizice sau asocieri fara personalitate juridica, din prestari de servicii, altele decat cele realizate din profesii libere, precum si cele obtinute din practicarea unei meserii.


 

    Principalele activitati care constituie fapte de comert sunt:


 

   - activitati de productie;


 

   - activitati de cumparare efectuate in scopul revanzarii;


 

   - organizarea de spectacole culturale, sportive, distractive si altele asemenea;


 

   - activitati al caror scop este facilitarea incheierii de tranzactii comerciale printr-un intermediar, cum ar fi: contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agent de asigurare si alte asemenea contracte incheiate in conformitate cu prevederile Codului comercial, indiferent de perioada pentru care a fost incheiat contractul;


 

   - vanzarea in regim de consignatie a bunurilor cumparate in scopul revanzarii sau produse pentru a fi comercializate;


 

   - activitati de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosita, si altele asemenea;


 

   - transport de bunuri si de persoane;


 

   - alte activitati definite in Codul comercial.


 

   46. Pentru persoanele fizice asociate impunerea se face la nivelul fiecarei persoane asociate din cadrul asocierii fara personalitate juridica, potrivit contractului de asociere, inclusiv al societatii civile profesionale, asupra venitului net distribuit.


 

   47. Sunt considerate venituri din profesii libere veniturile obtinute din prestari de servicii cu caracter profesional, desfasurate in mod individual sau in diverse forme de asociere, in domeniile stiintific, literar, artistic, educativ si altele, de catre: medici, avocati, notari publici, executori judecatoresti, experti tehnici si contabili, contabili autorizati, consultanti de plasament in valori mobiliare, auditori financiari, consultanti fiscali, arhitecti, traducatori, sportivi, precum si alte persoane fizice cu profesii reglementate.


 

   48. Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sunt venituri realizate din valorificarea drepturilor industriale, cum ar fi: inventii, mai putin realizarile tehnice, know-how, marci inregistrate, franciza si altele asemenea, recunoscute si protejate prin inscrisuri ale institutiilor specializate, precum si a drepturilor de autor, inclusiv a drepturilor conexe dreptului de autor. Veniturile de aceasta natura se supun regulilor de determinare pentru veniturile din activitati independente si in situatia in care drepturile respective fac obiectul unor contracte de cesiune, inchiriere, colaborare, cercetare, licenta, franciza si altele asemenea, precum si cele transmise prin succesiune, indiferent de denumirea sub care se acorda, cum ar fi: remuneratie directa, remuneratie secundara, onorariu, redeventa si altele asemenea.


 

    Veniturile rezultate din cesiunile de drepturi de proprietate intelectuala prevazute in mod expres in contractul incheiat intre parti reprezinta venituri din drepturi de proprietate intelectuala. De asemenea, sunt incluse in categoria veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala si veniturile din cesiuni pentru care reglementarile in materie stabilesc prezumtia de cesiune a drepturilor in lipsa unei prevederi contrare in contract.


 

    In situatia existentei unei activitati dependente ca urmare a unei relatii de angajare, remuneratia prestarilor rezultate din cesiunile de drepturi de proprietate intelectuala care intra in sfera sarcinilor de serviciu reprezinta venituri de natura salariala, conform prevederilor mentionate in mod expres in contractul dintre angajat si angajator, si se supun impozitarii potrivit prevederilor cap. III "Venituri din salarii" al titlului III din Codul fiscal.


 

    Veniturile reprezentand drepturi banesti ale autorului unei realizari tehnice nu sunt considerate, din punct de vedere fiscal, venituri din drepturi de proprietate intelectuala.


 

   49. Persoanele fizice angajate, precum si cele care incheie contracte, altele decat cele prin care sunt reglementate relatiile de angajare, si care desfasoara activitati utilizand baza materiala a angajatorului sau a celeilalte parti contractante, in vederea realizarii de inventii, realizari tehnice sau procedee tehnice, opere stiintifice, literare, artistice etc. obtin venituri de natura salariala.


 

   50. Veniturile realizate de sportivii profesionisti care participa la competitii sportive pe cont propriu si nu au relatii de angajare cu entitatea platitoare de venit sunt considerate venituri din activitati independente.
 


 

    Codul fiscal:


 

    Venituri neimpozabile


 

    Art. 48. - (1) Nu sunt venituri impozabile:


 

   a) veniturile obtinute prin aplicarea efectiva in tara de catre titular sau, dupa caz, de catre licentiatii acestuia a unei inventii brevetate in Romania, incluzand fabricarea produsului sau, dupa caz, aplicarea procedeului, in primii 5 ani de la prima aplicare, calculati de la data inceperii aplicarii si cuprinsi in perioada de valabilitate a brevetului;


 

   b) venitul obtinut de titularul brevetului prin cesionarea acestuia.


 

   (2) De prevederile alin. (1) beneficiaza persoanele fizice care exploateaza inventia, respectiv titularul brevetului aplicat.
 


 

    Norme metodologice:


 

   51. In aplicarea prevederilor art. 48 din Codul fiscal Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci si Ministerul Finantelor Publice emit ordin comun potrivit prevederilor art. 5 din Codul fiscal.
 


 

    Codul fiscal:


 

    Reguli generale de stabilire a venitului net din activitati independente determinat pe baza contabilitatii in partida simpla


 

    Art. 49. - (1) Venitul net din activitati independente se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile aferente realizarii venitului, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, cu exceptia prevederilor art. 50 si 51.


 

   (2) Venitul brut cuprinde:


 

   a) sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura din desfasurarea activitatii;


 

   b) veniturile sub forma de dobanzi din creante comerciale sau din alte creante utilizate in legatura cu o activitate independenta;


 

   c) castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii utilizate intr-o activitate independenta, inclusiv contravaloarea bunurilor ramase dupa incetarea definitiva a activitatii;


 

   d) veniturile din angajamentul de a nu desfasura o activitate independenta sau de a nu concura cu o alta persoana;


 

   e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plata aparute in legatura cu o activitate independenta.


 

   (3) Nu sunt considerate venituri brute:


 

   a) aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor in natura facute la inceperea unei activitati sau in cursul desfasurarii acesteia;


 

   b) sumele primite sub forma de credite bancare sau de imprumuturi de la persoane fizice sau juridice;


 

   c) sumele primite ca despagubiri;


 

   d) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii.


 

   (4) Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:


 

   a) sa fie efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului, justificate prin documente;


 

   b) sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite;


 

   c) sa respecte regulile privind amortizarea, prevazute in titlul II;


 

   d) cheltuielile cu primele de asigurare sa fie efectuate pentru:


 

   1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;


 

   2. activele ce servesc ca garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul;


 

   3. boli profesionale, risc profesional si accidente de munca;


 

   4. persoane care obtin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din prezentul titlu, cu conditia impozitarii sumei reprezentand prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul platii de catre suportator.


 

   (5) Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:


 

   a) cheltuielile de sponsorizare si mecenat efectuate conform legii, in limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata conform alin. (6);


 

   b) cheltuielile de protocol, in limita unei cote de 2% din baza de calcul determinata conform alin. (6);


 

   c) suma cheltuielilor cu indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;


 

   d) cheltuielile sociale, in limita unei sume obtinute prin aplicarea unei cote de pana la 2% la fondul de salarii realizat anual;


 

   e) pierderile privind bunurile perisabile, in limitele prevazute de actele normative in materie;


 

   f) cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii;


 

   g) contributiile efectuate in numele angajatilor la scheme facultative de pensii ocupationale, in conformitate cu legislatia in vigoare, in limita echivalentului in lei a 200 euro anual, pentru o persoana;


 

   h) prima de asigurare pentru asigurarile private de sanatate, in limita stabilita potrivit legii;


 

   i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independenta, cat si in scopul personal al contribuabilului sau asociatilor, sunt deductibile numai pentru partea de cheltuiala care este aferenta activitatii independente;


 

   j) cheltuielile reprezentand contributii sociale obligatorii pentru salariati si contribuabili, potrivit legii;


 

   k) dobanzi aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice utilizate in desfasurarea activitatii, pe baza contractului incheiat intre parti, in limita nivelului dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei